Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Bedre forskerstøtte Forslag til hovedmodell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Bedre forskerstøtte Forslag til hovedmodell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Bedre forskerstøtte Forslag til hovedmodell

2 7 prinsipper for organisering av forskerstøtten: 1.Nærhetsprinsippet –Nærhetsprinsippet, fastlagt i IHR, om at beslutninger og tjenester skal utføres på lavest mulige effektive nivå ligger fast. Betyr bl.a. at: 2.Forskerperspektivet skal ligge til grunn –Modellen som velges skal bygges ut fra forskerens og forskningsmiljøenes behov og at tjenestene bør gis mest mulig fagnært 3.Samvirke mellom eksterne og interne inntekter –Alle UiOs midler skal ses i sammenheng og konkurransebaserte midler skal utnyttes som et kvalitetsfremmende virkemiddel 4.Samvirke faglig ledelse og administrativt støtteapparat –Modellen skal bidra til bedre samspill mellom ledelse, vitenskapelige ansatte og forskningsadministrasjon 5.Legge til rette for tverrfaglighet –Økende behov for samhandling på tvers av fag og fakulteter for å lykkes hos eksterne finansiører 6.God støtte både ved store og små miljøer –Uavhengig av størrelse på enhet; alle forskere må sikres god støtte 7.Samspill forskerstøtte og andre støtte- og forvaltningsoppgaver –Sampillet mellom forskningsadministrasjon og andre støttefunksjoner skal fungere mest mulig sømløst og gjensidig forsterkende Februar 2015Prosjekt: Bedre forskerstøtte3

3 Kjerneelementer i hovedmodell: (i) 1.Fleksibilitet i organisering: Fakultetene kan organisere tjenesten ulikt –Hvordan støtteapparatet er organisert kan variere og kan tilpasses fagområde og omfang av eksternt finansiert virksomhet ved ulike enheter og fakulteter. Ved ett fakultet kan hovedtyngden av støttetjenesten ligge på fakultetsnivå, mens ved et annet kan mer av kapasiteten legges ute på enhetene. 2.Standardisering av rutiner og kvalitetssikring, kombinert med et definert minstenivå –Alle enheter skal tilby sine vitenskapelig ansatte et minstenivå av støtte, bl.a. når det gjelder info om søknadsmuligheter på eget fagfelt, hjelp til å utvikle søknader, samt å drifte og rapportere prosjekter –Alle prosjekter skal kvalitetssikres mht økonomi (budsjettering, regnskap og annen økonomistøtte). –Sjekklister skal benyttes for gjennomgående rutiner både ved pre-grant og post-grant faser 3.Forskeren skal henvende seg ett sted: Forskerkontakt –Alle forskere skal henvende seg ett sted som koordinerer alle deler av støtteapparatet for prosjektet overfor forskeren, både horisontalt og vertikalt. Alle prosjekter vil dermed ha en prosjekteier en prosjektleder (begge faglige) og en forskerkontakt (administrativt). Denne ordningen knyttes til definisjonen av minstenivå, samt til den kommende forskerportalen, hvor prosjekter og roller kan kobles sammen. Februar 2015Prosjekt: Bedre forskerstøtte4

4 Kjerneelementer i hovedmodell (ii) 4.Små enheter skal få hjelp av store –Minstenivået må sikres ved en viss støtte i kombinasjon mellom enhet og fakultet, mens tjenester ut over dette i hovedsak vil bli gitt fra ”næreliggende” fakulteter. Det må defineres hvilke enheter som er i denne kategorien og hvordan støtten til ulike tjenester skal gis til disse enhetene. 5.Fire forskerstøttekontorer på fakultetsnivå: ① Forsterstøtte MatNat+ (MatNat og NHM) ② Forskerstøtte SV+ (SV, UV, JUS, SUM og STK) ③ Forskerstøtte HUM+ (HUM, TF og KHM) ④ Forskerstøtte MED+ (MED og OD) 6.Fakultetsvis avklaring av forvaltningsnivå for pre-grant og post-grant Januar 2015Prosjekt: Bedre forskerstøtte5

5 4.Overordnet ansvar for forskningsadministrasjon UiO = Avd. for fagstøtte –Policyoppgaver UiO-nivå: Strategi og utvikling Statistikk og analyse (i samarb med VØS) Bidrag og påvirkning overfor EU Bidrag og påvirkning overfor Forskningsrådet Strategi og videreutvikling av forskerstøtten –Forvaltningsoppgaver UiO-nivå Overordnet støtte H2020 Store prosjekter Forskningsrådet Juridisk støtte (kontrakter, IPR, maler, etc) Kommunikasjon og informasjon Kompetanseutvikling (i samarbeid med Personalstøtte) Innhold og systemeierskap forskerportal Februar 2015Prosjekt: Bedre forskerstøtte6 Kjerneelementer i hovedmodell (iii)

6 Strukturert ansvarskart –Gjennomgående definisjoner av roller og ansvar med avklarte kompetansekrav og oppgavebeskrivelser –Fire gjennomgående roller i forskerstøtten: ① Prosjektcontroller ② Forskningskonsulent ③ Forskningsrådgiver ④ Forskningsadministrativ leder –som ses i sammenheng med følgende roller i faglig ledelse: ① Prosjektleder ② Prosjekteier ③ Enhetsleder ④ Dekan ⑤ Rektor Samsvar mellom stillinger, roller og oppgaver –Små stillingsbrøker (mindre enn 50%) skal unngås –Bygge færre, men mer robuste enheter med kritisk masse og komplementær kompetanse Februar 2015Prosjekt: Bedre forskerstøtte7 Kjerneelementer i hovedmodell (iv) Strukturert kompetanse- og opplæringsprogram

7 Februar 2015Prosjekt: Bedre forskerstøtte8 Modell roller og ansvar – versjon III Inst-/ senter leder Dekanat Rektorat Re- search Shep- herd ADS PS ADS USIT /EA Økonomi Speid er Modell roller og ansvar Forskerstøtte ① Prosjektcontroller ② Forskningskonsulent ③ Forskningsrådgiver ④ Forskningsadm. leder AF Forskerkontakt Forsker Kontor-sjef Personal Innkjøp IT, Infrastruktur, lokaler


Laste ned ppt "Prosjekt Bedre forskerstøtte Forslag til hovedmodell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google