Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stress på arbeidsplassen kap 7

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stress på arbeidsplassen kap 7"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stress på arbeidsplassen kap 7
Definisjon av stress Stress-modeller Arbeids-stress Årsaker til stress Konsekvenser av stress Kryss-kulturelle aspekt Utbrenthet Prognoser og tiltak

2 Definisjon av stress Subjektive definisjoner: selvopplevelse
Objektive definisjoner: fysiologiske eller målbare parametre Multidimensjonale definisjoner Homeostase-modell Respons-baserte modeller Stimulus-baserte modeller Interaktive modeller (transaksjoner)

3 Selyes stress modell (1956)
Det generelle adaptasjons syndromet Initial alarm reaksjon Motstandsfase Utmattelsesfase Sentralt i modellen er ideen om at mangel på likevekt i organismen resulterer i en sekvensiell prosess

4 Selyes modell Hypotesen er lite spesifikk
Responsene kan være av fysiologisk, emosjonell eller smertefull karakter Vansker med å identifisere den innledende fasen av stress-responser – den første mediator (psykologisk eller fysiologisk) Senere modeller har fokusert mer på de perseptuelle og affektive aspektene ved stress fremfor de fysiologiske, OBS: PNI

5 Stress som situasjonsvariabel
Stress som uavhengig variabel som påvirker personer Stressende faktorer: mangel på kontroll, over- eller understimulering av sansene, isolasjon Utfordring: individuell vurdering/ oppfatning

6 Stress som interaksjon
Stress etter hvert oppfattet som miljøets påtrykk på individet sett i sammenheng med individuelle sårbarhetsfaktorer. Transaksjonistiske, homeostatiske, balanse – modeller ble inkludert i denne kategori, men de fleste var ikke-interaktive modeller

7 Ikke-interaktiv stress modell

8 Tidlige interaksjnistiske modeller
Kurt Lewin ( ) Lazarus (1966); vektlegger ”trussel”, et innbilt eller forventet tap av noe som verdsettes. Trusselen relateres til ”selvet”, opprettholdelse og utvikling av selvet antas å være et fundamentalt menneskelig motiv. Selvet innebærer oppmerksomhet, persepsjon, evaluering o.a.

9 Lazarus – primær og sekundær vurdering
Primær trussel: objektiv fare, nær forestående overhengende fare, uklare signaler øker sannsynligheten for primær trussel Sekundær trussel: interaksjon mellom krav i miljøet og individuelle mestringsevner, samt generelle antagelser om miljøet og personens tiltro til egne ressurser

10 Interaksjonistisk stress-modell

11 Yrkesrelatert stress Sentralt i arbeidslivet er lederes adferd, den kan være: Støttende og lite utfordrende Støttende og utfordrende Lite støttende og utfordrende Lite støttende og lite utfordrende

12 Yrkesrelatert stress Mye støtte Lite støtte Mye utfordring
Lite utfordring

13 Årsaker til stress Kunnskap om årsaker er ikke fordelt etter alvorlighetsgrad, idet dette vil variere mellom yrker Mange årsaker henger sammen, selv om de nevnes isolert vil de være sammenbundet Listene vil aldri være uttømmende, og ikke ivareta unike faktorer på den enkelte arbeidsplass

14 Arbeidsrelaterte stress-årsaker
Yrkeskrav i jobben (beslutningsmengde, overvåking, utveksling av informasjon, fysiske forhold, ustrukturerte betingelser) Rollekonflikter, stress grunnet konfliktfylte krav (sjef – venn) Rolletvetydighet , stress grunnet usikkerhet Over- og understimulering i arbeidet Ansvar for andre mennesker Mangel på sosial støtte Mangel på deltagelse i beslutningsprosesser (fremmedgjøring og hjelpesløshet)

15 Arbeidsrelaterte stress-årsaker (2)
Mangelfull vurdering av arbeidsinnsats Arbeidsbetingelser: fysiske, klima Organisasjonsutvikling Karriereutvikling Kobling mellom arbeid/hjem/fritid

16 Individuelle årsaker til stress
Nevrotisisme og personlighetsstabilitet Locus of control: instrumentalisme – fatalisme Type A-adfedsmønster, kompetitiv, rasende leder Mestringsstrategier: problem-fokusert, emosjons-fokusert Optimisme Hardførhet: Kobasa 3 C’er

17 Carver – 15 mestringsstrategier
Positiv fortolking og vekst Aktiv mestring Planlegging Søk av sosial støtte for emosjonelle problemer Søk av sosial støtte for instrumentelle problemer Undertrykke kompetitive aktiviteter Religion Akseptering Mental utkobling Fokus på/ ventilering av emosjoner Adferdsmessig utkobling Benekting Tilbakeholden mestring Alkoholbruk Humor

18 Konsekvenser etter stress
Individuelle Familiemessige Organisasjonen, arbeidsgiver Samfunnet (sykefravær, trygdebruk) Helsetjenesten Nærmiljøet

19 Konsekvenser av stress

20 Personlige aspekter ved arbeidsstress
Livsstil-endringer (kosthold og mosjon) Avslapning og meditasjon Kognitiv egen-terapi Adferds-terapi

21 Organisasjonsmessig håndtering av arbeidsstress
Redesign av arbeidsprosesser Informasjonsflyt Medvirkning Samarbeid Proaktive tilnærminger Kommunikasjonstrening

22 Kulturelle aspekt ved arbeidsstress
Sammenligning av vestlige arbeidsverdier og Thai-verdier Kommunikasjon: direkte – indirekte Problemløsning: analytisk – holistisk Konflikthåndtering: direkte – indirekte Ledelse: maktbasert – uformell makt Motivasjon: arbeidsrelatert – relasjonsorientert

23 Utbrenthet Emosjonell utmattelse Relasjonelle endringer: kynisme
Senket egenaktivitet

24 Prognoser ved arbeidsstress
Prognose avhengig av individuelle forhold, organisasjonsmessige forhold og utforming av arbeidsoppgaver. Psykologer har de senere år fokusert mye på såkalte sårbarhetsfaktorer og robusthetsfaktorer som gir henholdsvis svak og gunstig prognose. Av gunstige faktorer forskes det i dag mye på optimisme og sosial støtte


Laste ned ppt "Stress på arbeidsplassen kap 7"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google