Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skuterudfeltet resultater for perioden –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skuterudfeltet resultater for perioden –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skuterudfeltet resultater for perioden 1.5.13 – 1.5.14
Østensjøvannet Årungen Monitoring station Drenerer til Østensjøvannet – Årungen - Bunnefjorden Totalt areal: 4500 dekar (4,5 km2) Jordbruksareal: 2720 dekar (60 % av totalt areal) (Jordbruksareal dominert av Rk – type) Skog: 1290 dekar Korndyrking dominerer (80-90 %) Overvåket siden 1993

2 Skuterud, store døgnvariasjoner i vannføringen
Ting skjer veldig fort

3 Turbiditet og vannføring, Skuterud nedbørsfelt
Raske endringer i både vannføring og turbiditet/konsentrasjon

4 Avrenning, tap av SS, N og P
Ting skjer veldig fort Skuterud (4.5 km2) avrenning SS TP TN % dager 50 26 12 16 23 90 118 66 80 106 100 365

5 Måling av vannføring Vannføringen(Q) blir beregnet på bakgrunn av kontinuerlig registrering av vannhøyde (h) vha trykksensor + datalogger + kjent vannføringsformel for målestedet. I JOVA programmet brukes Crump overløp, V - profil, tverrsnitt

6 Vannprøvetaking og analyse
Vannprøvetaker Data logger Vannprøvetaking Prøvetakingen blir styrt av en datalogger Det tas volumproposjonale blandprøver -> gjennomsnittlig konsentrasjon for blandprøveperiode (i prinsippet 14 dager) Prøvene analyseres på blant annet suspendert stoff, Ntot, Ptot, plantevernmidler Tap beregnes på bakgrunn av malt avrenning og konsentrasjon

7 Innsamling av driftsdata
Årlig innsamling av driftsdata på skiftenivå (52); jordbrukspraksis, veksttype og avling gjødsling bruk av plantevernmidler Andre opplysninger som samles inn; informasjon om jordtyper meteorologiske data

8 Resultater 2013 - 2014 Vekstfordeling
Vekstfordelingen; 27 % bygg, 30 % vår-/høsthvete, 35 % havre og 9 % vårraps. Meste av jordarbeiding skjer om høsten, 11 % lå i stubb gjennom vinteren, lite pløyd

9 Resultater 2013 - 2014 Gjødsling, fosfor
Fosforgjødslingen var på 1,8 kg/daa (gjennomsnittet 2,3 kg/daa), litt høyere enn i 2012.

10 Resultater 2013 - 2014 Gjødsling, nitrogen
Nitrogengjødslingen var på 14,2 kg TN/daa, litt lavere enn gjennomsnittet (15,5 kg/daa), ikke tilført husdyrgjødsel i 2013.

11 Resultater 2013 - 2014 Bruk av plantevernmidler
17 ulike plantevernmidler ble brukt; 8 ugrasmidler, 4 soppmidler, 2 skadedyrmidler, 3 vekstregulatorer, 1 klebemiddel. 2461 daa ble behandlet med ugrasmidler; soppmidler ble brukt på 1381 daa; skadedyrmidler ble brukt på 231 dekar

12 Resultater 2013 - 2014 Vær og avrenning
Temp.(°C) Nedbør (mm) Avrenning (mm) Måned Norm. 13/14 Middel (NMBU) Mai 10,3 13,1 60 127 26 87 Juni 14,8 15,9 68 122 16 42 Juli 16,1 19 81 23 15 7 Aug. 14,9 16,3 83 63 24 2 Sept. 10,6 11,3 90 61 35 4 Okt. 6,2 7,1 100 102 71 44 Nov. 0,4 1,6 79 62 49 Des. -3,4 2,2 53 159 56 151 Jan. -4,8 -2,1 77 Feb. 162 29 190 Mars -0,7 4,2 48 47 55 65 April 4,1 7,5 39 66 41 5,3 8,2 Sum 786 1083 537 761 Årsavrenningen var på 761 mm, høyere enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden. Mye nedbør i vintermåneder → mye avrenning Årstemperatur og årsnedbør var høyere enn i normalperioden Forskjellen mellom nedbør og avrenning = 322, som tilsvarer evapotranspirasjon

13 Resultater 2013 - 2014 SS og TP konsentrasjon og tap
Vannføringsveide middelkonsentrasjoner ved innløpet til fangdammen var på 261 mg/L SS , 537 µg/L TP, betydelig høyere enn gjennomsnittet (156 mg/l SS, 314 µg/l TP ) Tap av fosfor og partikler (målt ved innløpet til fangdammen) var 537 g TP/daa og 261 kg SS/daa, betydelig høyere enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden (260 g TP/daa og 142 kg SS/daa ) Vannføringsveide middelkonsentrasjon ved innløpet til fangdammen var på 6,6 mg/L TN og var høyere enn gjennomsnittet for perioden (5,7 mg/l TN). Tap av nitrogen var på 6,6 kg/daa, også betydelig høyere enn gjennomsnittet i perioden (4,6 kg/daa).

14 Resultater 2013 - 2014 Hvorfor høye tapstall i 13/14?
En viktig årsak er den høye avrenningen i perioden desember – februar, som førte til mye tap både for fosfor, SS og nitrogen. Andre faktorer som har bidratt til de høye tapstallene er den gjennomgående høye vintertemperaturen og et begrenset areal i stubb gjennom vinteren.

15 Resultater Fangdam Inn og utløp fangdam Retensjon (%) Middel 03-13 Middel 13-14 2003/2013 2013/2014 Inn Ut SS (mg/L) 156 94 261 145 27 % 44 % TP (mg/L) 314 252 537 417 14 % 22 % TN (mg/L) 5,7 6,6 5,9 2 % 11 % PO4-P (mg/L) 59 51 NO3-N (mg/L) 4,1 4,9 I 2013/2014 var effekten av fangdammen større enn gjennomsnitet tilbakeholdelse av 44 %, 22 % og 11 % for henholdsvis SS, TP og TN.

16 Resultater 2013 - 2014 Funn av plantevernmidler
Det ble analysert i 10 av vannprøvene tatt ut i perioden april-oktober i 2013 og plantevernmidler påvist i alle prøvene, til sammen gjort 43 funn Alle de påviste midlene var rapportert brukt i feltet i 2013 med unntak av metsulfuron-metyl, som sist ble rapportert brukt i Dette midlet ble påvist gjennom perioden juni-august (4 påfølgende blandprøveperioder), hvorav den første påvisningen var over miljøfarlighet (MF)-verdien for midlet (0,018 µg/L; MF = 0,016 µg/L). Dette indikerer utvasking av rester fra tidligere år med avrenningen i mai/juni, eller ikke-rapportert bruk av midlet. Det mye brukte midlet mcpa ble påvist seks ganger, men kun i konsentrasjoner under MF (MF = 1,4 µg/L). Så mange som 8 midler og 3 metabolitter ble påvist i en blandprøve tatt ut i perioden Forekomst av mange ulike midler i bekkevannet samtidig gir mulighet for samvirkning og større miljøeffekt enn enkeltstoffer alene.

17 Resultater 2013 - 2014 Funn av plantevernmidler
Utviklingen i funn av ulike typer plantevernmidler gjennom overvåkingsperioden viser store variasjoner i de senere år. Denne store variasjonen er knyttet til mange funn av et fåtall midler i enkelte år


Laste ned ppt "Skuterudfeltet resultater for perioden –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google