Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stress på arbeidsplassen kap 7 Definisjon av stress Stress-modeller Arbeids-stress Årsaker til stress Konsekvenser av stress Kryss-kulturelle aspekt Utbrenthet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stress på arbeidsplassen kap 7 Definisjon av stress Stress-modeller Arbeids-stress Årsaker til stress Konsekvenser av stress Kryss-kulturelle aspekt Utbrenthet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stress på arbeidsplassen kap 7 Definisjon av stress Stress-modeller Arbeids-stress Årsaker til stress Konsekvenser av stress Kryss-kulturelle aspekt Utbrenthet Prognoser og tiltak

2 Definisjon av stress Subjektive definisjoner: selvopplevelse Objektive definisjoner: fysiologiske eller målbare parametre Multidimensjonale definisjoner Homeostase-modell Respons-baserte modeller Stimulus-baserte modeller Interaktive modeller (transaksjoner)

3 Selyes stress modell (1956) Det generelle adaptasjons syndromet 1.Initial alarm reaksjon 2.Motstandsfase 3.Utmattelsesfase Sentralt i modellen er ideen om at mangel på likevekt i organismen resulterer i en sekvensiell prosess

4 Selyes modell Hypotesen er lite spesifikk Responsene kan være av fysiologisk, emosjonell eller smertefull karakter Vansker med å identifisere den innledende fasen av stress-responser – den første mediator (psykologisk eller fysiologisk) Senere modeller har fokusert mer på de perseptuelle og affektive aspektene ved stress fremfor de fysiologiske, OBS: PNI

5 Stress som situasjonsvariabel Stress som uavhengig variabel som påvirker personer Stressende faktorer: mangel på kontroll, over- eller understimulering av sansene, isolasjon Utfordring: individuell vurdering/ oppfatning

6 Stress som interaksjon Stress etter hvert oppfattet som miljøets påtrykk på individet sett i sammenheng med individuelle sårbarhetsfaktorer. Transaksjonistiske, homeostatiske, balanse – modeller ble inkludert i denne kategori, men de fleste var ikke-interaktive modeller

7 Ikke-interaktiv stress modell

8 Tidlige interaksjnistiske modeller Kurt Lewin (1949-54) Lazarus (1966); vektlegger ”trussel”, et innbilt eller forventet tap av noe som verdsettes. Trusselen relateres til ”selvet”, opprettholdelse og utvikling av selvet antas å være et fundamentalt menneskelig motiv. Selvet innebærer oppmerksomhet, persepsjon, evaluering o.a.

9 Lazarus – primær og sekundær vurdering Primær trussel: objektiv fare, nær forestående overhengende fare, uklare signaler øker sannsynligheten for primær trussel Sekundær trussel: interaksjon mellom krav i miljøet og individuelle mestringsevner, samt generelle antagelser om miljøet og personens tiltro til egne ressurser

10 Interaksjonistisk stress-modell

11 Yrkesrelatert stress Sentralt i arbeidslivet er lederes adferd, den kan være: 1.Støttende og lite utfordrende 2.Støttende og utfordrende 3.Lite støttende og utfordrende 4.Lite støttende og lite utfordrende

12 Yrkesrelatert stress Mye støtteLite støtte Mye utfordring Lite utfordring

13 Årsaker til stress Kunnskap om årsaker er ikke fordelt etter alvorlighetsgrad, idet dette vil variere mellom yrker Mange årsaker henger sammen, selv om de nevnes isolert vil de være sammenbundet Listene vil aldri være uttømmende, og ikke ivareta unike faktorer på den enkelte arbeidsplass

14 Arbeidsrelaterte stress-årsaker Yrkeskrav i jobben (beslutningsmengde, overvåking, utveksling av informasjon, fysiske forhold, ustrukturerte betingelser) Rollekonflikter, stress grunnet konfliktfylte krav (sjef – venn) Rolletvetydighet, stress grunnet usikkerhet Over- og understimulering i arbeidet Ansvar for andre mennesker Mangel på sosial støtte Mangel på deltagelse i beslutningsprosesser (fremmedgjøring og hjelpesløshet)

15 Arbeidsrelaterte stress-årsaker (2) Mangelfull vurdering av arbeidsinnsats Arbeidsbetingelser: fysiske, klima Organisasjonsutvikling Karriereutvikling Kobling mellom arbeid/hjem/fritid

16 Individuelle årsaker til stress Nevrotisisme og personlighetsstabilitet Locus of control: instrumentalisme – fatalisme Type A-adfedsmønster, kompetitiv, rasende leder Mestringsstrategier: problem-fokusert, emosjons- fokusert Optimisme Hardførhet: Kobasa 3 C’er

17 Carver – 15 mestringsstrategier 1.Positiv fortolking og vekst 2.Aktiv mestring 3.Planlegging 4.Søk av sosial støtte for emosjonelle problemer 5.Søk av sosial støtte for instrumentelle problemer 6.Undertrykke kompetitive aktiviteter 7.Religion 8.Akseptering 9.Mental utkobling 10.Fokus på/ ventilering av emosjoner 11.Adferdsmessig utkobling 12.Benekting 13.Tilbakeholden mestring 14.Alkoholbruk 15.Humor

18 Konsekvenser etter stress Individuelle Familiemessige Organisasjonen, arbeidsgiver Samfunnet (sykefravær, trygdebruk) Helsetjenesten Nærmiljøet

19 Konsekvenser av stress

20 Personlige aspekter ved arbeidsstress Livsstil-endringer (kosthold og mosjon) Avslapning og meditasjon Kognitiv egen-terapi Adferds-terapi

21 Organisasjonsmessig håndtering av arbeidsstress Redesign av arbeidsprosesser Informasjonsflyt Medvirkning Samarbeid Proaktive tilnærminger Kommunikasjonstrening

22 Kulturelle aspekt ved arbeidsstress Sammenligning av vestlige arbeidsverdier og Thai-verdier Kommunikasjon: direkte – indirekte Problemløsning: analytisk – holistisk Konflikthåndtering: direkte – indirekte Ledelse: maktbasert – uformell makt Motivasjon: arbeidsrelatert – relasjonsorientert

23 Utbrenthet 1.Emosjonell utmattelse 2.Relasjonelle endringer: kynisme 3.Senket egenaktivitet

24 Prognoser ved arbeidsstress Prognose avhengig av individuelle forhold, organisasjonsmessige forhold og utforming av arbeidsoppgaver. Psykologer har de senere år fokusert mye på såkalte sårbarhetsfaktorer og robusthetsfaktorer som gir henholdsvis svak og gunstig prognose. Av gunstige faktorer forskes det i dag mye på optimisme og sosial støtte


Laste ned ppt "Stress på arbeidsplassen kap 7 Definisjon av stress Stress-modeller Arbeids-stress Årsaker til stress Konsekvenser av stress Kryss-kulturelle aspekt Utbrenthet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google