Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjeldande per 21.10.2005Side 1 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjeldande per 21.10.2005Side 1 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjeldande per 21.10.2005Side 1 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Vidaregåande opplæring 2006–2007

2 Gjeldande per 21.10.2005Side 2 Kunnskapsløftet Ny reform i grunnopplæringa Hausten 2006 –1.–9. trinn i grunnskolen –1. trinn i vidaregåande opplæring Hausten 2007 –10. trinn i grunnskolen –2. trinn i vidaregåande opplæring Hausten 2008 –3. trinn i vidaregåande opplæring –Opplæring i bedrift

3 Gjeldande per 21.10.2005Side 3 Kva er nytt? Nye læreplanar i alle fag med tydelege mål for kva elevane skal kunne Meir vekt på tilpassa opplæring Lokal handlefridom med omsyn til læringsmetodar og organisering av skolekvardagen Satsing på kompetanseutvikling for lærarar, instruktørar og skoleleiarar

4 Gjeldande per 21.10.2005Side 4 Kva er vidaregåande opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til vidare studium Studieførebuande og yrkesfagleg opplæring: –Studieførebuande opplæring legg mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse) –Yrkesfagleg opplæring fører fram til eit yrke (gir yrkeskompetanse med eller utan fagbrev eller sveinebrev)

5 Gjeldande per 21.10.2005Side 5 Kva er vidaregåande opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

6 Gjeldande per 21.10.2005Side 6 Nye nemningar i vidaregåande opplæring Gamle nemningarNye nemningar StudieretningarUtdanningsprogram KursProgramområde Grunnkurs (GK)Vidaregåande trinn 1 (Vg1) Vidaregåande kurs 1 (VK1)Vidaregåande trinn 2 (Vg2) Vidaregåande kurs 2 (VK2)Vidaregåande trinn 3 (Vg3) Felles allmenne fagFellesfag (FF) StudieretningsfagFelles programfag (FPF) Valfrie programfag (studieførebuande) Prosjekt til fordjuping (yrkesfagleg)

7 Gjeldande per 21.10.2005Side 7 Endringar i vidaregåande opplæring Dei noverande 12 yrkesfaglege studieretningane blir gjorde om til 9 utdanningsprogram –Færre og breiare Vg1 og Vg2 –Dei fleste Vg2 gir fleire lærefag å velje mellom –Prosjekt til fordjuping gjer det mogleg å spesialisere seg på eit tidlegare nivå og gir høve til auka samarbeid med næringslivet Dei noverande 3 studieførebuande studieretningane blir 3 utdanningsprogram –Større krav til fordjuping innanfor eige programområde –Valfrie programfag kan veljast frå eige programområde eller frå eit anna programområde frå studieførebuande utdanningsprogram

8 Gjeldande per 21.10.2005Side 8 12 utdanningsprogram 3 studieførebuande Idrettsfag Musikk, dans og drama med desse programområda: –Musikk –Dans –Drama Studiespesialisering med desse programområda: –Formgivingsfag –Realfag –Samfunnsfag og økonomi –Språkfag

9 Gjeldande per 21.10.2005Side 9 12 utdanningsprogram 9 yrkesfaglege Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

10 Gjeldande per 21.10.2005Side 10 Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse er det faglege grunnlaget for å søkje opptak til universitet og høgskolar Somme studium stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil seie spesielle fag, oftast realfag Somme studium har opptaksprøve Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse Med Kunnskapsløftet blir krava til generell studiekompetanse skjerpa i forhold til tidlegare: –Krav til matematikk aukar frå 5 timar/veke til 8 timar/veke –Krav til 2. framandspråk

11 Gjeldande per 21.10.2005Side 11 Generell studiekompetanse Oppnår ein ved å fullføre og bestå tre års vidaregåande opplæring frå utdanningsprogram for: Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon med Vg3 medium og kommunikasjon Naturbruk med Vg3 naturforvaltning

12 Gjeldande per 21.10.2005Side 12 Yrkeskompetanse har du når du er utdanna til å utøve eit yrke Du får vitnemål som dokumentasjon på yrkeskompetanse når du har –fullført og bestått tre års fastsett opplæring i skole Du får fagbrev eller sveinebrev som dokumentasjon på yrkeskompetanse når du har –fullført og bestått fastsett teoretisk opplæring i skole (det finst unntak frå kravet om bestått) –fullført den fastsette opplæringstida i bedrift –bestått den praktiske fagprøva eller sveineprøva ved slutten av læretida Når du har yrkeskompetanse, kan du gå vidare på fagskole Fag- eller sveinebrev gir grunnlag for meisterbrev

13 Gjeldande per 21.10.2005Side 13 Yrkeskompetanse Yrkeskompetanse utan fagbrev eller sveinebrev får du i yrkesfag som ikkje høyrer inn under lærefaga Yrkeskompetanse med fagbrev eller sveinebrev får du i lærefag frå dei 9 yrkesfaglege utdanningsprogramma

14 Gjeldande per 21.10.2005Side 14 Påbygging til generell studiekompetanse Generell studiekompetanse kan du oppnå ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 frå eit yrkesfagleg utdanningsprogram eller oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller sveinebrev eller oppnådd yrkeskompetanse utan fag- eller sveinebrev

15 Gjeldande per 21.10.2005Side 15 Fag- og timefordeling I alle utdanningsprogram har du fellesfag, t.d. norsk, engelsk, matematikk og naturfag I studieførebuande utdanningsprogram har du i tillegg –felles programfag som høyrer til programområdet ditt –valfrie programfag som du kan velje frå ditt eige programområde eller frå eit anna programområde frå studieførebuande utdanningsprogram I yrkesfaglege utdanningsprogram har du i tillegg –felles programfag som høyrer til programområdet ditt –prosjekt til fordjuping som du kan bruke til å førebu deg til eit programområde på Vg2, til eit ønskt lærefag eller til fellesfag

16 Gjeldande per 21.10.2005Side 16 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområda Vg1 studiespesialisering og Vg2 og Vg3 realfag, samfunnsfag og økonomi, og språkfag Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke.

17 Gjeldande per 21.10.2005Side 17 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for formgivingsfag Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke.

18 Gjeldande per 21.10.2005Side 18 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for idrettsfag Utdanningsprogram for musikk, dans og drama * Kroppsøving høyrer med i programfaga. Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke.

19 Gjeldande per 21.10.2005Side 19 Fag- og timefordeling på Vg1 Studieførebuande utdanningsprogram Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke. Valfrie programfag kan du velje frå ditt eige programområde eit anna programområde frå studieførebuande utdanningsprogram Vg1 studiespesialisering Fellesfag (30 timar/veke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 3 Samfunnsfag 2 Geografi 4 2. framandspråk 2 Kroppsøving Totalt 30 timar/veke Vg1 formgivingsfag Fellesfag (25 timar/veke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 4 2. framandspråk 2 Kroppsøving Felles programfag (5 timar/veke) Valfrie programfag (5 timar/veke) Totalt 35 timar/veke Vg1idrettsfag Vg1 musikk, dans og drama Fellesfag (23 timar/veke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 4 2. framandspråk Felles programfag (7 timar/veke) Kroppsøving høyrer med i felles programfag Valfrie programfag (5 timar/veke) Totalt 35 timar/veke

20 Gjeldande per 21.10.2005Side 20 Fag- og timefordeling Yrkesfaglege utdanningsprogram Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke.

21 Gjeldande per 21.10.2005Side 21 Fag- og timefordeling Yrkesfaglege utdanningsprogram Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke. Prosjekt til fordjuping kan du bruke til å førebu deg til eit programområde på Vg2 å førebu deg til eit ønskt lærefag fellesfag frå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Vg1 yrkesfaglege utdanningsprogram Fellesfag (12 timar/veke) 2 Norsk 3 Engelsk 3 Matematikk 2 Naturfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timar/veke) Prosjekt til fordjuping (6 timar/veke) Totalt 35 timar/veke Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram Fellesfag (9 timar/veke) 2 Norsk 2 Engelsk 3 Samfunnsfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timar/veke) Prosjekt til fordjuping (9 timar/veke) Totalt 35 timar/veke Opplæring i bedrift eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Fellesfag (30 timar/veke) 10 Norsk 5 Matematikk 3 Naturfag 8 2. framandspråk 4 Nyare historie Totalt 30 timar/veke

22 Gjeldande per 21.10.2005Side 22 Kva rettar har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til tre års vidaregåande opplæring i løpet av ein samanhengande periode på fem år dersom opplæringa går føre seg i skole, eller seks år dersom heile eller delar av opplæringa går føre seg i bedrift – men du må fullføre innan utgangen av det året du fyller 24 år å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i meir enn tre år

23 Gjeldande per 21.10.2005Side 23 Kva rettar har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til inntak på Vg1 i eitt av tre utdanningsprogram –men du må søkje i prioritert rekkjefølgje: 1 – 2 – 3 inntak på eit Vg2 som byggjer på det Vg1 du har valt –men du har ikkje krav på å få det programområdet du prioriterer

24 Gjeldande per 21.10.2005Side 24 Kva rettar har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til eitt års utvida rett til opplæring ved eitt omval –men du må velje om att på same nivå for å kunne fullføre innanfor retten to pauseår undervegs i vidaregåande opplæring –men du må rekkje å fullføre opplæringa innan utgangen av det året du fyller 24

25 Gjeldande per 21.10.2005Side 25 Kvar kan du gå på skole? Primært skolar i eige fylke –men ingen fylke tilbyr alle programområda Skolar i nabofylke –for spesielle tilbod som fylka samarbeider om Skolar med landslinjer og landsdekkjande tilbod –kan søkjast same kvar i landet du bur –karakterane dine avgjer om du kjem inn Skolar i andre fylke enn ditt eige –dersom heimfylket ditt kjøper plass til deg

26 Gjeldande per 21.10.2005Side 26 Kvar kan du gå på skole? Statlege skolar –skolar for elevar med spesielle behov –samiske vidaregåande skolar –skolar med utdanningsprogram for naturbruk Friskolar og private skolar –du må rekne med å betale skolepengar –friskolar er godkjende av Utdanningsdirektoratet Skolar i utlandet –norske skolar –utanlandske skolar

27 Gjeldande per 21.10.2005Side 27 Nyttige tips og råd Det er ditt val! Hugs søknadsfristane: –særskilt inntak 1. februar –ordinært inntak 1. mars Set alltid opp tre alternative Vg1 –men innanfor tre ulike utdanningsprogram Om du angrar på vala dine –kontakt inntakskontoret

28 Gjeldande per 21.10.2005Side 28 Nyttige tips og råd Gjer deg kjend med tidsplanen for inntaket Hald svarfristane. Er du ikkje heime –send førehandssvar til inntakskontoret –syt for at andre svarer for deg Du kan miste plassen dersom du –ikkje svarer til rett tid –ikkje møter første skoledagen Hugs klagefristen 3 veker etter at du fekk inntaksmeldinga Legg ved opplysningar som kan ha noko å seie for inntaket eller opplæringa –ingen kan ta omsyn til noko dei ikkje veit om

29 Gjeldande per 21.10.2005Side 29 Spesielle forhold Heile eller ein større del av opplæringa i bedrift (side 30 og 31) Kompetanse på lågare nivå (side 32 og 33) Spesialundervisning og inntak etter sakkunnig vurdering (side 34 og 35) Minoritetsspråklege (side 36) Vaksne (side 37)

30 Gjeldande per 21.10.2005Side 30 Heile eller ein større del av opplæringa i bedrift Fylkeskommunen kan godkjenne at –du inngår lærekontrakt/opplæringskontrakt rett etter grunnskolen –du avbryt opplæringa i vidaregåande skole og inngår lærekontrakt/opplæringskontrakt tidlegare enn læreplanen fastset –opplæringa i skole og bedrift blir teken i ei anna rekkjefølgje enn det læreplanen fastset

31 Gjeldande per 21.10.2005Side 31 Heile eller ein større del av opplæringa i bedrift Den praktiske delen av opplæringa –kan gå føre seg berre i bedrift –kan veksle mellom bedrift og skole Den teoretiske delen av opplæringa –må gjennomførast i løpet av læretida –går vanlegvis føre seg i eigne grupper i vidaregåande skole –kan gå føre seg i bedrift

32 Gjeldande per 21.10.2005Side 32 Kompetanse på lågare nivå Kompetanse på lågare nivå har du når du ikkje oppnår full studie- eller yrkeskompetanse etter tre (eventuelt fem) år med vidaregåande opplæring. Skolen og PP-tenesta hjelper deg med å planleggje opplæringsløpet ditt. Du kan seinare gjennomføre meir opplæring med sikte på studie- eller yrkeskompetanse. Ein opplæringskontrakt kan i visse tilfelle endrast til lærekontrakt i løpet av læretida. Du får kompetansebevis som dokumentasjon på den opplæringa du har fullført.

33 Gjeldande per 21.10.2005Side 33 Kompetanse på lågare nivå Planlagd kompetanse på lågare nivå får du –som elev i skole –som lærekandidat med opplæringskontrakt i bedrift dersom du –ved starten av opplæringa veit at du kjem til å få van- skar med å oppnå full studie- eller yrkeskompetanse –undervegs i opplæringa oppdagar at du ikkje når dei måla du hadde sett deg, og endrar måla dine Ikkje planlagd kompetanse på lågare nivå får du –dersom du fullfører, men ikkje består, tre (eventuelt fem) års opplæring med sikte på yrkes- eller studiekompetanse

34 Gjeldande per 21.10.2005Side 34 Spesialundervisning og inntak etter sakkunnig vurdering Du som går ut av grunnskolen, har rett til rettleiing og hjelp frå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) rettleiing og hjelp frå oppfølgingstenesta (OT) til og med det året du fyller 21 år dersom du –ikkje søkjer opplæringsplass –ikkje tek imot opplæringsplass –avbryt opplæringa før ho er fullført –ikkje er i fast arbeid –taper opplæringsretten

35 Gjeldande per 21.10.2005Side 35 Spesialundervisning og inntak etter sakkunnig vurdering Etter sakkunnig vurdering frå PPT kan du som har behov for det, søkje om rett til –inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram –inntak til spesialundervisning –opplæring i punktskrift –opplæring i teiknspråkleg miljø eller tolk i ordinær opplæring –utvida rett til opplæring – maksimalt fem år

36 Gjeldande per 21.10.2005Side 36 Minoritetsspråklege Du som tilhøyrer ein språkleg minoritet, har dei same rettane som norsk ungdom dersom du –har gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarande –har gyldig opphaldsløyve i Noreg –ventar på avgjerd på ein søknad om opphaldsløyve, men du har ikkje rett til å fullføre dersom du får avslag Du bruker ikkje av retten din til tre års vidaregåande opplæring dersom du tek eit spesielt innføringsår for minoritetsspråklege før Vg1.

37 Gjeldande per 21.10.2005Side 37 Vaksne Du som er vaksen – fødd før 1. januar 1978 – og som har fullført grunnskolen, men ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har rett til –opptil tre års vidaregåande opplæring, og rett til å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i meir enn tre år –å få kartlagt realkompetansen din i forhold til den sluttkompetansen du ønskjer –å få starte vidaregåande opplæring frå det nivået du er på Vaksne med rett til vidaregåande opplæring –skal primært takast inn til opplæring som er spesielt organisert for vaksne –kan takast inn til ordinær opplæring, men blir då prioriterte etter ungdom med rett til vidaregåande opplæring

38 Gjeldande per 21.10.2005Side 38 Strukturkart Idrettsfag (side 39) Musikk, dans og drama (side 39) Studiespesialisering (side 39) Bygg- og anleggsteknikk (side 40) Design og handverk (side 41, 42 og 43) Elektrofag (side 44) Helse- og sosialfag (side 45) Medium og kommunikasjon (side 46) Naturbruk (side 47) Restaurant- og matfag (side 48) Service og samferdsel (side 49) Teknikk og industriell produksjon (side 50, 51, 52 og 53)

39 Gjeldande per 21.10.2005Side 39 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

40 Gjeldande per 21.10.2005Side 40 Bygg- og anleggsteknikk

41 Gjeldande per 21.10.2005Side 41 Design og handverk

42 Gjeldande per 21.10.2005Side 42 Design og handverk

43 Gjeldande per 21.10.2005Side 43 Design og handverk

44 Gjeldande per 21.10.2005Side 44 Elektrofag

45 Gjeldande per 21.10.2005Side 45 Helse- og sosialfag

46 Gjeldande per 21.10.2005Side 46 Medium og kommunikasjon

47 Gjeldande per 21.10.2005Side 47 Naturbruk

48 Gjeldande per 21.10.2005Side 48 Restaurant- og matfag

49 Gjeldande per 21.10.2005Side 49 Service og samferdsel

50 Gjeldande per 21.10.2005Side 50 Teknikk og industriell produksjon

51 Gjeldande per 21.10.2005Side 51 Teknikk og industriell produksjon

52 Gjeldande per 21.10.2005Side 52 Teknikk og industriell produksjon

53 Gjeldande per 21.10.2005Side 53 Teknikk og industriell produksjon

54 Gjeldande per 21.10.2005Side 54 Meir informasjon Sjå nettstaden vilbli.no (opnar i november) Spør rådgjevar på skolen din Kontakt inntakskontoret Gå på yrkes- og utdanningsmesser Besøk vidaregåande skolar Snakk med ulike yrkesutøvarar Lykke til med valet ditt!


Laste ned ppt "Gjeldande per 21.10.2005Side 1 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google