Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Strafferett for ikke-jurister våren 2009 Lærer: Maria Astrup Hjort, Institutt for offentlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Strafferett for ikke-jurister våren 2009 Lærer: Maria Astrup Hjort, Institutt for offentlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Strafferett for ikke-jurister våren 2009 Lærer: Maria Astrup Hjort, Institutt for offentlig rett

2 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Påtalereglene Hovedregel: ubetinget offentlig påtale, jfr. strl. § 77 Betinget offentlig påtale –Fornærmedes begjæring, eks. strl. § 237 (uaktsom legemsbeskadigelse) –Allmenne hensyn, eks. strl. 145a (ulovlig avlytting) –Enten fornærmedes begjæring eller allmenne hensyn, eks. strl. § 408 andre ledd, jfr. § 391a (naskeri), og § 291 (skadeverk) –Både fornærmedes begjæring og allmenne hensyn, jfr. strl. § 408 tredje ledd –Andre særlige betingelser, eks. § 228 tredje ledd, bokstav a-d.

3 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Reaksjonslæren 1.Reaksjoner som er straff, strl. § 15 Fengselsstraff Forvaring Samfunnsstraff Bøter Rettighetstap 2.Reaksjoner som ikke er straff Straffeutmålingsutsettelse Særreaksjoner overfor utilregnelige lovbrytere Inndragning

4 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Reaksjoner som er straff Hovedsstraffer: Strl. § 15 Tilleggsstraffer: Strl. § 16. OBS! Opphevet. Ot.prp.nr.90 (2003-2004): ”Departementets forslag om å oppheve paragrafen har sammenheng med forslaget om å oppheve skillet mellom hovedstraffer og tilleggsstraffer […] Kommisjonens forslag er basert på at rettighetstap skal kunne ilegges som eneste straff for et forhold, selv om straffebudet som er overtrådt, ikke uttrykkelig angir rettighetstap som et aktuelt selvstendig reaksjonsalternativ.”

5 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Reaksjoner som er straff Fengselsstraff, strl. § 17 –Betinget: Fullbyrdelsesutsettelse. Prøvetid. –Ubetinget: Frihetsberøvende soning Forvaring, strl. §§ 39c-39h –Frihetsberøvelse på ubestemt tid for å verne samfunnet. Samfunnsstraff, strl. §§ 28a og b –Frihetsinnskrenkende. Samfunnsnyttig arbeid. Bøter, strl. §§ 26a-28 –Idømmes av domstolene: Ofte i kombinasjon med fengselsstraff. –Idømmes av påtalemyndigheten: Ofte i form av forelegg. Rettighetstap, strl. §§ 29, 33 og 33a (OBS!) –Tap av stilling. Kontaktforbud. –Regulering i særlovgivningen. Inndragning av førerkort, vtrl. §§ 33-34

6 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Reaksjoner som ikke er straff Straffeutmålingsutsettelse, strl. § 52 nr. 1 –En form for betinget dom. Prøvetid. Tvungent psykisk helsevern, strl. § 39 –For å verne samfunnet. Krav til straffrihet etter strl. § 44 første ledd. –Strl. § 39b: Fare for gjentagelse. Tidsubestemt reaksjon. Tvungen omsorg, strl. § 39a –For å verne samfunnet. Krav til straffrihet etter strl. § 44 andre ledd. –Fare for gjentagelse. Tidsubestemt reaksjon. Inndragning, strl. §§ 34-38 –Ting som kan knyttes til forbrytersk virksomhet, eks. utbytte, redskaper. Overføring til konfliktrådet, strprl. § 71a –Fastsettes av påtalemyndigheten alene, typisk når forbryteren er under 15 år og i rene sivile saker. Krav til samtykke fra partene.

7 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Fullbyrdelseslæren Straffegjennomføringsloven av 18. mai 2001 nr. 21. –Kriminalomsorgen. Gjennomføring av fengselsstraff –Ulike sikkerhetsnivå. –Prøveløslatelse. 2/3 soningstid. Gjennomføring av forvaring, strl. § 39f og g –Gjennomføring i fengsler med høyt sikkerhetsnivå. –Prøveløslatelse Samfunnsstraff –Kriminalomsorgen Bøter –Statens innkrevingssentral. Utlegg, subsidiært ubetinget fengsel.

8 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Bortfall av adgangen til å fullbyrde Foreldelse, strl. §§ 66-74 –Avhengig av utmålt straff og straffereaksjon. Død, strl. § 75 Benådning –Grl. § 20. Benådning av Kongen i statsråd. –Gjelder kun reaksjoner som er straff.

9 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Hovedprinsipper i straffeprosessen - et utvalg Det offentlige forfølgningsprinsipp, strl. § 77 –Se i forhold til reglene om påtale. Anklageprinsippet, strprl. § 63 –Domstolen trer ikke i kraft uten etter begjæring. –Inkvisisjonsprinsippet. Hensynet til domstolens objektivitet. Opportunitetsprinsippet, strprl. § 69 –Påtalemyndighetens mulighet til å velge å påtale en sak. Favor defensionis-prinsippet –”Til gunst for forsvaret”. Balanse mellom partene. –Selvinkrimineringsforbudet: Ingen plikt til å bidra til egen domfellelse. Uskyldspresumpsjonen –”In dubio pro reo”. Tvilen skal komme tiltalte til gode –Påtalemyndigheten har bevisbyrden.

10 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Aktørene i straffesaker Utgangspunktet: To parter; –påtalemyndigheten og tiltalte. –Fornærmede er ikke part. Påtalemyndigheten: –Avgjør om lovbrudd skal påtales eller ikke. –Plikt til å være objektiv Kongen i statsråd Riksadvokaten Statsadvokatembetene Politiet

11 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Forts. Aktørene i straffesaker Den siktede –mistenkt → siktet → tiltalt → domfelt Den siktedes forsvarer –Fritt forsvarervalg –Offentlig oppnevnelse av forsvarer –Siktedes sakkyndige hjelper og talerør Den fornærmede –Ikke part i saken –NOU 2006: 10: Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter Den fornærmedes bistandsadvokat –Bistå ved politiavhør

12 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Domstolene Tingretten –Førsteinstans. Erstatter by- og herredsretten og forhørsretten. –Vanligvis én fagdommer og to lekdommere i straffesaker. I særtilfeller forsterket rett med to fagdommere og tre lekdommere. Lagmannsretten –Behandler ankesaker fra tingrettene. –Seks stykker: Borgarting (Oslo), Eidsivating (Hamar), Agder (Skien), Gulating (Bergen), Frostating (Trondheim) og Hålogaland (Tromsø). –Tre fagdommere og fire lekdommere. Jury i saker med en øvre strafferamme på 6 år og mer. Juryen avgjør kun skyldspørsmålet. Høyesterett –Behandler anker fra lagmannsrettene. –Totalt 19 dommere. Opererer vanligvis i avdeling med fem dommere.

13 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Gangen i en straffesak

14 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Gangen i en straffesak

15 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Forberedelse til kurs 9.-12. mars Oppgaver er lagt ut, inkludert liste over hvilke oppgaver som skal gjennomgåes på kurset.

16 Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Spørsmål? Maria Astrup Hjort Tlf. 22 85 94 72 m.a.hjort@jus.uio.no


Laste ned ppt "Institutt for offentlig rett, stipendiat Maria Astrup Hjort Strafferett for ikke-jurister våren 2009 Lærer: Maria Astrup Hjort, Institutt for offentlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google