Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksuallovbruddene – særlig om voldtekt Forelesning 19. september 2008 Aina Mee Ertzeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksuallovbruddene – særlig om voldtekt Forelesning 19. september 2008 Aina Mee Ertzeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksuallovbruddene – særlig om voldtekt Forelesning 19. september 2008 Aina Mee Ertzeid

2 2 Pensumsituasjonen Læringskrav: God forståelse av straffeloven § 192 om voldtekt Andenæs/Bratholm: Spesiell strafferett 1996 kap. 14 Ertzeid: Straffeloven § 192 om voldtekt – et supplement til pensum i spesiell strafferett. Jussens Venner nr. 6/2006 Andenæs v/Andorsen: Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene. 2008.

3 3 Oversikt over sedelighetskapittelet Revidert ved lov 11. august 2000 nr. 76. –Forarbeider: NOU 1997: 13 Seksuallovbrudd, Ot.prp. nr. 28 (1999-2000) og Innst. O. nr. 92 (1999-2000). To hovedtyper av straffebud: –Bestemmelser som verner enkeltindividet –Bestemmelser som beskytter generelle samfunnsinteresser

4 4 Sentrale begreper Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd Seksuell handling Seksuell omgang Samleie

5 5 Seksuell omgang Samleie Masturbering, innføring av fingre i skjede eller endetarmsåpning, slikking av kjønnsorganer, samleielignende bevegelser med blottet kjønnsorgan mot en annens nakne kropp

6 6 Samleie Kvalifisert form for seksuell omgang Betydning blant annet for anvendelse av minstestraff og for strafferammer, dermed også foreldelsesfrister Betydning for straffansvar i straffeloven § 198 om søskenincest. Legaldefinert i straffeloven § 206.

7 7 Straffeloven § 206 Første punktum: –”Når bestemmelsene i dette kapittel bruker uttrykket samleie, menes vaginalt og analt samleie. Annet punktum: –Med samleie likestilles innføring av penis i munn og innføring av gjenstand i skjede eller endetarmsåpning. Tredje punktum: –Ved handlinger som nevnt i § 195 likestilles med samleie også innføring av penis inn i og mellom de store og små kjønnslepper.”

8 8 Seksuell handling Typisk beføling Avgrenses oppad mot seksuell omgang –Graden av intimitet og intensitet avgjørende –Skillet kan ha stor betydning, for eksempel gjelder voldtektsbestemmelsen bare omgang – ikke handling Nedre grense –Rt. 2006 side 431: Ikke alle upassende og uønskede berøringer med et visst seksuelt preg er over grensen for det straffbare.

9 9 Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd Skjer overfor noen – ikke med noen –I utgangspunktet ikke berøring Typisk blotting og slibrigheter

10 10 Voldtekt ”Den som a)skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller b)har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen c)ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv, straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år.”

11 11 Bokstav a - seksuell omgang ved vold eller truende atferd Vold –Ikke endret ved revisjonen –Vidt voldsbegrep –Samme terskel som straffeloven § 228? Truende atferd –Omfatter også tidligere § 194 første ledd –Trusler om fysisk maktbruk, avsløringer mv. –Annen truende atferd Krav om årsakssammenheng mellom midler og seksuell omgang, jf. ”skaffer seg … ved…”

12 12 Bokstav b – ”hjelpeløshetstilfellene” Var før revisjonen regulert i straffeloven § 193 første ledd. Grunnelementet er at fornærmede er ute av stand til å motsette seg handlingen. Rt. 2003 side 687 – innskrenkende tolkning

13 13 Bokstav c Tilføyd av justiskomiteen i revisjonen i 2000. Bakgrunn: Rt. 1999 side 1718. Omfatter i tillegg tilfeller der to personer blir tvunget til å ha seksuell omgang med hverandre. Krav om årsakssammenheng – ”ved vold eller truende atferd… får noen til å …”

14 14 Felles vilkår a, b og c Relativ bedømmelse, jf. første ledd annet punktum –”Ved vurderingen av om det er utøvd vold eller truende atferd eller om fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det legges vekt på om fornærmede var under 14 år.” Bare seksuell omgang (ikke handling).

15 15 Skyldkravet Straffeloven § 192 første til tredje ledd: forsett, jf. straffeloven § 40. Straffeloven § 192 fjerde ledd: grov uaktsomhet. Straffeloven § 192 tredje ledd bokstav d: culpa levissima, jf. straffeloven § 43.

16 16 Strafferammene Første ledd: Fengsel inntil 10 år. Annet ledd: Minstestraff på 2 år og heving av lengstestraffen til 15 år hvis a)den seksuelle omgangen var samleie, eller b)den skyldige har fremkalt en tilstand som nevnt i første ledd bokstav b for å oppnå seksuell omgang.

17 17 Tredje ledd: Lengestraff på 21 år hvis a)voldtekten er begått av flere i fellesskap, b)voldtekten er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte c)den skyldige tidligere er straffet etter denne bestemmelsen, d)den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse.

18 18 Fjerde ledd, grovt uaktsom voldtekt: –Fengsel inntil 5 år. –Ved omstendigheter som nevnt i tredje ledd, fengsel inntil 8 år.

19 19 Eventuelt hvis tid: Straffutmålingsnivå i praksis Konkurrens

20 20 Behandlingen av voldtektssaker Store mørketall Høy henleggelsesprosent Høy frifinnelsesprosent Styrket prosessuell stilling for voldtektsofre jf. lov 7. mars 2008 nr. 5, i kraft 1. juli 2008. Nyere rapporter mv: –Riksadvokatens utredning rapport 1/2007 –NOU 2008: 4 Fra ord til handling

21 21 Et menneskerettslig perspektiv EMK art. 3 og 8 M. C. mot Bulgaria: –”In accordance with contemporary standards and trends in that area, the member States’ positive obligations under Article 3 and 8 of the Convention must be seen as requiring the penalisation and effective prosecution of any non-consensual sexual act, including in the absence of physical resistance by the victim”.


Laste ned ppt "Seksuallovbruddene – særlig om voldtekt Forelesning 19. september 2008 Aina Mee Ertzeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google