Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Øystein Nytrø Department of computer and information science Norwegian University of Science and Technology Elektronisk pasientjournal - arkiv og historie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Øystein Nytrø Department of computer and information science Norwegian University of Science and Technology Elektronisk pasientjournal - arkiv og historie."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Øystein Nytrø Department of computer and information science Norwegian University of Science and Technology Elektronisk pasientjournal - arkiv og historie (Systemene rundt er en annen sak)

2 2 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Pasientjournal: Legejournal, sykepleierjournal, tannlegejournal… Alt helsepersonell er lovpålagt å føre en journal Norgesjournalen –Hierarkisk, mappestrukturert Elektronisk: –Først for allmennleger –Ikke cellulosebasert –Scannet papir (!) –Funksjonalitet: Kronologisk, ikke innhold Eng.: –EHR: Electronic health record –CPR: Computerized patient record –CMR: C.. Medical record Journalen er: –Et legalt dokumet som beskriver behandling –Historie for bruk av helsepersonell –Arbeidsredskap? –Klassifikasjonsverktøy

3 3 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Innholdet: Observasjoner Uttalelser Prøve/laboratoriesvar Bilder Diagnoser Familieinformasjon Vurderinger Medisineringsinformasjon Dokumenter –Rapporter –Sykemelding –Resepter Fri tekst i form av notater Noe kodet: –Diagnoser (ICPC, ICD10, SNOMED) (mer om det senere)

4 4 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Innhold ≠ System ≠ Grensesnitt Journalinnhold har potensiell betydning for mange roller og i mange situasjoner. Naturlig å tenke seg at det går an å utnytte et elektronisk medium slik at: –Man kan navigere i informasjonen –Informasjonen kan siles –Informasjonen kan tilpasses bruker (lege, spl, pasient) og situasjon. ”beslutningsstøtte” var stort, men har falt i Tilgangskontroll: –Bare pasienten –Gitt tilgang av pasienten –Helsepersonell med tiltaksrett –Blålys Forskning Deling –Legekontor/kommune/sykehus/ region/nasjonalt/internasjonalt Arkitektur av journal og journalsystem

5 5 EPJ standardisering Fra komponenter i struktur til archetypes Av Torbjørn Nystadnes, KITH

6 6 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Innhold Hva er en elektronisk pasientjournal? Kort "historisk" oversikt Hovedprinsippene i en generisk EPJ-arkitektur To-nivås modellering, bruk av maler/archetypes Prinsipper for tilgangsstyring …og kanskje litt til –dersom det blir tid

7 7 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Dagbladet 2. Juni 1998:

8 8 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Hva er en elektronisk pasientjournal (EPJ) En elektronisk ført samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp –Det skal normalt kun føres en journal for hver pasient innenfor en virksomhet, selv om pasienten mottar helsehjelp fra flere kategorier helsepersonell –Forskjellige virksomheter kan ikke benytte felles pasientjournaler –Det kreves samtykke fra pasienten eller annet gyldig grunnlag for å gi tilgang til eller utlevere journal eller journalopplysninger

9 9 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Europeisk EPJ standardisering CEN/TC251 - WG1 (http://www.centc251.org/) 1995: ENV-12265 EHCRA - Grunnleggende mekanismer for å beskrive datainnhold og struktur –EPJ består av komponenter i en struktur 1999: ENV13606:Electronic Healthcare Record Communication: –Extended Architecture - generisk journalarkitektur –Domain Term List - termer bl.a beregnet for bruk som overskrifter ved gruppering av journalinformasjon –Distribution Rules - styring av tilgang –Messages for Exchange of Record Information - meldinger for utveksling av journalinformasjon 2002: Task Force EHRcom - Skal revidere ENV13606

10 10 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 ISO TC215 Elektroniske pasientjournaler ligger under arbeidsgruppe 1 (WG1) http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=infostand_ihisd_isowg1_e –Usikkert når det kommer konkrete standarder fra denne gruppen –Det er under utarbeidelse en teknisk spesifikasjon: "Requirements for an Electronic Health Record Reference Architecture" som også vil bli lagt til grunn for europeisk EPJ-standardisering –Den europeiske standarden som nå utarbeides, vil bli foreslått som ISO-standard

11 11 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 HL7 (http://www.hl7.org/) HL7 er en amerikanskdominert leverandørdrevet standardiseringsorganisasjon Har hittil hovedsakelig utarbeidet standarder for kommunikasjon mellom forskjellige systemer internt i en virksomhet (sykehus) Har i noen år arbeidet med et mer framtidsrettet konsept, HL7 versjon 3 –Har utarbeidet et omfattende utkast til en "Reference Information Model" (RIM) Denne vil danne grunnlaget for deres framtidige standardisering –Nåværende tilnærming til EPJ går gjennom deres "Clinical Document Architecture" (CDA) Foreløpig kun overordnet arkitektur (Level 1) Men arbeidet med de to neste nivåene er startet

12 12 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 openEHR foundation http://www.openEHR.org Britisk/Australsk-dominert, uavhengig gruppe som har som mål å muliggjøre etablering og deling av EPJ gjennom standardiserte implementasjoner basert på open-source Utvikler en referansemodell for EPJ-system –Er bl.a. ment som et innspill til de pågående internasjonale standardiseringsprosessene Utvikler også et EPJ-system parallelt med spesifikasjonen –Open-source, kildekoden vil bli publisert Utgangspunkt i prosjektene: –GEHR (1992-5) http://www.chime.ucl.ac.uk/HealthI/GEHR/ –Synapses (1996-8) http://www.cs.tcd.ie/synapses/public/index.html –SynEx (1998-2000) http://www.gesi.it/synex/ –SupA (1998-2000) http://www.chime.ucl.ac.uk/HealthI/EHCR-SupA/

13 13 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 CEN Task Force: EHRCom Skal revidere ENV 13606 til en fullverdig Europeisk standard (EN) for kommunikasjon av EPJ Skal bl.a. ta hensyn til følgende: –ENV13606 - Dette skal være utgangspunktet –Andre CEN standarder og prestandarder –Det arbeidet som ISO har gjort på området –Den pågående harmoniseringsprosessen med HL7 I første omgang var det kun HL7 v3 RIM de skulle tas hensyn til Nå er også CDA kommet med i bildet –Leverandørenes erfaringer med ENV13606 –openEHR –Arkitektur og domenespesifikke behov skal holdes atskilt "Archetypes" (maler) skal benyttes for å beskrive domenespesifikke behov –Forskjellige metoder skal kunne benyttes for kommunikasjon

14 14 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 EHRCom Arbeidet deles inn i følgende deler/Tasks: –Reference Model –Archetype Model –Archetype Generation –Terminology Support –Security Features –Exchange Messages –Liaison with Industry –Documentation and Dissemination Utkast til standarden skal foreligge 1. kvartal 2003 Arbeidet skal være avsluttet innen 2. kvartal 2004 –Dersom resultatet blir godkjent av medlemsnasjonene, kan en forvente at en offisiell europeisk standard foreligger i 2005 –…men tidsplanen er nok ikke helt realistisk

15 15 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Norsk EPJ standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring Utarbeidet av en prosjektgruppe ledet av KITH på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet –Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Helsetilsynet og Riksarkivet var representert i arbeidsgruppen –Bredt sammensatt referansegruppe Tar utgangspunkt i lover og forskrifter samt relevante norske og internasjonale standarder –Noark-4 –Den europeiske prestandarden ENV13606 Electronic Healthcare Record Communication Har vært ute til bred høring og ble ferdigstilt juni 2001

16 16 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Kort om standarden Standarden skal kunne benyttes for: –Alle typer pasientjournaler –Innenfor alle typer virksomheter i helsevesenet –Pasientjournalene må kunne inneholde alle former for informasjon Beskriver krav vedrørende: –Tilgangsstyring –Håndtering av pasientens rettigheter –En grunnleggende, generisk journalarkitektur Men konkrete dokumenttyper mv. beskrives ikke –Mekanismer for håndtering av kodeverk mv. –Format for avlevering av EPJ til depotarkiv Danner grunnlag for utveksling av journalinformasjon mellom virksomheter i helsevesenet

17 17 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 EPJ arkitektur EPJ består av komponenter i en struktur Mulighet for flere strukturer i samme journal, f.eks. med primær organisering etter: –Prosess (omsorgsperiode etc.) –Problem –Tradisjonelle emneorienterte dokumentgrupper Strukturene er primært hierarkiske –Kraftige referansemekanismer gir også andre muligheter Samme komponent kan inngå flere steder... –...men enhver komponent har en primær tilknytning til en overordnet komponent (original kontekst)

18 18 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Generisk EPJ-arkitektur

19 19 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Saksbegrepet EPJ kan inneholde saker av følgende hovedtyper: –Emnerelatrete saker Eks: dokumentgrupper i h.h.t. Helsetilsynets anbefalinger Slike saker bør normalt alltid stå åpne –Problemrelatert saker Noen kan være knyttet til konkrete diagnoser... Andre kan være mer diffuse –Prosessrelaterte saker Eks: omsorgsperiode, kontakttilfeller Skal kunne inneholde delprosesser Hver sak består av: –et sakshode som beskriver saken, et antall dokumenter og/eller andre saker og/eller importerte komponenter

20 20 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Saker og dokumenter    Dokumenter  Saker Omsorgsperiode 12.-21.06.01 Problem: Diabetes Prøvesvar - vev og væske

21 21 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Dokumenter og fragmenter Et dokument representerer en selvstendig registrering i journalen –Godkjennes som én helhet –Eks: Journalnotat, henvisning, epikrise, rekvisisjon Hvert dokument består av et antall fragmenter –Fragmentene godkjennes som en del av dokumentet Hvert fragment består av: –et eller flere dataelementer –og/eller andre fragmenter –og eventuelt en eller flere overskrifter

22 22 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Dokumenter og fragmenter Fragmenttype: Dokumenthode Mottakers navn, adresse mv. Pasientens navn, fødselsnr, adresse Fragmenttype: Utstedt av Helsepersonellets navn, rolle mv Virksomhetens navn, adresse mv Fragmenttype: Problembeskrivelse Problem kode Problembeskrivelse Fragmenttype: Ønsket tiltak Kode for behand- ling eller utredning Tiltakskode Tiltaksbeskrivelse Dokumenttype: Henvisning

23 23 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Andre strukturelementer Mulighet for lenker mellom komponenter i EPJ Lenkene tilknyttes en link-type, f.eks – er forårsaket av (leverskaden er forårsaket av medikamentet) – er holdepunkt for...> (prøvesvaret er holdepunkt for infeksjonssykdom) Det kan opprettes lenke til komponenter i andre pasienters EPJ Det kan opprettes forbindelse til komponenter i EPJ om samme pasient hos annen virksomhet

24 24 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Maler for saker, dokumenter mv. Dette er en grunnlegende standard og beskriver hovedsakelig hvordan journalinformasjon skal håndteres og ikke informasjonen selv For å kunne anvendes innenfor en bestemt type virksomheter i helsevesenet, må det utarbeides maler for de dokumenttyper mv. en har behov for Et komplett(?) sett slike maler er utarbeidet for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Maler er også utarbeidet for medisinering og div. andre mindre områder Arbeid med maler for andre deler av helsevesenet pågår –Men det vil ta lang tid før en er i mål

25 25 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 To-nivås modellering Bruk av maler (archetypes)

26 26 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Template development Information model Original "document" EHCR system "EHCR template" XML-Schema XML - document with clinical information XML document EHCR message Envelope  Documentation Template "editor" XML document that includes "mapping" to the HL7 rim

27 27 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Medication templates

28 28 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Tilgangsstyring Prinsipp: –Det skal foreligge en beslutning om gjennomføring av et konkret tiltak med et legalt formål, før tilgang gis Besluttet tiltak benyttes for å angi formålet med tilgang samt avgrense hvilke helseopplysninger det skal gis tilgang til Rolle beskriver helsepersonellets rettigheter i forhold til tiltak mv. Roller tilknyttes organisatoriske enheter Noen typer tiltak kan bare iverksettes dersom det tidligere er iverksatt et tiltak som åpner for dette

29 29 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Samtykke til innsyn Pasienten kan nekte annet helsepersonell innsyn i egen journal (det finnes unntak) –Pasientens samtykkekrav skal kunne registreres Kravene kan knyttes til avgrensede deler av pasientens journal, f.eks. en enkelt sak Kravene kan rettes mot spesielle personer Utvalgte typer tiltak kan unntas fra samtykkekravet –Det skal kunne angis at andre enn pasienten kan gi samtykke om innsyn –Pasientens samtykke til innsyn kan begrenses til et bestemt tiltak eller en tjenesteutførelse

30 30 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Prinsipper for tilgangsstyring Informasjon Tjenesteyter: Kari Ås, kirurg Kirurgisk avdeling Medfører behov for EPJ: Per Spellmans journal Opptrer som Org. enhet: Kirurgisk avd. Kan komme med Dokumentmaler 1 år oppfølging Basert påUtfører Besluttet tiltak: 1 år oppfølging SamtykkekravSamtykkekrav Tjenesteytelse: 1 år oppfølging Prosedyrebeskr. etc. Oppfølgingsprogram Per Spellmann, pasient Har Rolle: l ege, Kirurgisk avdeling ved Har Registrert i Opptrer som Utfører Har tilknyttet Basert på Gir tilgang til Rollemal: Lege Tiltaksmal: 1 år oppfølging Ola Normann Inneholder Tjenesteyter: Ola Normann. lege, Kirurgisk avdeling Har besluttet Kari Ås

31 31 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Journal 4 Journal 3 Journal 2 Journal 1 Kommune- helsetjenesten Lokalsykehus Regionsykehus Primærlege Lab Bruk av EPJ i omsorgskjeden

32 32 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Virtuell journal Journal 4 Journal 3 Journal 2 Journal 1 Lab Lokalsykehus PrimærlegeRegionsykehus Kommune- helsetjenesten Er nå dette trygt, da? Hurra! Her finner jeg alt! Her er alt for mye unødig informasjon! Alle pasientens journaler mv. gjøres tilgjengelig for "alle" gjennom en felles portal Virtuell journal

33 33 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Felles kjernejournal Kjernejournal Journal 4 Kommune- helsetjenesten Journal 2 Lokalsykehus Journal 3 Regionsykehus Journal 1 Primærlege Lab RTV, NPR... Sentral informasjon overføres til en felles kjernejournal

34 34 T. Nystadnes, KITH, tilpasset av Ø. Nytrø for tdt4210 Samarbeidende journaler Journal 4 Kommune- helsetjenesten Journal 2 Lokalsykehus Journal 3 Regionsykehus Journal 1 Primærlege       Det opprettes eksplisitt kobling til dokumenter i en annen virksomhets journal om samme pasient


Laste ned ppt "1 Øystein Nytrø Department of computer and information science Norwegian University of Science and Technology Elektronisk pasientjournal - arkiv og historie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google