Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skuterudfeltet resultater for perioden 1.5.13 – 1.5.14  Drenerer til Østensjøvannet – Årungen - Bunnefjorden  Totalt areal: 4500 dekar (4,5 km 2 ) 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skuterudfeltet resultater for perioden 1.5.13 – 1.5.14  Drenerer til Østensjøvannet – Årungen - Bunnefjorden  Totalt areal: 4500 dekar (4,5 km 2 ) "— Utskrift av presentasjonen:

1 Skuterudfeltet resultater for perioden 1.5.13 – 1.5.14  Drenerer til Østensjøvannet – Årungen - Bunnefjorden  Totalt areal: 4500 dekar (4,5 km 2 )  Jordbruksareal: 2720 dekar (60 % av totalt areal) (Jordbruksareal dominert av Rk – type)  Skog: 1290 dekar  Korndyrking dominerer (80-90 %)  Overvåket siden 1993 Skuterud Østensjøvannet Årungen Monitoring station

2 Skuterud, store døgnvariasjoner i vannføringen Ting skjer veldig fort

3 Turbiditet og vannføring, Skuterud nedbørsfelt Raske endringer i både vannføring og turbiditet/konsentrasjon

4 Avrenning, tap av SS, N og P avrenningSSTPTN %dager 5026121623 901186680106 100365 Skuterud (4.5 km 2 ) Ting skjer veldig fort

5 Måling av vannføring Vannføringen(Q) blir beregnet på bakgrunn av kontinuerlig registrering av vannhøyde (h) vha trykksensor + datalogger + kjent vannføringsformel for målestedet. I JOVA programmet brukes Crump overløp, V - profil, tverrsnitt

6 Vannprøvetaking og analyse Vannprøvetaking Prøvetakingen blir styrt av en datalogger Det tas volumproposjonale blandprøver -> gjennomsnittlig konsentrasjon for blandprøveperiode (i prinsippet 14 dager) Prøvene analyseres på blant annet suspendert stoff, N tot, P tot, plantevernmidler Tap beregnes på bakgrunn av malt avrenning og konsentrasjon Data logger Vannprøvetaker

7 Innsamling av driftsdata Årlig innsamling av driftsdata på skiftenivå (52); jordbrukspraksis, veksttype og avling gjødsling bruk av plantevernmidler Andre opplysninger som samles inn; informasjon om jordtyper meteorologiske data

8 Resultater 2013 - 2014 Vekstfordeling Vekstfordelingen; 27 % bygg, 30 % vår-/høsthvete, 35 % havre og 9 % vårraps. Meste av jordarbeiding skjer om høsten, 11 % lå i stubb gjennom vinteren, lite pløyd

9 Gjødsling, fosfor Resultater 2013 - 2014 Fosforgjødslingen var på 1,8 kg/daa (gjennomsnittet 2,3 kg/daa), litt høyere enn i 2012.

10 Gjødsling, nitrogen Resultater 2013 - 2014 Nitrogengjødslingen var på 14,2 kg TN/daa, litt lavere enn gjennomsnittet (15,5 kg/daa), ikke tilført husdyrgjødsel i 2013.

11 Bruk av plantevernmidler Resultater 2013 - 2014 17 ulike plantevernmidler ble brukt; 8 ugrasmidler, 4 soppmidler, 2 skadedyrmidler, 3 vekstregulatorer, 1 klebemiddel. 2461 daa ble behandlet med ugrasmidler; soppmidler ble brukt på 1381 daa; skadedyrmidler ble brukt på 231 dekar

12 Vær og avrenning Resultater 2013 - 2014 Temp.(°C)Nedbør (mm)Avrenning (mm) MånedNorm.13/14Norm. 13/14 Middel 94 - 12 13/14 (NMBU) Mai10,313,160127 26 87 Juni14,815,968122 16 42 Juli16,1198123 15 7 Aug.14,916,38363 24 2 Sept.10,611,39061 35 4 Okt.6,27,1100102 71 44 Nov.0,41,67962 79 49 Des.-3,42,253159 56 151 Jan.-4,8-2,14990 49 77 Feb.-4,82,235162 29 190 Mars-0,74,24847 55 65 April4,17,53966 83 41 Middel 5,38,2 Sum7861083537761 Årstemperatur og årsnedbør var høyere enn i normalperioden Årsavrenningen var på 761 mm, høyere enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden. Forskjellen mellom nedbør og avrenning = 322, som tilsvarer evapotranspirasjon Mye nedbør i vintermåneder → mye avrenning

13 SS og TP konsentrasjon og tap Resultater 2013 - 2014 Vannføringsveide middelkonsentrasjoner ved innløpet til fangdammen var på 261 mg/L SS, 537 µg/L TP, betydelig høyere enn gjennomsnittet (156 mg/l SS, 314 µg/l TP ) Tap av fosfor og partikler (målt ved innløpet til fangdammen) var 537 g TP/daa og 261 kg SS/daa, betydelig høyere enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden (260 g TP/daa og 142 kg SS/daa ) Vannføringsveide middelkonsentrasjon ved innløpet til fangdammen var på 6,6 mg/L TN og var høyere enn gjennomsnittet for perioden (5,7 mg/l TN). Tap av nitrogen var på 6,6 kg/daa, også betydelig høyere enn gjennomsnittet i perioden (4,6 kg/daa).

14 Hvorfor høye tapstall i 13/14? En viktig årsak er den høye avrenningen i perioden desember – februar, som førte til mye tap både for fosfor, SS og nitrogen. Andre faktorer som har bidratt til de høye tapstallene er den gjennomgående høye vintertemperaturen og et begrenset areal i stubb gjennom vinteren. Resultater 2013 - 2014

15 Fangdam Resultater 2013 - 2014 Inn og utløp fangdamRetensjon (%) Middel 03-13Middel 13-14 2003/20132013/2014 InnUtInnUt SS (mg/L)15694261145 27 %44 % TP (mg/L)314252537417 14 %22 % TN (mg/L)5,7 6,65,9 2 %11 % PO 4 -P (mg/L) 59 51 NO 3 -N (mg/L) 4,1 4,9 I 2013/2014 var effekten av fangdammen større enn gjennomsnitet tilbakeholdelse av 44 %, 22 % og 11 % for henholdsvis SS, TP og TN.

16 Funn av plantevernmidler Det ble analysert i 10 av vannprøvene tatt ut i perioden april-oktober i 2013 og plantevernmidler påvist i alle prøvene, til sammen gjort 43 funn Alle de påviste midlene var rapportert brukt i feltet i 2013 med unntak av metsulfuron-metyl, som sist ble rapportert brukt i 2011. Dette midlet ble påvist gjennom perioden juni-august (4 påfølgende blandprøveperioder), hvorav den første påvisningen var over miljøfarlighet (MF)-verdien for midlet (0,018 µg/L; MF = 0,016 µg/L). Dette indikerer utvasking av rester fra tidligere år med avrenningen i mai/juni, eller ikke-rapportert bruk av midlet. Det mye brukte midlet mcpa ble påvist seks ganger, men kun i konsentrasjoner under MF (MF = 1,4 µg/L). Så mange som 8 midler og 3 metabolitter ble påvist i en blandprøve tatt ut i perioden 07.06-01.07. Forekomst av mange ulike midler i bekkevannet samtidig gir mulighet for samvirkning og større miljøeffekt enn enkeltstoffer alene. Resultater 2013 - 2014

17 Funn av plantevernmidler Utviklingen i funn av ulike typer plantevernmidler gjennom overvåkingsperioden viser store variasjoner i de senere år. Denne store variasjonen er knyttet til mange funn av et fåtall midler i enkelte år Resultater 2013 - 2014


Laste ned ppt "Skuterudfeltet resultater for perioden 1.5.13 – 1.5.14  Drenerer til Østensjøvannet – Årungen - Bunnefjorden  Totalt areal: 4500 dekar (4,5 km 2 ) "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google