Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hysnes Helsefort, St.Olavs hospital

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hysnes Helsefort, St.Olavs hospital"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hysnes Helsefort, St.Olavs hospital
ArbeidsACTiv mestringsprosess En introduksjon Hysnes Helsefort, St.Olavs hospital 1

2 Mål ArbeidsACTiv metode
Ikke først og fremst å bli kvitt smertene/ubehaget/utmattelsen, men å skape et rikt og meningsfullt (yrkesaktivt-)liv og samtidig opparbeide en villighet til å akseptere din tilstand og det ubehag som følger med. A – accept, akseptere C – commit, forplikte seg ÆKT T – take action, handle ”Æct” - Å handle; Utføre handlinger som fungerer i forhold til våre personlige verdier, og være fullstendig tilstede og engasjert i disse handlingene. Et meningsfullt liv kan bare skapes når vi handler med oppmerksomhet og tilstedeværelse 2

3 Aksept hva må vi mennesker akseptere?
Tiden – her og nå At vi en gang skal dø At kroppen vår eldes, livserfaring setter sine spor Vår historie, barndom og oppvekst Tanker og bekymringer som omhandler vår fremtid Kroppen vår og dens funksjoner

4 ArbeidsACTive tanker.. Unngåelse – vedlikeholder symptomet
Unngåelse er en av de kraftigste faktorene som er med å predikere for kronisk smerte (McCracken, 1998; McCracken & Eccleston, 2004; McCracken, Volwes & Eccleston, 2004) Å kontrollere negative smerteerfaringer fører til symptomforsterkning Å slåss mot symptomer overskygger personens verdier (Metafor: ”Kave i kvikksand”) Accept, Commit, Take action  Gå videre i livet med smerte / vanskelige tanker og følelser – Erfaringen vil gi nødvendig korrigering Kontrollere negative smerteerfaringer / Unngåelse  Kom med eksempel (Heisfobi, kroniske smerter og unngår å bli med på lønningspils etc..) Symptomforsterkning, som f.eks ved at vi unngår å være sosiale pga av kroniske smerter/deprimert, som igjen fører til sosial isolasjon og som igjen øker depressive symptomer som igjen kan øke smerterfølelse Eller kontroll av smerte/utmattelse ved hjelp av medisiner  Forskningen viser at det ikke finnes legemidler mot kronisk utmattelse eller medisiner som kan kvitte seg med uspesifierte kroniske smerter (kun symptomreduserende) En rekke legeidler har vært gjenstand for vitenskaplige undersøkelser Konklusjonen har dessverre alltid vært negativ Det finnes fortsatt ingen medisiner som kurerer f.eks ME Enkelte legemidler kan ha god effekt mot vanlige symptomer og plager, selv om ikke sykdomsprosessen påvirkes Slik lindrende behandling kan ha stor betydning for den enkelte og bidrar i beste fall til mer effektiv aktivitetstilpasning og til å bryte onde sirkler Er ingen ertatning for - bare et supplement til øvrige tiltak ArbeidsACTive tanker.. Unngåelse – vedlikeholder symptomet Å kontrollere symptomet fører til symptomforsterkning Kampen mot symptomer overskygger verdier 4

5 ArbeidsACTiv metode som arbeidsrettet rehabilitering
Livet består av ulike roller – av ulik betydning. Ved tap av viktige roller, kan man følelse av sorg og tap oppstå  Rehabilitering handler om å gjenvinne / erstatte tapte roller. Behandling derimot, fokuserer mer på diagnose og organsvikt (mål: å bli frisk), mens rehabiliterinstreningen her ved HHF handler om trening av friske ressurser og øke livskvalitet i hverdagen / arbeidsfunksjon hos den enkelte. Arbeidsrettet rehabilitering skal sikre alle mennesker i yrkesaktiv alder en arbeidstilknytning der de yter etter evne lengst mulig. Det er ingen motsetningsforhold mellom behandling og arbeidsrettet rehabilitering, men ulikt fokus Behandle  Frisk og symptomreduksjon Trene friske ressurser  Mestring, økt livskvalitet ….som på sikt kan føre til symptomlette Målsetting ved behandling: Bli frisk! OK ved akutt, men feil når dette blir overlevelsesmekanisme og ulike unngåelsesstrategier og kontrollparadigme oppstår. Når mennesket blir syk får den ikke nok utfordringer – dette er ikke bra ved vedvarende smerte / lidelse. ArbeidsACTiv metode som arbeidsrettet rehabilitering Rehabilitering handler om å gjenvinne / erstatte tapte roller Fokus: Trening av friske ressurser Behandling derimot fokuserer på diagnose og organsvikt (mål: å bli frisk), Det er ingen motsetningsforhold mellom behandling og arbeidsrettet rehabilitering, men ulikt fokus Trene på å bli AKTØR i eget liv 5

6 Den Biopsykososiale modell Basert på den Kognitive modell
Til forskjell fra psykoanalysen, så har kognitiv atferdsterapi forskningsmessig støte fra biologi og nevrovitenskapene Kunnskap om hvorledes hjernen bearbeider informasjon forklarer forholdet mellom tanker, følelser og atferd Hjernen automatiserer aktiviteten slik at vi ikke behøver å bruke bevisst oppmerksomhet hele tiden. Eksempel: Det å kjøre bil Forsksning illustrerer i stadig større grad hvordan tanker påvirker biokjemi i hjernen, avfyring av sympatiske forbindelser og andre fysiologiske substrater som assosieres med for eksempel smerteopplevelser i forhold til bl.a muskelspenning, blodtrykk og pust  Objektive sammenhenger mellom hva vi tenker og hvordan kroppen reagerer Hjerenskaning viser for eksempel at smerter og fatige prosesseres både følelsesmessig og sensorisk i hjernen (insula posterior og anterior, cingula ACC, prefrontal cortex, amygdala) Vi har mye mer kontroll over disse områdene enn de fleste av oss noen gang har trodd Kognitiv atferdsterapi (KAT) virker sannsynligvis inn på utmattelses og smertetilstandens aktiveringstilstand NB! Vi må legge fra oss ”fysisk versus psykisk retorikken” – den er veldig gammeldags. Henger igjen fra Descartes 1600 tallstenking  Dualismens død; Fysisk vs psykisk er gammeldags! Stresshypotese, ulike agens. Kronisk aktivering Tanke Sosiale miljø Atferd Kropps- symptom Følelse Individet 6

7 Arbeidsplassens betydning for mennesket
Preger oss og former oss. Gir oss en identitet (inkl.sosial identitet) og sier noe om hvem vi er og hvilken rolle vi har i samfunnet Gir oss nærhet og fellesskap til andre mennesker  Sosial arena Gir livet mening og tilværelsen fasthet og struktur Gir mulighet til å bruke våre evner og ferdigheter, utvikle oss, yrkesstolthet - Gir oss en følelse av å være til nytte Sikrer inntekt - Innvirker på psykisk helse, både positivt og negativ  Positivt: Arbeidsglede, medvirkning, innflytelse, støtte, anerkjennelse, bekreftelse. Negativt: Negativ kritikk, mobbing, lite innflytelse og kontroll, stress og mistrivsel Sosial identitet Nærhet og fellesskap til andre mennesker Gir livet mening og tilværelsen fasthet og struktur Betydning for våre evner og ferdigheter Følelse av å være til nytte Sikrer inntekt Innvirker på psykisk helse, både positivt og negativ 7

8 Arbeidsplassens betydning for mennesket Fortsettelse…
Fortsettelse fra forrige plansje: Disse tankemessige barrierer har sin rot i at det å stå utenfor et yrkesaktivt liv, kan føre til: Sosiale / Relasjonelle problemer (Redusert sosial omgang, depressive tanker og engstlige følelser)  Arbeid og samliv virker gjensidig på hverandre. Høyt krysspress mellom hjem/arbeid (rollekonflikter) fører til fravær og mindre produktivitet – øker risiko for familiekonflikter og samlivsbrudd Redusert selvtillitt (og dårligere selvbilde): Man har i sin hverdag mindre ting å ”bryne” seg på – Mindre arbeidsfokus og mer selvfokus ”Langtidsledig” og kjedsomhet Kan bli misforstått og tillagt å ikke gidde å jobbe = miste verdighet, som igjen kan føre til depresjon/nedstemthet - Annet? (Reflekter i gruppa) Å stå utenfor et yrkesaktivt liv, kan føre til: Sosiale / Psykologiske problemer Redusert selvtillitt ”Langtidsledig” og kjedsomhet Misforståelse og feiloppfatninger Annet? 8

9 På veien tilbake til et arbeidsACTivt liv…
På veien tilbake til et arbeidsACTivt liv… vil man møte på hindringer. Dette i form av ubehagelige og uønskede `indre opplevelser`(tanker, bilder, følelser, minner, kroppslige fornemmelser og impulser). Disse tankene, som igjen påvirker vår atferd og følelser, er noe vi ønsker å ha fokus på i ArbeidsACTiv mestringsprosess 9

10 Belastninger i livet vårt
Arbeidsstress / Generelt stress i livet  Endret arbeidsliv nå? (Egen forelesning om dette tema senere i oppholdet – Kun veldig kort intro og relateres til Mindfulness/oppmerksomt tilstedeværelse) Hvorfor er vi så travle? Vi lever i en travel tid – klokken styrer våre liv. Hvorfor? Samfunn i rask endring – mange opplever økte krav, forventinger om prestasjoner og vellykkethet (Per Fuggeli: ”Prestasjonssamfunnet”) Konsekvenser av travelhet og prestasjonsjag: - Ikke tid til å kjenne på kroppens signaler  - Rastløse og angstfylte mennesker  - ”Vi flykter fra oss selv”  - Tid er vår største mangelvare på tross av at vi har fått kortere arbeidsdager og teknologi  Vi trenger mer OPPMERKSOMT TILSTEDEVÆRELSE! Vi trenger å ta tilbake kontrollen over tiden og ikke minst frihet fra meningsløst forbruk Spørsmålet blir: Hva er viktig for meg i livet? (Et navigeringsverktøy: LivsVerdikompass) Å leve langsomt og leve i nuet Kropp og sinn trenger pauser (rytme): Noen har faste pauser i sin arbeidsrytme Andre må ta ansvar for å skaffe seg pauser NB! Vår pust – Lever i nuet, verken i fortid eller i fremtid – men her og nå. Vår livsviktige pust kan dermed forankre oss til nuet – en kilde til mindre stress! Jeg bruker denne modellen fordi den kan være et verktøy for å stoppe i tide! effektiviteten stiger når stresset øker. Når det haster å bli ferdig med noe, jobber du faktisk mye mer effektivt enn når du er uten press. «Jeg jobber best under press» er derfor en vitenskapelig sannhet. Men, undersøkelsene viser også at det går bedre og bedre til et visst punkt – og så synker effektiviteten brått. Ditt beger fylles av alle sorter belastninger: psykiske, sosiale, fysiske, psykososiale, og organisatoriske Når ditt beger er fylt over din tålegrense kan også såkalte positive forhold virke negativt for din helse. Stor arbeidsmengde både hjemme og på jobbe Krav, forventningerog ulike behov.. Vedvarende smerter, lidelse og psykisk ubehag Tålegrense Alarmen ringer når du er over din tålegrense - Stresssymptomer både for kropp & sjel! 10

11 Overbelastning Stor arbeidsmengde, rollekonflikt og smerte Psykisk ubehag Korte tidsfrister, krav og forventinger Tilleggsbelastninger: Jobb og privat Når summen av belastninger ligger over tålegrensen, får vi en negativ stressopplevelse med risiko for sykdom og mistrivsel Tålegrense Det er summen av belastninger over tid som kan føre til mistrivsel og sykdom 11

12 ArbeidsACTiv verdikompass
Intim relasjoner Familie Foreldre skap Sosiale Helse Samfunns borger Fritid Utdanning Arbeid Åndlighet, Harmoni / Personlig vekst

13 ArbeidsACTiv Verdikompass En retningsviser tilbake til et yrkesaktivt liv
Verdier er: Uoppnåelig Grunnleggende forankret i oss Stabile over tid Lett tilgjengelig – ved å ”lete det frem” i oss Styrende for våre konkret mål ”Det står ikke i stil til mine verdier” kan vi av og til si – men hva mener vi? Og hvor nøye tenker vi igjennom våre verdier? I en arbeidsrettet rehabiliteringsprosess, kan det være mange livsområder som er av betydning for å å komme tilbake igjen til et yrkesaktivt liv. Med arbeidsACTiv verdikompass ønsker vi at deltageren skal starte et utcforskningsarbeid av sine grunnleggende verdier – verdier som har vært gjemt vekk, kanskje mye på grunn av at man over lang tid har ”vært i krig” og ”slåss mot sine smerter” (Overskygging av personens verdier  Skapt et såkalt ”tunnelssyn”) Ved å fokusere på verdier, vil man letter lete frem sine barrierer / hindringer (i forhold til å leve et yrkesaktivt liv), som ligger godt gjemt. Kommer tilbake igjen til dette. I dette reahbiliteringsarbeidet skal vi jobbe både med mål og verdier. Rettere sagt så skal verdiene være en retningsgiver for de mål en skal lage seg, og som igjen skal være ”forpliktet atferd” (Commitment action) Mange tenker”Bare jeg blir kvitt mine smerter og ubehag, SÅ skal jeg begynne å jobbe igjen”, ”…så skal jeg begynne å leve igjen”, ” …..så skal jeg bli sosial igjen”. Men smertene går aldri vekk. En årevis kamp mot smertene og alt ubehag som det fører med seg. På Hysnes så tenker vi IKKE enten / eller, BÅDE/OG; Vi skal skape en mulighet til å ”ta med seg sine barrierer” OG samtidig gjøre det man vil i livet (altså; leve etter sine livsverdier) Uoppnåelig  Noe vi skal strekke oss etter og aldri kunne nå (”Reise mot vesten” – Reiser vestover, og vestover og vestover…) Grunnleggende forankret i oss  ”Født inn i” verdier, sosialiseringsprosessen, ting vi opplever i livet som gir oss meningen, etc… Stabile over tid – skifter ikke fra dag til dag (som mål kan gjøre!) Lett tilgjengelige fordi de er betydningsfulle for oss – Gir oss mening Styrende for våre konkret mål tilbake til et yrkesaktivt liv  Mål er KKE det samme som verdier. Detter er veldig ulikt, men begge er viktige i mestringsarbeidet ved Hysnes MÅL handlerm om det man planlegger å oppnå, som en tror kan føre til en i riktig retning og som er i overenstemmelse med verdiene en har. De utgjør et stedg på veien mot et meningsfullt (yrkesaktivt) liv. De skiller seg fra VERDIER gjennom å utgjøre noe relativt konkret som man strever etter. Om verdier utgjør kompasset, som peker mot den retning som du har valgt å leve ditt liv, så utgjøre målene retningspunkter på kartet – plasser du ”besøker” – mens du beveger deg i reting som stemmer overens med dine verdier. Å følge gode verdier gir oss energi. Stress betyr at man ikke følger verdiene sin

14 Akkurat som i livet generelt!
”Om du ikke vet hvor du skal gå, så spiller det ikke noen rolle hvilken veg du velger” (Alice in Wonderland, Lewis Caroll, 1865) Alice har gått seg vill og spør katten hvilken veg hun skal velge. Katten spør: ”Hvor er du på veg?” Alice svarer: ”Jeg vet ikke….” Kattens kloke svar blir da: ”Om du ikke vet hvor du skal gå, så spiller det heller ingen rolle hvilken veg du velger!” Akkurat som i livet generelt! For å kunne skape det liv vi ønsker å leve, så måp vi først ha en ganske klar ide om hvordan vi ønsker at våre liv skal se ut. En måte å gjøre dette på er å tydeliggjøre for seg selv med et livskompass 14

15 Fokus Ideell verdi Aktuell verdi Barrierer / Hindringer ”Verdibrist”
To-tre livsområder som har betydning for min vei tilbake til arbeid Livsområder med stor ”verdibrist” Fokuser mest på de livsområder der du har store forskjeller mellom den ideelle verdi og aktuell  Stor verdibrist Hva hindrer deg å ta et steg i denne retningen? Hva er det som står i midten og hindrer deg mot å bevege deg mot den intensjonen som du har identifisert (og som også er av betydning for å til et yrkesaktivt liv? Hvilken betydning har disse/dette området for deg, relatert til å komme tilbake igjen i arbeid? Mange tenker; ”Bare jeg blir kvitt mine ubehag, så skal jeg begynne å leve/tilbake igjen i jobb” – På Hysnes tenker vi ikke enten/eller, men både/og - En mulighet for å ”ta med seg” sine barrierer OG gjøre det man vil i livet (leve etter sine livsverdier)


Laste ned ppt "Hysnes Helsefort, St.Olavs hospital"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google