Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 11b) + 12a) Kreditorrisikoen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 11b) + 12a) Kreditorrisikoen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 11b) + 12a) Kreditorrisikoen
Lasse Simonsen

2 Del 1 Problemstillingen

3 1.1 Hva menes med risikofordeling?

4 Ikke ordre fra kreditor
Oversikt: Kontrakts- revisjon Forhold på kreditors side Urimelig (tyngende) Bestilte endringer Kreditor- risiko Avtl § 36 Dag 11a Dag 11b + 12a Dag 12b Ikke ordre fra kreditor Lasse Simonsen

5 Risikofordelingen – hvem er nærmest til å bære tapet:
Hvem bærer risikoen for uforutsette oppfyllelsesvanskeligheter Dag 11b) + 12a) Ds risiko Ks risiko Hvordan trekkes grensen mellom aktørenes risikoområder Lasse Simonsen

6 Hvem av partene har nærmest tilknytning til risikoen:
Vanskelighetens opprinnelse Ds risiko Ks risiko ? Vanskelighet Lasse Simonsen

7 Spørsmål om justering av vederlaget
Risikobegrepet – vederlagsrisikoen: Spørsmål om justering av vederlaget V D K Gjensidighets- forutsetningen Y Lasse Simonsen

8 D sitter med vederlagsrisikoen: Vederlags- risikoen
Felles fordelingsregler Vederlags- risikoen Sanksjonssystemet (1) Ressursbruken (2) Ytelse mot ytelse L Ikke rett til økt vederlag som følge av uventet høy ressursbruk Kontraktsbrudd Levering (overtakelse) Forutsetter fast pris Lasse Simonsen

9 K sitter med vederlagsrisikoen: Vederlags- risikoen
Felles fordelingsregler Vederlags- risikoen U H Lakkering av varmeplater (1) Ressursbruken (2) Ytelse mot ytelse L Rett til økt vederlag som følge av uventet høy ressursbruk Ikke kontraktsbrudd, rett til fullt vederlaget Levering (overtakelse) Forutsetter at vanskeligheten (over tid) kan overvinnes NB! Praktisk sett meget viktig Lasse Simonsen

10 Oppdagelsestidspunktet avgjør om man er i situasjon 1 eller 2:
Framdriftshindringer vil alltid oppdages før levering Åpne forhold Skjulte forhold L 1 2 Spørsmål om rett til økning av vederlaget for å overvinne vanskeligheten Ikke kontraktsbrudd. Rett til fullt vederlag Lasse Simonsen

11 1.2 Betydningen av avtalens forpliktelsestype

12 To ulike fordelingsnormer:
Forpliktelsestype Eks tilvirkningskjøp Eks advokatoppdrag Resultatforpliktelse Innsatsforpliktelse Modifikasjoner Culpanorm (profesjonsnorm) NB! Kreditors forhold Læren om bristende forutsetninger mv Lasse Simonsen

13 De to forpliktelsesnormene:
Punkt 2 Punkt 3 Resultatforpliktelse Culpanormen I utgangspunktet absolutt Ingen fordelingsnorm Inneholder en fordelingsnorm mht risiko Innfortolkes modifikasjonssystemer! Lasse Simonsen

14 2 Risikofordelingsnormen ved resultatforpliktelsene
Modifikasjonene av resultatforpliktelser

15 2.1 Oversikt

16 Modifikasjonsgrunnlagene ved resultatforpliktelser:
Modifikasjon av risikoens plassering Rt Resultatforpliktelsene er ikke absolutte Avtaleregulert (klausuler) Bakgrunns- retten Praktisk sett meget stor betydning! Lasse Simonsen

17 2.2 Avtaleregulert risikofordeling

18 Forholdet mellom avtaleklausuler og bakgrunnsretten:
Rt Vegsaltdommen, avsnitt 65: ”Som jeg tidligere har påpekt, reguleres imidlertid virkningen av denne forutsetningssvikten av NS 3430 punkt 7.5, jf. punkt 21.1. Siden spørsmålet er kontraktsregulert, gir de ulovfestede regler ikke hjemmel for å kreve erstatning for denne forutsetningssvikten.” Lasse Simonsen

19 Avtaleregulert risikofordeling
Avtalebasert risikofordeling: Avtaleregulert risikofordeling (risikoklausuler) (1) (2) Spesifiserte risikoklausuler Generelle risikoklausuler En bransje vil normalt ha god oversikt over hvilke oppfyllelsesvansker som typisk vil kunne oppstå. Derfor reguleres tilfellene! Lasse Simonsen

20 (1) Spesifiserte risikoklausuler (meget stor praktisk betydning):
Indeksregulering Valutaforbehold Grunnforhold Godkjennelse av prosjektet Provisoriske løsninger Bruk av nye materialer Værforbehold Osv Lasse Simonsen

21 Eksempler – NS 8407 Pkt 26.2 Indeksregulering
”Er ikke annet avtalt, skal alle priselementer i den opprinnelige Kontrakten indeksreguleres. Reguleringen skjer i henhold til NS 3405 …” Pkt 23.1 Byggherrens risiko for utforutsette forhold ved grunnen ”Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker fra det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med ved utarbeidelsen av tilbudet.” Lasse Simonsen

22 (2) Generelle risikoklausuler:
(Normalt byrden for D, dvs neste tema) Vederlagsrisikoen: ”adapt the contract with a view to restoring its equilibrium” Generelle risikoklausuler Må tolkes! Force majeure- klausuler Hardship- klausuler Ytelsesrisikoen, ikke vederlagsrisikoen UNIDROIT Art og 6.2.3 Regulerer ansvarsfritak, ikke rett til økt vederlag ”There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract…” Lasse Simonsen

23 2.3 Bakgrunnsrettens fordeling av risikoen

24 2.3.1 Oversikt

25 Bakgrunnsrettens modifikasjonsgrunner:
Kreditors forhold Kreditorrisikoen (bristende forutsetninger) Årsaken kan føres direkte tilbake til kreditors forhold Kreditor er nærmest til å bære risikoen Ofte vanskelige rettspolitiske vurderinger Naturlig å skille ut som egen gruppe. Sikker rettspolitisk forankring. Lasse Simonsen

26 Forholdet mellom kreditors forhold og læren om bristende forutsetninger:
Hagstrøm Simonsen BF KF BF KF Medvirkningssvikt Opplysningssvikt Ks opplysningssvikt regnes som et eksempel på bruk av læren om bristende forutsetninger Lasse Simonsen

27 2.3.2 Kreditors forhold Opplysningssvikt Medvirkningssvikt

28 De to vurderingstemaene
• Forsinkelse § 4-1(1): - Gir ikkje seljaren frå seg skøyte eller bruken av eigedomen til rett tid [avvik] - utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for [risikoen]. Forringelse (mangel), § 4-8 (1): - Ligg det føre mangel [avvik]

29 (1) Informasjonssvikt ved inngåelse av avtalen:
Byggherre Entreprenør Uriktige opplysninger Manglende opplysninger Feil- kalkulering Oppdraget For lavt vederlag Lasse Simonsen

30 Rett til økning av vederlaget
Rt Vegsaltdommen: Drifts- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar Fast pris Problemstilling: ”Hovedspørsmålet er hvem som har risikoen for at gjennomsnittlig faktisk saltforbruk per vintersesong er blitt bortimot tre ganger så høyt som gjennomsnittet av det som ved anbudsinnbydelsen ble oppgitt som tidligere rapportert saltforbruk.” Årsaken Produksjons- opplegget Værforholdene Uriktige opplysninger Ks risiko Rett til økning av vederlaget Lasse Simonsen

31 Rt-2010-1355 Vegsaltdommen: Avsnitt 45: Avsnitt 50:
”De opplysninger som er fremlagt for Høyesterett om saltuttak i 1999/2000, 2003/2004 og 2004/2005 til bruk på Romerike, viser imidlertid at underrapporteringen har vært vesentlig større .” Avsnitt 50: ”Ved anbudsinnbydelsen måtte Oslo Vei etter min mening kunne gå ut fra at de tall for saltforbruk som er oppgitt i vedlegg S 30, reflekterte den mengden salt som var nødvendig for å oppfylle de dagjeldende standardkrav.” Lasse Simonsen

32 RG Saltsilodommen: Uventet armering Lasse Simonsen

33 (2) Medvirkningssvikt:
Betaling D K - Innhold - Framdrift Y Medvirkning En forutsetning for debitors oppfyllelse Lasse Simonsen

34 NS 8405 pkt 25.2 Entreprenørens krav på vederlagsjustering
”Entreprenøren har krav på vederlagsjusetring som forårsakes av b) forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning etter bestemmelsene i punktene 19 og 20 [byggherrens medvirkningsplikt]

35 2.3.3 Kreditor nærmest til å bære risikoen – vanskelighetens art
Læren om bristende forutsetninger mv Generelle risikobetraktninger

36 Rt-1999-922 Salhus flytebro, se side 931
”At entreprenøren har ansvaret for byggverket, betyr at han plikter å utføre de nødvendige arbeidsoperasjoner selv om det skulle vise seg å være vanskeligere, mer byrdefullt eller mer kostbart enn han regnet med da anbudet ble inngitt. En slik utvikling gir heller ikke rett til å kreve ytterligere betaling for de uforutsette kostnadene. Dette er ikke mer enn et utgangspunkt. Det er en anerkjent rettssetning at entreprenørens risiko begrenses gjennom læren om bristende forutsetninger.”

37 Læren om bristende forutsetninger: Vurderingssystemet
Helhetsvurdering: Hvem er nærmest til å bære risikoen? Relevansvurderingen (helhetsvurderingen) Årsakssammenheng (vesentlighetskrav) Krav til synbarhet (typeforutsetninger) Vilkår Lasse Simonsen

38 Avsnitt 63 HR-2010-1345 Vegsaltdommen:
”For at det skal kunne kreves kontraktsrevisjon etter de ulovfestede regler om bristende forutsetninger, må den forutsetning som ikke er blitt oppfylt, ha virket motiverende for løftegiveren, og forutsetningen må ha vært synbar for den annen part eller typisk for den aktuelle kontraktssituasjon. I tillegg må det foretas en helhetsvurdering. Sentrale momenter i helhetsvurderingen er hvem som ut fra en mer sammensatt vurdering bør bære risikoen for vedkommende avtaleforutsetning, og størrelsen av det tap som oppstod eller vil oppstå på grunn av den uventede utvikling, jf. Rt side 922 på side 931.” Lasse Simonsen

39 (avtl § 36/læren om bristende forutsetninger)
Det pekes på to ulike omstendigheter: Risikofordeling Nærmest til å bære risikoen Størrelsen av tapet Dette behandles dag 11b + 12a Dette behandles dag 12b (avtl § 36/læren om bristende forutsetninger) Lasse Simonsen

40 Temaet for helhetsvurderingen (relevansvurderingen):
Rt : ”Hvem som … bør bære risikoen for vedkommende avtaleforutsetning” Omformulering: Må foreligge spesielle grunner som gjør at kreditor er særlig nær til å bære merkostnadene (helt eller delvis). Utgangspunkt: Siden D har påtatt seg en forpliktelse vil han i utgangspunktet være nærmest til å bære risikoen for oppfyllelsesvanskeligheter NB! Lasse Simonsen

41 Force majeure (utenfor kontroll) fritar for erstatning,
men overfører ikke vederlagsrisikoen til K (mer vederlag osv): Ds vederlagsrisiko Rett til økonomisk kompensasjon Debitors forhold (fullt kontraktsbrudd) Force majeure Kreditors forhold Ds ytelsesrisiko (erstatningsansvar) Fritak for erstatningsansvar Lasse Simonsen

42 (fullt kontraktsbrudd)
: Force majeure (utenfor kontroll) Unngå oppfyllelsesrisikoen Debitors forhold (fullt kontraktsbrudd) Kreditors forhold Overføre vederlagsrisikoen Lasse Simonsen

43 særlig nær tilknytning til kreditor
Tilknytningen til kreditors område: Kreditor årsak Medvirknings svikt Opplysningssvikt ? Andre årsaker med særlig nær tilknytning til kreditor Lasse Simonsen

44 To hovedgrunnlag for risikooverføring:
Ks risiko (helt eller delvis) (1) Årsaken art (2) Kontraktens art Tilknytningen til kreditors område Lasse Simonsen

45 (1) Risikoens nærhet til Ks funksjonsområde:
Årsakens opprinnelse ? Debitors funksjonsområde Kreditors funksjonsområde Debitors område Produksjonslokaler Produksjonsopplegg Grunnforhold Flyplassdrift Osv Rt Salhus Flytebro Omtalen av risiko for grunnforholdene Rt Vegsaltdommen Eget driftsopplegg og strategier – Ds risiko Lasse Simonsen

46 (2) Avtalens art: Avtale Samarbeidskontrakter
Rt Falconbridge Armlengdes avstand-kontrakter Rt Salhus Flytebro Lasse Simonsen

47 2.4 Den kontraktuelle håndteringen av forhold som kreditor har risikoen for
Krav om varsling Vederlagsjustering Fristforlengelse

48 Avtalte varslingsregler ved kreditorforhold:
Eksempel – NS 8405 punkt 24.2 og 25.3 Uten ugrunnet opphold FU V Ks forhold Varsel Punkt 24.2 Varsel om fristforlengelse ”Dersom en part vil kreve fristforlengelse på grunn av forhold som er beskrevet i 24.1 [Ks forhold], skal han varsle den andre parten uten ugrunnet opphold. Krav på fristforlengelse tapes dersom det ikke varsles innen utløpet av fristen.” Lasse Simonsen

49 Justering av vederlaget
Konsekvensene av endring: Fristforlengelse NS 8405 pkt 24.1 b) og c) Merforbruk av tid pga endringen Endring Vederlagsjustering NS 8405 pkt 25.2 b) og c) Justering av vederlaget som følge av endringen Lasse Simonsen

50 3 Culpanormens risikofordeling

51 Faglig forsvarlig atferd
Culpanormens system for risikofordeling: Ressursinnsats Ytterligere krav for å nå målsettingen Ks risiko Faglig forsvarlig atferd Ds risiko Lasse Simonsen

52 Faglig forsvarlig atferd
Ytre årsaker: Ks forhold Naturforhold Tredjemenns forhold Faglig forsvarlig atferd (egne forhold) Lasse Simonsen

53 Bruk av avtl § 36 evt læren om bristende forutsetninger:
Avtl § 36/BF? Profesjonssvikt Svært tyngende I utgangspunkt Ds risiko Rt Salhus flytebro: Side 938 – AF hadde grunn til å regne med at det kunne bli behov for bruk av for- og ettervarme. Side 939 – Ville spørsmålet kunne stilles om tapet var så ekstraordinært at en viss økonomisk deling mellom partene … likevel kunne være på sin plass. Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Dag 11b) + 12a) Kreditorrisikoen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google