Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formål med naturfaget 1 Naturfaget har vokst fram som en følge av menneskenes nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formål med naturfaget 1 Naturfaget har vokst fram som en følge av menneskenes nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Formål med naturfaget 1 Naturfaget har vokst fram som en følge av menneskenes nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer og vår plass i naturen og i universet og er på den måten en del av vår kultur. Naturfaget har vokst fram som en følge av menneskenes nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, liv og livsformer og vår plass i naturen og i universet og er på den måten en del av vår kultur.

2 Formål med naturfaget 2 Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger er nødvendig for å få erfaring med og utvikle kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter. Dette kan bidra til utvikling av kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår… Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger er nødvendig for å få erfaring med og utvikle kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter. Dette kan bidra til utvikling av kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv deltakelse der naturfaglig kunnskap og ekspertise inngår…

3 Arbeidsformen i naturfag i R94 Naturvitenskapelig arbeidsmetode: Naturvitenskapelig arbeidsmetode: Felles for alle naturfagene er natuvitenskapelig tenkemåte Felles for alle naturfagene er natuvitenskapelig tenkemåte Naturvitenskapen bygger på erfaringer og baserer sine teoriet på observasjoner og forsøk under kontrollerte betingelser- Naturvitenskapen bygger på erfaringer og baserer sine teoriet på observasjoner og forsøk under kontrollerte betingelser- Naturfag er derfor: Naturfag er derfor: Både metoder, prosesser og teknikker Både metoder, prosesser og teknikker Og kunnskapen som er resultat av prosessene Og kunnskapen som er resultat av prosessene

4 Arbeidet i naturfag skal derfor bidra til å utvikle: Kreativitet og kritisk sans Kreativitet og kritisk sans Evnen til undring og stille nye spørsmål Evnen til undring og stille nye spørsmål Evnen til å finne forklaringer på observasjoner Evnen til å finne forklaringer på observasjoner Evenen til å kontrollere om forklaringene holder ved observasjoner og eksperimenter Evenen til å kontrollere om forklaringene holder ved observasjoner og eksperimenter

5 Kunnskap? Det er ikke den kunnskapen du fær, men den du sjølv finn, som du kan bruka. Det er ikke den kunnskapen du fær, men den du sjølv finn, som du kan bruka. A. O Vinje 11. april 1869

6 Erfaringer som grunnlag for læring En utfordring i naturfag er å føre elevens egen erfaringsverden elevens egen erfaringsverden sammen med sammen med nye erfaringer nye erfaringer Eksperimenter og annet praktisk arbeid kan være et nyttig verktøy i denne sammenhengen

7 Konstruktivismen Hvert individ er fra fødselen en liten forsker som konstruerer sin virkelighets oppfatning. Hvert individ er fra fødselen en liten forsker som konstruerer sin virkelighets oppfatning. Bygger på Piagets ”assimilasjon” og ”akkomodasjon”. Bygger på Piagets ”assimilasjon” og ”akkomodasjon”. Ta utgangspunkt i elevenes forestillingsverden. Ta utgangspunkt i elevenes forestillingsverden. God undervisning setter læring i gang, men fullbyrdes av elevenes egen innsats. God undervisning setter læring i gang, men fullbyrdes av elevenes egen innsats.

8 Felles for alle naturfagene er naturvitenskapelig tenkemåte. Naturvitenskapen bygger på erfaringer. Den baserer sine teorier på observasjoner i naturlige miljø, og på forsøk under kontrollerte betingelser. Naturfag omfatter derfor både de metoder, prosesser og teknikker som man bruker for å skaffe til veie og bearbeide informasjon, og den kunnskap som er resultatet av prosessene. Naturvitenskapen bygger på erfaringer. Den baserer sine teorier på observasjoner i naturlige miljø, og på forsøk under kontrollerte betingelser. Naturfag omfatter derfor både de metoder, prosesser og teknikker som man bruker for å skaffe til veie og bearbeide informasjon, og den kunnskap som er resultatet av prosessene.

9 Praktisk-eksperimentelle situasjoner i nf. Elevøving Elevøving Demonstrasjonsforsøk Demonstrasjonsforsøk Gjøringer Gjøringer Ekskursjoner Ekskursjoner Problemoppgaver Problemoppgaver

10 Ulike budskap i eksperimenter Eksperimenter for å ”bli kjent med” – redskap Eksperimenter for å ”bli kjent med” – redskap Eksperimentet som innføring i et emne Eksperimentet som innføring i et emne Eksperimentet som illustrasjon Eksperimentet som illustrasjon Eksperimentet som ”fasit” Eksperimentet som ”fasit” Eksperimentet som øving i å utforme forsøk Eksperimentet som øving i å utforme forsøk Eksperimentet for repetisjon og testing Eksperimentet for repetisjon og testing Eksperimentet som differensieringsmiddel Eksperimentet som differensieringsmiddel

11 Arbeidsmåter i natur- og miljøfag Gjennom forsøk øve seg Gjennom forsøk øve seg Gjennom forsøk lære Gjennom forsøk lære Måle Måle Gjøre forsøk Gjøre forsøk Planlegge og gjennomføre forsøk Planlegge og gjennomføre forsøk Arbeide med modeller Arbeide med modeller Observere Observere

12 Terje Kristensen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Beste likte arbeidsmåte (SISS 1988) ArbeidsmåteGuttJenteAlle Elevøving62,161,461,8 Tavle25,834,930,7 Gruppearbeid27,328,628,0 Forsøk av lærer med elevhjelp 21,318,219,6 Diskusjon16,615,916,2 Forsøk av lærer alene 11,29,210,1 Oppgaveregning6,85,66,1 Leksehøring3,42,32,8

13 Terje Kristensen Institutt forlærerutdanning og skoleutvikling Arbeidsmåte de lærer mest av (SISS 1988) ArbeidsmåteGuttJenteAlle Elevøving47,950,549,3 Tavle43,645,144,3 Oppgaveregning20,321,420,8 Leksehøring18,120,919,6 Gruppearbeid14,517,616,2 Diskusjon11,79,910,7 Forsøk av lærer med elevhjelp 11,29,010,0 Forsøk av lærer alene4,23,03,5

14 Ulike ståsted for vurdering av verdien av eksperimenter Fagets egenart og hvordan arbeidsmåtene avspeiler viktige sider ved faget Fagets egenart og hvordan arbeidsmåtene avspeiler viktige sider ved faget Lærers arbeidssituasjon og de muligheter skolen tilbyr Lærers arbeidssituasjon og de muligheter skolen tilbyr Elevenes syn på ulike arbeidsmetoder Elevenes syn på ulike arbeidsmetoder Fagplan og dens anbefaling av arbeidsmåter Fagplan og dens anbefaling av arbeidsmåter Læringspsykologi og hva den kan si oss om læring Læringspsykologi og hva den kan si oss om læring

15 Noen læringsbegrunnelser for eksperimentalmetodikken Elevene må aktivisere egen kunskap og læringen tar derfor utgangpunkt i egne forutsetninger Elevene må aktivisere egen kunskap og læringen tar derfor utgangpunkt i egne forutsetninger Elevene får en felles plattform Elevene får en felles plattform De tvinges til fysisk aktivitet som gir variasjon i læringsarbeidet De tvinges til fysisk aktivitet som gir variasjon i læringsarbeidet Læreren får god mulighet til å diagnostisere og bli kjent med hver enkelt elev. Læreren får god mulighet til å diagnostisere og bli kjent med hver enkelt elev.

16 Å finne ny kunnskap Elevene må få øvelse i vitenskapelig forståelse og arbeidsmåte. Elevene må få øvelse i vitenskapelig forståelse og arbeidsmåte. Elevene må få trening i tenkning, trekke slutninger og prøve dem ved observasjon. Elevene må få trening i tenkning, trekke slutninger og prøve dem ved observasjon. Elevenes kritiske skjønn må utvikles. Elevenes kritiske skjønn må utvikles. Elevenes opplæring må knyttes til egne iakttagelser og opplevelser. Elevenes opplæring må knyttes til egne iakttagelser og opplevelser. Elevene må få smaken på oppdagergleden Elevene må få smaken på oppdagergleden

17 Eksperiment som metode 1. Hypotese 1. Hypotese 2. Observasjoner 2. Observasjoner 3. Konklusjon som bygger på observasjoner. 3. Konklusjon som bygger på observasjoner. Prosessorientert skriving i rapporten… Prosessorientert skriving i rapporten…

18 Eksperimentets oppbygning 1. Problemstilling og hypotese 2. Utstyr 3. Eksperimentanvisning Tekst Tekst Bilder Bilder 4. Observasjonsspørsmål 5. Fra observasjon til teori 6. Utdypende teori og kontrollspørsmål 7. Videre eksperimentering

19 Eksperimentalmetodikk Som innføring Som innføring Alle får en felles plattform Alle får en felles plattform Som motivasjon Som motivasjon Som illustrasjon av et fenomen Som illustrasjon av et fenomen Som fasit Som fasit Som trening i å designe et forsøk Som trening i å designe et forsøk Hvordan skal vi undersøke… Hvordan skal vi undersøke… Som utgangspunkt for fordypning Som utgangspunkt for fordypning Fra observasjon til teori Fra observasjon til teori Som repetisjon og testing Som repetisjon og testing Som differensieringsmiddel Som differensieringsmiddel

20 Eksperimenttyper etter en svensk undersøkelse Frihets- grader Problem Gjennom føring Svar% 0gittgittgitt10 1gittgittåpent80 2gittåpentåpent? 3åpentåpentåpent?

21 Naturfag og grunnleggende ferdigheter Elevenes læring i naturfag kan bli bedre ved å bruke grunnleggende ferdigheter i læringsprosessen Elevenes læring i naturfag kan bli bedre ved å bruke grunnleggende ferdigheter i læringsprosessen Naturfag er en ypperlig arena for å trene de grunnleggende ferdighetene Naturfag er en ypperlig arena for å trene de grunnleggende ferdighetene

22 Uklare begreper? Grunnleggende: betyr det elementær eller gjennomgående? Grunnleggende: betyr det elementær eller gjennomgående? Ferdigheter eller kompetanser? Ferdigheter eller kompetanser? Ferdigheter eller kunnskap? Ferdigheter eller kunnskap?

23 Grunnleggende ferdigheter Å kunne lese Å kunne lese Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne regne Å kunne regne Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne bruke digitale verktøy Å kunne bruke digitale verktøy I ALLE FAG I ALLE FAG

24 Læreplan for naturfag -Kompetansemål i faget Etter 7. klasse: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Mål for opplæringen er at eleven skal kunne trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike mediertrekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier Etter 10. klasse: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Mål for opplæringen er at eleven skal kunne skrive logg ved forsøk og feltarbeidskrive logg ved forsøk og feltarbeid forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapenforklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

25 Leseferdigheter (naturfag og samfunnsfag Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett. Lesing i naturfag forutsetter også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og symboler Å kunne lese i naturfag dreier seg om å samle informasjon, tolke og reflektere over innholdet i naturfaglige tekster, brosjyrer, aviser, bøker og på Internett. Lesing i naturfag forutsetter også lesing av bruksanvisninger, oppskrifter, tabeller, ulike diagrammer og symboler Åk unne lese i samfunnsfag innebærer å sette seg inn i, granske, tolke og reflektere over faglige tekster og skjønnlitteratur med stigende vanskegrad for å oppleve kontakt med andre tider, steder og mennesker. Å kunne lese betyr samtidig å behandle og bruke variert informasjon fra bilder, film, tegninger, grafer, tabeller, globus og kart. For å forstå og delta aktivt i det samfunnet en lever i, er det også nødvendig å kunne lese og samle informasjon fra oppslagsverk, aviser og Internett og vurdere denne kritisk.

26 Muntlige og skriftlige ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag er skriftlige rapporter fra eksperimenter, feltarbeid, ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser sentrale. Å kunne formulere spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer inngår i dette. Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag. Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i samfunnsfag innebærer å fortelle om hendinger i fortid og samtid, å beskrive steder og fakta og bruke definisjoner, begreper og faguttrykk til å forklare årsaker og virkninger knyttet til samfunn og kultur. Disse ferdighetene innebærer å kunne presentere resultater av eget arbeid tydelig og forståelig for andre, og å kunne samtale om egne og andres presentasjoner. Skriftlig og muntlig uttrykksevne betyr å kunne reflektere over meningsinnholdet i tekster, bilder, film og gjenstander, og å kunne sammenligne, argumentere og drøfte verdier i informasjon og kilder, i hypoteser og modeller.

27 Eksempler pågrunnleggende ferdigheter Verdensrommet Verdensrommet Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Mål for opplæringen er at eleven skal kunne finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystemfinne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem gjenkjenne noen stjernebilder og beskrive fenomener som kan observeres på himmelen gjenkjenne noen stjernebilder og beskrive fenomener som kan observeres på himmelen gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i norsk og samisk tradisjongjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i norsk og samisk tradisjon


Laste ned ppt "Formål med naturfaget 1 Naturfaget har vokst fram som en følge av menneskenes nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google