Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS Effektiviseringsnettverk, rådmannssamling Gardermoen 13.januar 2011 KS Effektiviseringsnettverk 20+ Tina Skarheim, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS Effektiviseringsnettverk, rådmannssamling Gardermoen 13.januar 2011 KS Effektiviseringsnettverk 20+ Tina Skarheim, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS Effektiviseringsnettverk, rådmannssamling Gardermoen 13.januar 2011 KS Effektiviseringsnettverk 20+ Tina Skarheim, KS

2 Program Torsdag 13.januar 2011 10:00Velkommen, presentasjoner og introduksjon Kristiansund sine mål og ambisjoner Trondheim sine erfaringer fra ASSS-nettverk 11:30Lunsj 12:30Eksempler på dokumentasjon Demografi, produksjonsindekser, inntektssystem 15:00Slutt

3 KS KS – Kommunesektorens viktigste utviklingspartner Kommunene – KS sin viktigste utviklingspartner! Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

4 KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Arbeider for medlemmene  Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning Arbeider sammen med medlemmene  Prosjekter, Effektiviseringsnettverk, utredninger og høringer Arbeider på vegne av medlemmene  Forhandlinger, presse, samfunns- og myndighetskontakt, konsultasjonsordningen

5 Nytt tilbud – men basert på erfaringer! –Basis i KS Effektiviseringsnettverk, bruker erfaringer fra ASSS-nettverk og ”industri-nettverk” Varighet 2010 – 2013 PLO og Grunnskole sammen –¾ av kommunebudsjettet –Stor % andel innbyggere berørt Møteplasser for ledere og nøkkelpersoner –To årlige samlinger i hvert tjenestenettverk –En årlig rådmannssamling –KS vil bringe signaler og kunnskap fra 20+ inn i det interessepolitiske arbeidet

6

7

8 Tilgang og bruk av styringsdata Økt innsikt i egne tjenester  Er det sammenheng mellom ressursinnsats og resultat?  Er resultatet godt nok?  Hva er ”godt nok” for oss, og for våre brukere? Bred anvendelse  Dokumentasjon og informasjon må opp og ut!  Ikke bare rapportering, men også dialog Utvikling basert på dokumentasjon og dialog  Vi tror at 20+ kommunene er mer endringsdyktige enn både større og mindre kommuner!

9 Bedre styringsinformasjon og praksis KS ønsker å bidra til utvikling og endring Kommunene bestemmer selv hva som skal endres, retning og tempo

10 Forutsigbarhet og klare mål for samlinger Helhetlig blikk på kvalitet og økonomi Kommunene stiller med egne utfordringer og engasjerte deltakere Oppfølging og arbeid mellom samlinger KS bidrar med dokumentasjon, støtte og prosesskunnskap

11 Suksessfaktorer for å lykkes med nettverksdeltakelse Forberedelse og etterarbeid Forpliktelse, kontinuitet og deltakelse Bruke tid effektivt på samling, slik at dere får mindre å gjøre hjemme! Forankring Erkjent behov for utvikling Kommunene/deltakerne anvender kunnskap fra nettverket i egen styring og utviklingsarbeid Rådmannsnivået etterspør og engasjerer seg

12 Hva sier andre? Fra evaluering PLO 2010 Nesodden v/PLO-sjef Anita Nilsen Deltakelse i eff.nett er det beste som har skjedd i 2010! Vi har fått bekreftet det vi ”visste” på forhånd, men nå kan vi også dokumentere det! Gjennom tallene fra KS fikk Nesodden skilt utgifter til hj.tj under og over 67 år, og dette har hatt veldig stor verdi for innsikt og styring. Gjennom brukerus fikk vi kunnskap som gjorde at vi fulgte opp med dialogcafe med brukerdialog/medvirkning Gran v/Virksomhetsleder Gitte Korvann Kostra-data/dokumentasjon fra KS viser at Gran har lav andel medarbeidere med fagkompetanse. PLO-tj selv synes dette var merkelig, og gjennom nettverksdeltakelsen … oppdaget da at kommunens PAI-registrering og –rapportering er svært mangelfull.

13 ASSS-rapporter er publisert på nett http://www.ks.no/tema/Okonomi/Effektiviseringsnettverkene/A SSS-rapporter-for-2010/http://www.ks.no/tema/Okonomi/Effektiviseringsnettverkene/A SSS-rapporter-for-2010/

14 Utvalgte styringsindikatorer Kilde: Kostra

15 Merk: Basert på data som er sårbare for feil og mangler i kommunens registrering og rapportering! Pleie- og omsorgstjenester

16 Alders- fordeling Levekår Behov Innbyggernes behov Politisk prioritering Kommunens inntektsnivå Kapasitet Hvem mottar tjenester? Enhets- kostnad Hvor mye mottar hver bruker? Bruker- tilfredshet Resultat for brukeren Medarbeider- tilfredshet, sykefravær, kompetanse Samsvar mellom innsats og resultat? Får vi gode nok resultater? Hva er ”godt nok”? Behov Ressurs- innsats Deknings -grader Kvalitet Produk- tivitet Resultat- effektivitet Riktige tjenester til riktige innbyggere?

17 Pleie- og omsorgstjenester Andel innbyggere over 67 år Andel utgifter til pleie- og omsorgstjenester Store variasjoner i nettverket, men samsvar mellom andel innbyggere i målgruppa og samlede utgifter

18 Ressursbruk - Kr pr innbygger (Hensyntar ikke at ulik alderssammensetning påvirker tjenestebehovet – og at det ikke er lurt å sml uavhengig av dette)

19 Merk: Kroner pr innbygger forteller ikke hvor mange/hvem som mottar tjenester, eller hvor mye hver bruker mottar Behov Politiske prioriteringer Kommunens inntektsnivå Horten har ca 3500 innb over 67 år. 3500*20 000 = ca 70 mill høyere ramme for å komme på nivå med Ringerike

20 Profil med vekt på hjemmetj eller institusjon? Fordeling av netto driftsutgifter til PLO, konsern Gjennomsnitt alle kommuner unntatt Oslo, 2009 RingsakerHorten ”Ytterpunkter” i nettverket: Profil og prioritering som gjenspeiler politiske valg?

21

22 Ressursinnsats/prioritering Kr pr innbygger over 67 år (Beste prioriteringsindikator dersom man ikke har pålitelige Iplos-tall (dette er en ren Kostra-indikator) – hensyntar at hoveddelen av tjenestemottakere er over 67, men ikke at tyngste mottakere er under 67)

23 Ressursbruk Kr pr innbygger og % av samlede utgifter

24 Hvem mottar tjenester? Pleie- og omsorgstjenester er ikke det samme som eldreomsorg!

25 Forutsatt at en time koster det samme uavhengig av hvem som mottar tjenesten, så er timer = kroner…

26 Gjennomsnittlig utgift pr hjemmetjeneste-mottaker under 67 år Variasjon må ses i sammenheng med dekningsgrader og brukernes behov.

27 Gjennomsnittlig utgift pr tjenestemottaker over 67 år. Inkluderer både hjemmetjenester og instgitusjon(men hensyntar ikke at også personer under 67 er brukere av inst.tj) Variasjon må ses i sammenheng med dekningsgrader og brukernes behov.

28 Tjenestetildeling innbyggere 80 år og eldre

29 Korr bto dr.utg pr komm plass

30 Grunnskole

31 Andel innbyggere i alder 6-15 år Andel utgifter til grunn- og spesialskole (F202, 214, 222, 223) Store variasjoner i nettverket, men samsvar mellom andel innbyggere i målgruppa og samlede utgifter

32 Behov Andel innbyggere i målgruppe, alder

33 Utgifter pr elev

34 Utgifter pr elev og andel utgifter til skole Nittedal og Askøy : Høyest andel barn i befolkningen

35 Antall skoler i kommunen, og gjennomsnitt elever pr skole

36 Andel elever som får spesialundervisning

37 Årstimer pr elev med spesialundervisning

38 Andel elever med spesialundervisning, og årstimer pr elev med spesialunderv.

39 Andel elever med skoleskyss, utgift pr elev med skoleskyss

40 Andel elever som får spesialundervisning, og andel lærertimer som brukes til spesialundervisning

41 Korrigerte bto dr.utg pr elev og årsverk pr elev (voksentetthet)

42 Sammensetning av utgifter – pr elev Undervisning, skyss, skolelokaler, spesialskoler

43 Neste rådmannssamling: 17.januar 2012


Laste ned ppt "KS Effektiviseringsnettverk, rådmannssamling Gardermoen 13.januar 2011 KS Effektiviseringsnettverk 20+ Tina Skarheim, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google