Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tore Skandsen, IMTEC OPPLAND 25. MARS 2015. Tore Skandsen, IMTEC Presentere noen perspektiver på kvalitet, og kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tore Skandsen, IMTEC OPPLAND 25. MARS 2015. Tore Skandsen, IMTEC Presentere noen perspektiver på kvalitet, og kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tore Skandsen, IMTEC OPPLAND 25. MARS 2015

2 Tore Skandsen, IMTEC Presentere noen perspektiver på kvalitet, og kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Hvordan skjer utvikling Profesjonelt lærende felleskap Bakgrunn av puls Kjennetegn på gode prosesser Refleksjoner over hva vi bør gjøre Designe en prosess i prosessbyggeren TEMA FOR DAGEN

3 Tore Skandsen, IMTEC Kompetanse

4 Comfort zone Learning zone Panic zone Senninger (2000) When did you last learn something that took you out of your comfort zone?

5 Tore Skandsen, IMTEC Qualis, som betyr hvordan, eller hvilken (egenskap) Det beskriver altså den vesentlige egenskapen ved noe. KVALITET ER Å TILGODESE BEHOV OG INNFRI FORVENTINGER TIL : BRUKERENE MEDARBEIDERNE(PROFESJON),OPPDRAGS- GIVERNE (MYNDIGHETENE) HVA ER KVALITET

6 Tore Skandsen, IMTEC Flere dimensjoner : Objektiv og subjektiv kvalitet Produkt og prosesskvalitet Ytre og indre kvalitet HVA ER KVALITET

7 Tore Skandsen, IMTEC Objektiv betyr at entydige og allmenne aksepterte kriterier/ standarder er oppfylt Subjektiv oppfyller individuelle forventninger og behov I tjenesteytende virksomhet vil subjektiv kvalitet være mest vanlig OBJEKTIV OG SUBJEKTIV KVALITET

8 Tore Skandsen, IMTEC Produktkvalitet er knyttet til om produktet dekker individuelle behov eller oppfyller standarder Prosesskvalitet ser på hvordan en tjeneste eller et produkt blir til. Dette har mye å si for tjenesteytende virksomheter. Dette kan være vennlighet, behandlingstid, informasjon osv. Produkt og prosesskvalitet

9 Tore Skandsen, IMTEC INDRE KVALITET ER SLIK DEN VURDERES AV DE ANSATTE YTRE KVALITET ER DET SOM OPPFYLLER DE STANDARDER OG DE BEHOV FOLK UTENFOR VIRKSOMHETEN HAR INDRE OG YTRE KVALITET

10 Tore Skandsen, IMTEC Hvordan vurderes kvalitet i skolen ? Objektiv og/eller subjektiv kvalitet Produkt og/eller prosesskvalitet Ytre og/eller indre kvalitet KVALITET

11 Tore Skandsen, IMTEC Strukturkvalitet representerer rammene for virksomheten, gjennom lover, regler, planer og ressurser i form av personalets forutsetninger og økonomi, samt de fysiske rammene som bygninger, uteareal, utstyr og materiell. Alt dette er kvantitative målbare enheter som kan nedfelles i regelverk og som kan etterprøves av tilsynsmyndigheter. Dette handler om de uttalte behov hos brukere og myndigheter. Kvalitet

12 Tore Skandsen, IMTEC Prosesskvalitet handler om de indre aktivitetene i skolen. Mens strukturkvaliteten sier noe om hva skolen skal inneholde gjennom lover, planer og regelverk, sier prosesskvaliteten noe om hvordan dette blir gjennomført i praksis. Prosesskvalitet handler om metodikk og om personalets grunnleggende verdier og læringssyn. Personalets kompetanse og gjennomføringsevne av den daglige driften, er den helt sentrale nøkkelfaktor som har stor innvirkning og innflytelse på elevenes opplevelser og læring. Kvalitet

13 Tore Skandsen, IMTEC Resultatkvaliteten handler ifølge NOU 2012 om resultater både på individnivå, organisasjonsnivå og samfunnsnivå. Kvalitet

14 ProsesskvalitetStrukturkvalitet Resultatkvalitet

15 Tore Skandsen, IMTEC Lederens handlingerLærernes handlinger i kvantitetLærernes handlinger i kvalitetElevenes handlinger i kvantitetElevenes handlinger i kvalitetElevenes læringsresultat øker

16 Tore Skandsen, IMTEC Hvordan beskriver vi kvalitet i vår skole og i vårt fylke/ av vår eier? Kvalitet

17 Tore Skandsen, IMTEC Hva vises ERKLÆRT VIRKELIGHET OPPLEVD VIRKELIGHET

18

19 Kva er skilnadene ? Informasjon # Kunnskap Kvalitetssystem # Kvalitetsarbeid Forvaltningslogikk # Kvalitetslogikk Kvalifikasjon # Profesjon Medbestemming # Medskaping Delegasjon # Distribusjon

20

21 LINEÆRT / HIERARKISK SYSTEMISK LINEÆRT / KAUSALT

22 Tore Skandsen, IMTEC Lena - Valle Et eksempel på kvalitet

23 Tore Skandsen, IMTEC Opplæringsmodell Hadeland Et eksempel på kvalitet

24 Tore Skandsen, IMTEC De tre overlappende fasene i en utviklingsprosess( M. Miles et al, 1987) INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN- TERING INITIERING TID

25 Tore Skandsen, IMTEC Fasene med resultater INSTITUSJO- NALISERING IMPLEMEN- TERING INITIERING TID Resultater

26 Tore Skandsen, IMTEC

27 Hvor er dere

28 Tore Skandsen, IMTEC Implementering og kvalitet i skoleutvikling Lav Implementering Høy Implementering Høy Kvalitet Lav kvalitet Kilde : M. Fullan, 1991

29 Tore Skandsen, IMTEC UTVIKLING INKREMENTELLRADIKAL REAKTIV PROAKTIV

30 Tore Skandsen, IMTEC Innhold og organisering Nåværende arbeidsprosess Nåværende organisering Ny arbeidsprosess Ny organisering

31 Tore Skandsen, IMTEC Ønsket situasjon

32 Tore Skandsen, IMTEC VALG AV FORBEDRINGSOMRÅDE(R) NÅ-SITUASJON – ØNSKET SITUASJON

33 Tore Skandsen, IMTEC VALG AV FORBEDRINGSOMRÅDE(R) NÅ-SITUASJON – ØNSKET SITUASJON IDEMYLDRING IDEVURDERING PLANER TRINN/TEAMPLANER INDIVIDUELLE HANDLINGER

34 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 0: Uforbindtlighet – ikke i bruk Det er liten interesse for de nye tanker og ideer. Noen må skape en mottakelighet A.OPPMERKSOMHETSSTADIER (fritt etter Gene Hall) Hvordan forholder lærere seg til noe som er nytt?

35 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 1: Oppmerksomhet - Orientering Læreren blir oppmerksom på innovasjonen og ønsker å lære mer om den.

36 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 2: Personlig – Forberedende handling Læreren er i tvil om de krav som stilles til ham/henne og om han/hun vil kunne makte å gjennomføre. Læreren er opptatt av hvordan det nye vil virke inn på hans/hennes arbeidssituasjon, tidsbruk og lignende

37 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 3: Utprøving Oppmerksomheten er nå rettet mot den måten innovasjonen gjennomføres på. Spørsmål om effektivitet, organisering, ledelse og tidsbruk blir viktige

38 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 4: Konsekvens - rutine Oppmerksomheten rettes nå mot de konsekvenser innovasjonen har for elevene. Spørsmål om relevans, evaluering av resultater og nødvendige endringer for å bedre elevenes prestasjoner begynner nå som regel å stå sentralt

39 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 5: Samarbeid I dette stadiet er læreren mest opptatt av å få til samarbeid med andre lærere i bruk av innovasjonen.

40 Tore Skandsen, IMTEC Stadium 6: Refokusering - fornyelse Læreren kan nå se mer avslappet på hele prosjektet. Han/hun er oppmerksom på svakheter, kommer med forslag til endringer og vil gjerne fortsette arbeidet.

41 Tore Skandsen, IMTEC 0. Ikke bruk 1. Orientering 2. Forberede handling 3. Utprøving 4. Rutine 5. Samarbeid 6. Fornyelse Sammenfattet :

42 Tore Skandsen, IMTEC 0. Ikke bruk 1. Orientering 2. Forberede handling 3. Utprøving 4. Rutine 5. Samarbeid 6. Fornyelse Hvor er du og dine kollegaer i endringsprosessen ?

43

44 Profesjonelt lærende felleskap Bygger på Professional Capital, Andy Hargreaves og Michael Fullan. Dette er satt ut praksis av en gruppe ledet av Louise Stoll, Universitet i London.

45 Profesjonelt lærende felleskap En effektiv faglig læring samfunnet (PLC) har kapasitet til å fremme og opprettholde læring av alle fagfolk med den kollektive formål å styrke barnas læring og utvikling.

46 Profesjonelt lærende felleskap Et profesjonell læringsfellesskap er en inkluderende gruppe mennesker, motivert av et felles visjon om læring, som støtter og arbeider med hverandre, å finne måter, i og utenfor deres umiddelbare samfunnet, for å spørre om deres praksis og sammen lære nye og bedre tilnærminger som vil forbedre alle barns læring og utvikling.

47 Sammen med et par andre: Sett opp en rekkefølge for hvor viktige de ulike dimensjonene i figuren til høyre er. Viktige dimensjoner i PLF Bærekraft: Dybde Bredde Lengde Nære og fremme, Involvere og utvikle, Forbinde og sikre, Overvåke Overvåker prosesser og leter etter bevis på virkning Samarbeid i undersøkelser om læring og innovasjon Utvikle overbevisende kjerneformål og felles fokus Eksterne nettverk, og kritiske venner Distribuert ledelse/ kollektiv ansvarlighet Utfordrende arbeidsrelasjoner preget av respekt og tillit Fasiliterende ‘arkitektur/ struktur og ritualer/rutiner

48 Hva kjennetegner PLF? 1.Delte verdier og visjon 2.Kollektivt ansvar for elevenes utvikling 3.Samarbeid fokusert på læring 4.Profesjonell læring i gruppe så vel som individuelt 5.Reflekterende profesjonell ”utforskning” 6.Åpenhet; nettverk og samarbeid 7.Inkluderende medlemskap 8.Gjensidig tillit, respekt og støtte

49 1. Delte verdier og visjon Vi har Felles fokus på elevenes utvikling og læring Felles utviklet verdigrunnlag som alle forstår Positive forventninger til elevene En kultur som er synlig opptatt av forbedring

50 2. Kollektivt ansvar for barnas utvikling Ansatte tar felles ansvar for alle barnas utvikling Det er et press fra kollegaer på de som ikke tar sin del av jobben

51 3. Samarbeid fokusert på læring Teamplanlegging og teamarbeid er vanlig Vi samarbeider på tvers av roller (for eksempel lærer med assistent) Vi arbeider sammen i de praktiske aktivitetene med eleven Det er samarbeid på tvers av hele skolen; mellom avdelinger og elevenes klasser aldersgrupper

52 4. Profesjonell læring i gruppe så vel som individuelt Hele personalet (også evt fast støttepersonale) er involvert i og verdsetter profesjonell læring En rekke profesjonelle læringsaktiviteter og pågående profesjonell utvikling finner sted, for eksempel veiledning mellom kolleger, pedagogisk dokumentasjon, refleksjonsarbeid etc Ansatte lærer individuelt, og med og fra hverandre De ansatte tar kollektivt ansvar for å fremme og støtte hverandres læring

53 5. Reflekterende profesjonell ”utforskning” Reflekterende praksis er verdsatt Forskning og undersøkelser er grunnlag for læring og utvikling, for eksempel gjensidig observasjon, selvvurdering og aksjonslæring Data analyseres og blir brukt til refleksjon og forbedringer Medvirkning og input fra barna verdsettes

54 6. Åpenhet; nettverk og samarbeid Eksterne initiativer blir brukt til å analysere hva som går for seg i skolen Ansatte er åpne for forandringer Personalet engasjerer seg i samarbeid om læring på tvers av skoler; i nettverk med hverandre og mot andre institusjoner Å ta noen sjanser, kreativitet og innovativ tenkning blir oppmuntret

55 7. Inkluderende medlemskap Støttepersonale er verdsatt og er deltakere i vårt PLC Eierne og evt andre eksterne er med i vårt PLC Det finnes et stort fellesskap av skoler som vi deltar i

56 8. Gjensidig tillit, respekt og støtte Arbeidsrelasjoner er positive Vi har gjensidig tillit til og respekt for hverandre De ansattes gode innsats blir tydelig verdsatt De ansatte føler seg kompetente

57 Tore Skandsen, IMTEC Opplevd kvalitet Lillehammer Et eksempel på kvalitet

58 Teknologi Innhold Prosess Tre deler

59

60

61 U-PROSESSEN Hva kan dette bety? Hva viser informasjonen? hvor er vi? gi slipp på det gamle Utprøvning ved å beskrive gode eksempler, utvikle kompetanse og øve Beskrive hva og hvordan korrigere implementere Hvordan kommer vi oss dit? Tiltakene. Har vi riktig kompetanse? hvor skal vi? la det nye komme Intensjon om forbedring Observasjon og deltagelse Ny drift og bedre praksis Basert på kvalitetsarbeid Dette gjør vi Dette vil jeg Dette er interessant Se fra et systemperspektiv Tilstedeværelse og kollektivt ansvar hvem er vi? hvorfor jobber vi med dette? SE Gjøre Dagens situasjon:

62 Tore Skandsen, IMTEC Gale og riktige drivere GALERIKTIGE Accountability/ ansvarliggjøring Kapasitets bygging Individuelle løsninger Felles innsats TeknologiPedagogikk Fragmenterte strategier/tiltak Systemtenkning – helhet. Koordinerte strategier/tiltak

63 Tore Skandsen, IMTEC Kapasitetsbyggig: Bygger på Agris og Schøns dobbeltlooplæring En organisasjons evne/mulighet til å forbedre måten man møter en liknende utfordring eller oppgave på en bedre måte enn sist.(Skandsen,2014)

64 Tore Skandsen, IMTEC Hva kjennetegner kunnskapsutviklende møter? Medskaping framfor medbestemming Spørsmål framfor forslag Bevisst utelate motforestillinger i søkefasen På jakt etter sammenhenger mer enn årsaker Positive erfaringer før negative erfaringer Møteledelse på omgang Prioritering framfor avstemming Handlingsorienterte tilbakemeldinger om kompetanseutvikling Skille mellom utviklingssaker og forvaltningssaker

65 Tore Skandsen, IMTEC Hva er en prosess En rekke handlinger satt i et system slik at kan gjennomføres effektivt og med et klart mål/resultat.(Skandsen,2014) Gode prosesser fører til læring.

66 1. Tydelig mål med prosessen Minst ett spesifikt mål knyttet til prosessen – hva ønsker vi å oppnå med denne prosessen? Viktig at det beskrives hvordan denne prosessen er tenkt å få konsekvenser for elevenes læring. 2. Klar sammenheng med overordnet strategi Hvordan henger denne prosessen sammen med skolens og skoleeiers strategi? 3. Klar sammenheng med andre relevante prosesser Hvis det finnes andre nærliggende prosesser, hva er behovet for denne? 4. Beskrivelse av nåsituasjonen En kvalitativ og/eller kvantitativ beskrivelse av status i dag knyttet til det vi ønsker å jobbe med i denne prosessen.

67 5. Relevante data Hvilke data er relevante, dvs. at de belyser temaet i prosessen? 6. Spørsmål/problemstillinger egnet for refleksjon Ikke be om årsaksforklaringer, men bruk spørsmål som leder til undring og refleksjon. Still alltid spørsmål før du ber om forslag til tiltak. Reflekter over positive erfaringer før negative. 7. Tydelig avgrenset og går i dybden Prosessens omfang må stå i stil med tidsbruken som er avsatt. Ofte er det bedre å gå i dybden på noe enn å ta «litt av alt». 8. Indre sammenheng Alle elementer i prosessen må stå i forhold til hverandre og det må framgå hvorfor de er inkludert i prosessen. Ingen elementer står for seg selv.

68 9. Høyt presisjonsnivå i hva som skal skje når prosessen gjennomføres Dette kan for eksempel være en framdriftsplan (presentasjon, gruppearbeid, oppsummering etc). 10. Klar ansvarsfordeling med hensyn til dokumentering av det som kommer fram i prosessen Hvordan tar vi vare på kunnskapen som utvikles i prosessen? Viktig at det beskrives hvordan det vi kommer fram til skal forbedre elevenes læring. 11. Vurdering av prosessen (metaspørsmål) Inkluder spørsmål som evaluerer prosessen – kvaliteten på kvalitetsarbeidet – for eksempel: møtte alle forberedt?

69 12. Beskrivelse av hva som skal skje etter prosessen I forberedelsesarbeidet bør det beskrives hva som er planlagt neste skritt, for eksempel hvordan ledelsen har tenkt til å følge opp, neste møte etc. Dette kan revideres under prosessen, men en bør noen tanker om dette i forkant.

70 Tore Skandsen, IMTEC Sammenhenger prosess Gjerne en lang prosess med flere underprosesser. Underprosessene må også ha klare mål. Sett opp sammenhengen mellom underprosessene og hovedprosessen

71 Tore Skandsen, IMTEC Hva kan være mål for en prosess er avhengig av utfordringen 1.Finne ut hva man ønsker å gjøre 2.Skape kunnskap 3.Få fram kreativitet 4.Løse en utfordring 5.Undring 6.Forståelse 7.Evaluere 8.Prioritere 9.Foredle god praksis 10.Forbedre 11.Fornye

72 Tore Skandsen, IMTEC LæringHovedprosess Økt elev lærings- utbytte

73 Tore Skandsen, IMTEC Skoleeieres handlingerLederens handlinger Lærernes handlinger i kvantitetLærernes handlinger i kvalitet Elevenes handlinger i kvantitetElevenes handlinger i kvalitetElevenes læringsresultat øker

74 1.Vær tydelig i kommunikasjonen og forventningene 2.Lag klare mål og framdrifter i prosessene 3.Planlegg godt i forhold til tidsbruk 4.Ikke legg opp til frivillige gruppedannelser 5.Vær bevist på hvor store grupper du velger i forhold til hensikt med aktiviteten 6.Vær glad for at noen mener noe annet 7.Evaluer prosessene slik at dere lærer(kapasitetsbygging) Tips

75 Tore Skandsen, IMTEC For deg selv For teamet/gruppen HVA FRA I DAG TAR DU MED DEG

76 Tore Skandsen, IMTEC Skriv ned noe du vil gjøre HVA VIL DU GJØRE ANDERLEDES

77 Tore Skandsen, IMTEC Presentere noen perspektiver på kvalitet, og kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Hvordan skjer utvikling Profesjonelt lærende felleskap Bakgrunn av puls Kjennetegn på gode prosesser Refleksjoner over hva vi bør gjøre Designe en prosess i prosessbyggeren TEMA FOR DAGEN


Laste ned ppt "Tore Skandsen, IMTEC OPPLAND 25. MARS 2015. Tore Skandsen, IMTEC Presentere noen perspektiver på kvalitet, og kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google