Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT -DATABASER - Thomas Rieber-Mohn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT -DATABASER - Thomas Rieber-Mohn."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT -DATABASER - Thomas Rieber-Mohn thomas.rieber-mohn@jus.uio.no http://www.jus.uio.no/iri/om_iri/folk/ansatte/rieber_mohn.html

2 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Databasedirektivet art 2 (1) ”[En database er] en samling selvstendige verk, data eller annet materiale ordnet på en systematisk og metodisk måte som det er individuell adgang til ved elektroniske eller andre midler.”

3 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Databasedefinisjonens to ledd: Det må foreligge en sammenstilling av opplysninger (selvstendige verk, data eller annet materiale) og Opplysningene må være sammenstilt på en systematisk og metodisk måte og kunne konsulteres individuelt etter gitte kriterier.

4 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Elektroniske databaser:  Skillet mellom databasens indre og ytre struktur

5 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Eksempel – indre struktur: Løpenr.Reg. nr.ProdusentModellEgenvektFargeRegistrert eier 1QQ 12345VWPassat1555 kgSortn.n.a 2WW 12345AudiA61644 kgSølvgrån.n.b 3ZZ 12345Saab9001472 kgGrønnn.n.c

6 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Eksempel – ytre struktur: Reg. nr.ProdusentModellFargeRegistrert eier WW 12345AudiA6Sølvgrån.n.b XX 12345AudiA6Sølvgrån.n.k ÆÆ 12345AudiA6Sølvgrån.n.s

7 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Elektroniske databaser:  Skillet mellom databasens indre og ytre struktur  Skillet mellom data, datamaskinprogrammer og datamodell

8 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Ot.prp. nr. 85 (1997-98) ”Et eventuelt vern er knyttet til utvelgelsen eller arrangeringen av innholdet i en database som sammenstilling. Som det fremgår av direktivets fortale (pkt 21) er det ikke noe krav til hvordan innholdet er lagret rent fysisk. En database vil gjerne koble sammen ulik informasjon til ulikt behov. Enkeltelementene kan fysisk lagres en gang på lagringsmediet for ikke å ta for stor plass, og så blir det utviklet en indeks (register) for hvordan den lagrede informasjonen konkret kan krysskobles. Programvare for å gi nødvendige maskininstruksjoner i henhold til en utarbeidet indeks er ikke database-beskyttet, jf direktivet artikkel 1 nr 3. Imidlertid fremgår det av fortalen (pkt 20) at slike konkrete anvisninger som en indeks er, også kan vernes etter databasedirektivet, på samme vilkår for øvrig.” (alm. Merkn. allment)

9 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO ELEMENTENE I DATABASEN VerkshøydeIkke verkshøyde/ Åndsverk uten vern (§9) DATA-BASEN Verkshøyde S A M L E V E R K ( § 5 ) S U I G E N E R I S ( § 4 3 ) V E R K ( § 2 ) S U I G E N E R I S ( § 4 3 ) Ikke verkshøyde S U I G E N E R I S ( § 4 3 )

10 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Forholdet mellom databasen og dens innhold En database kan ha verkshøyde selv om alt dens innhold er uten opphavsrettsbeskyttelse, såfremt databasens systematisering av elementene har preg av en individuell skapende innsats. En database kan godt inneholde elementer som isolert sett har verkshøyde, uten at derved databasen som sådan har det.

11 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 12 annet ledd (c) ”Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å […] c) fremstille maskinlesbare eksemplar av databaser i maskinlesbar form”

12 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Databasedirektivet art 6(2) (a) ” Medlemsstatene skal kunne fastsette begrensninger i de rettigheter som er nevnt i artikkel 5, i følgende tilfeller: a) ved reproduksjon for private formål av en ikke-elektronisk database”

13 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 21 tredje ledd 1 pkt ” § 21. Et utgitt verk kan fremføres offentlig ved gudstjeneste og undervisning. […] Denne paragraf gjelder ikke for filmverk, scenisk fremføring av sceneverk eller fremføring av databaser ved ervervsmessig undervisning.

14 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 39h ”§ 39h. Den som har rett til å bruke et datamaskinprogram, kan fremstille eksemplar av, endre og bearbeide programmet i den utstrekning det er nødvendig for å bruke programmet i samsvar med dets formål, herunder også for å rette feil i programmet. Den som har rett til å bruke et datamaskinprogram, kan fremstille sikkerhetseksemplar i den utstrekning det er nødvendig for utnyttelsen av programmet. Den som har rett til å bruke et eksemplar av et datamaskinprogram kan, i forbindelse med slik lesning, fremvisning på skjerm, kjøring, overføring eller lagring av programmet som brukeren er berettiget til å utføre, iaktta, undersøke eller prøve ut hvordan programmet virker for å fastslå idéene og prinsippene som ligger til grunn for de enkelte deler av programmet. Den som har rett til å bruke en database, kan foreta slike handlinger som er nødvendig for tilgang til databasens innhold og normal utnyttelse av denne. Bestemmelsene i andre, tredje og fjerde ledd kan ikke fravikes ved avtale.”

15 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 43 første ledd ”§ 43. Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.”

16 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Databasedirektivet (96/9/EC) Nytt ”inngangsvilkår” i forhold til den klassiske norske katalogregelen Krevde også en del andre endringer av § 43

17 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 43 første ledd ”§ 43. Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.”

18 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Vesentlig investering:  økonomiske investeringer, men også bruk av tid, innsats og energi  for å skaffe, kontrollere eller presentere innholdet i databasen  må distingveres fra det å skape data  vesentlig

19 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 43 første ledd ”§ 43. Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.”

20 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 43 første ledd ”§ 43. Den som frembringer et formular, en katalog, en tabell, et program, en database eller lignende arbeid som sammenstiller et større antall opplysninger, eller som er resultatet av en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.”

21 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 43 annet ledd ”Eneretten etter første ledd gjelder tilsvarende ved gjentatt og systematisk eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av uvesentlige deler av arbeid som nevnt, dersom dette utgjør handlinger som skader den normale utnyttelse av arbeidet eller urimelig tilsidesetter frembringerens legitime interesser.”

22 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 43 femte ledd ”Bestemmelsene i §§ 2 andre og tredje ledd, 6 til 8, 11a til 22, 25, 27, 28, 30 til 38b og 39h fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende.”

23 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 43 fjerde ledd ”Eneretten til et arbeid som nevnt i første ledd varer i 15 år etter utløpet av det år arbeidet ble fremstilt. Dersom arbeidet i løpet av dette tidsrom offentliggjøres varer vernet i 15 år etter utløpet av det år arbeidet første gang ble offentliggjort.”

24 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 53c ”§ 53c. Omsetning av, eller besittelse i ervervsøyemed av et hvilket som helst middel hvis eneste formål er å gjøre det lettere ulovlig å fjerne eller omgå tekniske innretninger til beskyttelse av et datamaskinprogram, er forbudt.”


Laste ned ppt "© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT -DATABASER - Thomas Rieber-Mohn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google