Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP1 Sammenlikning av “PAPI Learner” og “LIP” Kjell Åge Brinmgsrud IfI, UiO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP1 Sammenlikning av “PAPI Learner” og “LIP” Kjell Åge Brinmgsrud IfI, UiO."— Utskrift av presentasjonen:

1 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP1 Sammenlikning av “PAPI Learner” og “LIP” Kjell Åge Brinmgsrud IfI, UiO

2 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP2 Hva er nå dette for noe? PAPI: ”Personal And Private Information” (ISO; utdatert betegnelse) LIP: ”Learner Information Profile” (IMS) Uheldigvis er LIP og PAPI konkurerende spesifikasjoner i den forstand at de begge beskriver et område som kalles ”lærende informasjon” (eng.: ”learner information”)

3 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP3 PAPI Learner, 1997-2002 Er delt opp i seks uavhengige informasjons-typer: –contact: er ikke direkte relatert til måling og registrering av lærendes prestasjoner og er primært relatert til administrasjon. –relations: om den lærendes relasjon til andre brukere av lærings- systemer så som lærere, mentor og andre lærende, –security: om den lærendes sikkerhets-kreditiver, så som: passord, private og offentlige nøkler, biometriske data. –accommodation: beskriver preferanser som kan forbedre menneske- maskin interaksjoner. –performance: er relatert til den lærendes historie, nåværende arbeid eller framtidige planer, og er laget og brukes av læringsteknologi- komponenter for å yte forbedret eller optimalisert lærings-erfaringer. –portfolio: er en representativ samling av en lærendes arbeider eller referanser til dem, som er ment for å illustrere og rettferdiggjøre han/hennes dyktighet og oppnådde resultater. Personvern er den viktigste motivasjonen for oppdelingen.

4 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP4 Arbeidet fordelt over flere ISO-kommitéer SC32; ”Data Management and Interchange”: har tatt ansvaret for informasjons-typene ”contact”, ”relations” and ”security”. SC36; ” Information Technology for Learning, Education, and Training”: resten SC36 ser det som viktig å harmonisere med arbeid innen ”tilgjengelighet” og ”tilpasning”, herunder først og fremst CLFA (culture, language, and function accommodation) rapportør-gruppa, men også andre fora som f.eks. W3C. Greia kalles ikke lenger PAPI

5 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP5 Arbeid flyttet til SC32 De delene av PAPI som er flyttet er ikke spesifikke for lærende. ISO/IEC 19773 multi-part series –Part 1: Contact information Harmoniserer ISO 11180, vCard, IETF, various name, address, phone, E-mail, osv. (standarder og spesifikasjoner) –Part 2: Relations information Harmoniserer ISO Open-EDI aktør-rolle relasjoner, understøtter register over relasjons-typer –Part 3: Security information Profil av flere standarder (f.eks. SC17,SC27,SC37,IETF)

6 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP6 ”Bindinger” (eng. Bindings) Bruker ISO/IEC 20944 utviklet av JTC1/SC32 Generelle harmoniserte kodinger, API- er og protokoll bindinger for data modeller osv. Ikke behov for å utvikle XML, Java, ODBC osv. for hvert sett av strukturer i PAPI (finnes allerede)

7 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP7 ISO/IEC 20944 Metadata Interoperability and Bindings 20944-01: Overview 20944-02: Conformance 20944-03: Data structures/svcs 20944-04: Attribute mapping 20944-05: Metamodel profile 20944-06: General application 20944-07: General aggregation 20944-20: Common coding 20944-21: XML binding 20944-22: DNVP binding 20944-23: ASN.1 binding 20944-24: DCMI binding 20944-40: Common API 20944-41: C binding 20944-42: C++ binding 20944-43: Javascript binding 20944-44: Java binding 20944-45: Perl binding 20944-46: LISP binding 20944-60: Common protocol 20944-61: ODBC binding 20944-62: DCTP binding 20944-63: SOAP binding 20944-64: WSDL binding 20944-65: LDAP binding

8 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP8 Arbeid som gjenstår i SC36  SC36/WG1, “Vocabulary”: ISO 11179-based value domain /permissible value registry  SC36/WG3, “Participants Information”: - Participants Identifiers (ISO/IEC 24703, FDIS) - Participant Accommodation Information (ISO/IEC 19786, Working Draft) - Participants Performance Information (ISO/IEC 19787, Working Draft)

9 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP9 Om ISO/IEC 19786 Participant Accommodation Information Forbedringer for å inkorporere/harmonisere: –Culture, language, and function (partial list) –ISO 639-* Language Codes –ISO 3166 Country Codes –ISO 4217 Currency Codes –ISO 9999 Assistive Technology Taxonomy –ISO/IEC 10646 Universal Character Set –ISO/IEC 14651 I18N String Ordering –ISO/IEC 14652 Cultural Element Registry –WHO ICF (Int’l Classification of Functions, Disabilities, etc.) –SC32 work on “locale identifier” (related: IETF RFC 3066)

10 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP10 Om ISO/IEC 19787 Participant Performance Information Basert på å måle “performance” –Kan være: –fortid (lærendes historie) –nåtid (ufullstendig sesjoner; bokmerker) –framtid (lærings-plan/intensjoner) –Kan være: –liten granularitet (tastetrykk; simulator post) –medium granularitet (kurs-bedømmelse) –stor granularitet (sertifikater; grader) –Kan være digitalt signert –Kan være assosiert med kompetanser –Kan tilordnes et indevid eller en gruppe

11 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP11 Om ISO/IEC 19787 Participant Performance Information –Kan være: –informasjon suplert av bruker –informasjon suplert av institusjon –informasjon suplert av verktøy/leverandør/management system –kombinasjon »Understøtter en automatisert beregnings-modell –Kan bruke: –Enhver type ”performance” metrikk –”performance” kodinger kan beskrives i registre (f.eks. SC36/WG1 registry) –”performance” kode beskrivelser bruker “statistiske metadata” »standard deskriptiv teknikk for måling/innsamling av data »basert på en tilnærming laget av FNs statistiske avdeling

12 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP12 LIP komponenter identification: Biografiske og demografiske data som er relevante for læring. goal: Læring, karriere og andre målsettinger og aspirasjoner. qcl: Kvalifikasjoner, sertifiseringer og lisenser som er tildelt av anerkjente autoriteter. activity: Enhver lærings-relatert aktivitet i enhver ferdigstillelses-tilstand. Kan være rapportert av den lærende selv. Inkluderer formell og uformell utdannelse, opplæring, arbeids-erfaring, militær eller offentlig tjeneste. transcript: En post som brukes for å gi en institusjons-basert oppsummering av akademiske resultater. Strukturen på denne posten kan anta mange former. interest: Informasjon som beskriver hobbyer og fritidsaktiviteter. competency: Ferdigheter, kunnskap og egenskaper tilegnet innenfor kognitive, omsorgs og/eller psykomotoriske områder.

13 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP13 LIP komponenter affiliation: Medlemskap i profesjonelle organisasjoner ol. accessibility: Generell tilgjengelighet til lærings-informasjonen slik dette er definert gjennom språklige egenskaper, funksjonshemming, valgbarhet og lærings-preferanser inklusive kognitive preferanser (f.eks. ting vedrørende lærings-stil), fysiske preferanser (f.eks. preferanse for stor skrift), og teknologi-preferanser (f.eks. preferanse for en bestemt datamaskin-platform). security key: Settet av passord og sikkerhets-nøkler som er tildelt den lærende til bruk ved utføring av transaksjoner mot lærings- informasjonssystemer og tjenester. relationship: Settet av relasjoner mellom kjerne-komponenter. Kjerne- strukturene har ikke i seg identifikatorer som linker opp kjerne- strukturer. Isteden er alle disse relasjonene innlemmet i en eneste kjerne-struktur, hvilket gjør det lettere å identifisere og kontrollere linkene.

14 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP14 Sammenlikning LIP og ”PAPI”

15 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP15 Hvordan ta høyde for framtidige endringer Den (tidligere kalte) PAPI Learner spesifikasjonen bruker en register- basert tilnærming for å oppnå langsiktig vedlikehold av ”verdi-domene” (eng. ”value domains”) og deres ”tillate verdier” (eng. ”permissible values”). Hensikten med å bruke en register-basert tilnærming er å ta høyde for at - (1) vi ikke vet alle ting som vi trenger å standardisere i framtida, –(2) vi kan lett inkorporere nye egenskaper (via registrering) ettersom industrien og markedet ønsker/krever det. LIP har ingen tilsvarende mekanismer

16 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP16 Eksempel: Vi kjenner ikke nå alle mulige metoder for sikker tilgang til læringssystemer (f.eks. passord, utfordring-svar, offentlig nøkkel, smartkort, biometri osv.), sertifikat autentisering (f.eks. digital signatur, revalidering, osv.), men vi kan i utgangspunktet legge inn et start-sett og la dette vokse over tid. Samme strategi gjelder for typene av lærende relasjoner mellom lærende og andre deltagere (f.eks. lærere).

17 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP17 Future-Proofing Another Example: –PAPI’s use of a registry-based approach for “coding schemes” within performance information –Both institution X and institution Y uses a grading scheme of A-B- C-D-F, yet they have different meanings: a grade of C at institution X means "fair", while a grade of C at institution Y means "satisfactory". –Within PAPI Learner performance information, these two can be distinguished by referring to different coding schemes — a coding scheme identifier, which the user may make use of the registry to discover the meaning of the coding schemes. –Note: The performance information for a single records might not just be a singular value, but may be a set of values, e.g., {1.3, "ne", true}

18 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP18 Bindinger LIP bruker XML –Biased mot XML –Problemer med implementasjoner som krever andre slags bindinger PAPI Learner og dens relaterte standarder –Bruker ISO/IEC 11179 og ISO/IEC 20944 som gir en complett samling med harmoniserte bindinger –Arbeidet er allerede gjort I JTC1/SC32

19 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP19 Internasjonalisering og lokalisering LIP –Understøtter bare et språk PAPI Learner: –Understøtter simultan oversettelse –Bruker/gjenbruker/anvender mange internasjonale standarder/spesifikasjoner Eksempel: –Restriksjonen kan være spesielt viktig hvis den lærende (i løpet av hans/hennes liv) migrerer fra, f.eks. en engelsk-talene skole til en fransk-talene skole: det skulle være mulig både (1) å oversette den lærendes historie til fransk slik at den kan gjennomgås av framtidige fransk-talene skoler, og (2) kunne beholde de opprinnelige kommentarene i det opprinnelige språket

20 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP20 Sammenlikning av data modeller LIP: - identification: Biografiske og demografiske data som er relevante for læring. - relationship: Settet av relasjoner mellom kjerne-komponenter. Kjerne- strukturene har ikke i seg identifikatorer som linker opp kjerne-strukturer. Isteden er alle disse relasjonene innlemmet i en eneste kjerne-struktur, hvilket gjør det lettere å identifisere og kontrollere linkene - security key: Settet av passord og sikkerhets-nøkler som er tildelt den lærende til bruk ved utføring av transaksjoner mot lærings- informasjonssystemer og tjenester. PAPI Learner: –accommodation: ISO/IEC 19773-1 (JTC1/SC32) på contact info –relations: ISO/IEC 19773-2 (JTC1/SC32) på relations info –security: ISO/IEC 19773-3 (JTC1/SC32) på security info Sammenlikning: –Arbeid har allerede blitt gjort i JTC1/SC32, bør gjenbruke dette arbeidet

21 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP21 Comparing Data Models LIP: - accessibility: Generell tilgjengelighet til lærings-informasjonen slik dette er definert gjennom språklige egenskaper, funksjonshemming, valgbarhet og lærings-preferanser inklusive kognitive preferanser (f.eks. ting vedrørende lærings-stil), fysiske preferanser (f.eks. preferanse for stor skrift), og teknologi-preferanser (f.eks. preferanse for en bestemt datamaskin-platform). PAPI Learner: –accommodation: ISO/IEC 19786 participant accommodation info Sammenlikning: –Arbeidet I SC36/WG3 er basert på harmonisering av mange internasjonale standarder, spesifikasjoner og mange aktiviteter

22 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP22 Sammenlikning av data modeller LIP: - goal: Læring, karriere og andre målsettinger og aspirasjoner. - qcl: Kvalifikasjoner, sertifiseringer og lisenser som er tildelt av anerkjente autoriteter. - activity: Enhver lærings-relatert aktivitet i enhver ferdigstillelses-tilstand. Kan være rapportert av den lærende selv. Inkluderer formell og uformell utdannelse, opplæring, arbeids-erfaring, militær eller offentlig tjeneste. - transcript: En post som brukes for å gi en institusjons-basert oppsummering av akademiske resultater. Strukturen på denne posten kan anta mange former. - interest: Informasjon som beskriver hobbyer og fritidsaktiviteter. - competency: Ferdigheter, kunnskap og egenskaper tilegnet innenfor kognitive, omsorgs og/eller psykomotoriske områder. PAPI Learner: –performance: ISO/IEC 19787 participant performance info

23 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP23 Comparing Data Models Significant Issues in LIP vs. PAPI: –LIP organizes data according to “purpose” –PAPI Learner does not –LIP areas are overlapping and “conflated” Example: –When populating LIP records, how can one tell what belongs in QCL (qualifications, certifications, and licenses) vs. activity vs. transcript vs. competency?

24 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP24 Comparing Data Models Example continued: –If one is licensed as a doctor (or engineer or pilot, etc.), according to LIP wouldn’t this kind information get recorded in: QCL, transcript, and the competency? –If one cannot create data that everyone agrees upon, then there will be no semantic interoperability of the data (i.e., the data will be “low quality” or worthless)

25 02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP25 Comparing Data Models Comparison: –LIP model doesn’t work for advanced tutoring, training, or simulation systems –Main difficulty is: LIP data modeling is based on “purpose” –Problem: not all data matches LIP “purposes” –Solution: need to remove “purposes” (can always be referenced via performance coding schemes, e.g., “Data Element Concept” and “Data Element” in metadata (ISO/IEC 11179) description in coding description) PAPI Learner approach: –one kind of information: performance –the nature of the “purpose” is the nature of the application –performance information does not need to constrained to limited types –much simpler approach, widely applicable


Laste ned ppt "02.06.2015Sammenlikning av PAPI Learner og LIP1 Sammenlikning av “PAPI Learner” og “LIP” Kjell Åge Brinmgsrud IfI, UiO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google