Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IDRETTSVITENSKAP OG IDRETTSFORSKNING … En innføringsforelesning for Kroppsøving/ Grunnfag idrett (60 sp) ved Høgskolen i Vestfold Thomas Moser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IDRETTSVITENSKAP OG IDRETTSFORSKNING … En innføringsforelesning for Kroppsøving/ Grunnfag idrett (60 sp) ved Høgskolen i Vestfold Thomas Moser."— Utskrift av presentasjonen:

1 IDRETTSVITENSKAP OG IDRETTSFORSKNING … En innføringsforelesning for Kroppsøving/ Grunnfag idrett (60 sp) ved Høgskolen i Vestfold Thomas Moser

2 Å STUDERE KROPPSØVING OG IDRETT …  Utvikle kompetanse til å arbeide med kropp og bevegelse (også) på et annet plan en kun med tanke på egen praktisk utøvelse (lærer, trener, instruktør etc.) og erfaring  Forskningsbasert: Tilegne seg kompetanse som er basert på vitenskap (og erfaring)  Kritikk, refleksjon, utvidelse av egne perspektiver

3 SENTRALE BEGREP … IDRETT KROPPSØVING

4 Thomas Moser KROPPSØVING  Pedagogisk ”bruk” av kropp og bevegelse  Pedagogisk ”påvirkning” av kropp og bevegelse  Bruk og påvirkning av kropp og bevegelse i forbindelse med oppdragelse, utvikling og læring

5 Thomas Moser KROPPSØVING Oppdragelse  gjennom bevegelse  i bevegelse og  til bevegelse

6 Thomas Moser HVA BETYR IDRETT?  Idrett gjelder kropp og bevegelse  ”Idrett har med kroppsutfoldelse å gjøre” (St.meld.nr. 41 (1991-92) Om idretten – Folkebevegelse og folkeforlystelse)  Kroppsutfoldelse som ikke (eller i mindre grad) er knyttet til arbeid  Idrett sies å ha egenverdi (verdi i seg selv) og nytteverdi (verdi som ligger utenfor selve aktiviteten/utøvelsen)

7 Thomas Moser IDRETT  IDRETT (norrønt opprinnelse) id = virksomhet, aktivitet drott = kraft, utholdenhet

8 Thomas Moser EKSEMPLER PÅ IDRETT  Konkurranseidrett  Mosjon  Helseidrett; tilpasset fysisk aktivitet  Barneidrett  Uorganisert (spontan, fri) lek og idrett  Kroppsøving  Underholdningsidrett (profesjonell idrett)  Friluftsliv

9 Thomas Moser HVA ER KROPPEN? Det er enkelt, eller ?  Et fysisk objekt  Et biologisk system  Et handlings- og kommunikasjonssystem  En sosial konstruksjon  Et kulturelt (med-)bestemt fenomen  Et økonomisk objekt  Et grunnlag for subjektskapelse, personlighet, identitet – ”meg”

10 Thomas Moser HVA ER KROPPEN? KROPPEN ER MYE OG MANGT ….  Kroppen er, når alt kommer til alt, hele grunnlaget for et menneskets eksistens. Hva ville vi være uten kropp?  Vi er forankret i og atskilt fra verdenen gjennom kroppen  Vi virker på andre og påvirkes av andre kroppslig  Vi har en kropp og vi er en kropp

11 Thomas Moser

12 HVA ER VITENSKAP? Skape viten, kunnskap  En nærmere bestemt måte til å beskrive, forklare og forutsi (deler av) virkeligheten  Stiller visse krav til måten man beskriver, forklarer og forutsi (deler av) virkeligheten  Betegner både fag og framgangsmåte (forskning)

13 Thomas Moser HVA ER VITENSKAP? Brukes både for å betegne  et fag, for eksempel idrettsvitenskap eller treningsvitenskap, idrettssosiologi, idrettspsykologi …  en prosess. Forskning som kunnskapsproduksjon (for eksempel kvantitativ og kvalitativ idrettsforskning)  selve kunnskap, foreliggende forskningsbasert viten om idrett

14 Thomas Moser HVA ER FORSKNING?  En framgangsmåte for å produsere (og formidle) kunnskap  Men det finnes andre måter å produsere kunnskap på: praktisk erfaring; fortelling; didaktisk refleksjon; …  Forskning kan knyttes til bestemte framgangsmåter, metoder (forskningsmetode)

15 Thomas Moser FoU – Forskning og utvikling  R & D = Research and development  Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap – herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser.

16 Thomas Moser HVA BETYR FORSKNINGSBASERT? Forskningens hensikt er å beskrive, forklare og/eller forutsi (deler av) virkeligheten.  Det stilles vanligvis krav til en viss ”generaliserbarhet”, gyldigheten for utsagnet gjelder ut over en enkelt, konkret situasjon  Kunnskapsproduksjonen må oppfylle metodiske krav  Påstander må være etterprøvbar  Kunnskapen er teoribasert (relateres til foreliggende vitenskapelig kunnskap)

17 Thomas Moser VITENSKAPELIGE PERSPEKTIVER PÅ KROPP OG BEVEGELSE KROPPMENNESKETBEVEGELSE SAMFUNNSVITENSKAP HUMANIORA NATURVITENSKAP kunst arbeid idrett sport mosjon opplevelse utseende Pedagogikk Antropologi Filosofi Didaktikk Historie Sosiologi Psykologi Økonomi Treningsvitenskap Anatomi Fysiologi Biomekanikk Medisin Helselære Biokjemi

18 Thomas Moser ”FORMER” FOR VITENSKAP Utvalgte eksempler med betydning for idrett NATURVITENSKAP Anatomi Fysiologi (Bio-)Mekanikk SAMFUNNS- VITENSKAP Psykologi Sosiologi HUMANIORA Filosofi Historie Pedagogikk og didaktikk Skaper maksimalstyrke mer hurtighet/spenst? Hvordan utvikle mest/best mulig maksimalstyrke i beinstrekkerne? (øvelser, metoder,…) Hvordan skaper best mulig motivasjon for styrketrening? Hvorfor er helsestudioer så populære? Hvilken Hvilken betydning har en sterk kropp (utseende) i dagens samfunn? Hvordan Hvordan har styrketrening endret seg i tiden? Hvorfor Hvorfor og hvordan underviser man i styrke- trening kroppsøving?

19 Thomas Moser HVA SKER NÅR BARN BEVEGER SEG? (BEVEGER SEG IKKE?) EMOSJONAL: begeistring; stolthet; mod; trivsel og velvære; selvtillit; PERSONLIGHET/ IDENTITET: Jeg er sporty; Jeg får det til; Jeg mestre; ”Kjønnskontrovers ” erfaring” SOSIALT: samarbeid; kommunikasjon; språk; tillit; anerkjennelse; presentasjon; iscenesettelse; (SANSE-)MOTORISK: Balanse; tilpassning til hverandre; koordinasjon; BIOLOGISK: Styrke KOGNITIVT: Eksplisitt viten (komme seg opp og ned; plassering uten risiko for den andre); prestasjonsvurderinge r

20 Thomas Moser BIOLOGISK KROPP OG BEVEGELSE I ET PSYKOSOSIALT PERSPEKTIV EMOSJONAL SOSIAL (SANSE-) MOTORISK KOGNITIV KROPP, BEVEGELSE & KROPPSLIGHE T SITUASJON, KONTEKST HISTORIE, SAMFUNN, KULTUR PERSONLIGHETPERSONLIGHET IDENTITETIDENTITET UTSEENDEUTSEENDE ISCENESETTELSEISCENESETTELSE PRESENTASJONPRESENTASJON

21 Thomas Moser BIOLOGISK KROPP OG BEVEGELSE I ET ERFARINGS- PERSPEKTIV EMOSJONAL SOSIAL (SANSE-) MOTORISK KOGNITIV KROPP, BEVEGELSE & KROPPSLIGHE T SITUASJON, KONTEKST HISTORIE, SAMFUNN, KULTUR PERSONLIGHETPERSONLIGHET IDENTITETIDENTITET UTSEENDEUTSEENDE ISCENESETTELSEISCENESETTELSE emosjonelle erfaringer sosiale erfaringer bevegelseserfaringer kognitive erfaringer Jeg-erfaring: presentasjons - erfaringer situative erfaringer kulturelle erfaringer Jeg-erfaring: selv-erfaringer

22 Thomas Moser BIOLOGISK KROPP OG BEVEGELSE I ET LÆRINGS PERSPEKTIV EMOSJONAL SOSIAL (SANSE-) MOTORISK KOGNITIV KROPP, BEVEGELSE & KROPPSLIGHE T SITUASJON, KONTEKST HISTORIE, SAMFUNN, KULTUR PERSONLIGHETPERSONLIGHET IDENTITETIDENTITET UTSEENDEUTSEENDE ISCENESETTELSEISCENESETTELSE emosjonell læring sosial læring bevegelseslæring kognitiv læring selvpresentasjons - læring situasjonsrelatert læring kulturell læring personlighetsutvikling

23 Thomas Moser LÆRING  Begrepet læring betegner relativ varige forandringer av adferd og/eller opplevelse som har sitt grunnlag i erfaringer som foregår i en sosiokulturell kontekst som oppstår gjennom handling, dvs. individets planmessig organiserte løsning av oppgaver (intensjonalitet) som kan forgå hele livet og som er relativ uavhengig av livsfaser som kan være i ulik grad reversibel (glemme)  Motorisk læring, sosial læring, emosjonell læring, kognitiv læring  ”Personlighetslæring, identitetslæring”

24 Thomas Moser HVA DU BØR KUNNE TA STILLING TIL ETTER FORELESNINGEN…  Hvordan kan man begrunne at kroppsøving/idrett er akademiske fag?  Hva kan være forskjell mellom det å gå på idrettslinje eller folkehøyskole og det å studere kroppsøving eller idrett?  Hvordan fører ulike faglige og vitenskapelige perspektiver på kropp, bevegelse, kroppsøving, idrett til ulike problemstillinger?


Laste ned ppt "IDRETTSVITENSKAP OG IDRETTSFORSKNING … En innføringsforelesning for Kroppsøving/ Grunnfag idrett (60 sp) ved Høgskolen i Vestfold Thomas Moser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google