Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akademisk skriving Kull 2008 Undervisning 11.09.08 Benny Huser HSH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akademisk skriving Kull 2008 Undervisning 11.09.08 Benny Huser HSH."— Utskrift av presentasjonen:

1 Akademisk skriving Kull 2008 Undervisning Benny Huser HSH

2 Ulike sjangere til ulike formål
Tenkeskriving Presentasjonsskriving Benny Huser HSH

3 Tenkeskriving Dagbokskriving Loggbokskriving Notater Tankekart Utkast
Kjennetegnes av muntlig språk. Å skrive til seg selv Redskap for å huske Redskap for å strukturere tankene Egner seg ikke til publisering Benny Huser HSH

4 Presentasjonsskriving
Brev Lærebøker Rapporter Prosjektoppgaver Fagartikler Forskningsartikler Fordypningsoppgaver Kjennetegnes av saklig, vitenskaplig språk. Teksten har høy grad av mottakerbevissthet. Tekstene egner seg for publisering. Benny Huser HSH

5 Å skrive en oppgave Skriveprosess Benny Huser HSH

6 Veiledning på tekst Gi og ta imot veiledning
Veileders og studentens ansvar Forberedelse Utkast Respons fra faglærer eller medstudent Benny Huser HSH

7 Oppgaveskriving Vitenskapelig skrivestil Skriveprosessen
Å være tilstede som fagperson Å vise selvstendighet Benny Huser HSH

8 Problemformulering Problemformuleringen – fra tema til fokus og spørsmål Problemformuleringen styrer oppgaven Sjekk problemformuleringen din selv underveis – og revider ved behov Benny Huser HSH

9 Oppgavens disposisjon og struktur
Hva er en disposisjon? Hvordan disponere? Å bruke problemformuleringen som rettesnor Den vitenskapelige strukturen Benny Huser HSH

10 Oppgavens disposisjon og struktur
Oppgaven i et fugleperspektiv Problemer med å disponere Framstillingsformer Referere Beskrive Fortelle sammenligne Analysere og tolke Diskutere Hva mener du selv? Vurdere Handlingsanvisende Benny Huser HSH

11 Vitenskaplige og ikke-vitenskaplige framstillingsformer
Kritisere Nyansere Prioritere Problematisere Reflektere Relatere Resonere Sannsynliggjøre Undersøke Vurdere (ut fra faglige kriterier) Velge (Rienecker & Stray Jørgensen.2005:27) Tillatt Analysere Argumentere Begrunne Beskrive (Be)vise Sitere Definere Diskutere Fortolke Kategorisere Benny Huser HSH

12 Vitenskaplige og ikke-vitenskaplige framstillingsformer
Ikke tillatt Anmelde Bekjenne Belære Påstå Anta Fortelle Føle Mene Oppleve Popularisere Postulere Plagiere Synse Tro Underholde (Rienecker & Stray Jørgensen.2005:27) Benny Huser HSH

13 Oppgave: Hva slags tekster er dette?
Eksempel 1: ”Det er viktig for demente pasienter at sykepleier kommuniserer godt. Jeg mener det også er viktig med god omsorg slik at pasienten ikke blir engstelig. Bestemoren min ble dement. Hun ble behandlet som et barn av pleierne på sykehjemmet hun ble plassert på. Jeg synes det vitner om liten respekt.” Benny Huser HSH

14 Oppgave: Hva slags tekster er dette?
Eksempel 2: Townsend (1957, 1968) skiller mellom ”isolation” (ekskludert fra familie og sosiale lag) og ”desolation” (ved død eller sykdom frarøvet noen en elsker). Han hevder at den underliggende årsak til ensomhet hos eldre er ”desolation” heller ”isolation”. Denne distinksjonen er parallell til Weiss (1973, 1974) som skiller mellom emosjonell og sosial ensomhet. Emosjonell ensomhet forårsakes av tap av nær tilknytning til andre mennesker. Sosial ensomhet forårsakes av tapte nettverksrelasjoner der personer deler felles interesse”…”Funn er motstridende hvorvidt eldre mennesker foretrekker kontakt med familiemedlemmer eller med venner på samme alder. Townsend (1968), Mancini & Blieszner (1992) viser at kontakt med egne barn motvirker emosjonell og sosial ensomhet hos eldre mennesker. Bitzan & Kruzich (1990) hevder derimot at kontakt med egne barn har mindre betydning for velbefinnende blant sykehjemsbeboere” Benny Huser HSH

15 Pedagogisk pleieplan med case
Data: Hvilke data/opplysninger har du samlet inn? Og analysert? Hvordan har du tolket dataene (til å bli problem)? Hvordan vurderer du dataene? Problem: Hvordan vil du formulere problemet med ord? Begrunning: Hvordan begrunner du problemet? Og problemløsningen? Hvilken fagteori vil du bruke som grunnlag? Mål: Hva er det konkret du (pasient / sjukepleier) vil ønske å oppnå? Hvorfor kortsiktige mål? Hvorfor langsiktige mål? Tiltak: Hvilke sjukepleietiltak vil du gjøre for å løse problemet og nå målet? Hvilke argumenter vil du bruke for å forsvare sjukepleietiltakene som aktuelle og relevante? Benny Huser HSH

16 Teori, begreper, faglige metoder
Teorier System av læresetninger/antakelser i et fagområde som kan beskrive, forklare og forutsi fagets fenomener, og som danner forståelsesramme for faget Eks. sjukepleieteorier, fysiologiske teorier Begreper De nøkkelordene (ofte hentet fra teori) som en bruker til å analysere og organisere informasjonene/teksten med Eks. grunnleggende behov (det du skal skrive om) Faglige metoder Fagets metoder, oftest basert på teorier, er redskap til konkrete oppgaver innenfor faget. Eks. litterær metode, pedagogisk pleieplan, datainnsamlingsinstrument Benny Huser HSH

17 Case/studiekrav 4: Olga Jensen sitt behov for sjukepleie
Case/studiekrav 4: Olga Jensen sitt behov for sjukepleie. Sjukepleieproblem, mål, tiltak og begrunning. Olga Jensen er 85 år og har bodd alene i en eldre villa. Hun har fire døtre som bor i nabolaget. Hun kom til sykehjemmet for fire uker siden. Hun hadde da hatt et lengre sykehusopphold på grunn av at hun falt hjemme og fikk et brudd i venstre lårhals (colli femoris). Hun ønsker mest av alt å få bo hjemme, men siden hun nå er blitt avhengig av hjelp både til personlig hygiene og til forflytting, må hun bli på sykehjemmet en stund til. Olga har enerom med eget bad.Hun har alltid likt å være velstelt. Da hun var yrkesaktiv arbeidet hun som frisørdame. Du er sykepleierstudent og på dagvakt sammen med kontaktsjukepleieren din. Du skal ha ansvar for Olga Jensen denne formiddagen. Olga er liten og tynn. Hun treng hjelp til å forflytte seg med rullatoren. Hun klarere deler av morgenstellet med god tilrettelegging, men trenger ofte hjelp til intimhygienen. Hun er delvis inkontinent for urin og bruker innlegg. Olga liker å være selvhjulpen. Det lukter sterk urin på rommet når du kommer inn om morgenen. Du ser at hun er rød på ene siden av setet og hun sier at hun klør på dette området. Benny Huser HSH

18 Analysere Beskrive Analysere
Betegne, danne, framstille, karakterisere, omhandle, skildre, tegne, uttrykke, greie ut om, omtale Kan du beskrive situasjonen til pasienten i casen? Analysere Skille/atskille, dele opp, inndele, fordele i deler Oppløse, spalte i de enkelte bestanddeler Utrede, undersøke, utvikle Foreta en analyse Kan du analysere situasjonen til pasienten i casen? Benny Huser HSH

19 Tolke Tolke, fortolke Vurdere
Forklare, tyde, greie ut, finne innholdet, tillegge meining/betydning, oppfatte, gi uttrykk for, målbære, framføre, omsette, avkode, dekode Gjengi (med egne ord; som en oppfatter det) Tolke et materiale (bilde, tekst, musikk) Hvordan vil du tolke situasjonen til pasienten i casen? Vurdere Dømme, bedømme, verdsette, fastsette verdien av, anse, måle, overveie, kritisere, evaluere, skjønne/avgi skjønn om, vekte Hvordan vurderer du pasientens situasjon? Hvordan du vil du vurdere behovet for sjukepleie i dag – første uka? Benny Huser HSH

20 Argumentere Et argument er et utsagn som brukes for å støtte/svekke en påstand Hent dokumentasjon for påstanden fra – teori (fag), forskning, empiri (erfaring) Typiske argumentasjonsord: Derfor Som følge av dette I motsetning til Hensikt med argumentasjon i pedagogisk pleieplan: å begrunne problem/mål/tiltak For eksempel argumentere for: Problemprioritering Mål (prioritering) Sjukepleietiltak (prioritering, aktuelle, relevante) Benny Huser HSH

21 Argumentere Gjør en prioritering av problemene til pasienten i casen
Prioriter ut i fra pasientens helhetlige situasjon Hvilke argumenter vil du bruke for å begrunne denne rekkefølgen? Benny Huser HSH

22 Litteratur og kilder Kildenes funksjon i og til oppgaven
Kilders grad av faglighet og vitenskapelighet Hvorfor bruke sekundærlitteratur? Hvor mange kilder/hva kan brukes? Problemformuleringa kan hjelpe! Benny Huser HSH

23 Litteratur og kilder Evne til å finne, bruke og vurdere litteratur/kilder Hva slags litteratur/kilder trenger jeg? Studiekrav Bruker minst en forskningsartikkel/fagartikkel Sjukepleieteori Fagteori Emne 1 Hvor finner jeg litteraturen/kildene? Hvordan bruker jeg litteraturen/kildene? Kildekritisk innstilling Benny Huser HSH

24 Litteratur og kilder Hva trenger jeg? Nivå Mottaker
Oppgavens tema og problemformulering Vurderingskriterier Benny Huser HSH

25 Litteratursøk Pensum Lærebøker Artikler
Biblioteket - Bibsys, databaser for helsefag som; Ovid, Pub-Med, Academic Search Premier osv. Tidsskrift; Sykepleier (www.sykepleien.no, Den Norske Legeforening (www.tidsskriftet.no) Leksikon: Encyclopædia, Wikipedia, osv. Mindre seriøse; Lommelegen, Google. Benny Huser HSH

26 Kildebruk Kildenes kvalitet, relevans og pålitelighet
Hvordan vet vi at det vi finner er gyldig? Benny Huser HSH

27 Kildehenvisning I selve teksten (forfatters etternavn, årstall)
I litteraturlista (forfatters etternavn, initialer, årstall, tittel, utgivelsessted, forlag). Alfabetisk litteraturliste Bibliotekets retningslinjer må følges! Benny Huser HSH

28 Hvordan bruker jeg kilder?
Tips til kildebruk Benny Huser HSH

29 Nyttige lenker Søk og skriv Universitetsbiblioteket i Trondheim
Akademisk Skrivecenter ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Benny Huser HSH

30 Kilder Dalland, O. (2000) Metode og oppgaveskriving for studenter. Gyldendal Akademisk Dysthe, O. Hertzberg, F. & Løkensgard Hoel, T. (2000): Å skrive for å lære – Skriving i høyere utdanning. Oslo, Abstrakt Forlag as Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2005): Den gode oppgave. 3.utg. Fredriksberg, Forlaget Samfundslitteratur Andre kilder: Norske ordbøker (lest ) Ordnett (lest ) Benny Huser HSH


Laste ned ppt "Akademisk skriving Kull 2008 Undervisning 11.09.08 Benny Huser HSH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google