Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 2 Mangelsbegrepet. 1 Innledning Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive normer for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 2 Mangelsbegrepet. 1 Innledning Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive normer for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 2 Mangelsbegrepet

2 1 Innledning Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive normer for fordelingen av risikoen

3 Lasse Simonsen Mangelbegrepet - risikofordeling: D D K K Hvem av partene har risikoen for svakhetene ved ytelsen? RealdebitorRealkreditor

4 Lasse Simonsen Objektive normer (risikonormer) Objektive normer (risikonormer) Subjektive normer (S’ kunnskap om svakhetene) Mangelbedømmelsen: Risikofordeling mellom kjøper og selger Kjøpers risiko (Caveat emptor) Kjøpers risiko (Caveat emptor)

5 2 Mangelbedømmelsen som tolkingsprosess Det overordnede tolkingstemaet – berettigede forventninger Tolkingsdataene Konkret mangelbedømmelse – tolkingslæren

6 Lasse Simonsen Avtalt ytelse Avtalt ytelse Levert ytelse Levert ytelse Bevisspørsmål Avtaletolking Debitor Differanse: Mangel

7 Lasse Simonsen TD 1 TD 2 TD 3 Tema ”Berettigede forventninger” Tema ”Berettigede forventninger” Tolkingstema og tolkingsdata: Den objektive tolkingsteori Tolkningsdataer (fysiske fenomener som kan kaste lys over vurderingstemaet) Momenter (argumenter) -Avtalen -Eiendommen -Visning -Forhandlinger -Prospekter -Osv -En objektiv norm -Et normativt utgangspunkt (”berettiget”) -En konkret helhetsvurdering av situasjonen -Gir domstolene et ganske vidt skjønn. Rimelighet.

8 Lasse Simonsen Skillet mellom konkret og abstrakt mangelsbedømmelse: Tolkingsdataene KonkretAbstrakt Liten tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Sterk tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Avhl § 3-2 (1) b Alminnelig formål Vanlig god vare: -Rt 1998.774 Videospillerdommen -Rt 1974.269 Hydratkalkdommen Nye gjenstander

9 Lasse Simonsen Konkret mangelsbedømmelse Konkret mangelsbedømmelse Utsagn om gjenstanden Utsagn om gjenstanden Ingen utsagn om gjenstanden Ingen utsagn om gjenstanden Presiserende regler i lovgivningen Presiserende regler i lovgivningen Utsagnstolking Konkrete risikoregler i lovgivningen Konkrete risikoregler i lovgivningen -Avhl § 3-1 -Avhl § 3-3 -Avhl § 3-8 -Avhl § 3-2 (1) b) Formål -Avhl § 3-7 Kunnskap -Avhl § 3-10 Undersøkelse Risikoregler Avtaletolking Abstrakt mangelsbedømmelse Abstrakt mangelsbedømmelse Abstrakte risikoregler Abstrakte risikoregler Rettspraksis/ teori Rettspraksis/ teori Lovgivningen -Rt 1998.774 -Rt 1974.269 -Avhl § 3-2 (1) a) -Avhl § 3-2 (2) Utfylling Tolking (i snever forstand)

10 Lasse Simonsen Alminnelige prinsipper – avhendingslova som eksempel: Opplysningsplikt Lovgivning Avhl Kjl Buofl Husll Osv Rettspraksis Teori, etc

11 3 Konkrete forventninger skapt av debitor (utsagnstolking) Utgangspunktet – avtaletolking Opplysninger om ytelsen Innvirkningskriteriet

12 Lasse Simonsen Avhl § 3-1 (1) ”som følgjer av avtala”: Avtalen Opplysninger Avhl § 3-8 Uriktige opplysninger Avhl § 3-8 Uriktige opplysninger Hva er virkeområdet?

13 Lasse Simonsen Avhl § 3-1 (1) kontra § 3-8 (lex specialis): Sml Rt 2005 side 1281 Kjøps- avtalen Kjøps- avtalen Opplysninger om ytelsen Salgsoppgaven Takstrapporten Annonsen Muntlige utsagn Muntlige utsagn Avhl § 3-8 Egenoppgave (forsikring) Erklæringer fra entreprenører osv Bevisspørsmål

14 Lasse Simonsen Kjøp Ikke-kjøp/lavere pris (innvirkning) Hvis riktige opplysninger Innvirkningskriteriet: -Rt 2003 side 612 (38 flg) Arealsviktdommen -Rt 2005 side 257 (37) Hårfjerningsdommen -Rt 2005 side 1281 (46/47) Baderomsdommen Kjøper Egnet til å virke kjøpsmotiverende

15 Lasse Simonsen Innvirkning (egnet til å virke kjøpsmotiverende) Enhver uriktig opplysning om eiendommen Innvirkningsbegrensningen: Objektiv norm (generelt anses motiverende) Opplysninger som (normalt) ikke er egnet til å virke inn på avtalen

16 4 Betydningen av debitors kunnskap Innledning Kunnskap om svakheter ved ytelsen (opplysningsplikten) Kunnskap om kreditors formål med ytelsen

17 Lasse Simonsen Debitor (selger) Opplysningsplikten : Svakhet Innsikt (”måtte kjenne til”) (2) Det subjektive elementet (1) Det objektive elementet

18 Lasse Simonsen Forholdet mellom avhl § 3-7 og de objektive reglene: § 3-8 Opplysninger § 3-8 Opplysninger Berettigede forventninger Berettigede forventninger § 3-7 Kunnskap § 3-7 Kunnskap Subjektiv regel Objektive regler

19 Lasse Simonsen ”Kunnskap” ”As is”-klausuler (avhl § 3-9) Kreditors undersøkelsesplikt (avhl § 3-10,2) Kreditors reklamasjonsplikt (avhl § 4-19,3) Et ”robust” mangelgrunnlag:

20 Lasse Simonsen Kreditors formål – kjl § 17 (2) (b): Formålet (objektiv risiko for egnethet) Kreditor (kjøper) Debitor (selger – sakkyndig) Kunnskap om formålet

21 5 Betydningen av kreditors egen kunnskap Når foreligger en undersøkelsesplikt Innholdet av undersøkelsesplikten Unntakene fra undersøkelsesplikten

22 Lasse Simonsen Kreditor (kjøper) Kreditors undersøkelsesplikt – avhl § 3-10: Svakhet Kreditors mulige innsikt i svakheten - Generelt: Måtte kjenne til - Oppfordret/faktisk gjennomført: Burde kjenne til - Opplysningsplikten - Liten grunn til å undersøke - Opplysningsplikten - Liten grunn til å undersøke Unntak

23 Lasse Simonsen Avhl § 3-10: § 3-10 (1) ”måtte forstå” § 3-10 (1) ”måtte forstå” § 3-10 (2) ”burde” -Har undersøkt -Oppfordret til undersøkelse

24 6 Identifikasjonsspørsmålet Problemstillingen Uriktige opplysninger Manglende opplysninger

25 Lasse Simonsen Retts- subjekt Retts- subjekt § 3-7 Ha kunnskap § 3-8 Gi opplysninger § 3-7 Ha kunnskap § 3-8 Gi opplysninger Hvis kunnskap eller handling er relevant? Identifikasjonsspørsmålet:

26 Lasse Simonsen S S SmSm SmSm K K Identifikasjon på selgersiden (D): Avtale (2) Kunnskap - § 3-7 (1) Opplysninger - § 3-8

27 Lasse Simonsen Uriktige opplysninger (§ 3-8): Handle på vegne av selger: S S Sm K K Handle på vegne av debitor

28 Avtale Takstmann – kunnskap (måtte kjenne til) Ikke-kunnskap Rt 2001 side 369 Takstmannsdommen (§ 3-7) (Selgers identifikasjon med takstmannens ”kunnskap”) S S K K Takst- rapport Takst- rapport ? Lasse Simonsen Ingen opplysninger

29 Lasse Simonsen S S KmKm KmKm K K Identifikasjon på kjøpersiden (K): Avtale Kunnskap Manglende undersøkelse - § 3-10

30 7 Ansvarsfraskrivelser – salg av brukte gjenstander Utgangspunktet Spesifiserte forbehold Generelle forbehold – ”as is”-klausuler

31 Lasse Simonsen Strategier for å unngå mangelsrisikoen: M Uriktige opplysninger Uriktige opplysninger Berettigede forventninger Berettigede forventninger Forbehold Forbeholdne opplysninger Forbeholdne opplysninger (glidende overganger) Rt 2002.1425 BukkebodommenForbehold mot forventninger

32 Lasse Simonsen Generelle forbehold ”as is” Spesifiserte forbehold Forbehold (mot forventninger) Forbehold (mot forventninger) Rt 1987.1486 Kapellveien 35 Rt 2002.1425 Bukkebodommen

33 Lasse Simonsen Lovfastsatte begrensninger i ansvarsfraskrivelsen (sensur): Avhl § 3-9 Begrensninger Avhl § 3-9 Begrensninger ”Vesentleg ringare stand” ”Vesentleg ringare stand” Opplysningssvikt -§ 3-8 -§ 3-7 Opplysningssvikt -§ 3-8 -§ 3-7 NB! Berettigede forventninger

34 Lasse Simonsen Avhl § 3-9 Alt 2 ”Vesentleg ringare stand … grunn til å rekne med”: Ks forventninger (1) Grunn til å regne med (berettigede forventninger) Avhl § 3-9 (sikkerhetsnett-regelen, jf Krüger) (2) ”Vesentleg ringare stand” ? Avhl § 1-2 (2) Forbrukerkjøp - ufravikelig Må holdes atskilt fra hevingsvilkåret!

35 Lasse Simonsen Supplerende helhetsvurdering: Utbedringskostnader Utbedring = 5 % av K Likevel ikke mangel – særlige forhold: Likevel mangel – særlige forhold: Normalt mangel Normalt ikke mangel (51) ”Det skal riktignok mye til.”

36 Lasse Simonsen Den kvantitative vurderingen (43): ”ut frå kjøpesummen” KontraktssumUtbedringskostnadene Terskel RG-1996-435 (LF-1995-118): ”I forhold til kjøpesummen på kr 1.300.000,- er dette ca 2,7 %.”

37 Lasse Simonsen Momenter i helhetsvurderingen: Momenter Kjøpesummens størrelse Kjøpesummens størrelse Mangelens art og betydning Mangelens art og betydning Salgssituasjonen (1) (3) (4) Boligens alder (2)

38 Lasse Simonsen Virkeområdet for avhl § 3-9: Avhl § 3-9 Lovlighets- mangler Avhl § 3-2 (2) Lovlighets- mangler Avhl § 3-2 (2) Fysiske mangler Fysiske mangler Rt 2005 side 1281 Baderomsdommen Retts- og rådighetsmangler Avhl §§ 4-17/18 Retts- og rådighetsmangler Avhl §§ 4-17/18 Arealmangler Avhl § 3-3 Arealmangler Avhl § 3-3 P: Kommer as is-regelen til anvendelse?


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 2 Mangelsbegrepet. 1 Innledning Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive normer for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google