Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Særlig om forholdet mellom skolen, skolestyret og ”de bak skolen”. Kurs KFF 14. mai 2015 v/ Torgeir Flateby, KFF 1 Om vedtekter eller grunnregler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Særlig om forholdet mellom skolen, skolestyret og ”de bak skolen”. Kurs KFF 14. mai 2015 v/ Torgeir Flateby, KFF 1 Om vedtekter eller grunnregler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Særlig om forholdet mellom skolen, skolestyret og ”de bak skolen”. Kurs KFF 14. mai 2015 v/ Torgeir Flateby, KFF 1 Om vedtekter eller grunnregler

2 Oversikt og definisjoner 2 Vedtekter/grunnregler. Vi vil bruke vedtekter Definerer basis og oppgaver for organene i eller i tilknytning til skolen og forholdet mellom dem Basis i egen organisasjon Et hovedpoeng er: Skolestyrets selvstendighet, men retten for de bak til å oppnevne styremedlemmer Vi skal se på: Bakgrunn i privatskolelovgivningen, men først og fremst på aktuell selskapslovgivning og de mest vanlige fallgrubene

3 Registrering i Enhetsregisteret mm 3 Privatskoleloven (PSL) krever at skolene skal registreres i enhetsregisteret i Brønnøysund, i følge lovforarbeidene som et eget rettssubjekt. jfr PSL § 2-2 Formålet med registreringsbestemmelsen er å få en klar identifisering av skolen og en oversikt over dens styre og andre registrerte nøkkelopplysninger

4 Skolens rettsgrunnlag 4 «Skolen sitt styre er øvste ansvarlege organ og skal oppnemnast i samsvar med det retts- grunnlaget skolen blir driven etter. jfr PSL§ 5-1» Alternative rettsgrunnlag: A/S, Stiftelse, Forening e.a. Kravet om eget rettssubjekt er kun til skoledriften. Skolebygget kan inkluderes eller være utenom. Ikke bindende vedtak om skolen i andre rettssubjekt…

5 Krav til verksemda til skolen, Skolen kan etter PSL §2-2,” ikkje drive anna verksemd enn skole i samsvar med denne lova ” All virksomhet må kunne defineres som slik skole. Det er noen unntak fra ”anna verksemd enn..”: 5

6 Faste unntak fra ”anna verksemd” Skole-driften SFOInternatTjenesteboliger Utenlands- utveksling Annen virksomhet Skoledriften er i utgangspunktet rettssubjektet Men det kan likevel inneholde alle disse avdelingene som lovlige selvstendige deler innen rettssubjektet. ”Annen virksomhet” i boks 5, må defineres og det må søkes unntak for det i det enkelte tilfelle Så innenfor selve skoledriften. Virksomhet som er hensiktsmessig for å nå de angitte mål i læreplan er lovlig mm 6

7 Konkret til vedtektsutforming 7 1. Noen vil ha minimumsvedtekter. Det er det enkleste, men ofte lite veiledning i slike! 2. Andre vil regulere hele skolen, hele basis og formål og hele forholdet til eier, alt om valgperioder og ”hva hvis” i vedtektene. Det er det frihet til og mye av det er viktig. Jo mer, jo flere skjær i sjøen! Her se på eksempler på begge deler på overskriftsnivå og forskjellige selskapsformer: I ulike selskapsformer forskjellige bak skolen (DK: bakland): I A/S eiere, i forening medlemmer, i stiftelse stiftere.

8 Eksempel 1 på innhold i vedtekter 8 Minimumsvedtekter med utgangspunkt i A/S 1. SELSKAPETS NAVN 2. FORRETNINGSKONTOR 3. BASIS/FORMÅL 4. NON-PROFIT-SELSKAP ( NB ! Hvis A/S) 5. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL/KAPITAL 6. AKSJENES OMSETTELIGHET 7. GENERALFORSAMLINGEN 7. STYRET 8. FULLMAKTER

9 Eksempel 2 på innhold i vedtekter Mer detaljerte vedtekter, her utgangspunkt i forening 9 Kapittel 1 Om skolen § 1-1 Subjekt, § 1-2 Rammer for skolens virksomhet § 1-3 Formål Kapittel 2 Opprettelse og eierforhold § 2-1 Opprettelse § 2-2 Eierforhold Forening. Skolevirksomheten skjer i samarbeid med § 2-3 Økonomisk ansvar og rettigheter (1) Medlemmene hefter ikke. (2) Oppføring og kjøp av bygninger. (3) Et eventuelt overskudd § 2-4 Organisasjonstilknytning (1) Kirkesamfunn/organisasjons oppgaver (2) Anke

10 Eks. 2 på innhold i vedtekter forts 10 Kapittel 3 Om foreningen § 3-1 Medlemskap Foreningen kan oppta som medlemmer ? Kapittel 4 Styret § 4-1 Styrets sammensetning (1) Styret består av. Ved styrets møter har følgende personer møte- og talerett: § 4-2 Funksjonstid, § 4-3 Styrets møter (1) Ansvarlig for innkalling (2) Protokoll § 4-4 Beslutningsdyktighet § 4-5 Myndigheter og plikter (1) Styret skolens øverste ansvarlige organ (2) Styrets oppgaver § 4-6 Habilitet

11 Eks. 2 på innhold i vedtekter forts 11 Kapittel 5 Generalforsamlingen/årsmøtet § 5-1 Sammensetning (1) Generalforsamlingen utgjøres av foreningens medlemmer. (2) Møte- talerett ut over medlemmer § 5-2 Generalforsamlingens avholdelse og ledelse § 5-3 Myndigheter og plikter (1) Generalforsamlingens oppgaver Kapittel 6 Skolens målgruppe Kapittel 7 Omdanning Nedleggelse § 7-1 Vedtektsendringer § 7-2 Nedleggelse (1) Regler om midler som disponeres

12 Eks 3: Vedtekter for Stiftelsen Vår skole 12 § 1 Stiftelsens navn er Stiftelsen Vår skole, og er beliggende i…………. kommune. § 2 Stiftelsens formål er å drive kristen skolevirksomhet inkl ………….. basert på den… § 3 Stiftelsens formål skal være forankret i de kristne grunnverdier slik disse kommer til uttrykk i Bibelen og ……………. Stiftelsen er opprettet av …………. og skal drives ut fra dennes visjon og grunnlag. § 4 Stiftelsens råd består av ……….. Dette/disse skal velges av ……... Rådets oppgaver: a) utpeker styret for Vår Skole. b) uttaler seg rådgivende om spørsmål knyttet til større økonomiske satsinger, omdanning av stiftelsen mm

13 Eks 3 stiftelsesvedtekter forts 13 § 5 Stiftelsens styre skal bestå av 5 medl og 3 varamedl. Tjenestetid. Begrensninger på antall perioder. Styret konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder. Styret velger revisor for stiftelsen. § 6 Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000.- som er overført fra stifteren ved etableringen. Stiftelsens drift forutsettes ikke å gi økonomisk overskudd. §7 Bindende underskrift på stiftelsens vegne. Styret kan meddele prokura. § 8 Vedtektene kan endres ved styrevedtak i to påfølgende styremøter der rådet er orientert og har hatt uttalelsesmulighet før det siste av styremøtene.

14 Grunnlag for organisasjonsformen 14 Ved oppstart av skole (og etter lovendringen i 2003) bestemmer de bak skolen( eiere, medlemmer, stiftere) organisasjonsformen Skolestyret i skoleselskapet har omtrent ubetinget selvstendighet som øverste organ, men retten for de bak, heretter kalt eiere, er helt fritt å oppnevne de stemmende styremedlemmer og kunne skifte dem ut Slik er ånds- og organisasjonsfrihet med mer sikret Oppnevningsformen ikke regulert i loven. Kan sikres: Gjennom regler direkte i skolens vedtekter Gjennom at eier oppnevner og gjennom eiers vedtekter Evt gjennom en egen opprettet organisasjon

15 Konkret om enkeltsaker i vedtekter 15 Eierskap kan komme til utrykk i innledende formål og basis og i generalforsamlingen i a/s og foreninger. Om dette senere Det er stor frihet ved vedtektsutforming, størst frihet ved bruk av foreningsmodellen. Det vesentligste i minimumsvedtekter er å fastslå formål, medlemskap og styring. I styringen er skolestyrets selvstendighet det mest grunnleggende

16 Om skolen, formålet og basis § 1 Subjekt Hvem er skolen: Navn: Vår skole § 2 Formål Skolen skal vinne og bevare elevene for Jesus?? Skolen skal drive kristen skole under privatskoleloven evt i (eie) egne bygninger, drive internat, SFO o.a.. Skolen skal tilrettelegge læringsarbeid som gir kunnskap og utvikler ferdigheter og holdninger i et miljø som fremmer kristen tro, individuell vekst og samarbeid, til tjeneste for Gud og medmennesker. 16

17 Formål fra privatskoleloven Det er mulig å ta inn noe av det som står i « PSL § 1-1 a)å utvikle personlegdommen, talentet og dei mentale og fysiske evnene til elevane, b)å utvikle respekt for menneskerettane, grunnleggjande fridommar og for dei prinsippa som pakta til Dei sameinte nasjonane vernar om, mmm.. « 17

18 Opprettelse og eierforhold § 3 Skolen er opprettet av X menighet… og bygger virksomheten på den kristne tro, slik den er uttrykt i Den hellige skrift (Bibelen) og Den XX kirkes bekjennelsesskrifter, (evt den apostoliske bekjennelse) og/eller grunnreglene i X menighet §4 Eierforhold. 3alternativer nevnes: Skolen skal drives i samarbeid med og på basis av retningslinjer i X(X) menighet(er) (organisasjon(er)) (X menighet(er) oppnevner styremedlemmer med varamedlemmer til styret) Eget medlemskap i skolen mulig og naturlig 18

19 § 4 Eierforhold forts 19 Medlemmer i foreningen Vår skole er/Aksjeeier (e) er Forskjellige løsninger Hovedstyremedlemmene i X menighet/org./gruppe Alle medlemmene i X menighet Egne definerte medlemmer f. eks: Y antall repr for forskjellige menigheter Medlemmer i menigheten som er foreldre i skolen….

20 § 5 Generalforsamlingen/Årsmøtet 1 20 (Generalforsamlingen kan være disse medlemmene/- aksjeeierne i det organ de sitter eller det kan være et organ i selve skolen. Eks 1. HS i org er genfors. Eks 2. En litt uheldig ordn.) § 5 -1 Sammensetning 1. Generalforsamlingen utgjøres av foreningens medlemmer evt aksjeeierne. (kan stoppe der) 2. På generalforsamlingen har også styret inkl personer nevnt i PSL § 5-1, 2. ledd bokstav a-f møte- og talerett. ??

21 § 5-2 Generalforsamlingens avholdelse 21 (1) Generalforsamling avholdes hvert år til den tid og på det sted styret bestemmer. G innkalles av styret. Innkallingen sendes til hvert foreningsmedlem minst 4 uker før G. (2) Styrets leder er ordstyrer for generalforsamlingen inntil generalforsamlingen har valgt møteleder (3) G skal velge en sekretær som fører protokoll for G (4) G skal velge 2 til å undertegne protokollen (4) Ekstraordinær G avholdes når generalforsamlingen beslutter det, styret finner det nødvendig, eller når minst xx antall av foreningsmedlemmene krever det.

22 Generalforsamlingen/årsmøtet 3 22 Oppgaver a) Velge 5 ? skolestyre medlemmer for 3? år om gangen (herunder dets leder og nestleder,) og 3 vm for 1 år b) Gjennomgå til orientering skolens regnskap og årsberetning c) Bistå med tilrettelegging for innhenting av midler til skoledriften e) Behandle spørsmål om medlemskap f) Drøfte spørsmål om/gi innstilling om oppføring eller kjøp av bygninger og opptagelse av lån (før vedtak i styret) d) Drøfte skolestrategi og visjoner.. (e)Disponere evt ikke tilskuddsberettiget overskudd) f) Velge revisor g) Endre vedtektene med 2/3 flertall, … h) Innstille til styret om vedtak om ev. nedleggelse av skolen i) Behandle saker som etter lov ikke er tillagt skolestyret

23 Om stiftelsens ”generalforsamling” 23 En menighet, en org. kan utnevne styremedlemmer Vedtektene i en stiftelse kan fastslå at det skal være andre organ enn styret, og vedtektene kan fastsette hva et slikt organ skal beskjeftige seg med. § 36 Dette organet kan bl.a. ha som oppgave å utnevne styret, og avsette styret... I praksis blir det ved slik løsning relativt likt for skoler, enten de er aksjeselskap, forening eller stiftelse Ikke eiere i en stiftelse, men det kan snakkes om ”de ved siden av” som kan gis innflytelse ved å tillegges myndighet. Se særlig stiftelsesloven §§ 9-10 og 36

24 § 6-1 Styret - sammensetning 24 Styret består av 5? faste medlemmer valgt av gen.fors. Rett til å vere til stades på møte i styret, til å seie meininga si og få denne tilført protokollen, har: a) ein representant oppnemnd av vertskommunen når det gjeld ein grunnskole, ein representant oppnemnd av fylkeskommunen når det gjeld ein vidaregåande skole, b) ein representant for elevrådet ved skolar som har slikt råd, c) ein representant frå foreldrerådet ved skolar som har slikt råd, d) ein representant for undervisningspersonalet ved skolen, e) ein representant for andre tilsette ved skolen, f) dagleg leiar av skolen.

25 § 6-2 Styret forts 25 Styrets møter (1) Ansvarlig for innkalling (2) Protokoll (3) Beslutningsdyktighet

26 § 6-3 og 7 Styrets myndigheter og plikter 26 Styret er skolens øverste ansvarlige organ 6-2 Styrets oppgaver Har ansvar for alle punkter i PSL 5-2. Styret sine oppgåver. Kan/Bør nevnes opp (se neste foiler) Har ansvar for å drive skolen som kristen skole i samsvar med visjon og eiers signaler § 7 Habilitet Styremedlem må selv vurdere habilitet og kan ikke delta i saker med egeninteresse som f.eks tilsetting av nært familiemedlem el i saker med egne økonomiske interesser

27 27 § 5-2. Styret sine oppgåver Styret har den øvste leiinga av skolen og skal sjå til at skolen blir driven i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. Styret skal: a) sjå til at elevar i opplæringspliktig alder som blir tekne inn ved skolen, får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, og melde frå til foreldra og heimkommunen til elevar som over lengre tid ikkje møter fram til undervisninga utan lovleg grunn, b) fastsetje storleiken på skolepengane, c) vedta budsjett og rekneskap for skolen, d) fastsetje inntaks- og ordensreglement for skolen, e) fremje saker om flytting etter § 3-3 første ledd og bortvising etter § 3-10 andre ledd, f) ha ansvar for at skolen har ei forsvarleg økonomi- og rekneskaps-forvaltning, g) sjå til at offentlege tilskot og skolepengar kjem elevane til gode, h) sjå til at offentlege krav og føresetnader for verksemda blir oppfylte. i) sørgje for å ha rett og nødvendig kompetanse i verksemda. Styret skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver ved skolen høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet

28 Styrets oppgaver forts. 28 j) tilsetje dagleg leiar. k) drøfte den årlege rapporten om tilstanden i skolen som er utarbeidd etter tredje ledd. Styret skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i gjeldande lover og forskrifter, og føresetnadene for godkjenninga blir oppfylte. Styret skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 7-2 tredje ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i skolen knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. I andre saker enn dei som følgjer av andre og tredje ledd, kan styret med 2/3 fleirtal delegere avgjerdsretten

29 Annet 29 § 8 Andre organer og råd § 9 Nedleggelse/Opphør Hvis opphør eller nedleggelse av virksomheten, føres evt statsstøttemidler tilbake til staten. Evt oppbygd investeringsfond søkes overført til ……privatskole En evt ikke tilskuddsoppbygd nettoformue etter opphør av virksomheten skal (f.eks) overføres til (kirkesamfunn/organisasjons) barne- og ungdomsarbeid.

30 Obs! Noen vanlige feil eller avvik 30 I samtalene om egne vedtekter. Vær spesielt obs på: Henvisning til ”gammelt” lovverk. Ikke Friskoleloven, men kommer igjen sannsynligvis i løpet av våren! ”Bare det kristelige” nevnt i formålet Skolen driver ulovlig virksomhet i rettssubjektet skole Styrets eller gen.fors disponering av overskudd Eier/gen.fors gjør vedtak om saker som skal avgjøres av skolestyret: Vedtak om budsjett og regnskap Vedtak om utbygging eller bygningskjøp. Likevel viktig å samkjøre med eier. Vedtak om tilsetting av rektor/daglig leder


Laste ned ppt "Særlig om forholdet mellom skolen, skolestyret og ”de bak skolen”. Kurs KFF 14. mai 2015 v/ Torgeir Flateby, KFF 1 Om vedtekter eller grunnregler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google