Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring i bibelskoler og fagskoler v/ Lars Eirik Sandvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring i bibelskoler og fagskoler v/ Lars Eirik Sandvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring i bibelskoler og fagskoler v/ Lars Eirik Sandvik

2 Fagskoler Kvalitetssikring i fagskoler er noe nytt (Vedtatt i Stortinget våren 2007) Ute på høring, med høringsfrist 10.des.-08

3 Til høringsnotatet: Tilbyder av fagskoleutdanning må sikre at utdannelsen holder tilfredsstillende kvalitet og yrkesrelevans Kvalitetssikringssystemet skal være et redskap for å vurdere kvaliteten, og avdekke svakheter for å kunne videreutvikle kvaliteten

4 Nødvendig kunnskap fremskaffes på følgende måter: Kvantitativ informasjon om utdanningen Studentenes vurdering av utdanningen Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering av utdanningen Eksterne interessenters vurdering av utdanningen Ledernes samlede analyse og vurdering av kvaliteten Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten Rutiner for etablering av nye utdanninger

5 Dette er en helt annen form for kvalitetssikringssystem enn det som kreves i privatskoleloven.(Helt annerledes enn KFF-KSS) Men vær allikevel oppmerksom på at de delene av KFF-KSS som dreier seg om bestemmelser utenfor privatskoleloven i stor grad er relevant også i fagskoler og en rekke andre virksomheter. Det gjelder for eksempel HMS og Personvern m.m. KFF er i ”startgropa” for å lage et KSS for fagskoler. Forhåpentligvis klart høsten 2009

6 Nå går vi over til KFF-KSS for bibelskoler. Vi avslutter med noen ”kritisk venn- bemerkninger” som dere bør dvele ved.

7 Problemstillinger omkring 6-A-skoler Hvilke skoler? Skoler som gir yrkesrettet opplæring som ikke blir gitt ved offentlige videregående skoler. Disse skolene er regulert av eget kapitel i privatskoleloven. Kap 6A. Derav navnet Legg merke til § 6A-7 som viser til en rekke §§ i privatskoleloven som gjelder 6A-skolene på samme måte som for de andre skolene under privatskoleloven

8 Godkjenning Fra 1. juli 2010 kommer en ny lov, og 6A blir antakelig historie i sin nåværende form. § 6A-1 sier at det kan søkes om å opprette nye skoler og driftsendringer. Det meste er ennå (pr. okt. -08) uavklart om bibelskolenes fremtidig plassering i lovverket. Vi forholder oss derfor fortsatt til Kap.6A i PSL

9 § 6A-2, innhold og vurdering Skal drive etter godkjente læreplaner Planene skal vise hvilke vurderingsformer som skal benyttes Læreplaner på ”nivå med” planene for offentlige videregående skoler Undervisningsspråket skal være norsk (eller samisk) Godkjenning av elevtall på hvert tilbud

10 §6A-3, inntak av elever Hele landet som inntaksområde Unge med rett til videregående utdanning skal prioriteres før voksne Må ha inntaksreglement som trår i kraft ved større søkermasse enn kapasiteten ved skolen

11 6A-3, inntak, forts. Kan ta inn utenlandske søkere Inntak eller avslag om inntak er er enkeltvedtak. Klageretten må vises til i inntaksreglene, og i brevene om inntak Inntaksreglene må være saklige, og ikke egnet til ”uakseptabel siling”

12 § 6A-4, Kompetansekrav til ped.personale Styret bestemmer om kompetansekravene Midlertidig tilsetting kan benyttes når ingen av søkerne oppfyller kompetansekravene

13 § 6A- 5, Lønns- og arbeidsvilkår Ikke bundet av bestemmelsen for andre skoler under privatskoleloven, om at det ped.personale har rett til samme lønns og arbeidsvilkår som i offentlig skole. Styret bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

14 § 6A-6, Bortvising Ved alvorlig eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan en elev vises bort i inntil 5 dager, etter bestemte prosedyrer. Ved ”framferd som i alvorleg grad går ut over orden og arbeidsro”, eller når en elev ”alvorleg forsømmer pliktene sine” kan styret vise elev bort for resten av kurset. Hjelpetiltak og andre refsingstiltak må først vurderes. Bortvising er enkeltvedtak, med klagerett ifølge forvaltningsloven. Klageretten må gjøres kjent i ordensregler og i informasjon om vedtaket.

15 § 6A-7, Andre bestemmelser fra privatskoleloven Denne § viser til en rekke §§ i andre kapitler i privatskoleloven, som også gjelder i 6A-skoler Legg merke til psl § 3-8 om at elevene har rett til helsetilsyn fra kommunen. Legg også merke til skolens opplysningsplikt overfor barneverntjenesten og sosilaltjenesten, ifølge §§ 7-4 og 7-5. Elevene i 6A har krav på rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål, ifølge § 3-11.

16 § 6A-8, statstilsudd og skolepenger Mye er her likt med bestemmelsene for andre skoler under privatskoleloven men noe er forskjellig. Tilskuddssatsen for statstøtten er 75% av de ”driftsutgiftene som kjem inn under tilskotsgrunnlaget” Tilskuddet blir regnet ut fra en normalsats. Undervisningen må minst tilsvare et halvt skoleår. Skolepengene i 6A-skoler kan derfor være opp til 25% av tilskuddsgrunnlaget, pluss et fast beløp som pr. i dag er på kr. 4.000,-

17 § 6A-8, forts. Elevene kan pålegges å holde seg med undervisningsmateriell og utstyr det er nødvendig å ha i opplæringen For øvrig gjelder gratisprinsippet Samtale ut fra ”kritisk venn”-vinklingen Må Bør Kan Ikke relevant


Laste ned ppt "Kvalitetssikring i bibelskoler og fagskoler v/ Lars Eirik Sandvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google