Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Plan til utbygging Gjennomføringsavtaler med eksterne utbyggere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Plan til utbygging Gjennomføringsavtaler med eksterne utbyggere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Plan til utbygging Gjennomføringsavtaler med eksterne utbyggere

2 Disposisjon ● Avtaletyper ● Rolleavklaringer ● Krav til planer ● Forholdet til eksterne utbyggere ● Gjennomføringsavtaler med garantiansvar ● Oppfølging i byggeperioden

3 Eksterne utbyggere - Rolleavklaring Eksterne utbyggere ● Private (*) ● Kommuner ● Andre offentlige etater ● Foretak, selskap og liknende (*) (*) Kan gå konkurs Statens vegvesens rolle (på vegne av Fylkeskommunen) ● Godkjenning av planer ● Kontroll under gjennomføring ● Sikring av ferdigstillelse ● Sikring av dokumentasjon Statens vegvesen er for fylkesveger underlagt fylkeskommunen og handler på vegne av denne.

4 Krav fra Statens vegvesen ved privat utbygger Kommuneplaner og kommunedelplaner ● Gi signal angående rekkefølgekrav. ● Rekkefølgekrav i bestemmelsene knyttet til kommune- delplanen Reguleringsplaner ● Stille rekkefølgekrav ved krav til gs-veg, belysning, TS- tiltak og annet ● Sette krav til gjennomføringstidspunkt i forhold til utbyggingsprosjektet. ● Rekkefølgebestemmelsene kan også gjelde krav utenfor planområdet. ● Gjennomføring.

5 Krav til byggeplan ● Byggeplanen skal være basert på godkjent reguleringsplan. ● Utbygger skal avklare alle forhold med berørte parter ● Planen skal inneholde tekniske tegninger og beskrivelse nødvendig for å gjennomføre prosjektet. ● Før byggeplanarbeidet starter vil det være nødvendig med arbeid i marka for å kartlegge og innmåle eksisterende veger og tekniske anlegg og annen infrastruktur. ● Utbygger må forholde seg til følgende: -Kommunale krav og retningslinjer. -Krav og retningslinjer fra eiere av kabler, rør og ledninger -Krav fra private grunneiere. -Eventuelle krav fra forurensningsmyndigheter Det er utbyggers ansvar å innhente alle nødvendige godkjenninger fra parter som er berørt av utbyggingsprosjektet.

6 Informasjon til eksterne utbyggere ● Utbygger har med bakgrunn i godkjent byggeplan det hele og fulle ansvar for planlegging, bygging og gjennomføring etter Plan- og bygningsloven ● Utbygger skal utarbeide byggeplan for hele prosjektet i henhold til gjeldende krav og retningslinjer ● I tillegg skal byggeplan skal godkjennes av Statens vegvesen før igangsetting. ● Kvaliteten på byggeplanen som oversendes Statens vegvesen for godkjenning vil bety mye for hvor lang tid godkjenningsprosessen tar. ● God kvalitet på planene er også svært viktig i forbindelse med grunnerverv der dette er nødvendig. ● Alle avtaler med grunneiere må være på plass. ● Det kan ta fra 1-2 måneder og kanskje opp mot et år dersom planen krever gjentatte endringer. ● Det anbefales å benytte profesjonelle rådgivere til utarbeidelse av planer.

7 Innhold i en gjennomføringsavtale 1.Virkeområde, definisjon og rammer. 2.Nærmere beskrivelse av tiltaket. 3.Finansiering og kostnadsansvar 4.Partenes representanter og samhandling, utbyggers byggemøter 5.Plan- og prosjekteringsgrunnlag, offentlige godkjenninger og tillatelser 6.Grunnerverv 7.Utbyggers sikkerhetsstillelse og plikt til å påse at det foreligger forsikring. 8.Gjennomføring av tiltaket, frister, overlevering, mangler og reklamasjon 9.Dokumentasjon 10.Vedleggsdel

8 Gjennomføringsavtale – detaljer (1) -1 Virkeområde, definisjon og rammer - Avtalen regulerer forholdet mellom SVV (på vegne av fylkeskommunen)og Utbygger. -Alle kostnader og arbeider med tiltaket påhviler Utbygger dersom ikke annet klart framgår av avtalen. -Med tiltak menes rekkefølgekrav som i henhold til avtalen skal gjennomføres av Utbygger. -Tiltaket skal vederlagsfritt overleveres SVV (VAF) -Dersom tiltaket ikke er startet opp innen avtalt tid bortfaller SVV’s aksept til gjennomføring. -2 Nærmere beskrivelse av tiltaket -Nødvendig beskrivelse av tiltaket med eksempelvis byggeplan, profiler og planer samt normalprofil. -3 Finansiering og kostnadsansvar -Alle kostnader ved tiltaket, herunder grunnerverv, planlegging prosjektering, tillatelser, sikkerhetsstillelse og gjennomføring finansieres og bekostes av Utbygger.

9 Gjennomføringsavtale - detaljer (2) -4 Partenes representanter og samhandling, Utbyggers byggemøter. -4.1Partenes representanter og samhandling - Utbygger oppnevner prosjektansvarlig med nødvendige fullmakter. -SVV oppnevner kontaktperson -Alle henvendelser skjer via de nevnte personer. -Begge parter har gjensidig plikt til å informere om saker av betydning -SVV kan be om kopi av korrespondanse mellom Utbygger og dennes rådgivere. -4.2Møter mellom Utbygger og dennes rådgivere og entr. - SVV er ikke part i avtaler som Utbygger inngår med andre aktører -Utbygger holder regelmessige møter med rådgivere og entreprenør. -SVV kan være tilstede for å framføre synspunkt av betydning. -Utbygger varsler SVV minst ei uke før møtet. -Utbygger lager referat med kopi til SVV

10 Gjennomføringsavtale – detaljer (3) -5 Plan- og prosjekteringsgrunnlag - offentlige tillatelser/godkjenninger -Byggeplan skal utarbeides i henhold til gjeldende normaler, standarder og retningslinjer. -Utbygger skal dokumentere at nødvendige grunnundersøkelse er gjort. -Utbygger har ansvar for og skal dokumentere at nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter foreligger. -Tilsvarende gjelder også for tillatelser/avtaler fra eks. teleleverandør, el-leverandør, andre ledningseiere, naboer og grunneiere. -6 Grunnerverv. -Utbygger erverver og bekoster nødvendig grunn og rettigheter for tiltaket. -De vilkår SVV normalt benytter skal brukes. -Arealer og rettigheter overføres Vest-Agder fylkeskommunen ved SVV. -SVV godkjenner nye grenser og utbygger bekoster og besørger de formelle prosedyrer.

11 Gjennomføringsavtale – detaljer (4) 7.1 Utbyggers sikkerhetsstillelse og forsikringsplikt. -Utbyggers sikkerhetsstillelse -Utbygger stiller før byggestart og bekoster påkravsgaranti som sikkerhet for avtaleforpliktelsene. -Garantien skal være rettet til SVV, være uten sluttdato og ikke ha begrensninger utover fastsatt beløp. -Kommunene stiller ikke garanti. -Dersom tiltaket ikke gjennomføres, kan SVV fullføre for Utbyggers regning. 7.2 Sikkerhet i reklamasjonsperioden -I reklamasjonsperioden gjelder tilsvarende garanti som i pkt. 7.1 over. 7.3 Forsikring av tiltaket og ansvarsforsikring. - Utbygger skal til enhver tid påse at det foreligger forsikring for utført arbeid. -Forsikringsplikten gjelder til tiltaket er overført Statens vegvesen. -SVV skal holdes skadesløs for krav fra «tredjemann». -Forsikringen skal dekke ansvaret til Utbygger, entreprenør og ev. underentreprenører -Forsikringssum ikke mindre enn 150 G (Folketrygdens grunnbeløp)

12 Gjennomføringsavtale – detaljer (5) -8 Gjennomføring av det fysiske tiltaket, frister, overlevering, mangler og reklamasjoner. -8.1 Gjennomføring av arbeidene. -Utbygger skal legge fram og justere tidsplan for reell gjennomføring -Utbygger kan starte arbeidet når tillatelser og godkjenninger i henhold til denne avtalen foreligger. -SVV har rett til å ha tilsyn med anlegget, men det fritar ikke utbygger for ansvar. -Eventuelle skader på vegeiers eiendom plikter Utbygger å utbedre. -Utbygger plikter at lover og forskrifter med betydning for tiltaket oppfylles. -Eventuelle vegstengninger og trafikkomlegginger skal avklares med SVV. -Ved eventuelle mangler kan SVV stoppe arbeidet. -8.2 Frister -Tiltaket skal i henhold til avtalt standard overleveres SVV innen fastsatt frist. -8.3 Forsinkelser -Dersom avtalt frist ikke overholdes kan SVV fullføre tiltaket for Utbyggers regning. -SVV kan da benytte seg av påkravsgarantien.

13 Gjennomføringsavtale – detaljer (6) -8.4 Overlevering fra Utbygger til SVV. -Utbygger melder innen rimelig tid om når tiltaket er klar for overlevering -Partene avtaler fellesbesiktigelse med underskrevet protokoll med konklusjon om overtakelse eller ikke. -8.5 Mangler og reklamasjon -Dersom tiltaket ikke er i henhold til avtale foreligger en mangel. Mangler skal utbedres for Utbyggers regning. -Reklamasjonsperioden er 5 år. Innen utløp av denne kan begge parter kreve felles reklamasjonsbesiktigelse. -SVV setter rimelig frist for utbedring av mangler -9 Dokumentasjon -I forbindelse med overlevering leverer og bekoster Utbygger følgende dokumentasjon -Ferdigvegstegninger -Tegningsgrunnlag -Objektliste for ferdigvegdata til kart og Nasjonal VegDataBank.


Laste ned ppt "Fra Plan til utbygging Gjennomføringsavtaler med eksterne utbyggere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google