Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IDRETTSVITENSKAP OG IDRETTSFORSKNING …

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IDRETTSVITENSKAP OG IDRETTSFORSKNING …"— Utskrift av presentasjonen:

1 IDRETTSVITENSKAP OG IDRETTSFORSKNING …
En innføringsforelesning for Kroppsøving/ Grunnfag idrett (60 sp) ved Høgskolen i Vestfold Thomas Moser Thomas Moser - HVE/LU

2 Å STUDERE KROPPSØVING OG IDRETT …
Utvikle kompetanse til å arbeide med kropp og bevegelse (også) på et annet plan en kun med tanke på egen praktisk utøvelse (lærer, trener, instruktør etc.) Forskningsbasert: Tilegne seg kompetanse som er basert på vitenskap (og erfaring) Kritikk, refleksjon, utvidelse av egne perspektiver Thomas Moser Thomas Moser - HVE/LU

3 SENTRALE BEGREP … IDRETT KROPPSØVING

4 KROPPSØVING Pedagogisk ”bruk” av kropp og bevegelse
Pedagogisk ”påvirkning” av kropp og bevegelse Bruk og påvirkning av kropp og bevegelse i forbindelse med oppdragelse, utvikling og læring Thomas Moser

5 KROPPSØVING Oppdragelse gjennom bevegelse i bevegelse og til bevegelse
Thomas Moser

6 HVA BETYR IDRETT? Idrett gjelder kropp og bevegelse
”Idrett har med kroppsutfoldelse å gjøre” (St.meld.nr. 41 ( ) Om idretten – Folkebevegelse og folkeforlystelse) Kroppsutfoldelse som ikke (eller i mindre grad) er knyttet til arbeid Idrett sies å ha egenverdi (verdi i seg selv) og nytteverdi (verdi som ligger utenfor selve aktiviteten/utøvelsen) Thomas Moser

7 IDRETT IDRETT (norrønt opprinnelse) id = virksomhet, aktivitet
drott = kraft, utholdenhet Thomas Moser

8 EKSEMPLER PÅ IDRETT Konkurranseidrett Mosjon
Helseidrett; tilpasset fysisk aktivitet Barneidrett Uorganisert (spontan, fri) lek og idrett Kroppsøving Underholdningsidrett (profesjonell idrett) Friluftsliv Thomas Moser

9 HVA ER KROPPEN? Det er enkelt, eller ?
Et fysisk objekt Et biologisk system Et handlings- og kommunikasjonssystem En sosial konstruksjon Et kulturelt (med-)bestemt fenomen Et økonomisk objekt Et grunnlag for subjektskapelse, personlighet, identitet – ”meg” Thomas Moser Thomas Moser - HVE/LU

10 HVA ER KROPPEN? KROPPEN ER MYE OG MANGT ….
Kroppen er, når alt kommer til alt, hele grunnlaget for et menneskets eksistens. Hva ville vi være uten kropp? Vi er forankret i og atskilt fra verdenen gjennom kroppen Vi virker på andre og påvirkes av andre kroppslig Vi har en kropp og vi er en kropp Thomas Moser

11 Thomas Moser

12 HVA ER VITENSKAP? Skape viten, kunnskap
En nærmere bestemt måte til å beskrive, forklare og forutsi (deler av) virkeligheten Stiller visse krav til måten man beskriver, forklarer og forutsi (deler av) virkeligheten Betegner både fag og framgangsmåte (forskning) Thomas Moser

13 HVA ER VITENSKAP? Brukes både for å betegne
et fag, for eksempel idrettsvitenskap eller treningsvitenskap, idrettssosiologi, idrettspsykologi … en prosess. Forskning som kunnskapsproduksjon (for eksempel kvantitativ og kvalitativ idrettsforskning) selve kunnskap, foreliggende forskningsbasert viten om idrett Thomas Moser

14 HVA ER FORSKNING? En framgangsmåte for å produsere (og formidle) kunnskap Men det finnes andre måter å produsere kunnskap på: praktisk erfaring; fortelling; didaktisk refleksjon; … Forskning kan knyttes til bestemte framgangsmåter, metoder (forskningsmetode) Thomas Moser

15 FoU – Forskning og utvikling
R & D = Research and development Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap – herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. Thomas Moser

16 HVA BETYR FORSKNINGSBASERT?
Forskningens hensikt er å beskrive, forklare og/eller forutsi (deler av) virkeligheten. Det stilles vanligvis krav til en viss ”generaliserbarhet”, gyldigheten for utsagnet gjelder ut over en enkelt, konkret situasjon Kunnskapsproduksjonen må oppfylle metodiske krav Påstander må være etterprøvbar Kunnskapen er teoribasert (relateres til foreliggende vitenskapelig kunnskap) Thomas Moser

17 VITENSKAPELIGE PERSPEKTIVER PÅ KROPP OG BEVEGELSE
Sosiologi Psykologi Økonomi Treningsvitenskap Anatomi Fysiologi Biomekanikk Medisin Helselære Biokjemi SAMFUNNSVITENSKAP idrett arbeid KROPP MENNESKET BEVEGELSE mosjon NATURVITENSKAP kunst sport Pedagogikk Antropologi Filosofi Didaktikk Historie utseende opplevelse HUMANIORA Thomas Moser

18 ”FORMER” FOR VITENSKAP Utvalgte eksempler med betydning for idrett
NATURVITENSKAP Anatomi Fysiologi (Bio-)Mekanikk SAMFUNNS-VITENSKAP Psykologi Sosiologi HUMANIORA Filosofi Historie Pedagogikk og didaktikk Skaper maksimalstyrke mer hurtighet/spenst? Hvordan utvikle mest/best mulig maksimalstyrke i beinstrekkerne? (øvelser, metoder,…) Hvordan skaper best mulig motivasjon for styrketrening? Hvorfor er helsestudioer så populære? Hvilken betydning har en sterk kropp (utseende) i dagens samfunn? Hvordan har styrketrening endret seg i tiden? Hvorfor og hvordan underviser man i styrke-trening kroppsøving? Thomas Moser

19 HVA SKER NÅR BARN BEVEGER SEG? (BEVEGER SEG IKKE?)
PERSONLIGHET/ IDENTITET: Jeg er sporty; Jeg får det til; Jeg mestre; ”Kjønnskontrovers” erfaring” SOSIALT: samarbeid; kommunikasjon; språk; tillit; anerkjennelse; presentasjon; iscenesettelse; KOGNITIVT: Eksplisitt viten (komme seg opp og ned; plassering uten risiko for den andre); prestasjonsvurderinger EMOSJONAL: begeistring; stolthet; mod; trivsel og velvære; selvtillit; (SANSE-)MOTORISK: Balanse; tilpassning til hverandre; koordinasjon; BIOLOGISK: Styrke Thomas Moser

20 KROPP OG BEVEGELSE I ET PSYKOSOSIALT PERSPEKTIV
BIOLOGISK SITUASJON, KONTEKST UTSEENDE ISCENESETTELSE PRESENTASJON PERSONLIGHET IDENTITET SOSIAL (SANSE-) MOTORISK KROPP, BEVEGELSE & KROPPSLIGHET KOGNITIV EMOSJONAL HISTORIE, SAMFUNN, KULTUR Thomas Moser

21 KROPP OG BEVEGELSE I ET ERFARINGS- PERSPEKTIV
BIOLOGISK situative erfaringer sosiale erfaringer bevegelseserfaringer SITUASJON, KONTEKST ISCENESETTELSE PERSONLIGHET IDENTITET SOSIAL (SANSE-) MOTORISK UTSEENDE KROPP, BEVEGELSE & KROPPSLIGHET Jeg-erfaring: presentasjons - erfaringer Jeg-erfaring: selv-erfaringer EMOSJONAL KOGNITIV HISTORIE, SAMFUNN, KULTUR emosjonelle erfaringer kognitive erfaringer kulturelle erfaringer Thomas Moser

22 KROPP OG BEVEGELSE I ET LÆRINGS PERSPEKTIV
BIOLOGISK situasjonsrelatert læring sosial læring bevegelseslæring SITUASJON, KONTEKST ISCENESETTELSE PERSONLIGHET IDENTITET SOSIAL (SANSE-) MOTORISK UTSEENDE KROPP, BEVEGELSE & KROPPSLIGHET selvpresentasjons - læring personlighetsutvikling EMOSJONAL KOGNITIV HISTORIE, SAMFUNN, KULTUR emosjonell læring kognitiv læring kulturell læring Thomas Moser

23 LÆRING Begrepet læring betegner relativ varige forandringer
av adferd og/eller opplevelse som har sitt grunnlag i erfaringer som foregår i en sosiokulturell kontekst som oppstår gjennom handling, dvs. individets planmessig organiserte løsning av oppgaver (intensjonalitet) som kan forgå hele livet og som er relativ uavhengig av livsfaser som kan være i ulik grad reversibel (glemme) Motorisk læring, sosial læring, emosjonell læring, kognitiv læring ”Personlighetslæring, identitetslæring” Thomas Moser

24 HVA DU BØR KUNNE TA STILLING TIL ETTER FORELESNINGEN…
Hvordan kan man begrunne at kroppsøving/idrett er akademiske fag? Hva kan være forskjell mellom det å gå på idrettslinje eller folkehøyskole og det å studere kroppsøving eller idrett? Hvordan fører ulike faglige og vitenskapelige perspektiver på kropp, bevegelse, kroppsøving, idrett til ulike problemstillinger? Thomas Moser


Laste ned ppt "IDRETTSVITENSKAP OG IDRETTSFORSKNING …"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google