Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Plan til utbygging Gjennomføringsavtaler med eksterne utbyggere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Plan til utbygging Gjennomføringsavtaler med eksterne utbyggere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Plan til utbygging Gjennomføringsavtaler med eksterne utbyggere

2 Disposisjon Avtaletyper Rolleavklaringer Krav til planer
Forholdet til eksterne utbyggere Gjennomføringsavtaler med garantiansvar Oppfølging i byggeperioden

3 Eksterne utbyggere - Rolleavklaring
Private (*) Kommuner Andre offentlige etater Foretak, selskap og liknende (*) (*) Kan gå konkurs Statens vegvesens rolle (på vegne av Fylkeskommunen) Godkjenning av planer Kontroll under gjennomføring Sikring av ferdigstillelse Sikring av dokumentasjon Statens vegvesen er for fylkesveger underlagt fylkeskommunen og handler på vegne av denne.

4 Krav fra Statens vegvesen ved privat utbygger
Kommuneplaner og kommunedelplaner Gi signal angående rekkefølgekrav. Rekkefølgekrav i bestemmelsene knyttet til kommune- delplanen Reguleringsplaner Stille rekkefølgekrav ved krav til gs-veg, belysning, TS- tiltak og annet Sette krav til gjennomføringstidspunkt i forhold til utbyggingsprosjektet. Rekkefølgebestemmelsene kan også gjelde krav utenfor planområdet. Gjennomføring.

5 Krav til byggeplan Krav til byggeplan
Byggeplanen skal være basert på godkjent reguleringsplan. Utbygger skal avklare alle forhold med berørte parter Planen skal inneholde tekniske tegninger og beskrivelse nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Før byggeplanarbeidet starter vil det være nødvendig med arbeid i marka for å kartlegge og innmåle eksisterende veger og tekniske anlegg og annen infrastruktur. Utbygger må forholde seg til følgende: -Kommunale krav og retningslinjer. -Krav og retningslinjer fra eiere av kabler, rør og ledninger -Krav fra private grunneiere. -Eventuelle krav fra forurensningsmyndigheter Det er utbyggers ansvar å innhente alle nødvendige godkjenninger fra parter som er berørt av utbyggingsprosjektet.

6 Informasjon til eksterne utbyggere
Utbygger har med bakgrunn i godkjent byggeplan det hele og fulle ansvar for planlegging, bygging og gjennomføring etter Plan- og bygningsloven Utbygger skal utarbeide byggeplan for hele prosjektet i henhold til gjeldende krav og retningslinjer I tillegg skal byggeplan skal godkjennes av Statens vegvesen før igangsetting. Kvaliteten på byggeplanen som oversendes Statens vegvesen for godkjenning vil bety mye for hvor lang tid godkjenningsprosessen tar. God kvalitet på planene er også svært viktig i forbindelse med grunnerverv der dette er nødvendig. Alle avtaler med grunneiere må være på plass. Det kan ta fra 1-2 måneder og kanskje opp mot et år dersom planen krever gjentatte endringer. Det anbefales å benytte profesjonelle rådgivere til utarbeidelse av planer.

7 Innhold i en gjennomføringsavtale
Virkeområde, definisjon og rammer. Nærmere beskrivelse av tiltaket. Finansiering og kostnadsansvar Partenes representanter og samhandling, utbyggers byggemøter Plan- og prosjekteringsgrunnlag, offentlige godkjenninger og tillatelser Grunnerverv Utbyggers sikkerhetsstillelse og plikt til å påse at det foreligger forsikring. Gjennomføring av tiltaket, frister, overlevering, mangler og reklamasjon Dokumentasjon Vedleggsdel

8 Gjennomføringsavtale – detaljer (1)
-1 Virkeområde, definisjon og rammer -Avtalen regulerer forholdet mellom SVV (på vegne av fylkeskommunen)og Utbygger. -Alle kostnader og arbeider med tiltaket påhviler Utbygger dersom ikke annet klart framgår av avtalen. -Med tiltak menes rekkefølgekrav som i henhold til avtalen skal gjennomføres av Utbygger. -Tiltaket skal vederlagsfritt overleveres SVV (VAF) -Dersom tiltaket ikke er startet opp innen avtalt tid bortfaller SVV’s aksept til gjennomføring. -2 Nærmere beskrivelse av tiltaket -Nødvendig beskrivelse av tiltaket med eksempelvis byggeplan, profiler og planer samt normalprofil. -3 Finansiering og kostnadsansvar -Alle kostnader ved tiltaket, herunder grunnerverv, planlegging prosjektering, tillatelser, sikkerhetsstillelse og gjennomføring finansieres og bekostes av Utbygger.

9 Gjennomføringsavtale - detaljer (2)
-4 Partenes representanter og samhandling, Utbyggers byggemøter. -4.1 Partenes representanter og samhandling -Utbygger oppnevner prosjektansvarlig med nødvendige fullmakter. -SVV oppnevner kontaktperson -Alle henvendelser skjer via de nevnte personer. -Begge parter har gjensidig plikt til å informere om saker av betydning -SVV kan be om kopi av korrespondanse mellom Utbygger og dennes rådgivere. -4.2 Møter mellom Utbygger og dennes rådgivere og entr. -SVV er ikke part i avtaler som Utbygger inngår med andre aktører -Utbygger holder regelmessige møter med rådgivere og entreprenør. -SVV kan være tilstede for å framføre synspunkt av betydning. -Utbygger varsler SVV minst ei uke før møtet. -Utbygger lager referat med kopi til SVV

10 Gjennomføringsavtale – detaljer (3)
-5 Plan- og prosjekteringsgrunnlag - offentlige tillatelser/godkjenninger -Byggeplan skal utarbeides i henhold til gjeldende normaler, standarder og retningslinjer. -Utbygger skal dokumentere at nødvendige grunnundersøkelse er gjort. -Utbygger har ansvar for og skal dokumentere at nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter foreligger. -Tilsvarende gjelder også for tillatelser/avtaler fra eks. teleleverandør, el-leverandør, andre ledningseiere, naboer og grunneiere. -6 Grunnerverv. -Utbygger erverver og bekoster nødvendig grunn og rettigheter for tiltaket. -De vilkår SVV normalt benytter skal brukes. -Arealer og rettigheter overføres Vest-Agder fylkeskommunen ved SVV. -SVV godkjenner nye grenser og utbygger bekoster og besørger de formelle prosedyrer.

11 Gjennomføringsavtale – detaljer (4)
7.1 Utbyggers sikkerhetsstillelse og forsikringsplikt. -Utbyggers sikkerhetsstillelse -Utbygger stiller før byggestart og bekoster påkravsgaranti som sikkerhet for avtaleforpliktelsene. -Garantien skal være rettet til SVV, være uten sluttdato og ikke ha begrensninger utover fastsatt beløp. -Kommunene stiller ikke garanti. -Dersom tiltaket ikke gjennomføres, kan SVV fullføre for Utbyggers regning. 7.2 Sikkerhet i reklamasjonsperioden -I reklamasjonsperioden gjelder tilsvarende garanti som i pkt. 7.1 over. 7.3 Forsikring av tiltaket og ansvarsforsikring. -Utbygger skal til enhver tid påse at det foreligger forsikring for utført arbeid. -Forsikringsplikten gjelder til tiltaket er overført Statens vegvesen. -SVV skal holdes skadesløs for krav fra «tredjemann». -Forsikringen skal dekke ansvaret til Utbygger, entreprenør og ev. underentreprenører -Forsikringssum ikke mindre enn 150 G (Folketrygdens grunnbeløp)

12 Gjennomføringsavtale – detaljer (5)
-8 Gjennomføring av det fysiske tiltaket, frister, overlevering, mangler og reklamasjoner. -8.1 Gjennomføring av arbeidene. -Utbygger skal legge fram og justere tidsplan for reell gjennomføring -Utbygger kan starte arbeidet når tillatelser og godkjenninger i henhold til denne avtalen foreligger. -SVV har rett til å ha tilsyn med anlegget, men det fritar ikke utbygger for ansvar. -Eventuelle skader på vegeiers eiendom plikter Utbygger å utbedre. -Utbygger plikter at lover og forskrifter med betydning for tiltaket oppfylles. -Eventuelle vegstengninger og trafikkomlegginger skal avklares med SVV. -Ved eventuelle mangler kan SVV stoppe arbeidet. -8.2 Frister -Tiltaket skal i henhold til avtalt standard overleveres SVV innen fastsatt frist. -8.3 Forsinkelser -Dersom avtalt frist ikke overholdes kan SVV fullføre tiltaket for Utbyggers regning. -SVV kan da benytte seg av påkravsgarantien.

13 Gjennomføringsavtale – detaljer (6)
-8.4 Overlevering fra Utbygger til SVV. -Utbygger melder innen rimelig tid om når tiltaket er klar for overlevering -Partene avtaler fellesbesiktigelse med underskrevet protokoll med konklusjon om overtakelse eller ikke. -8.5 Mangler og reklamasjon -Dersom tiltaket ikke er i henhold til avtale foreligger en mangel. Mangler skal utbedres for Utbyggers regning. -Reklamasjonsperioden er 5 år. Innen utløp av denne kan begge parter kreve felles reklamasjonsbesiktigelse. -SVV setter rimelig frist for utbedring av mangler -9 Dokumentasjon -I forbindelse med overlevering leverer og bekoster Utbygger følgende dokumentasjon -Ferdigvegstegninger -Tegningsgrunnlag -Objektliste for ferdigvegdata til kart og Nasjonal VegDataBank.


Laste ned ppt "Fra Plan til utbygging Gjennomføringsavtaler med eksterne utbyggere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google