Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Student-IT Studenter og IT ved Universitetet i Oslo v/Bård Henry Moum Jakobsen (Senioringeniør,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Student-IT Studenter og IT ved Universitetet i Oslo v/Bård Henry Moum Jakobsen (Senioringeniør,"— Utskrift av presentasjonen:

1 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Student-IT Studenter og IT ved Universitetet i Oslo v/Bård Henry Moum Jakobsen (Senioringeniør, Gruppeleder Prosjektgruppen under SYDR/USIT)

2 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Agenda Historikk, bakgrunn, politiske beslutninger Arbeidsdeling Opplæring Befaring Teknisk løsning Status Ureg2000/Brukeradministrasjon Printerkvoter

3 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kollegiets utgangspunkt Alle studenter gis konto for bruk av elektroniske tjenester (IT). Kontoen gis ved studiestart og beholdes så lenge en er registrert student. Det utvikles støtte- og undervisningsapparat for studenters bruk av IT. Kontoene gir mulighet til elektronisk post og begrenset adgang til web-tjenester. Det bygges ut PC-stuer med utskriftstjeneste.

4 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kollegiets utgangspunkt (del II) Det gis midler for utvikling av opplegg for bruk av IT i undervisning. Det forventes at studenter leverer avsluttende skriftlig arbeid på elektronisk form. Andre tjenester gir studenter muligheter til å koble seg utenfra opp til IT-tjenester. Informasjon til/fra studenter gjøres mest mulig ved bruk av IT. Det gis sanksjonsmuligheter for misbruk av IT.

5 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Dekningsgrad: Overslaget over behovet for arbeidsplasser vil avhenge av to faktorer: Antall studenter som skal betjenes –For tiden er det om lag 38.000 registrerte studenter ved universitetet. I utgangspunktet holdes forberedendestudentene utenfor. Det utgjør 5-6.000 studenter (noe mer i høstsemesteret og noe mindre i vårsemesteret. Tall fra eksamensregisteret og studentenes egne oppgaver over hvor mye de studerer tilsier at vi kan regne med omlag 25.000 heltidsstudenter i denne sammenhengen. Av dette er omlag 5.000 høyeregradsstudenter.

6 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Dekningsgrad: (del II) Antall timer pr uke studentene vil bruke studentarbeidsplassene –Her baserer vi oss på tall innhentet ved Institutt for informatikk som antyder av gjennomsnittstiden er omlag 5 timer pr laveregrads- og omlag 8 timer pr høyeregradsstudent. Vi kan regne med en effektiv brukstid av utstyret på terminalstuene på 80 timer pr uke. Derved blir det behov for å bygge ut en kapasitet på PC- stuene på omlag 1.800 arbeidsplasser.

7 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Mål Alle studenter oppmeldt til fag og med fakultetsopptak skal bli registrert som brukere av Universitetets nettverk. Studenter skal bli personlige brukere av IT, i den forstand at de er i stand til å utnytte IT i læringsarbeid hvor IT kan gi merverdi til læringen og at de får et grunnlag for å ta i bruk IT i et senere arbeidsliv. (KUFs IT-plan: "IT i norsk utdanning. Plan for 1996-99”)

8 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kollegiets vedtak Det settes av 1,8 mill kroner inkl arbeidsgiveravgift på post 01/11 til 5 årsverk til oppbygging av driftsorganisasjon og 1 årsverk til utbygging av oppringt-kapasiteten. På post 45 settes av 3,6 mill kroner til tjenermaskiner/nett og utbygging av oppringskapasiteten. Det forutsettes at fakultetene innenfor egne rammer følger opp tiltaket ved utskifting av arbeidsstasjoner på PC-stuene samt sørger for at PC-stuene er bemannet med personale som kan gi brukerstøtte. (Det akademiske kollegium 10. desember 1996)

9 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO USITs oppgave Infrastruktur frem til veggkontakt. –Mail-, News-, File-, Webservere osv. Standardisering av løsninger Opplæring av lokale IT-ansvarlige og opplæring av bemanningen på PC-stuene Definere basistilbud, og lage opplæringspake for dette.

10 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO USITs oppgave - Infrastuktur 1 Servere (File, Mail, News, Web) File-server organisering Fremskaffe mål-tall

11 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO USITs oppgave - Infrastuktur 2 Brukeradministrasjon –Automatisk brukerregistrering »Hvem, Hva og Hvor –Automatisk oppfølging gjennom studiet –UREG2000 vs. FS »http://www.uio.no/usit/prosjekter/ureg2000/

12 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO USITs oppgave - Standarisering av løsninger Standarkonfigurasjoner for sluttbrukerutstyr på PCstuene (PC, Mac, NC, X11-terminal) Definering av basisprogramvare Opplæringspakke i basisprogramvare

13 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO USITs oppgave - Opplæring Opplæringspakke for PCvakter. Støtteorganisasjon for PCvaktene (2. linje/3.linje brukerstøtte). Samordne opplæring i fagspesifikk IT på tvers av fakultetsgrensene.

14 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Fakultets oppgave Utbygging og vedlikehold (utskifting) av arbeidsstasjoner på PC-stuene Bemanning av PC-stuene 1. linje brukerstøtte Opplæring av studentene i basistilbudet og fagspesifikk IT.

15 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Opplæring i basistjenester Obligatorisk opplæring før tildeling av brukerkonto –IT-reglementet –Introduksjon til GUI –Elementær nett-bruk: email, Web, News, Tekstbehandler etc

16 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Status i dag (27. feb. 2000)

17 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Status i dag ca 28 500 studenter registrert ca 31 000 studentbrukere på nettet ca 1 600 sluttbrukermaskiner for studentene

18 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hvem får brukernavn Alle studenter oppmeldt til fag og med fakultetsopptak kan bli registrert som brukere av Universitetets nettverk. FS er autorativ Student må ha (for å få og for å beholde): –En semesterregistrering –En eksamensoppmelding, men planlagt eksamen behøver ikke være dette semesteret. –Emne for eksamensoppmeldingen må være i et emne som hører inn under et studieprogram som studenten har opptak til. Innvilget permisjon kvalifiserer ikke til å få/beholde brukernavn.

19 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hva er UREG2000? En oracle database Et API-sett skrevet i Perl5 En samling av programmer for oppdatering og vedlikehold av brukere Rutiner for informasjonsutveksling mot LT og FS Rutiner for printerkvoter (informasjonsutveksling mellom ureg2000 og PRISS).

20 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hva gjør UREG2000 Bygger NIS og NT-directory administrerer brukere –autentisering »OS »Systemer –rettigheter –printerkvoter

21 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kommer i UREG2000 Hierarkisk navne-struktur –Win2000-directory –LDAP –Domino-directory

22 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Kommer kanskje i UREG2000 sertifisering/sertifikater (X.509) krypterings-nøkler integrering mot eksterne autentiseringssystemer

23 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Tall om UREG2000 Fakultet\Type: Ansatte :Ansatt/student:Student :Eksterne/Andre: Tottalt UiO sentralt : 1114 : 113 : 421 : 626 : 2274 TF : 45 : 17 : 966 : 74 : 1102 JUS : 166 : 33 : 4425 : 105 : 4729 Med : 1004 : 77 : 2320 : 2060 : 5461 HF : 690 : 76 : 6682 : 626 : 8074 MN : 1034 : 278 : 7051 : 1488 : 9851 Odont : 351 : 27 : 480 : 136 : 994 SV : 435 : 58 : 5093 : 183 : 5769 UV : 115 : 36 : 2766 : 95 : 3012 Andre : 57 : 13 : 116 : 562 : 748 Total : 5011 : 728 : 30320 : 5955 : 42014

24 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Struktur File-server for studenter

25 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Strukturen på Platon (I) Diskene ligger alle under /uio/platon/ Strukturen er basert på fakultet og nivå i studiet Nomenklaturen: - Fakultet: jus, hf, mn, sv, uv Nivå: l-laveregrad, h-høyeregrad Alle diskene er på 4 GB Inneholder 400 laveregradsstudenter eller 100 på hovedfag

26 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Strukturen på Platon (II) I tillegg: div-l1 –Studenter som ikke lar seg plassere på ett fakultet pending1 –Studenter uten lovlige emner og som vi derfor ikke har funnet plass til (når de ble flyttet med ’move_platon’ i bofh). Disse vil bli sperret og derefter slettet om ikke deres studiestatus endres.

27 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Profiler for studenter Tidligere så definerte vi profiler ut fra grupper av emner, dette har vi nå gått bort i fra og baserer oss i stedet på aktivt studieprogram. Aktivt studieprogram er studieprogram studenten har et lovlig opptak til (ikke privatist) og som vedkommende også har eksamensoppmelding i. Profilen bestemmer: –SKO  Mail-adresse –Primærgruppe –Filgrupper –Netgrupper –Home-dir

28 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Bygging av brukere (I) Må ”trigges” Bygger ny bruker, kun når studenten ikke har noen annen fra før av. For JUS, MN og SV er triggingen en oppmelding til ’JURKONTO’; ’MNKONTO’ eller ’SVKONTO’. For TF og UV bygges alle med lovlige emner Bygging skjer hver kveld, slik at konto normalt er tilgjengelig dagen efter.

29 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Bygging av brukere (II) Bygging skjer fra semesterstart og frem til noe efter siste frist for eksamensoppmelding. Uten om dette vil det kun unntaksvis bli foretatt bygging av brukere. Avsluttes 1. november 1999

30 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Utskrift av brukernavn og passord for nye brukere På sokrates: ~ureg2000/bin/ To programmer kursbruker [-p ] –Gir en opplisting av hvem som er meldt til kurs (*KONTO) og gruppe. Hvis ’-p’ brukes skrives det ut standard brukernavn+passord ark til angitt skriver. nybruker –Skriver ut standard ark for de brukerene som man har oppgitt fødselsnummer til. Filen skal inneholde et fødselsnummer per linje.

31 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Modifisering av eksisterende brukere Brukere på Platon vil automatisk bli modifisert i henhold til hvilke kurs de er meldt til. Med modifisert menes innmeldt i filgrupper og netgrupper, flytting til ny disk ol. Daglig i perioden semesterstart og frem til litt efter frist for eksamensoppmelding gjør vi: –Innmelding i fil-grupper og netgrupper –Åpning av sperrede brukere –Innmelding på mailing-lister (Kommer senere)

32 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Efter fristen for eksamensoppmelding ca 14 dager efter fristen: –Brukere meldes ut av filgrupper og netgrupper –Bruker flyttes –Sperrede brukere slettes –Mail om sperring sendes ut.

33 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Fase I: Bygge, åpne, innmelde Hva: –Bygge nye brukere –Åpne sperrede brukere –Melde inn i filgrupper og nettgrupper Start: Natt til torsdag 7 jan 00 Frekvens: Hver natt Avsluttes: Aldri.

34 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Fase II: Flytte brukere, endre SKO Hva: –Flytting av brukere mellom diskene på platon –Endringer av SKO Hvem: Brukere på platon som ved dette semesterets registreringer har flyttet seg til et nytt fakultet eller studienivå. Start: Natt til tirsdag 18 jan 00 Frekvens: Hver uke, natt til tirsdag Avsluttes: 21 mar 00

35 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Fase III: Flytte, endre SKO, ut av filgrupper og nettgrupper, sperre, slette Hva: –Flytting av brukere mellom disker på platon –Ending av SKO –Melde ut av filgrupper og nettgrupper som ikke lengre er med i brukerens profil –Sperre brukere som nå ikke har noen gyldig grunn til å ha brukernavn –Slette brukernavn som ble sperret sist semester, og som ikke er blitt gjennåpnet. Gjøres i løpet av uke 14 (3-9 april)

36 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Printerkvote, Hvem? Studenter 23 171 brukere har kvote (+ studentene ved IfI (eget system))

37 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Printerkvoter ”Initiert-kvote” (NY) –Hvor mange sider brukeren får i utgangspunktet (som ny og eventuelt ved semesterstart) –Hvis matcher flere: velger den som gir størst ”Uke kvote” –Hvor mange sider brukeren får hver uke (natt til lørdag, bør vel flyttes til natt til fredag) –Hvis matcher flere: Får summen

38 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Printerkvote (II) ”Max akkumulert” –max for hva en bruker kan samle opp av utskriftskvote –Hvis matcher flere: Får summen ”Max semester kvote (NY) –Max antall en bruker får skrive i løpet av semesteret –Hvis matcher flere: Får summen

39 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Printerkvoter (III) Quota-file med direktiver En linje per direktiv Format: Betingelse –ng - Netgruppe –fg - Filgruppe –k- Emnekode –s - Aktivt studieprogram

40 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Nett fra Studentbyene Samskipnaden i Oslo har bygget ut sitt studentbynett. I løpet av høsten vil følgende byer/hus være aktivisert. –Fjellbirkeland (496 punkter) –Vestgrensen (235 punkter) –Blokk 10, Kringsjå studentby (252 punkter) –Blokk 1, Sogn studentby (144 punkter) –Ullevål (84 punkter) I tillegg er Blindern studentheim kablet slik at man får 220 punkter der også

41 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Velkommen-CD USIT vil dele ut en CD til alle nye studenter (opplag på 10000 eks Kun PC) Inneholder –Info om UiO –Bruk av hjemmemaskin (via modem, ISDN, fastlinje) –Programvare –Opplæring Programvaren –NetsacapeFTP –EudoraPassordbytteprogram –SmartSuiteF-prot (F-secure) –SSH (F-Secure)Zip-program (WinZio)

42 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Basis-opplæring Utkast produsert av USIT kan finnes på http://www.usit.uio.no/it/kurs/ Her finner du en Word-fil som kan brukes som hefte og en PowerPoit-fil med tilhørende foiler. USITs krav til opplæringen er at man går gjennom IT-reglementet og gjør rede for dette. Opp til det enkelte fakultet å lage sitt eget opplegg.

43 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Hvorfor smartkort Sikker ID E-signatur Hvorfor –Adgangskontroll (Fysisk og Logisk) –Semesterregistrering –Printeraccounting Primært: SIKKER ID


Laste ned ppt "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Student-IT Studenter og IT ved Universitetet i Oslo v/Bård Henry Moum Jakobsen (Senioringeniør,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google