Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Indikasjoner for transfusjon ved kirurgisk blødning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Indikasjoner for transfusjon ved kirurgisk blødning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Indikasjoner for transfusjon ved kirurgisk blødning
Hans Erik Heier UUS 12. semester Holdt av Ulf E. Kongsgaard 15/4.2011

2 Transfusjon ved kirurgisk blødning handler om å
Sikre evnen til hemostase Sikre adekvat oksygenering av vevene Kompensere proteintap

3 Transfusjon Anvender produkter av blod fra frivillige, ubetalte givere, som forutsetter at deres gave anvendes på godt faglig grunnlag Plasma Plasmaproteinkonsentrater Trombocyttkonsentrater Erytrocyttkonsentrater Anvender begrensete ressurser (kfr. gjentatte ”blodkriser”) Er forbundet med bivirkningsfarer: Overføring av infeksjoner Uforlikelighetsreaksjoner (hemolytiske reaksjoner, TRALI) Immuniseringer Jernbelastning (erytrocytt-transfusjon)

4 Transfusjon Transfusjon skal anses som en unntaksprosedyre som bare anvendes når alternativ terapi ikke fører til målet, evt. med rimelig tids- og ressursanvendelse I Norge transfunderes i dag enh erytrocyttkonsentrater, ca (x4) trombocyttkonsentrater, ca enheter plasma (Octaplas) samt diverse plasmaproteinkonsentrater Halvparten av befolkningen vil få transfusjon i løpet av livet Antall blodgivere: Verdi av produktene: ~NOK 750 mill.

5 Å sikre adekvat hemostase
Viktigste faktor kvantitativt vedr. akutt blødning: Fibrinogen? NB! Viktig å sikre kropps-temperatur og motvirke acidose!

6 Virkning av ikke-fibrinogenholdige væsker på fibrinogenkonsentrasjonen (fortynningskoagulopati)
Kritisk verdi? Følgelig: Det virker rasjonelt å gi fibrinogenholdig preparat ved blodtap > 0.5 blodvolum. Men: Dette er ikke vist ved prospektive studier, og ikke alle retrospektive studier støtter dette entydig.

7 Kilder til fibrinogen I
Ferskfrosset plasma (FFP): 250 ml citratplasma fra normalgiver, lett fortynnet med citrat-phosphat-dextrose (CPD) Inneholder ~0,4-0,5 g fibrinogen, ikke standardisert Inneholder anti-A og/eller anti-B (unntatt fra givere med blodtype AB): Blodtypeavhengig! Brukes ikke i Norge Octaplas®: Pooled, virusinaktivert, frosset plasma Standardisert preparat, 200 ml, innhold ekvivalent med 1 enhet FFP Gir færre bivirkninger enn FFP, mest på grunn av uttynning og nøytralisering av granulocytt- og vevstypeantistoffer ved pooling (ca. 800 enheter / pool) Blodtypeavhengig, fås fra givere med blodtype A eller blodtype AB Kostnad: Ca. NOK 1200,- per g fibrinogen Både FFP og Octaplas må tines før bruk – 8-20 min Både FFP og Octaplas gir volumeffekt (ekspanderer blodvolumet) O A B AB

8 Kilder til fibrinogen II
Kryopresipitat (frysetørret) (”S/D kryo”): Ingen tinetid; rekonstitusjonstid = 3 min Liten volumeffekt: 40 ml per g fibrinogen Inneholder ~10 x konsentrert fibrinogen, FVIII med von Willebrand-aktivitet, og ”någå attåt” Dyrt; ca. NOK / g fibrinogen Begrenset tilgang Fibrinogenkonsentrat (frysetørret) Hemocomplettan® (CSL Behring) Ingen tinetid; rekonstitusjonstid = 3 min) Rent fibrinogen Liten volumeffent: 50 ml / g fibrinogen Pris: Ca.NOK / g fibrinogen Preparatene har funnet liten anvendelse i Norge, og volumeffekt er oftest ønskelig ved behandling av stor blødning.

9 Trombocytter Kilde: Trombocyttkonsentrat (”Terapeutisk enhet”)
Vanligvis fra buffy coat fra 4 givere, alltid med samme ABO-type Inneholder x 109 trombocytter (tilsv. innholdet i 1-2 liter normalblod) i ca. 300 ml oppbevaringsvæske Forventes å gi en stigning på x 109 trbc/liter hos normovolemisk person på 70 kg som ikke blør Til voksne gis som regel 2 terapeutiske enheter Oppbevares ved romtp. Volumeffekt ved transfusjon

10 Hemostase: trombocytter (særlig viktig for arteriell hemostase?)
Ingen alternativer, kritisk verdi ikke definert, vil bl.a. avhenge av pasientens tilstand: Syre-base-status: Trbc er følsomme for acidose (pH<7,1?) Kroppstemperatur: Trbc fungerer dårligere ved redusert kroppstemperatur (<35oC?) NB! All infusjon til pasienter med ukontrollert blødning bør forvarmes til 37oC!! Saltvann forvarmet til 41oC kan appliseres i abdomen for å motvirke tp-fall! Anemi: Ved sterkt redusert erytrocytt-tall reduseres trykket som presser trbc mot karveggen Blodtrykk: Hypotensiv resuscitering reduserer påkjenningen på platepluggen (”The clot plots at 80” – Mattox K, 2004) Alminnelig akseptert retningslinje: Større kirurgiske inngrep forutsetter stabilt trbc-tall > 50x109/l Transfusjonsprotokoll ved traumer UUS fra : Hos pas. Med ukontrollert akutt blødning bør trbc holdes > 100 x 109/l for å unngå episoder med trbc < 50 x 109/l (i.e. 2 x 250 x109 trbc / 5 enh SAG) - støttes av funn i Irak

11 Samspillet erytrocytter og trombocytter i små arterioler: Grav anemi kan gi økt blødningstendens
Relevant referanse: Weiss HJ. Flow-related platelet deposition on subendothelium. Thromb Haemostas 1995; 74 (1):

12 Sikring av oksygentransport
Erytrocyttkonsentrat (fra 450 ml blod fra 1 giver), i i oppbevaringsvæske Saltvann-Adenin-Glucose-Mannitol (”SAGMAN / SAG”) Inneholder ca. 50 g hemoglobin Gir hgb-stigning 0,7-1g/dl hos normovolemisk person på 70 kg som ikke blør Volum ca. 300 ml Volumeffekt ved transfusjon Blodtypeavhengig – NB! Fare for livstruende hemolyse ved transfusjon mot anti-A eller anti-B!! O A B AB Ingen etablerte alternativer – men transfusjon av SAG kan ofte unngås ved systematisk forberedelse av pasienten og anvendelse av fysiologisk kunnskap

13 Oksygenering: Patofysiologi ved normovolemisk anemi
HLSyk Så lenge blodvolumet er normalt, vil sirkulasjonsapparatet kompensere for blodets reduserte evne til å frakte oksygen, under forutsetning av at lunger og hjerte fungerer normalt (normal gassutskifting, normal evne til økning av minuttvolum)

14 Konklusjoner oksygentransport
Hjerte-lungestatus er den mest avgjørende faktor for å fastsette transfusjonstrigger Det er som regel riktig å transfundere erytrocytter ved hgb<6g/dl Det er som regel feil å transfundere erytrocytter ved hgb>9g/dl Ved behandling av akutt blødning vil hgb svinge avhengig av annen volumterapi. Hgb er da lite brukbar som transfusjonstrigger. Situasjonen kan tilsi at det er riktig å transfundere ved en målt hgb på 12 g/dl.

15 Pretransfusjonstesting – ”Type and screen”
BLODPRØVE SKAL ALLTID TAS AV PAS. FØR BLODPRODUKT GIS! – også i akuttsituasjoner! Giver og mottaker skal være ABO- og Rh(D)-typet minst 2 ganger (Unntak for mottaker i akuttsituasjon, men da skal identiteten bekreftes ved signatur av 2 fagpersoner) (”Type”) Mottakers serum skal være undersøkt på forekomst av blodtypeantistoffer ut over anti-A og / eller anti-B (”irregulære antistoffer”) – finnes hos 1-3% av sykehuspasienter (”Screen”) Evt. ”irregulært antistoff” skal identifiseres – i.e. bestemme spesifisiteten Det skal utføres forlikelighetsundersøkelse – elektronisk hvis det ikke påvises ”irregulært antistoff”, indirekte antiglobulinundersøkelse hvis slikt påvises ”Type and screen” er gyldig i 96 timer fra prøvetaking – pluss fram til kl utløpsdato

16 ”Kriseblod” Pretransfusjonstesting tar tid – fra 20 min til 2 timer. Det kan være behov for blod raskere Def.: SAGMAN blodtype O Rh(D) neg Kan gis uten pretransfusjonsundersøkelse, men: Noe økt risiko for hemolytisk reaksjon – noen pas. har irregulært antistoff som reagerer med andre blodtypeantigener enn A, B og D Er en meget begrenset ressurs – kun 6% av giverne er O Rh(D) neg BLODPRØVE SKAL ALLTID TAS FØR KRISEBLODET SETTES!!! ”Type and screen” skal utføres hos alle pasienter der transfusjonsbehov kan oppstå under oppholdet. Da vil forlikelig SAGMAN konsentrat kunne skaffes på kort varsel (5-20 min)

17 Hypoproteinemi Hypoalbuminemi: Hypogammaglobulinemi:
Uttrykker især hyperkatabolisme I tillegg øker lever produksjonen av akutt fase-proteiner (kvantitativ betydning usikker) Betydning av albumininfusjon ved svær hypoalbuminemi hos ICU-pas er ikke avklart (Vincent JV et al, 2004) Hypogammaglobulinemi: Grad og betydning er ukjent – potensielt viktig i stress-fase – jomfruelig forskningsfelt

18 Transfusjon og immunsuppresjon
Leukocyttholdige preparater gir doseavhengig immunsuppresjon (NK-celleaktivitet), som kan bidra til økt frekvens av postoperative infeksjoner – men den relative rollen til dette og evt. hypogammaglobulinemi og stressreaksjoner er fortsatt ikke avklart Det er ikke påvist økt fare for cancerresidiv etter transfusjon Fortsatt uklart om transfusjon av leukocyttfiltrerte produkter gir klinisk signifikant immunsuppresjon og dermed f.eks. økt forekomst av postoperative infeksjoner hos transfunderte


Laste ned ppt "Indikasjoner for transfusjon ved kirurgisk blødning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google