Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strukturell diskriminering Mot et proaktivt vern internasjonalt - EF traktaten artikkel 141 - FNs kvinnekonvensjon, artikkel 2,3 og 5 - FNs rasekonvensjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strukturell diskriminering Mot et proaktivt vern internasjonalt - EF traktaten artikkel 141 - FNs kvinnekonvensjon, artikkel 2,3 og 5 - FNs rasekonvensjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strukturell diskriminering Mot et proaktivt vern internasjonalt - EF traktaten artikkel 141 - FNs kvinnekonvensjon, artikkel 2,3 og 5 - FNs rasekonvensjon artikkel 2 og 5 - FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne Norsk rett 1)Fjerne stereotypier 2) Aktivitetsplikt/redegjørelsesplikt 3) Positiv særbehandling

2 Fjerne stereotypier CEDAW, artikkel 5a Komiteens kommentar til Norges 7 statsrapport Artikkel 8 i konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 8

3 Aktivitetsplikt Likestillingsloven 1 a - Uavhengig av virksomhetens størrelse Diskrimineringsloven § 3a (2008) - grense på 50 ansatte Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 3 - grense på 50 ansatte - grense på 50 ansatte Ikke omfattet: alder, seksuell orientering, politisk syn etc. LDN 8/2008 - Brannkonstabelsaken

4 Sak 17/2009, vedtak Surnadal kommunes likestillingsredegjørelse i årsrapporten for 2007 oppfylte ikke kravene i likestillingsloven § 1a tredje ledd. Sammendrag Likestillings- og diskrimineringsombudet hadde kontrollert Surnadal kommunes årsrapporter for 2006 og 2007 opp mot kravene til likestillingsredegjørelser, og kommet til at årsrapportene ikke tilfredsstilte kravene i likestillingsloven § 1a tredje ledd. Ombudet oversendte årsrapporten for 2007 til vurdering i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda presiserte at loven krever at redegjørelsen for likestilling plasseres i årsrapporten.Hovedpoenget er at det redegjøres for forhold som er relevante og hensiktsmessige for å vurdere graden av likestilling. Likestillingsloven har selv, i sin forbudsdel, hovedfokus på lønn, deltid og permisjonsordninger. En mer generell oppsummering av tilstanden vil ikke være tilstrekkelig. Nemnda presiserte at loven krever at redegjørelsen for likestilling plasseres i årsrapporten.Hovedpoenget er at det redegjøres for forhold som er relevante og hensiktsmessige for å vurdere graden av likestilling. Likestillingsloven har selv, i sin forbudsdel, hovedfokus på lønn, deltid og permisjonsordninger. En mer generell oppsummering av tilstanden vil ikke være tilstrekkelig. Om kommuners likestillingsredegjørelser anses å tilfredsstille lovens krav eller ikke avgjøres etter en helhetsvurdering, der man også ser hen til den enkelte kommunes størrelse. Generelt for kommuner gjelder imidlertid at de må regnes som forholdsvis store virksomheter sammenlignet med mange private virksomheter. Videre la Nemnda vekt på at kommunene gjennom rapporteringen til KS nokså enkelt kan framskaffe relevant statistikk, at kommuner er komplekse virksomheter der likestillingsspørsmål oppstår på mange ulike måter og nivåer, og at man ut fra lovens forarbeider må forvente bedre rapportering av offentlige virksomheter enn av private virksomheter. Når det gjelder kommuners redegjørelser stilles det derfor krav om kjønnsfordelt statistikk over lønnsforhold, arbeidstid, permisjonsuttak, videreutdanning, rekruttering, avansement og sykefravær. Videre må fordelingen av kvinner og menn på ulike stillingskategorier og nivå beskrives.

5 Redegjørelsesplikt Kjønn: systematisk beskrivelse av den faktiske tilstanden, hva som er gjort, hva som planlegges - Ot.prp.nr.77 (2000-2001) - Veiledning fra Ombudet - LDN – 2009 -17 Surnadal kommune - LDN – 2009 – 12 Ringsaker kommune - LDN – 2009 – 9 Porsgrunn - LDN – 2009 – 8 - Flekkefjord Etnisitet, nedsatt funksjonsevne: Personvernhensyn:Tiltak som er iverksatt

6 Vurdering av aktivitets- og redegjørelsesplikten Er det saklig grunn til å ha lovfestet aktivitetsplikt for noen grunnlag og ikke andre? Er det gode grunner til å ha en grense på 50 ansatte for noen virksomheter og ikke for andre? Rapportering i forbindelse med årsberetning/innarbeidelse i bedriftens øvrige helse-, miljø og sikkerhetsarbeid et arbeidsmiljøloven?


Laste ned ppt "Strukturell diskriminering Mot et proaktivt vern internasjonalt - EF traktaten artikkel 141 - FNs kvinnekonvensjon, artikkel 2,3 og 5 - FNs rasekonvensjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google