Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Benny Huser HSH1 Akademisk skriving Kull 2008 Undervisning 11.09.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Benny Huser HSH1 Akademisk skriving Kull 2008 Undervisning 11.09.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Benny Huser HSH1 Akademisk skriving Kull 2008 Undervisning 11.09.08

2 Benny Huser HSH2 Ulike sjangere til ulike formål  Tenkeskriving  Presentasjonsskriving

3 Benny Huser HSH3 Tenkeskriving  Dagbokskriving  Loggbokskriving  Notater  Tankekart  Utkast  Kjennetegnes av muntlig språk.  Å skrive til seg selv  Redskap for å huske  Redskap for å strukturere tankene  Egner seg ikke til publisering

4 Benny Huser HSH4 Presentasjonsskriving  Brev  Lærebøker  Rapporter  Prosjektoppgaver  Fagartikler  Forskningsartikler  Fordypningsoppgaver  Kjennetegnes av saklig, vitenskaplig språk.  Teksten har høy grad av mottakerbevissthet.  Tekstene egner seg for publisering.

5 Benny Huser HSH5 Å skrive en oppgave Ferdig oppgave Utkast Informasjonssøk Problemformulering Tankekart Informasjonssøk Oppgavetekst Rammer Vurderingskriterier Veiledning UtkastVeiledning Utkast Skriveprosess

6 Benny Huser HSH6 Veiledning på tekst  Gi og ta imot veiledning  Veileders og studentens ansvar  Forberedelse  Utkast  Respons fra faglærer eller medstudent

7 Benny Huser HSH7 Oppgaveskriving  Vitenskapelig skrivestil  Skriveprosessen  Å være tilstede som fagperson  Å vise selvstendighet

8 Benny Huser HSH8 Problemformulering  Problemformuleringen – fra tema til fokus og spørsmål  Problemformuleringen styrer oppgaven  Sjekk problemformuleringen din selv underveis – og revider ved behov

9 Benny Huser HSH9 Oppgavens disposisjon og struktur  Hva er en disposisjon?  Hvordan disponere?  Å bruke problemformuleringen som rettesnor  Den vitenskapelige strukturen

10 Benny Huser HSH10 Oppgavens disposisjon og struktur  Oppgaven i et fugleperspektiv  Problemer med å disponere  Framstillingsformer Referere Beskrive Fortelle sammenligne Analysere og tolke Diskutere Hva mener du selv? Vurdere Handlingsanvisende

11 Benny Huser HSH11 Vitenskaplige og ikke-vitenskaplige framstillingsformer  Tillatt Analysere Argumentere Begrunne Beskrive (Be)vise Sitere Definere Diskutere Fortolke Kategorisere Kritisere Nyansere Prioritere Problematisere Reflektere Relatere Resonere Sannsynliggjøre Undersøke Vurdere (ut fra faglige kriterier) Velge (Rienecker & Stray Jørgensen.2005:27)

12 Benny Huser HSH12 Vitenskaplige og ikke-vitenskaplige framstillingsformer  Ikke tillatt Anmelde Bekjenne Belære Påstå Anta Fortelle Føle Mene Oppleve Popularisere Postulere Plagiere Synse Tro Underholde (Rienecker & Stray Jørgensen.2005:27)

13 Benny Huser HSH13 Oppgave: Hva slags tekster er dette?  Eksempel 1: ”Det er viktig for demente pasienter at sykepleier kommuniserer godt. Jeg mener det også er viktig med god omsorg slik at pasienten ikke blir engstelig. Bestemoren min ble dement. Hun ble behandlet som et barn av pleierne på sykehjemmet hun ble plassert på. Jeg synes det vitner om liten respekt.”

14 Benny Huser HSH14 Oppgave: Hva slags tekster er dette? Eksempel 2:  Townsend (1957, 1968) skiller mellom ”isolation” (ekskludert fra familie og sosiale lag) og ”desolation” (ved død eller sykdom frarøvet noen en elsker). Han hevder at den underliggende årsak til ensomhet hos eldre er ”desolation” heller ”isolation”. Denne distinksjonen er parallell til Weiss (1973, 1974) som skiller mellom emosjonell og sosial ensomhet. Emosjonell ensomhet forårsakes av tap av nær tilknytning til andre mennesker. Sosial ensomhet forårsakes av tapte nettverksrelasjoner der personer deler felles interesse”…”Funn er motstridende hvorvidt eldre mennesker foretrekker kontakt med familiemedlemmer eller med venner på samme alder. Townsend (1968), Mancini & Blieszner (1992) viser at kontakt med egne barn motvirker emosjonell og sosial ensomhet hos eldre mennesker. Bitzan & Kruzich (1990) hevder derimot at kontakt med egne barn har mindre betydning for velbefinnende blant sykehjemsbeboere”

15 Benny Huser HSH15 Pedagogisk pleieplan med case 1. Data: Hvilke data/opplysninger har du samlet inn? Og analysert? Hvordan har du tolket dataene (til å bli problem)? Hvordan vurderer du dataene? 2. Problem: Hvordan vil du formulere problemet med ord? 3. Begrunning: Hvordan begrunner du problemet? Og problemløsningen? Hvilken fagteori vil du bruke som grunnlag? 4. Mål: Hva er det konkret du (pasient / sjukepleier) vil ønske å oppnå? Hvorfor kortsiktige mål? Hvorfor langsiktige mål? 5. Tiltak: Hvilke sjukepleietiltak vil du gjøre for å løse problemet og nå målet? Hvilke argumenter vil du bruke for å forsvare sjukepleietiltakene som aktuelle og relevante?

16 Benny Huser HSH16 Teori, begreper, faglige metoder  Teorier System av læresetninger/antakelser i et fagområde som kan beskrive, forklare og forutsi fagets fenomener, og som danner forståelsesramme for faget Eks. sjukepleieteorier, fysiologiske teorier  Begreper De nøkkelordene (ofte hentet fra teori) som en bruker til å analysere og organisere informasjonene/teksten med Eks. grunnleggende behov (det du skal skrive om)  Faglige metoder Fagets metoder, oftest basert på teorier, er redskap til konkrete oppgaver innenfor faget. Eks. litterær metode, pedagogisk pleieplan, datainnsamlingsinstrument

17 Benny Huser HSH17 Case/studiekrav 4: Olga Jensen sitt behov for sjukepleie. Sjukepleieproblem, mål, tiltak og begrunning. Olga Jensen er 85 år og har bodd alene i en eldre villa. Hun har fire døtre som bor i nabolaget. Hun kom til sykehjemmet for fire uker siden. Hun hadde da hatt et lengre sykehusopphold på grunn av at hun falt hjemme og fikk et brudd i venstre lårhals (colli femoris). Hun ønsker mest av alt å få bo hjemme, men siden hun nå er blitt avhengig av hjelp både til personlig hygiene og til forflytting, må hun bli på sykehjemmet en stund til. Olga har enerom med eget bad.Hun har alltid likt å være velstelt. Da hun var yrkesaktiv arbeidet hun som frisørdame. Du er sykepleierstudent og på dagvakt sammen med kontaktsjukepleieren din. Du skal ha ansvar for Olga Jensen denne formiddagen. Olga er liten og tynn. Hun treng hjelp til å forflytte seg med rullatoren. Hun klarere deler av morgenstellet med god tilrettelegging, men trenger ofte hjelp til intimhygienen. Hun er delvis inkontinent for urin og bruker innlegg. Olga liker å være selvhjulpen. Det lukter sterk urin på rommet når du kommer inn om morgenen. Du ser at hun er rød på ene siden av setet og hun sier at hun klør på dette området.

18 Benny Huser HSH18 Analysere  Beskrive Betegne, danne, framstille, karakterisere, omhandle, skildre, tegne, uttrykke, greie ut om, omtale Kan du beskrive situasjonen til pasienten i casen?  Analysere Skille/atskille, dele opp, inndele, fordele i deler Oppløse, spalte i de enkelte bestanddeler Utrede, undersøke, utvikle Foreta en analyse Kan du analysere situasjonen til pasienten i casen?

19 Benny Huser HSH19 Tolke  Tolke, fortolke Forklare, tyde, greie ut, finne innholdet, tillegge meining/betydning, oppfatte, gi uttrykk for, målbære, framføre, omsette, avkode, dekode Gjengi (med egne ord; som en oppfatter det) Tolke et materiale (bilde, tekst, musikk) Hvordan vil du tolke situasjonen til pasienten i casen?  Vurdere Dømme, bedømme, verdsette, fastsette verdien av, anse, måle, overveie, kritisere, evaluere, skjønne/avgi skjønn om, vekte Hvordan vurderer du pasientens situasjon? Hvordan du vil du vurdere behovet for sjukepleie i dag – første uka?

20 Benny Huser HSH20 Argumentere  Et argument er et utsagn som brukes for å støtte/svekke en påstand  Hent dokumentasjon for påstanden fra – teori (fag), forskning, empiri (erfaring)  Typiske argumentasjonsord: Derfor Som følge av dette I motsetning til  Hensikt med argumentasjon i pedagogisk pleieplan: å begrunne problem/mål/tiltak  For eksempel argumentere for: Problemprioritering Mål (prioritering) Sjukepleietiltak (prioritering, aktuelle, relevante)

21 Benny Huser HSH21 Argumentere  Gjør en prioritering av problemene til pasienten i casen  Prioriter ut i fra pasientens helhetlige situasjon  Hvilke argumenter vil du bruke for å begrunne denne rekkefølgen?

22 Benny Huser HSH22 Litteratur og kilder  Kildenes funksjon i og til oppgaven Kilders grad av faglighet og vitenskapelighet Hvorfor bruke sekundærlitteratur? Hvor mange kilder/hva kan brukes? Problemformuleringa kan hjelpe!

23 Benny Huser HSH23 Litteratur og kilder bruke  Evne til å finne, bruke og vurdere litteratur/kilder Hva slags litteratur/kilder trenger jeg?  Studiekrav  Bruker minst en forskningsartikkel/fagartikkel  Sjukepleieteori  Fagteori Emne 1 Hvor finner jeg litteraturen/kildene? Hvordan bruker jeg litteraturen/kildene? Kildekritisk innstilling

24 Benny Huser HSH24 Litteratur og kilder  Hva trenger jeg? Nivå Mottaker Oppgavens tema og problemformulering Vurderingskriterier

25 Benny Huser HSH25 Litteratursøk  Pensum Lærebøker Artikler Biblioteket - Bibsys, databaser for helsefag som; Ovid, Pub-Med, Academic Search Premier osv. Tidsskrift; Sykepleier (www.sykepleien.no, www.nsfs.no/tidsskriftet), Den Norske Legeforening (www.tidsskriftet.no)www.sykepleien.no www.nsfs.no/tidsskriftetwww.tidsskriftet.no Leksikon: Encyclopædia, Wikipedia, osv. Mindre seriøse; Lommelegen, Google.

26 Benny Huser HSH26 Kildebruk  Kildenes kvalitet, relevans og pålitelighet  Hvordan vet vi at det vi finner er gyldig?

27 Benny Huser HSH27 Kildehenvisning  I selve teksten (forfatters etternavn, årstall)  I litteraturlista (forfatters etternavn, initialer, årstall, tittel, utgivelsessted, forlag). Alfabetisk litteraturliste  Bibliotekets retningslinjer må følges!

28 Benny Huser HSH28 Hvordan bruker jeg kilder?  Tips til kildebruk Tips til kildebruk

29 Benny Huser HSH29 Nyttige lenker  Søk og skriv Søk og skriv  Universitetsbiblioteket i Trondheim Universitetsbiblioteket i Trondheim  Akademisk Skrivecenter ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Akademisk Skrivecenter ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

30 Benny Huser HSH30 Kilder  Dalland, O. (2000) Metode og oppgaveskriving for studenter. Gyldendal Akademisk  Dysthe, O. Hertzberg, F. & Løkensgard Hoel, T. (2000): Å skrive for å lære – Skriving i høyere utdanning. Oslo, Abstrakt Forlag as  Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2005): Den gode oppgave. 3.utg. Fredriksberg, Forlaget Samfundslitteratur  Andre kilder:  Norske ordbøker http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html (lest 05.11.08) http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html  Ordnett http://www.ordnett.no/ordbok.html (lest 05.11.08)http://www.ordnett.no/ordbok.html


Laste ned ppt "Benny Huser HSH1 Akademisk skriving Kull 2008 Undervisning 11.09.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google