Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personlighetspsykologi - PSY 2600

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personlighetspsykologi - PSY 2600"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personlighetspsykologi - PSY 2600
- Velkommen til psy2600 - Kort om meg - Om 2600: Omfang og opplegg - Nytt: ikke utprøvd - men for første gang et kurs i pers.psyk utenfor emb.stud - Pensum: God bok…. - Les boka. Forelesninger ikke dekke alt, ikke gulpe opp boka, men forsøke å trekke noen linjer, sammenhenger, forklare… - Dann kollokviegrupper - Bruk internett - 5 ganger (ikke 7) og deretter abnormalpsyk - Personlighet vs abnormal - Skrive lapper?? Introduksjon

2 PSY2600 Personality and abnormal psychology
Ordinary lectures in Norwegian Literature in English Special seminar in English Starting September 1. Room to be announced Phone:   

3 PSY2600 forløp Larsen &Buss: 8 kapitler 18/8 – 22/9 Seligman et al.
6/10 – 10/11 EKSAMEN 23/11!

4 Oversikt over tema – Personlighet PSY2600
Kapittel nr i 2002 utgave 2004 utgave Introduction 1 Personality assessment, measurement, and research design 2 Traits and trait taxonomies 9 3 Theoretical and measurement issues in trait psychology 10 4 Personality dispositions over time: Stability, change, and coherence 11 5 Genetics and personality 6 Cognitive approaches to personality 12 Emotion and personality 13 1 2 3 - Rekkefølgen som i boka - Dykke grundigere ned i noen tema 4 5 6

5 Eksamen 23. november 3 timer småspørsmål

6 Hjelpemidler - Internett
Multiple Choice Quiz For something to be a part of personality it should A) always be evident. B) never change. C) be relatively stable over time. D) apply to all people.

7 Personlighet i kontekst
Sosialpsyk Motivasjon Kognitiv Nevro Utvikling Abnormal Personlighet

8 Personlighetspsykologi
Hvorfor? Hva? Konse- kvenser? HVA? - Personlighet i dagligtale: Han er temperamentsfull, Hun har en flott personlighet, Han har en sterk personlighet… - Pers.psyk. har forsøkt å identifisere hva personlighet består av, delvis basert på dagligtale-beskrivelser av personer. Men også andre tilnærminger. HVORFOR? - hvorfor er noen slik og andre slik? Hva er årsakene til ulike og like personlighetstyper? Gener og miljø? KONSEKVENSER? Hva virker vår personlighet inn på? Hvilke konsekvenser har den? Finnes en ”god” personlighet? - Sosiale relasjoner - Helse, atferd, jobb,...

9 Personlighet – hvordan definere?
Personlighet er … et sett av psykologiske trekk, tendenser … og mekanismer i individet … som er organisert og er relativt stabile … og som påvirker interaksjoner, og tilpasning, … til miljøet (indre og ytre)

10 3 nivå av personlighetsanalyse
Hvert menneske er ... …lik alle andre “menneskets natur” …lik noen andre “gruppenivå” …ulik alle andre “individnivå”

11 Nivå 1 - Menneskets natur
Personlighetens grunnleggende trekk og mekanismer er typiske for vår art, og finnes hos alle (eller nesten alle) individer

12 Nivå 2 - Gruppeforskjeller
Måter som noen personer kan være like på... Kultur Risikotaking

13 Nivå 3 - Individuelle forskjeller
Hvert eneste individ har personlige og unike egenskaper og kjennetegn som ikke deles med noe annet individ Nomotetisk tilnærming Idiografisk tilnærming Individuals can be studied in two ways: Nomothetically: As individual instances of general characteristics that are distributed in the population Idiographically: As single and unique cases

14 En skillelinje i feltet
De Store personlighetsteorier vs. Dagens personlighetsforskning

15 De store teorier Fokuserer primært på nivå 1 - dvs menneskenaturen
Er ikke representative for dagens forskning innen personlighetspsykologi

16 Dagens forskning De fleste studier fokuserer på hvordan grupper og individer er forskjellige dvs nivå 2 og 3 Just surveying current topics in personality research would not result in any sense of the connection between the aspects of personality. Need to bridge the gap between the theories and current research.

17 Brobygging Kunnskapsdomener skaper spesialisering
Integrasjon av ulike kunnskapsdomener gir helheten i personlighet K.D. Personlighet

18 Seks kunnskapsdomener
Disposisjoner Biologisk Intrapsykisk Kognitiv-affektiv Sosial og Kulturell Tilpasning

19 Disposisjoner Fokuserer på individuelle forskjeller. Identifiserer dimensjoner som mennesker fordeler seg langs. Statistisk orientert. Trekk, dimensjoner og typer Måling Stabilitet og endring

20 Biologisk domene Mennesket er en samling av biologiske systemer som utgjør byggestenene i atferd, tenkning og emosjoner Nevrofysiologi Genetikk Evolusjon 3 main areas of research: genetics, psychophysiology, and evolution.

21 Intrapsykisk domene Personlighetens mentale mekanismer og dynamikk, som delvis opererer utenfor bevisstheten Psykoanalyse Motiver

22 Kognitiv-affektivt domene
Våre tanker, følelser, antakelser og ønsker som former og utgjør personligheten Kognisjon Emosjon Selvfølelse Hendelse X X! X…? Er jeg en god eller ond person? Hva gjør meg redd? Hva kjennetegner mitt student-selvbilde?

23 Det sosiale og kulturelle domene
Personligheten eksisterer ikke i et vakum i hjernen og nervesystemet, men er delvis relasjonell, og påvirker og blir påvirket av vår sosiale og kulturelle kontekst. Interpersonlige aspekter Kjønn og personlighet Kultur Groups & Cultures differ tremendously from another. Personality differences among these groups are most likely due to cultural influences. Includes gender differences

24 Tilpasningsdomenet Personligheten kan ha konsekvenser for mestring av livshendelser, helse, jobbfungering, etc. Visse personlighets-karakteristika er relatert til dårlig tilpasning Studiet av personlighetsforstyrrelser og -lidelser bidrar til vår forståelse av “normal” personlighet

25 Teorier... Fungerer som en guide for forskning
Utvikler og benytter begreper som: Trekk, motiver, mekanismer, skjema, mål, prosjekter, disposisjoner, selvfølelse, konstruksjoner,… Organiserer empiriske funn Muliggjør prediksjoner Er mer enn bare antakelser/’troer’ Teori og empirisk forskning er gjensidig knyttet sammen

26 Veien videre… Introduction 1
Tema Kapittel nr i 2002 utgave 2004 utgave Introduction 1 Personality assessment, measurement, and research design 2 Traits and trait taxonomies 9 3 Theoretical and measurement issues in trait psychology 10 4 Personality dispositions over time: Stability, change, and coherence 11 5 Genetics and personality 6 Cognitive approaches to personality 12 Emotion and personality 13


Laste ned ppt "Personlighetspsykologi - PSY 2600"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google