Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Ullevål universitetssykehus Onkologisk avdeling Kompetansesenter for lindrende behandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Ullevål universitetssykehus Onkologisk avdeling Kompetansesenter for lindrende behandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Ullevål universitetssykehus Onkologisk avdeling Kompetansesenter for lindrende behandling

2 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion øst St.prp. 61 (1997-98): Nasjonal kreftplan 1999-2003, basert på NOU 1997: 20 - Omsorg og kunnskap! –Lindrende kreftbehandling skal mest mulig skje i pasientens nærmiljø med kommunehelsetjenesten som koordinator –Lindrende kreftbehandling må i sykehusene integreres i det ordinære behandlingsapparat, i avdelinger som har primært behandlingsansvar –Hver region skal ha en enhet knyttet til regionsavdelingen: kunnskapsbase/ kompetansesenter, ansvarlig for utforming av retningslinjer –Enhet for lindrende behandling i hvert fylke

3 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Kompetansesenter for Helseregion Øst skal ha følgende oppgaver Lokalisering, Ullevål sykehus, Onk.avd. Team for ambulant/poliklinisk virksomhet Bygge kompetansenettverk i regionen Handlingsprogrammer Prosjektvirksomhet / Forskning innen –Palliativ behandling –Psykososial omsorg –Organisering av helsetilbud Utdanning og videreutdanning av helsepersonell Faggruppe i Kreftomsorg, Regionalt utvalg Helseregion Øst, 1.april 2000

4 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Onkologiske (psykiatrisk) sykepleiere Anestesilege Onkolog Psykiater Sosionom Fysioterapeut Klinisk ernæringsfysiolog Sekretær STAB:

5 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB HENVISNING AV PASIENTER PASIENTER –Begrenset levetid (< 1 år) –Sammensatte vanskelige problemer som bør løses raskt DIAGNOSER –Kreft –Andre – AIDS, hjertesykdom, KOLS, nevrologi, andre ? HENVISES FRA –Helseregionens enheter/sykehus –UUS`avdelinger –Andre sykehus, Hospice Lovisenberg –Primærhelsetjenesten, sykehjem FYSISKE KONSULTASJONER OG RÅDGIVNING

6 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Prosjekter Utvikling og pilottesting av program for pårørende Systematisk kartlegging av symptomer og hjelpbehov hos pasienter med inoperabel ca pancreatis Holdninger til eutanasi hos pasienter med dødelig sykdom Bruk av elektronisk verktøy og sykdomsspesifikt livskvalitetsskjema - Ca. pancreas, Vurderingsskjema/Delir,Parkinson, Diagnostisering av depresjon/psyk lidelser Kreft blant innvandrere Systematisk kartlegging av symptomer og hjelpbehov hos pasienter under 60 år med Parkinsons sykdom Samarbeid med bydel / opprettelse av senger for alvorlig syke og døende

7 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB SMERTE - SYMPTOMLINDRING EN SAMMENSATT UTFORDRING ! Vibeke Schou Jensen, Onkologisk sykepleier, seksjonsleder på Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion Øst

8 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB PALLIATIV BEHANDLING Palliativ eller lindrende behandling er aktiv eller helhetlig behandling for pasienter med en sykdom som ikke lenger svarer på kurativ (helbredende) behandling. Lindring av smerte og andre symptomer, samt tiltak rettet mot psykologiske, sosiale og eksistensielle problemer er de mest sentrale elementer i palliativ behandling. Lindrende behandling verken utsetter eller fremskynder døden. Målet for lindrende behandling er å legge til rette for best mulig livskvalitet for pasientene og deres familier.

9 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB PALLIATIV BEHANDLING Behandlingsmål Livsforlengelse Symptomforebyggende Symptomlindrende

10 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB LINDRENDE BEHANDLING KREVER: Kunnskap om- og tilgang til tilgjengelige redskap Vilje og evne til å ta redskapene i bruk Innsikt i- og korrekt fortolkning av pasientens totale symptombilde Evne og vilje til oppfølging og justering av behandlingen etter hvert som symptombildet endrer seg og sykdommen progredierer.

11 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB LINDRENDE BEHANDLING INNEBÆRER: Store utfordringer – krever stor grad av individualisering Uklare årsaks- og virkningsforhold Plager modifiseres, forsterkes og forvrenges av psykiske, sosiale, familiære, økonomiske og eksistensielle faktorer hos pasienten og de pårørende

12 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB DETTE MEDFØRER: For full forståelse av de prosesser som en alvorlig syk pasient gjennomlever, kreves ofte et tverrfaglig samarbeid slik at alle sider ved en pasients livssituasjon blir belyst

13 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB EKSITENSIELLE FAKTORER PASIENT + PÅRØRENDE PSYKISKE FAKTORER ÅNDELIGE FAKTORER FYSISKE FAKTORER SOSIALE FAKTORER KULTURELLE FAKTORER

14 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB

15 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB DIV. UTSAGN ”Alltid trøste, ofte lindre, av og til helbrede” Hippokrates, legevitenskapens grunnlegger Skal det – og må det – være vondt å dø? ”Jeg har rett til å være fri fra smerte” Fra FNs Generalforsamling ”Erklæring om den døendes rettigheter”

16 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB KREFTSMERTER Teoretisk kan 98 - 99% av alle kreftsmerter lindres I virkeligheten blir under 50% lindret Det er mangel på både kompetanse, organisering og ressurser

17 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB SMERTETYPER Nociceptiv = ”vanlig” fysiologisk smerte Visceral = drag/strekk på indre organ Nevrogen = pga nerveskade Psykisk smerte = for eksempel depresjon

18 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB KARTLEGGING AV SMERTER HOS CANCER PASIENTER Diagnose Smertelokalisasjon Smertedebut Symptomer og plager Tidsaspekt Smerteintensitet – kvalitet - karakter Type smerte / smerteinndeling Hva lindrer / forverrer Familiesituasjon/pasientens psykiske tilstand Åpne spørsmål / kommentarer / informasjon/samarbeid

19 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB KREFTSMERTER Mange smerter og smertetyper kan forekomme samtidig (”mixed pain”) Skjelettsmerte er den hyppigste smertetypen hos kreftpasienter Skjelett- og neuropatiske smerter er de vanskeligste smertene å lindre

20 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB FARMAKOGENETIKK De sterkere opioidene er ulike både i virkning og bivirkninger Ulik individuell respons på de forskjellige opioidene skyldes sannsynligvis variasjon i my-reseptor-genmønster My-reseptorene hos de forskjellige mennesker er kanskje like forskjellige som ansiktene våre Smertesensitivitet er arvelig

21 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB SMERTELINDRING HOS KREFTPASIENTER Forskriv Evaluer Juster Reevaluer

22 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB VANLIGE FEIL VED OPIOIDBRUK Man starter for sent med opioider Man eskalerer for langsomt Det er for vanlig med monoterapi Man gir for lav dose ved gjennombruddssmerter Behandlingen av bivirkninger blir for dårlig ivaretatt

23 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB SMERTE - LIDELSE Eksistensiell smerte er analgetikaresistent ! Angsten ved å innse at man er døende Hva er meningen med livet, sykdommen og døden ? Den nødvendige smerten og lidelsen minner oss om at vi er sårbare. Den gjør det lettere å møte den videre lidelsen og til slutt døden (?)

24 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB LIDELSE Det er en nær sammenheng mellom et menneskes verdier, verdighet og lidelse

25 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB LIDELSE Lidelse er ikke bare fysisk smerte Lidelse er en personlig sak Lidelse er alle innflytelser under sykdom som truer personen og hans personlighet

26 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB ”STØRSTE PLAGE” Frykten for tap av verdighet

27 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB LIDELSENS TAP 1.Tap av mental og kognitiv kontroll (”vett og tanke”) 2.Tap av autonomi (selvråderett) – bli hjelpetrengende 3.Tap av kroppshygienen og de naturlige funksjoner

28 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB LIDELSENS TAP Når alle disse tapene summerer seg og får vare over tid, da kjennes livet ulevelig for mange. Hva er meningen med livet nå?

29 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB MÅL Å bevare et menneskes verdighet ved livets slutt – å gi hjelp til en verdig død – er å gjøre lidelsens tap minst mulig

30 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Hva er et godt liv – for pasienten ? For å kunne foreta valg kreves det at man har kunnskap om hvilke valgmuligheter man har. Vi som behandlere må være åpne i vår kommunikasjon

31 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB UTFORDRING : Den døendes følelse og opplevelse av ensomhet Ellinor………..

32 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB HVORFOR TØR VI IKKE ? Fordi vi ikke har fått nok opplæring eller fått det verktøy vi trenger for å hjelpe pasienten til å hanskes med sine følelser Fordi vi tror pasienten vil bryte sammen Fordi vi er redd for å få pasientens situasjon for tett innpå oss Fordi vi selv er redd for å dø !

33 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB HVA KAN VI GJØRE ? Være bevist at denne form for smerte finnes Lytte til hvordan pasienten formulerer seg Våg å snakke om døden ”Jeg er redd” – hva er du redd for ? Hvem er nær pasienten ? Ektefelle, samboer, barn……. Formidle kontakt med andre profesjoner som f. Eks. prest, humanetiker……..

34 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Gjør ditt til at prosessen kommer i gang. Gi tilstrekkelig informasjon så pasient og pårørende innser alvoret i situasjonen Informer dem helst samtidig så kan det danne basis for videre samtaler dem imellom. Vis samtidig respekt for hva de ønsker av informasjon – og hvordan de håndterer den informasjonen du gir

35 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB GI PASIENT OG PÅRØRENDE HJELP TIL Å SORTERE OG RYDDE

36 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB IVARETAGELSE AV PÅRØRENDE Informasjon, skriftlig/muntlig om barn og ungdoms behov og sorgreaksjoner Pårørendekurs Gjennomføring av etterlattesamtaler

37 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB PASIENT

38 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Barn Ektefelle Venner Familie Naboer Arbeidsgiver/ kollegaer PASIENT

39 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Barn Ektefelle Venner Familie Naboer Arbeidsgiver/ kollegaer PASIENT Fastlegen Hjemme- sykepleien Lokal/sentral sykehus Region sykehus Sykehjem Andre: DNK,KSLB

40 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Lokal sykehus Region sykehus Fastlege Hjemme- sykepleien Andre: Fransiskushj./KSLB Sykehjem PASIENT + PÅRØRENDE TILTAKSKJEDE/ NETTVERK

41 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB KAN VI SKAPE ET NETTVERK ? Et nettverk består av et antall mennesker som har kontakt med hverandre til felles nytte og glede.

42 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB To trekk går igjen i alle gode nettverk For det første at deltagerne har noe felles For det andre at samarbeid i et nettverk rommer flere muligheter til å utrette ting – enn vi klarer å utrette hver for oss

43 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Vi frykter at arbeidet med å bygge opp et nettverk vil kreve altfor mye tid. Faktum er at et godt nettverk kan være tidsbesparende – hjelpe oss til å vinne tid og skape en bedre hverdag

44 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Å ARBEIDE MED ALVORLIG SYKE OG DØENDE WHO: Palliativ behanding er den totale omsorg for pasienter.....integrerer åndelige og psykiske aspekter.... Definisjonen er åpen i den ene enden Hvor langt skal palliasjonen gå? Hva er grensen for den palliative innsats? Hvor er pasientens / familiens ansvar / enemerker ”The good enough mother” fra barnepsykiatrien The good enough palliatrician?

45 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB ”First you pick the right people” -eller si høyt at ikke alle passer?

46 02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB UNDERSØKELSE VISER AT: Palliativt arbeid Ikke forbundet med mer stress og utbrenthet enn annet arbeid med alvorlig syke Men kan gå troll i ord? Ledelsen må vite om belastninger på personalet Typer, symptomer på og håndtering Ha fokus på en aktiv mestring og læring Klinisk undervisning - ikke bare formalisert


Laste ned ppt "02.06.2015Vibeke Schou Jensen, KSLB Ullevål universitetssykehus Onkologisk avdeling Kompetansesenter for lindrende behandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google