Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avgrensning og definisjon av formidling Resultatbasert finansiering av forskingskomponenten i UH- budsjettet En forskingskomponent – Vitenskapelig Publisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avgrensning og definisjon av formidling Resultatbasert finansiering av forskingskomponenten i UH- budsjettet En forskingskomponent – Vitenskapelig Publisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avgrensning og definisjon av formidling Resultatbasert finansiering av forskingskomponenten i UH- budsjettet En forskingskomponent – Vitenskapelig Publisering Forskningsutvalget: http://www.uhr.no/utvalg/forskning/vitenskapeligpubliseri ng/index.htm Dokumentasjon av vitenskapelig publisering: http://www.uhr.no/utvalg/forskning/vitenskapeligpubliseri ng/index.htm En formidlingskomponent – Formidling Formidlingsutvalget: http://www.uhr.no/utvalg/formidling/index.htm Indikatorer for formidling. Første høring, 07. febr.: Avgrensning og definisjon av formidling: http://www.uhr.no/utvalg/formidling/Formidlingsprosjektetavgrhoringsnotatjan2005.htm Målet er et system som gir en kopling mellom budsjettuttelling og resultat for for alle de tre hovedformålene: undervisning, forskning og formidling. http://www.uhr.no/utvalg/formidling/Formidlingsprosjektetavgrhoringsnotatjan2005.htm

2 Avgrensning og definisjon av formidling Vitenskapelig publisering contra Formidling Med forskere som primær målgruppe Med andre enn forskere som primær målgruppe

3 Avgrensning og definisjon av formidling Avgrensning mot forsknings- og utviklingsarbeid Publisering med formidling som hovedformål inngår ikke i den definisjonen av vitenskapelig publisering som UHR arbeider ut fra. (jfr. Vekt på Forsking). Denne er: En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må: presentere ny innsikt være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som har interesse av den være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

4 Avgrensning og definisjon av formidling Avgrensning mot utdanning Utvalget ser det som viktig å avgrense formidling klart fra undervisning i denne sammenheng. Utvalget er imidlertid av den oppfatning at utdanningsoppgavene har sine egne belønningsmekanismer enten gjennom den resultatbaserte delen av finansieringsmodellen eller gjennom oppdragsfinansiering, og derfor skal holdes utenfor.

5 Avgrensning og definisjon av formidling Avgrensning mot kunstnerisk utviklingsarbeid I brev fra UFD datert 29.09.04 der UHR blir tildelt formidlingsprosjektoppdraget, sies det: Departementet legger til grunn at kunstnerisk utviklingsarbeid og tilhørende formidlingsaktivitet holdes utenfor arbeidet. Avgrensning mot formidling i museer og biblioteker.

6 Avgrensning og definisjon av formidling Avgrensning til allmennrettet og brukerrettet formidling Norges forskningsråd opererer med tre typer formidling kategorisert etter målgruppe: Allmennrettet: Rettet mot det brede publikum, allmennheten. Brukerrettet: Rettet mot avgrensede grupper som har bruk for kunnskapen og teknologien i utøvelsen av sitt yrke eller profesjon, samt institusjoner, organisasjoner og andre som kan likestilles med disse. Brukerrettet formidling krever større dybde og mer dokumentasjon for å bli godt anvendbar for mottakeren. Forskerrettet: Rettet mot andre forskere. En stor del av den primære forskningsformidlingen fra forskerne er rettet mot andre forskere i form av vitenskapelig publisering. Forskerrettet forskningsformidling er en meget viktig type brukerrettet formidling. Den sikrer forskningens kvalitet og er en forutsetning for selve forskningen. Formidlingsutvalget oppfatter at den forskerrettede formidlingen er godt ivaretatt av forskningsdokumentasjonsutvalget. Til grunn for formidlingsbegrepet legges til grunn den forskningsbaserte allmennrettede og brukerrettede formidlingen.

7 Avgrensning og definisjon av formidling Allmennrettet formidling Den allmennrettede formidlingen omfatter et stort spenn av ulike formidlingsformer og formidlingskanaler. Felles for formidlingskanalene og -formene er at det vitenskapelige stoffet/fagkunnskapen er myntet på allmennheten, mennesker som står utenfor det aktuelle forskersamfunnet. Eksempler på formidlingskanaler: TV Radio Film Internett Forlag Aviser Kulørt ukepresse Populærvitenskapelige tidsskrift Scener CD/DVD og lignende Publikumsarrangementer som åpne dager og forskningsdagene Alumninettverk Seminarer Konferanser Eksempler på formidlingsuttrykk: Populærvitenskaplige bøker, artikkelsamlinger Populærvitenskapelige artikler Intervju Kronikker Leserinnlegg Bokanmeldelser TV-/film-/video-/multimediaproduksjoner Programdeltakelse Plateproduksjoner Populærvitenskapelig foredrag Oppslagsverk Utstillinger Årbøker Debattdeltakelse Nyhetsbrev Nettpresentasjoner

8 Avgrensning og definisjon av formidling Brukerrettet formidling Brukerrettet formidling er mer rettet mot grupper av mennesker som har bruk for kunnskapen i en bestemt hensikt. Brukere vil for eksempel være utøvere innenfor et yrke eller en profesjon, grupper av mennesker innenfor en institusjonstype eller medlemmer i en bestemt organisasjon. Svært mye faglig utviklingsarbeid innenfor profesjonsutdanningene vil ha brukerrettet formidling som en hovedmålsetting. Formidlingsbidrag til regionalt næringsliv og virksomheter innenfor offentlig sektor oppfattes som en viktig begrunnelse for forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor private og statlige høyskoler.

9 Avgrensning og definisjon av formidling Oppsummering I og med at forskningskomponenten i finansieringssystemet er foreslått basert på vitenskapelige publikasjoner, mener utvalget at det er den allmennrettede og den brukerrettede forskningsformidlingen som skal stimuleres gjennom formidlingskomponenten i finansieringssystemet, - dog med følgende avgrensninger: Avgrensning mot formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid jf. oversendelsesbrevet fra UFD datert 29.09.04 Avgrensning mot formidling i museer og biblioteker. Utvalget støtter seg derfor til følgende definisjon av formidling: Med formidling menes at vitenskapelig tilsatte formidler vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger ut av et forskningsfelt til allmennheten og/eller til brukere med overføring av kunnskap og innsikt som intensjon, samt deltar i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon. Med ”brukere” menes i denne sammenhengen avgrensede grupper som har bruk for kunnskapen og teknologien i utøvelsen av sitt yrke eller profesjon, samt institusjoner, organisasjoner og andre som kan likestilles med disse. Synspunkter ? I dag ? Eller på mail ? Til hallstein.madsen@hsh.no innen 07.februar.hallstein.madsen@hsh.no


Laste ned ppt "Avgrensning og definisjon av formidling Resultatbasert finansiering av forskingskomponenten i UH- budsjettet En forskingskomponent – Vitenskapelig Publisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google