Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen rettslige utviklingslinjer Forelesning ex.fac. Juss 25.August 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen rettslige utviklingslinjer Forelesning ex.fac. Juss 25.August 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen rettslige utviklingslinjer Forelesning ex.fac. Juss 25.August 2006

2 Utgangspunkt: I Rettsfilosofi-boken omtales ulike former for praktisk fornuft : Den skandinaviske rettsrealisme – det er ikke noe som generelt kan begrunne rettslige normers bindende kraft, Den utilitaristiske posisjon: - hvilke konsekvenser har rettslige normer, - hva slags nytte har vi av dem, Den kantianske posisjon : - frihetsbegrepet som grunnleggende.

3 Det betyr at vi kan si at retten som et samlet system, som en måte å kommunisere på, på en og samme tid : - er et særlig og autonomt kommunikativt og normativt system, - de rettslige normene formuleres endelig i det rettslige, - er en del av samfunnet, og dermed på en grunnleggende måte knyttet til de ulike sosiale forhold som retten regulerer, men ikke på en enkel kausal måte, - er knyttet til noen grunnleggende verdier om individenes frihet og ivaretakelse av denne, - og knyttet til en demokratisk styring av lovgivningsprosessene,

4 Retten og det rettslige språk er ikke alltid entydige og likefremme : Retten er i dag knyttet til endringer i samfunnet som også bidrar til at retten må regulere mer kompliserte forhold, (som reguleringen av nye teknologier som har usikre konsekvenser). Det språk og de begreper retten må benytte seg av, kan være uavklarte og mangetydige. Mange rettslige tekster er i dag skrevet for et internasjonalt og mangekulturelt publikum. Å lese, forstå og fortolke rettslige tekster kan derfor være en nokså komplisert oppgave.

5 Eksempler : EF direktiv 98/44 – patent på bioteknologiske opfindelser : Art.3 ”Patenterbare i henhold til dette direktiv er nye opfindelser, der beror på opfinderaktivitet, og som kan anvendes industrielt, også selv om de vedrører et produkt, der består af eller indeholder biologisk materiale, eller en fremgangsmåde til frembringelse, behandling eller anvendelse af biologisk materiale”........ Art.4 1.Det følgende kan det ikke tas patent på: a) plante og dyrearter, b) essensielle biologiske prosesser for å skape planter og dyr.................. Art.5 ”1.Det menneskelige legeme på alle de forskellige stadier af dets opståen og udvikling og den blotte opdagelse af en del af det, herunder en sekvens eller delsekvens af et gen, kan ikke udgøre patenterbare opfindelser.” ”2.En del av det menneskelige legeme, der er isoleret herfra eller på anden måde frembragt ved en teknisk fremgangsmåde, herunder en sekvens eller delsekvens av et gen, kan udgøre en patenterbar opfindelse, selv om en sådan del er identisk med opbygningen i en naturlig forekommende del.”

6 EØS-avtalen art.12 ”Kvantitative eksportrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom avtalepartene.” art.13 ”Bestemmelsene i artikkel 11 og 12 skal ikke være til hinder for forbud eller restriksjoner på import, eksport eller transitt som er ebgrunnet ut fra hensynet til offentlig moral, orden og sikekrhjet, vernet om menneskers og dyrs liv og helse, palntelivet,nasjonale skatter av kunstnerisk, historisk eller arkeologisk verdi eller den industrielle eller kommersielle eiendomsrett.”

7 Ytringsfrihet : Gr.l.§100 ”Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget Skrift, af hvad Indhold det end maatte være, som han har ladet trykke eller udgive, medmindre.......... Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte.” EMK art.10 ”1.Enhver har rett til ytringsfrihet........ 2.Fordi utøvelsen av disse frihetermedfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt formregler, vilkår,innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet.........”

8 Noen sentrale endringer i samfunnet og i retten: Stadig flere og ulike typer av samfunns-forhold reguleres rettslig. Det utfordrer rettens forsøk på å skape mening og det rettslige språk. En betydelig del av den rettslige reguleringen er knyttet opp mot kunnskapsbaserte standarder og spesialiserte kunnskaper / teknologier. Den rettslige reguleringen utformes på ulike måter: - formell, - materiell, - prosedural, - ”refleksiv og forhandlende”. Retten har blitt stadig mer inter-, supra- og trans- nasjonal med de utfordringer for mening og fortolkning som det gir.

9 Tre former for sosial og språklig differensiering – med konsekvenser for retten : En differensiering og spesialisering av samfunnets kommunikasjon. Herunder en videre spesialisering i ulike kunnskaps-regimer. En differensiering av rettslige modus og norm- typer. En kombinasjon av nasjonale, internasjonale, overnasjonale og transnasjonale rettslige regimer og reguleringer. Retten må regulere mer kompliserte forhold. Retten som reguleringsform blir mer komplisert og mangetydig.

10 Den rettslige reguleringen dekker en stadig større del av samfunnet : Det innebærer at retten må forhold seg til veldig spesialiserte områder, Og til en rekke vanskelige konflikter og uenigheter. Og til spørsmål som vi ikke alltid har gode løsninger for, og der konsekvensene er usikre. Det betyr : Også det rettslige språket kan være preget av en sterk spesialisering. Og det kan preges av at det må forholde seg til vanskelige konflikter og kontroversielle spørsmål, Og til områder med usikre konsekvenser.

11 Det kan derfor være en del usikkerhet knyttet til hva ord, begreper, setninger i rettslige tekster betyr i ulike sammenhenger. Språket kan være mangetydig, komplisert og uklart av mange ulike grunner : - det regulerer områder i forandring, - det regulerer områder som det er viktig uenighet om, (ytringsfrihetens grenser) - det regulerer områder som er spesialiserte og komplekse, - det brukes et ideologisk preget språk,

12 Eksempler : EUs patent-på-liv-direktiv, EF art.28/30, EØS art.12/13, EU-dommer – van Gend en Los, Lovbest. Om terrorbekjempelse, Menneskerettigheter som forsvar for krig, Ytringsfrihet / religionsfrihet / beskyttelse av kulturelle identiteter, Føre-var-prinsippet, Pasientrettigheter, Regulering av medisinsk bioteknologi,- hva skal tillates av teknologiske muligheter,

13 Kommunikative teorier om retten : Rett – samfunn, analytisk – deskriptive teorier, (Luhmann, Teubner) (Gadamer) Rett – samfunn : - normative teorier, legitimitet og meningssamenheng vektlegges, (Habermas) Kulturelt orienterte teorier : - rettsantropologi, ”rett og kultur”, Kritisk teori : - åpne opp for og vise de dilemmaer og konflikter som ligger innebygd i rettslige kompromisser, - vise hvilke verdier som ikke har blitt prioritert, (Derrida, Foucault, Agamben)

14 Flere av disse teorier er at de er knyttet til hermeneutikkens innsikter i hvordan språk, kommunikasjon og forståelse etableres og fungerer. Forståelse og meningsdannelse utvikles gjennom det språket vi har til disposisjon. Enhver forståelse og ny situasjon vil uvegerlig preges av den forforståelse og de meningshorisonter vi bringer med oss, og kan ikke bare analyseres ut fra det autonomt gitte språket i den ”nye” situasjonen. Vi kommuniserer hele tiden ut fra ulike former for ”sosial mening” – meningshorisonter - som er gitt, men som hele tiden er i endring. De er en del av samfunns-oppgaver, virksomheter, kunnskaper osv.

15 Retten skaper særlige rettsregler, men utvikler seg samtidig i en tett interaksjon med de sosiale, kulturelle, økonomiske osv. prosesser. Det rettslige språk kan derfor ikke opprettholde en ren autonomi, men vil kunne preges av de samme uklarheter og mangetydigheter som vi ser på andre samfunnsområder.

16 Rettslig pluralisme Både rettslig pluralisme og rettens polysentri er relative begreper som må forstås i bestemte kontekster. Det er ikke klare grenser mellom de to begreper. De anvendes ofte i kontrast til et begrep om rettens enhet, dvs. der ethvert rettssystem er internt avstemt og koherent.

17 Rettslig pluralisme : Flere og ulike rettslige systemer som virker parallelt og samtidig i forhold til den samme gruppe av borgere (helt eller delvis overlappende). Og som derfor kan inneholde ulike og kolliderende rettslige normer for de samme tilfelle, Eller der ulike rettslige instanser systematisk kommer til noe ulike resultater. Uten at kollisjonene mellom reglene nødvendigvis er forsøkt løst. En antagelse av at kollisjoner mellom regelsystemer / grupper av regler ikke nødvendigvis er et problem.

18 Eksempler : Stater som historisk sett har hatt flere rettssystemer over tid : - sedvanerett, kolonialistiske rettsregimer, nyere lovgivning. Stater som bruker flere andre lands rettssystemer som inspirasjon for sitt rettssystem – slik at retten kan få innebygde motsetninger. Kombinasjoner av nasjonalstatlige rettssystemer og internasjonale traktater med egne håndhevingsorganer.

19 Rettens polysentri Sikter til variasjoner og mangfoldighet også innenfor det vi ofte betegner som ett rettssystem (felles lovgiver, offentlige myndigheter, domstoler). Den økende eksistens av forvaltningsorganer eller domstolslignende organer i forvaltningen eller tilsvarende i det private som fatter vedtak som sjelden overprøves av domstolene og som derved kan utvikle ulike rettslige tolkninger og ulike bruk av rettslige standarder.

20 Eksempler : Flere spesialiserte offentlige kontroll- og tilsynsorganer hvis avgjørelser sjelden bringes inn for de alminnelige domstolene. Bruk av private voldgiftsordninger. Det vil si at viktige deler av rettsutviklingen rent faktisk skjer innenfor spesialiserte sektorer og vil preges av det. Rettshåndhevelsen får dermed flere sentra.

21 Noen forfattere peker på betydningen av at det er svært ulike forhold og situasjoner som i dag reguleres rettslig. Det kan innebære at anvendelsen av begreper som proporsjonalitet, rimelighet, rettssikkerhet, rettferdighet osv. kan fremstå som nokså forskjellige. Rettsanvendelsen vil preges av at det er svært ulike livsforhold, konflikter, interesser, hensyn osv. som reguleres.

22 Det kan skilles mellom en mer radikal og en mer moderat form for rettens polysentri – blant annet knyttet til hvordan domstolene fungerer i forhold til den foreliggende ulike praksis. Det vil være ulike syn mellom jurister på i hvor stor grad slike ”relative” konflikter eller uenigheter er et problem i jussen : - offentlige tilsynsorganer som skaper sine relativt selvstendige linjer, - private voldgiftsnemnder som gjør det samme.

23 Rettens internasjonalisering Den faktiske globalisering og internasjonalisering – statene blir stadig mer faktisk avhengige av hverandre gjennom handel, kulturell utveksling, telekommunikasjon, miljø- og klima-endringer mv. Det er dermed et økende behov for å løse felles problemer. Nasjonalstatene er forpliktet av : stadig flere og mer omfattende traktater. Traktatene inneholder mer rettslig forpliktende formuleringer og har oftere bestemmelser om domstoler eller andre håndhevelsesorganer enn tidligere.

24 Påstand : Internasjonale domstoler og håndhevelsesorganer er blitt mer effektive og mer judisielle. Eksempler: Domstoler- og håndhevingsorganer i internasjonal handelsrett. Komitee og domstoler for internasjonale menneskerettigheter. Kyotoprotokollens system for oppfølging og kontroll.

25 Rettens internasjonalisering med flere forpliktende internasjonale avtaler og håndhevingsorganer kan innebære en fragmentering av retten – fordi rettsområdene håndheves hver for seg. Det kan derfor hevdes at det oppstår flere parallelle rettslige regimer for såvel lovgivning som rettshåndhevelse, Og der de rettslige relasjonene mellom regimene ikke alltid er like avklart.

26 Internasjonale traktater, med virkning mellom statene, Overnasjonale traktater, med virkning mellom statene og mellom borgerne direkte, Transnasjonal rett – mellom organisasjoner som ikke representerer offentlige myndigheter direkte, (NGO´er, transnasjonale selskaper), (også ikke bindende avtaler/forhandlinger mellom repr. for myndigheter,)

27 Eksempler til diskusjon : Diskuter EØS-avtalens status som internasjonal avtale, og dens forhold til EU-traktatene, Diskuter forholdet mellom norske domstoler og EFTA-domstolen, og mellom norske myndigheter og ESA, Forholdet mellom norske domstoler og EMD, Forholdet mellom norske myndigheter og EU- kommisjonen, Forholdet mellom norske myndigheter og FN, samt dets ulike underorganisasjoner,

28 Forholdet internasjonale organisasjoner og norske NGO´er, Hva slags status har internasjonale standardiseringsorganisasjoner? Kan transnasjonale selskaper utvikle transnasjonal rett? Hva menes med begrepet ”cosmopolitan law”? Og ”hard law” og ”soft law”?

29 Retten som en del av det kommunikativt differensierte samfunn Retten er en særlig og spesialisert måte å kommunisere på. Det er bestemte normer for hva som er de relevante kilder, argumenter osv. Det å ta en rettslig beslutning kan være knyttet til å ha en bestemt kompetanse. Ved domstolsbehandling er det særlige regler som gjelder for saksbehandlingen. Samtidig er retten og den rettslige kommunikasjon en del av samfunnet. Retten er avhengig av å forholde seg til andre like spesialiserte og systematiske måter å kommunisere på.

30 Samfunnet består av kommunikasjon, herunder av noen spesialiserte og systematiske former for kommunikasjon som ivaretar særlige oppgaver : - den rettslige kommunikasjon, - rett, - den politiske, - makt, - den økonomiske, - penger - den vitenskapelige, - sannhet, - den massemediale, - nyheter - den religiøse osv..... - tro, Rettens oppgave er å ivareta normative forventninger på en særlig institusjonalisert måte.

31 En viktig del av rettens funksjoner ligger i samspillet mellom rett, politikk, etikk, vitenskap, økonomi osv. Rett – politikk Rett –vitenskap Rett – etikk Når vi ser retten i relasjon til andre oppgaver, kommer det tydeligere frem hva som er rettens oppgaver, og hva som er andre institusjoners og kommunikasjonsmåters oppgave. Det blir lettere å se grensene for den rettslige kommunikasjon.

32 På bestemte samfunnsområder (eks. miljøvern, sosiale tjenester, utdanning, konkurranse osv.) vil der være en vitenskaps/kunnsbasert, en politisk, en rettslig, en økonomisk osv. måte å kommunisere om området på. De spiller sammen, men kan også systematisk misforstå hverandre (eks.forholdet mellom rett og politikk, mellom rett og økonomi osv), De ulike måtene å kommunisere på vil ofte bli stadig mer spesialiserte for å kunne ivareta sine oppgaver. Det kan bidra til at det blir stadig større menings-kløfter mellom rett og politikk, rett og økonomi, rett og vitenskap osv.

33 Eksempel : Den rettslige reguleringen av for eks bio og genteknologi må foreta en enorm reduksjon av den kompleksitet som teknologiene inneholder. Lovgivningen (politikk og rett) må finne noen begreper, formuleringer osv. som man ønsker å regulere i forhold til. Her kan teknologiske, etiske, økonomiske, fordelingspolitiske osv. måter å formulere seg på konkurrere. Her kan det også være svært spesialiserte måter å kommunisere på som konkurrerer – i forhold til å formulere både lovgivning og rettsanvendelse. Det vil ikke nødvendigvis eksistere en gitt konsensuell måte å kommunisere om en regulering av de nye teknologiene på. Det betyr at også de rettslige formuleringene kan bli ”risikable”.

34 Differensieringen av rettens form : En formell rettslig rasjonalitet : - faste kriterier, - retten formuleres slik at den skal kunne forstås uten å vise til noe utenfor seg selv, (straff, prosess, kontrakt) - klart skille mellom staten og private aktører, En materiell rettslig rasjonalitet : - retten knyttes til oppnåelsen av bestemte samfunnsmessige formål, også ved bruk av kunnskapsbaserte standarder, (forvaltningsrett) - en sterk og samfunnsmessig orientert stat, En refleksiv rettslig rasjonalitet : - retten må koordinere en rekke forskjellige formål eller virksomheter og uten at det er noen klar konsensus for hvordan de skal koordineres i forhold til hverandre, (miljørett, sosialrett) - inndragning av en rekke ulike aktører, Å regulere de åpenbare dilemmaer og motsetninger: - det erkjennes at de forhold som skal reguleres og koordineres, byr på reelle motsetninger som ikke bare kan harmoniseres gjennom fortolkning eller forhandling, og der det ofte vil mangle en bakgrunns- konsensus i samfunnet for å foreta valget, (EU-rett, WTO-rett)

35 Rettens grenser og dens sosiale og etisk dilemma : Kontrakter formel materiel refleksiv hybrid etisk/sos. dilemma ordlyd substans forhandl. social-kontr frihed/tvang rollebland. Myndighedsudøvelse formel materiel refleksiv hybrid etisk/sos dilemma ordlyd substans prosess risiko-reg., ustyrbare teknol. selv-reg. selvst,.tekn. Ytringsfrihed formel materiel refleksiv hybrid etisk/sos dilemma frihed ansvar ikke-diskrim., mangekult. mangl konsensus Immaterial-rettigheder formel materiel refleksiv hybrid etisk/sos dilemma naturret utilitarisme differens. globale undtag begrenser viden invest.beskytt. nord/sør økon.forskelle

36 Formell rettslig rasjonalitet : Retten bygger på faste kriterier eller begreper, og forutsettes formulert slik at den skal kunne forstås uten å vise til noe utenfor seg selv. Den bygger på et klart skille mellom offentlig og privat sektor. Eks.: prosessretten.

37 En materiell rettslig rasjonalitet : Retten anvendes til å oppnå bestemte samfunnsmessige formål. Kunnskapene om og oppnåelsen av disse formålene peker ut over retten selv. Retten regulerer samfunnsmessige prosesser på en relativt direkte måte. Eks.: velferdspolitisk lovgivning, formåls- lovgivning,

38 En refleksiv rettslig rasjonalitet : Retten regulerer områder med flere og konkurrerende formål som skal koordineres, og uten at løsningene lar seg formulere i klare regler. Retten bruker en prosedural regulering der det sentrale er hvordan beslutningene fattes, og hvilke organer eller aktører som skal ta dem. Delegasjon av mer ansvar til aktørene selv.

39 Rettens legitimitet : Rettens legitimitet kan vurderes internt i retten (intern konsistens), eller ut fra eksterne kriterier (prosedyre elelr output). Rettens legitimitet kan bestemmes ut fra faste formelle kriterier, eller den kan vurderes ut fra hvordan retten faktisk virker. Rettens legitimitet kan vurderes ut fra hvordan den blir til, (prosedyre-legitimitet) Eller ut fra hvilke resultater som produseres (output-legitimitet).


Laste ned ppt "Noen rettslige utviklingslinjer Forelesning ex.fac. Juss 25.August 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google