Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 11b) + 12a) Kreditorrisikoen. Del 1 Problemstillingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 11b) + 12a) Kreditorrisikoen. Del 1 Problemstillingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 11b) + 12a) Kreditorrisikoen

2 Del 1 Problemstillingen

3 1.1 Hva menes med risikofordeling?

4 Lasse Simonsen Oversikt: Forhold på kreditors side Forhold på kreditors side Bestilte endringer Bestilte endringer Kreditor- risiko Kreditor- risiko Dag 11aDag 11b + 12a Urimelig (tyngende) Urimelig (tyngende) Kontrakts- revisjon Kontrakts- revisjon Dag 12b Avtl § 36 Ikke ordre fra kreditor

5 Lasse Simonsen Risikofordelingen – hvem er nærmest til å bære tapet: Hvem bærer risikoen for uforutsette oppfyllelsesvanskeligheter Ds risiko Ks risiko Dag 11b) + 12a) Hvordan trekkes grensen mellom aktørenes risikoområder

6 Lasse Simonsen Hvem av partene har nærmest tilknytning til risikoen: Vanskelighetens opprinnelse Ds risiko Ks risiko ? ? Vanskelighet

7 Lasse Simonsen Risikobegrepet – vederlagsrisikoen: Y Y D D K K V V Gjensidighets- forutsetningen Spørsmål om justering av vederlaget

8 Lasse Simonsen L L (1) Ressursbruken (1) Ressursbruken (2) Ytelse mot ytelse (2) Ytelse mot ytelse Vederlags- risikoen Vederlags- risikoen Levering (overtakelse) Ikke rett til økt vederlag som følge av uventet høy ressursbruk Kontraktsbrudd D sitter med vederlagsrisikoen: Sanksjonssystemet Felles fordelingsregler Forutsetter fast pris

9 Lasse Simonsen L L (1) Ressursbruken (1) Ressursbruken (2) Ytelse mot ytelse (2) Ytelse mot ytelse Vederlags- risikoen Vederlags- risikoen Levering (overtakelse) Rett til økt vederlag som følge av uventet høy ressursbruk K sitter med vederlagsrisikoen: NB! Praktisk sett meget viktig Ikke kontraktsbrudd, rett til fullt vederlaget U 1998-193 H Lakkering av varmeplater Felles fordelingsregler Forutsetter at vanskeligheten (over tid) kan overvinnes

10 Lasse Simonsen Oppdagelsestidspunktet avgjør om man er i situasjon 1 eller 2: Framdriftshindringer vil alltid oppdages før levering L L 1 1 2 2 Spørsmål om rett til økning av vederlaget for å overvinne vanskeligheten Ikke kontraktsbrudd. Rett til fullt vederlag Skjulte forhold Åpne forhold

11 1.2 Betydningen av avtalens forpliktelsestype

12 Lasse Simonsen To ulike fordelingsnormer: Forpliktelsestype Resultatforpliktelse Innsatsforpliktelse Culpanorm (profesjonsnorm) Culpanorm (profesjonsnorm) Modifikasjoner NB! -Kreditors forhold -Læren om bristende forutsetninger mv Eks tilvirkningskjøpEks advokatoppdrag

13 Lasse Simonsen De to forpliktelsesnormene: Culpanormen Inneholder en fordelingsnorm mht risiko Resultatforpliktelse I utgangspunktet absolutt Ingen fordelingsnorm Innfortolkes modifikasjonssystemer! Punkt 2Punkt 3

14 2 Risikofordelingsnormen ved resultatforpliktelsene Modifikasjonene av resultatforpliktelser

15 2.1 Oversikt

16 Lasse Simonsen Modifikasjon av risikoens plassering Modifikasjon av risikoens plassering Avtaleregulert (klausuler) Avtaleregulert (klausuler) Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten Modifikasjonsgrunnlagene ved resultatforpliktelser: Rt-999-922 Resultatforpliktelsene er ikke absolutte Praktisk sett meget stor betydning!

17 2.2 Avtaleregulert risikofordeling

18 Lasse Simonsen Forholdet mellom avtaleklausuler og bakgrunnsretten: Rt-2010-1345 Vegsaltdommen, avsnitt 65: ”Som jeg tidligere har påpekt, reguleres imidlertid virkningen av denne forutsetningssvikten av NS 3430 punkt 7.5, jf. punkt 21.1. Siden spørsmålet er kontraktsregulert, gir de ulovfestede regler ikke hjemmel for å kreve erstatning for denne forutsetningssvikten.”

19 Lasse Simonsen Avtaleregulert risikofordeling (risikoklausuler) Avtaleregulert risikofordeling (risikoklausuler) Avtalebasert risikofordeling: Spesifiserte risikoklausuler Spesifiserte risikoklausuler Generelle risikoklausuler Generelle risikoklausuler (1)(2) En bransje vil normalt ha god oversikt over hvilke oppfyllelsesvansker som typisk vil kunne oppstå. Derfor reguleres tilfellene!

20 Lasse Simonsen (1) Spesifiserte risikoklausuler (meget stor praktisk betydning): Risikoklausuler: -Indeksregulering -Valutaforbehold -Grunnforhold -Godkjennelse av prosjektet -Provisoriske løsninger -Bruk av nye materialer -Værforbehold -Osv Risikoklausuler: -Indeksregulering -Valutaforbehold -Grunnforhold -Godkjennelse av prosjektet -Provisoriske løsninger -Bruk av nye materialer -Værforbehold -Osv

21 Lasse Simonsen Eksempler – NS 8407 Pkt 26.2 Indeksregulering ”Er ikke annet avtalt, skal alle priselementer i den opprinnelige Kontrakten indeksreguleres. Reguleringen skjer i henhold til NS 3405 …” Pkt 23.1 Byggherrens risiko for utforutsette forhold ved grunnen ”Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker fra det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med ved utarbeidelsen av tilbudet.”

22 Lasse Simonsen (2) Generelle risikoklausuler: (Normalt byrden for D, dvs neste tema) Force majeure- klausuler Force majeure- klausuler Ytelsesrisikoen, ikke vederlagsrisikoen Regulerer ansvarsfritak, ikke rett til økt vederlag Hardship- klausuler Hardship- klausuler Generelle risikoklausuler Generelle risikoklausuler Må tolkes! UNIDROIT Art 6.2.2 og 6.2.3 ”There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract…” Vederlagsrisikoen: ”adapt the contract with a view to restoring its equilibrium”

23 2.3 Bakgrunnsrettens fordeling av risikoen

24 2.3.1 Oversikt

25 Lasse Simonsen Bakgrunnsretten Kreditors forhold Kreditors forhold Kreditorrisikoen (bristende forutsetninger) Kreditorrisikoen (bristende forutsetninger) Bakgrunnsrettens modifikasjonsgrunner: Årsaken kan føres direkte tilbake til kreditors forhold Kreditor er nærmest til å bære risikoen Naturlig å skille ut som egen gruppe. Sikker rettspolitisk forankring. Ofte vanskelige rettspolitiske vurderinger

26 Lasse Simonsen Forholdet mellom kreditors forhold og læren om bristende forutsetninger: KF BF KF BF Medvirkningssvikt Opplysningssvikt Ks opplysningssvikt regnes som et eksempel på bruk av læren om bristende forutsetninger Hagstrøm Simonsen

27 2.3.2 Kreditors forhold Opplysningssvikt Medvirkningssvikt

28 De to vurderingstemaene Forsinkelse § 4-1(1): - Gir ikkje seljaren frå seg skøyte eller bruken av eigedomen til rett tid [avvik] - utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for [risikoen]. Forringelse (mangel), § 4-8 (1): - Ligg det føre mangel [avvik] - utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for [risikoen].

29 Lasse Simonsen D D K K (1) Informasjonssvikt ved inngåelse av avtalen: Byggherre Informasjonssvikt Oppdraget Feil- kalkulering Feil- kalkulering For lavt vederlag Entreprenør -Uriktige opplysninger -Manglende opplysninger

30 Lasse Simonsen Rt-2010-1345 Vegsaltdommen: Drifts- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar Fast pris Problemstilling: ”Hovedspørsmålet er hvem som har risikoen for at gjennomsnittlig faktisk saltforbruk per vintersesong er blitt bortimot tre ganger så høyt som gjennomsnittet av det som ved anbudsinnbydelsen ble oppgitt som tidligere rapportert saltforbruk.” Produksjons- opplegget Produksjons- opplegget Uriktige opplysninger Uriktige opplysninger Værforholdene Årsaken Ks risiko Rett til økning av vederlaget

31 Lasse Simonsen Rt-2010-1355 Vegsaltdommen: Avsnitt 50: ”Ved anbudsinnbydelsen måtte Oslo Vei etter min mening kunne gå ut fra at de tall for saltforbruk som er oppgitt i vedlegg S 30, reflekterte den mengden salt som var nødvendig for å oppfylle de dagjeldende standardkrav.” Avsnitt 45: ”De opplysninger som er fremlagt for Høyesterett om saltuttak i 1999/2000, 2003/2004 og 2004/2005 til bruk på Romerike, viser imidlertid at underrapporteringen har vært vesentlig større.”

32 Lasse Simonsen RG-1988-934 Saltsilodommen: Uventet armering

33 Lasse Simonsen D D K K Y (2) Medvirkningssvikt: Medvirkning Betaling En forutsetning for debitors oppfyllelse - Innhold - Framdrift

34 NS 8405 pkt 25.2 Entreprenørens krav på vederlagsjustering ”Entreprenøren har krav på vederlagsjusetring som forårsakes av b) forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning etter bestemmelsene i punktene 19 og 20 [byggherrens medvirkningsplikt]

35 2.3.3 Kreditor nærmest til å bære risikoen – vanskelighetens art Læren om bristende forutsetninger mv Generelle risikobetraktninger

36 Rt-1999-922 Salhus flytebro, se side 931 ”At entreprenøren har ansvaret for byggverket, betyr at han plikter å utføre de nødvendige arbeidsoperasjoner selv om det skulle vise seg å være vanskeligere, mer byrdefullt eller mer kostbart enn han regnet med da anbudet ble inngitt. En slik utvikling gir heller ikke rett til å kreve ytterligere betaling for de uforutsette kostnadene. Dette er ikke mer enn et utgangspunkt. Det er en anerkjent rettssetning at entreprenørens risiko begrenses gjennom læren om bristende forutsetninger.”

37 Lasse Simonsen Læren om bristende forutsetninger: Vurderingssystemet -Årsakssammenheng (vesentlighetskrav) -Krav til synbarhet (typeforutsetninger) -Årsakssammenheng (vesentlighetskrav) -Krav til synbarhet (typeforutsetninger) Helhetsvurdering: Hvem er nærmest til å bære risikoen? Helhetsvurdering: Hvem er nærmest til å bære risikoen? Vilkår Relevansvurderingen (helhetsvurderingen)

38 Lasse Simonsen HR-2010-1345 Vegsaltdommen: Avsnitt 63 ”For at det skal kunne kreves kontraktsrevisjon etter de ulovfestede regler om bristende forutsetninger, må den forutsetning som ikke er blitt oppfylt, ha virket motiverende for løftegiveren, og forutsetningen må ha vært synbar for den annen part eller typisk for den aktuelle kontraktssituasjon. I tillegg må det foretas en helhetsvurdering. Sentrale momenter i helhetsvurderingen er hvem som ut fra en mer sammensatt vurdering bør bære risikoen for vedkommende avtaleforutsetning, og størrelsen av det tap som oppstod eller vil oppstå på grunn av den uventede utvikling, jf. Rt. 1999 side 922 på side 931.”

39 Lasse Simonsen Det pekes på to ulike omstendigheter: Risikofordeling Nærmest til å bære risikoen Nærmest til å bære risikoen Størrelsen av tapet Dette behandles dag 11b + 12aDette behandles dag 12b (avtl § 36/læren om bristende forutsetninger)

40 Lasse Simonsen Temaet for helhetsvurderingen (relevansvurderingen): Omformulering: Må foreligge spesielle grunner som gjør at kreditor er særlig nær til å bære merkostnadene (helt eller delvis). Rt-2010-1345: ”Hvem som … bør bære risikoen for vedkommende avtaleforutsetning” Utgangspunkt: Siden D har påtatt seg en forpliktelse vil han i utgangspunktet være nærmest til å bære risikoen for oppfyllelsesvanskeligheter NB!

41 Lasse Simonsen Force majeure (utenfor kontroll) fritar for erstatning, men overfører ikke vederlagsrisikoen til K (mer vederlag osv): Debitors forhold (fullt kontraktsbrudd) Debitors forhold (fullt kontraktsbrudd) Force majeure Force majeure Kreditors forhold Kreditors forhold Rett til økonomisk kompensasjon Ds vederlagsrisiko Ds ytelsesrisiko (erstatningsansvar) Fritak for erstatningsansvar

42 Lasse Simonsen : Debitors forhold (fullt kontraktsbrudd) Debitors forhold (fullt kontraktsbrudd) Kreditors forhold Kreditors forhold Force majeure (utenfor kontroll) Force majeure (utenfor kontroll) Unngå oppfyllelsesrisikoen Overføre vederlagsrisikoen

43 Lasse Simonsen Tilknytningen til kreditors område: Kreditor årsak -Medvirknings svikt -Opplysningssvikt Kreditor årsak -Medvirknings svikt -Opplysningssvikt ? Andre årsaker med særlig nær tilknytning til kreditor

44 Lasse Simonsen To hovedgrunnlag for risikooverføring: Ks risiko (helt eller delvis) Ks risiko (helt eller delvis) (1) Årsaken art (1) Årsaken art (2) Kontraktens art (2) Kontraktens art Tilknytningen til kreditors område

45 Lasse Simonsen (1) Risikoens nærhet til Ks funksjonsområde: Debitors område Debitors funksjonsområde Debitors funksjonsområde Kreditors funksjonsområde Kreditors funksjonsområde -Produksjonslokaler -Produksjonsopplegg -Grunnforhold -Flyplassdrift -Osv Årsakens opprinnelse Årsakens opprinnelse ? Rt-2010-1345 Vegsaltdommen Eget driftsopplegg og strategier – Ds risiko Rt-1999-922 Salhus Flytebro Omtalen av risiko for grunnforholdene

46 Lasse Simonsen (2) Avtalens art: Samarbeidskontrakter Rt-1935-122 Falconbridge Armlengdes avstand-kontrakter Rt-1999-922 Salhus Flytebro Avtale

47 2.4 Den kontraktuelle håndteringen av forhold som kreditor har risikoen for Krav om varsling Vederlagsjustering Fristforlengelse

48 Lasse Simonsen Avtalte varslingsregler ved kreditorforhold: Eksempel – NS 8405 punkt 24.2 og 25.3 FU Ks forhold V V Varsel Uten ugrunnet opphold Punkt 24.2 Varsel om fristforlengelse ”Dersom en part vil kreve fristforlengelse på grunn av forhold som er beskrevet i 24.1 [Ks forhold], skal han varsle den andre parten uten ugrunnet opphold. Krav på fristforlengelse tapes dersom det ikke varsles innen utløpet av fristen.”

49 Lasse Simonsen Konsekvensene av endring: Endring Fristforlengelse Vederlagsjustering Merforbruk av tid pga endringen Justering av vederlaget som følge av endringen NS 8405 pkt 24.1 b) og c) NS 8405 pkt 25.2 b) og c)

50 3 Culpanormens risikofordeling

51 Lasse Simonsen Culpanormens system for risikofordeling: Faglig forsvarlig atferd Ytterligere krav for å nå målsettingen Ytterligere krav for å nå målsettingen Ressursinnsats Ks risiko Ds risiko

52 Lasse Simonsen Ytre årsaker: Faglig forsvarlig atferd (egne forhold) Faglig forsvarlig atferd (egne forhold) Ks forhold Naturforhold Tredjemenns forhold Tredjemenns forhold

53 Lasse Simonsen Bruk av avtl § 36 evt læren om bristende forutsetninger: Profesjonssvikt Svært tyngende Svært tyngende Avtl § 36/BF? I utgangspunkt Ds risiko Rt-1999-922 Salhus flytebro: Side 938 – AF hadde grunn til å regne med at det kunne bli behov for bruk av for- og ettervarme. Side 939 – Ville spørsmålet kunne stilles om tapet var så ekstraordinært at en viss økonomisk deling mellom partene … likevel kunne være på sin plass.


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 11b) + 12a) Kreditorrisikoen. Del 1 Problemstillingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google