Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevernet i Norge - fakta og utfordringer Nina Hjertø Ingebrigtsen, KS tlf: 24 13 27 07/99 46 27 45 Anne Jensen, KS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevernet i Norge - fakta og utfordringer Nina Hjertø Ingebrigtsen, KS tlf: 24 13 27 07/99 46 27 45 Anne Jensen, KS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnevernet i Norge - fakta og utfordringer Nina Hjertø Ingebrigtsen, KS nina.ingebrigtsen@ks.no tlf: 24 13 27 07/99 46 27 45 Anne Jensen, KS anne.jensen@ks.no tlf: 24 13 28 24/95 94 81 54nina.ingebrigtsen@ks.noanne.jensen@ks.no

2 KS KS Myndighetskontakt KONSULTASJONSORDNINGEN: –Formidle medlemmenes behov og påvirke statlige rammebetingelser –4 konsultasjonsmøter med regjeringen i året –10 avtaler på ulike tjenesteområder BARNEVERNAVTALEN: –Den første barnevernavtalen fra sept. 2005 - sept. 2008 –Ny barnevernavtale fra 1. sep 2008 – 1.sept. 2010 –I revisjonsarbeidet med avtalen har KS lagt vekt på en dreining mot en samhandlingsavtale –Målsetning er å bedre kommunenes muligheter for et godt samarbeid med det statlige barnevernet

3 KS Samarbeid = felles forståelse av viktige utfordringer

4 KS Barnevernavtalen Noen av avtalens målsetninger: Legge et godt grunnlag for bedre samarbeid mellom stat og kommune Bedre samordning av tjenester og utvikling av et helhetlig tjenestetilbud for utsatte barn og unge Styrke barnevernets legitimitet blant brukere, samarbeidspartnere og befolkningen Styrke forebyggende innsats Bidra til kvalitetsutvikling

5 KS Barnevernavtalen forts. Noen prosesser/arenaer: Partene vil arbeide for en konkretisering av roller og ansvarsfordeling mellom det statlige og kommunale barnevernet Partene vi utarbeide en veileder som kan benyttes ved inngåelse av samarbeidsavtaler mellom kommune og Bufetat/fagteam Partene vil bistå til at det opprettes faste møteplasser mellom de største kommunene og det statlige barnevernet Partene vil etablere en tvisteløsningsorgan for ”gråsoner” der det er tvist mellom kommune og stat om betalingsansvaret

6 KS Nasjonale målsettinger for barnevernet Mindre bruk av institusjonsbasert omsorg, mer fosterhjem og hjemmebaserte tiltak Brukermedvirkning Forebygging og tidlig innsats Større deltakelse fra folkevalgte organer Mer kunnskapsbasert praksis - Forvaltningsreform i 2004

7 KS Vi har et bra barnevern i Norge! - og vi har noen utfordringer..

8 KS

9 Barn med tiltak/undersøkelse i løpet av året

10 KS Andre nasjonale tall Ca. 30 prosent har tiltak utenfor hjemmet, men rundt 50 prosent av kostnadene Ca. 85 prosent har tiltak i kommunal regi, tendens til at andelen øker 2008: 3 294 årsverk i kommunalt barnevern, 4 154 i det statlige Flere unge får ettervern – antallet i alderen 18-22 år er mer enn fordoblet siste ti år Antall årsverk i kommunalt barnevern har økt hvert år –men hver ansatt har fått mer å gjøre Fristoverskridelser: stabilt på ca. 12 prosent siste ti år Positiv utvikling for andre kvalitetsindikatorer: - tiltaksplaner (to av tre saker) og behandlingstid under tre mndr. Ca. 125 kommuner inngår i interkommunalt samarbeid –og mange vurderer det

11 KS Barnevernet er prega av ein asymmetri i forholdet mellom de ulike ansvarlege aktørar Uttalelse fra Fylkesstyret i KS Hordaland des. 2009

12 KS Barnevern på politisk dagsorden i KS Styret er invitert til å diskutere barnevern den 15.april: –Forståelse av oppgaver og ansvar må bli tydeligere –Barnevernets organisering må vurderes, herunder betalingsordningene mellom stat og kommune –Kommunene må styrkes som bestillere av tiltak


Laste ned ppt "Barnevernet i Norge - fakta og utfordringer Nina Hjertø Ingebrigtsen, KS tlf: 24 13 27 07/99 46 27 45 Anne Jensen, KS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google