Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Å se på leken med teaterbriller” Anne Lise Nordbø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Å se på leken med teaterbriller” Anne Lise Nordbø"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Å se på leken med teaterbriller” Anne Lise Nordbø 040907
Barns dramatiske lek ”Å se på leken med teaterbriller” Anne Lise Nordbø 040907

2 Barns dramatiske lek defineres som
Egenstyrt Egendefinert Drives fram gjennom forhandlinger om roller, handlinger, status, rekvisitter og annet symboliserende utstyr

3 Den dramatiske leken trenger ikke voksen medvirkning
men stimuleres av pedagogisk tilrettelegging for slik lek gjennom pedagogens styring av tid, rom og utstyr støttes av pedagogens bevissthet om den dramatiske lekens betydning for barnet Betydning mht innhold Betydning mht form

4 Begreper for å forstå lek i estetisk perspektiv
Syn på lek som det å skape lekens roller rollefigurer fra ulike kilder i barnets opplevelsesverden, dvs erfarings- følelses- kunnskaps- og fantasiverden lekeverdener og utvikle handlingen i leken og ta i bruk symboler som fungerer for deltagerne

5 Teorigrunnlag Gunilla Lindqvist Faith Gabrielle Guss
En lekpedagogisk praksis (doktorgradsavhandling og bok) Pensum F1C høst 2007 Faith Gabrielle Guss En lekanalyse med utgangspunkt i funksjoner i teater (doktorgradsavhandling og hefte) Anbefalt litteratur, utdrag i form av artikkel og Observasjonsskjema er pensum

6 Barnets personlighet ses ut fra
Sansende og Skapende egenskaper og ferdigheter og disse regnes på lik linje og i kombinasjon med det kognitive og kunnskapssøkende i barnet

7 Lekens verden Lekens verden er magisk og fiksjon og virkelighet går hånd i hånd For barnet fungerer den dramatiske leken for eksempel både som glede over å skape og gjenskape egen virkelighetsoppfattelse sammen med andre gjenskape og utvikle stimuli fra fiksjon i form av eventyr, fortellinger, tv, litteratur osv og som bearbeiding av noe som oppleves som vanskelig

8 Lekens utvikling Barnas estetiske utvikling kommer til syne i dramatisk lek (Guss 1997:29) Hva menes med ”estetisk utvikling”? Utvikling av evne til å representere virkeligheten symbolsk i samlek med andre

9 Lekens utvikling Barn som leker rollelek, kjenner allerede ubevisst til teatrets forvandlingshemmeligheter (Guss 1997:29)

10 Lekens utvikling Før 2003 var det sjelden vist forestillinger for barn yngre enn 2 år, men gjennom Klangfugl/Glitterbird-prosjektet ”Art for the vert young” har scenekunstnere utviklet forestillinger for 1-3-åringer som har fungert overraskende godt

11 Lekens utvikling Så vi kan anta at også de yngste barna har utviklet en grad av ferdighet i å motta kunstuttrykk som er lekpreget i en teaterforestilling tilpasset aldersgruppen

12 Lekens utvikling Observasjoner av 0-3-åringer i barnehagen vil kunne belyse om det kanskje også foregår mer symbolsk lek og samlek i alderen 0-3 enn det som hittil har vært antatt i pedagogisk og dramapedagogisk forskning og litteratur?

13 Lekens utvikling Sosialisende lek eller lek som innebærer sosial samhandling mellom de minste barna, 0-3, i barnehagen er utforsket av blant annet Gunvor Løkken i bøkene ”Toddlerkultur” 2004 og ”Småbarnspedagogikk” 2005

14 Lekens utvikling Eksempler på dramatisk lek 0-6 år
Søke trøst fra en gjenstand som barnet tillegger symbolsk verdi Utforske figurer og late-som-om de er noe annet enn de er Rollelek som mor-far-barn, polti og røver, doktorlek, sjørøver, herming av dyr Rollelek med utgangspunkt i utdrag/inspirasjon fra roller i litteratur, tv, film

15 Hva skal vi se etter i leken
Barn 0-2,5 år Om de leker alene eller parallelt med en annen Alene Parallell Samlek hvis den forekommer (oftere jo eldre barnet blir)

16 Hva skal vi se etter i leken, forts
Førsymbolsk lek Erstatning for virkelighet ut fra sterke behov For eksempel en sutteklut som representerer noe i virkeligheten – mors bryst eller flaske Symbolsk lek Erstatning for virkelighet ut fra hva barnet har lyst til og finner fascinerende/morsomt For eksempel kaste noe ut av vogna – og se om noen plukker opp. Tester en erfaring opp mot virkeligheten

17 Hva skal vi se etter i leken, forts
Flere eksempler Lek med bamse/dukke Når går leken over fra å være førsymbolsk for eksempel at barnet bruker bamsen/dukken som trøst når han/hun er lei seg til at bamsen/dukken tillegges følelser, vilje, ønske, lyst osv (som barnet selv, dvs barnet ”projiserer” en personlighet på figuren ut fra seg selv om modell)

18 Hva skal vi se etter i leken, forts
Barn 2-7 år Lek i personlig rolle Lek med figurer i projisert lek Blandingsformer med både personlig roller og projisert lek med objekter og figurer Forhandlinger mellom deltagerne i leken Uttrykk (ansikt, kropp, mimisk) Funksjoner i leken (sammenlignet m teater)

19 Læringsbegrep Kunstpedagogisk syn på lek hos Guss:
at ”læringsprosessen” i barns lek skjer via estetiske elementer (Guss:1997:15)

20 Hva består barns lek av i følge Faith G Guss?
Sanseopplevelse INNTRYKK fra seg selv og omverdenen Som tas inn i en Dramatisk formgiving UTTRYKK Som gir UTTRYKKSOPPLEVELSE Nytt inntrykk i egen skapende handling

21 Observasjon i praksis Observasjon av dramatisk lek i barnehagen
Symboliserende lek i 0-2,5 års alder Sammenligning av funksjoner i leken med funksjoner i teater i 2-7 års alder Observasjonsskjema Faith Gabrielle Guss Kilde: Lekens drama, En artikkelsamling av Faith Gabrielle Guss, Kolon 1997 nr 8, HiO-notat 1997 nr 40


Laste ned ppt "”Å se på leken med teaterbriller” Anne Lise Nordbø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google