Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 1 DRI 2001 Pensumseminar 26. aug. 2004 Interaktive nettsteder og IKT i forvaltningen Litt om pensumseminarer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 1 DRI 2001 Pensumseminar 26. aug. 2004 Interaktive nettsteder og IKT i forvaltningen Litt om pensumseminarer."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 1 DRI 2001 Pensumseminar 26. aug. 2004 Interaktive nettsteder og IKT i forvaltningen Litt om pensumseminarer og obligatorisk oppgaver Hva er interaktive nettsteder Tjenestetrappa Kvalitetskrav til offentlige nettsteder Rammer for offentlig bruk av IKT Litt om ansvar og myndighet vedr. IKT

2 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 2 Forelesningsplanen og pensum Forelesningene : http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI2001/h04/tid-og-sted.xml http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI2001/h04/DRI%202001%20de taljplan_H%202004.htmhttp://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI2001/h04/DRI%202001%20de taljplan_H%202004.htm Pensum: http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI2001/h04/pensumliste. xmlhttp://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI2001/h04/pensumliste. xml Grunnbøkene Kompendiet Tilleggslitteratur Forelesninger, pensumseminar og kollokvier Obligatoriske oppgaver

3 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 3 Interaktive nettsteder – hva er det? Nettside med funksjoner som tillater begrenset kommunikasjon bruker – nettsted, som f eks. http://www.statskonsult.no/ Interaksjon nettsted – bruker, f eks. utfylling av skjema, ev elektronisk innsending (men manuell behandling) Aetat http://www.aetat.no/cgi-bin/aetat/imaker Trydgeetaten http://www.trygdeetaten.no Skatt og ligning http://www.skatteetaten.no/ Helse: Fritt sykehusvalg http://www.sykehusvalg.net/sidemaler/FinnVentetiderGraf isk.aspx?id=2006

4 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 4 Modell for elektronisk tjenesteyting Tjeneste Virksomhet kanal Vevtjeneste Epost Telefon OSK..

5 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 5 Den såkalte tjenestetrappa

6 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 6 Eksempler på de ulike trinnene- 1 1. trinn: ”Brosjyre på nett”: Ren informasjonsformidling på generelt nivå, ingen søkefunksjoner mm http://odin.dep.no/smk/norsk/index-b-n-a.html http://www.sykehusvalg.net/sidemaler/FinnVenteti derGrafisk.aspx?id=2006 2. Enkel interaktivitet, som har søkefunksjoner http://www.skatteetaten.no/ http://www.trygdeetaten.no/default.asp?strTema=f amilie&path=barnebidrag&path_sub=saksgangen http://www.giftinfo.no/

7 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 7 Trinn 3: Individuell kommunikasjon, f eks elektroniske skjemaer som kan fylles ut online og sendes direkte. : Innebærer oppslag mot interne fagsystemer/databaser NB: Dette krever ofte elektronisk identifikasjon http://www.skatteetaten.no/elektroniske_tjenester/ http://www.aetat.no/SoekeprofilWeb/omsokcv.do http://bidragsveileder.trygdeetaten.no/bidragsveileder/ser vlet/dispatcher /

8 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 8 Trinn 4 Elektronisk Interaksjon og samhandling, forutsetter at flere offentlige etater samhandler, f eks. http://www.samordnaopptak.no/ http://www.brreg.no/blanketter/samordnet.html

9 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 9 Hvordan står det til i dag

10 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 10 Nettsteder er komplekse byggverk

11 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 11 Hvilke krav stilles til et offentlig nettsted Det generelle indikatorsettet for kvalitetsvurderinger finnes på : http://www.norge.no/kvalitet/kvalitet2004/

12 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 12 Hva karakteriserer forvaltningen i Norge? En sterk sektorisert forvaltning –Hvert departement har ansvar for sine underordnede etater og institusjoner Desentralisert og delegert ansvar –De enkelte virksomhet har betydelig frihet og ansvar i organisering og oppgaveutføring – innen gitte rammer Et grunnleggende skille mellom stat og kommune, men Kommunal og regionaldepartementet har en overordnet rolle i statens ’styring’ av kommunene Sentralforvaltningens nettsted: http://odin.dep.no/http://odin.dep.no/ Kommunale nettsteder >http://www..kommune.no/

13 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 13 Noen hovedtrekk ved statens styring av IKT Desentralisering og sektorisering Hver enkelt statlig virksomhet har ansvar for sin egen IKT-bruk –Omfatter både planlegging, utvikling/kjøp og bruk –Må ivareta hensyn til lover og regelverk –Spesielt vurdere behov og krav til sikkerhet Hver fagdepartement har overordnet ansvar for bruk av IKT innen sin sektor –Godkjenne større investeringer og utviklingsarbeider –Vurdere behov for infrastrukturtiltak og andre spesielle forhold

14 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 14 Arbeids- og administrasjonsdep (Aad) har et overordnet samordningsansvar Generelt bidra til modernisering og effektiv bruk av IKT i staten Etablering av nødvendige fellesløsninger der dette ansees nødvendig –Standardisering, f eks. innen datakommunikasjon –Retningslinjer for IKT-bruk, f eks elektronisk saksbehandling etc, –Overordnet sikkerhetsarbeid,bl.a. PKI-løsninger Statskonsult er Aad underliggende kompetanse- organ også innen IKT – er nå fristilt som AS Riksarkivaren forvalter arkivinstruksen mm

15 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 15 Kommunenes og fylkeskommunenes bruk av IKT Hver kommune og fylkeskommune velger sin egne IKT-løsninger og IKT-organisering Men statlige pålegg ’styrer’ deres IKT-bruk –Lover og regler –Pålegg om innrapportering –Styring innen de enkelte sektorer : skole, helse Kommunenes sentralforbund (KS), i samarbeid med Statskonsultbidrar til samarbeid og fellesløsninger og søker å forenkle kommunikasjon mellom stat og kommune Statskonsult : http://www.statskonsult.no/http://www.statskonsult.no/ KS: http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=2022 http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=2022

16 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 16 IKT i det offentlige Noen ulike typer løsninger og systemer Felles infrastruktur og kommunikasjonssløsninger Administrative systemer –Lønn, regnskap, arkiv Fagsystemer –Trygde- skatt&ligning, lånekassa, toll,..... Brukertjenester –Informasjonstjenester, elektroniske skjemaer,... Samarbeidsstøtte –E-post, systemer for deling av data, kalendre,.. Samordningsløsninger –Systemer som støtter samspill og arbeidsdeling på tvers i forvaltningen

17 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 17 Elektronisk saksbehandling – forhold mellom de ulike moduler Saksbehandlersystemer Statens generelle kravspesifikasjon http://www.statskonsult.no/publik/publikasjoner/sgk- krav/index.htm

18 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 18 Fagsystemer Knyttet til den enkelte etats spesielle saksområde Forankret i en delegert myndighet fra Storting og departement Hjemlet i lov(er) forskrifter og annet regelverk –Eks: –Trygdesystemer –Skatt – og ligning –Tollbehandling –.........

19 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 19 Noen problemer ved dagens offentlig sektor Brukerretting av informasjon og elektronisk tjenestetilbud er for svakt utviklet/koordinert Datautveksling og kommunikasjon på tvers av etats- og sektorgrenser er et problem på mange områder Sikkerhet og tillit rundt elektroniske transaksjoner må bedres Fokus på kost/nytte-vurderinger og gevinstrealisering IKT utnyttes for dårlig til erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og ideutvikling Strategisk lederkompetanse på IKT-området må bedres + AJ-kommentar: Kvaliteten på offentlige data er ofte for dårlig. Men hvor god er det mulig å få den ??

20 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 20 Portaler En vev-basert tjeneste som fungerer som en inngangsport til samlinger av nettbasert informasjon, og som i tillegg tilbyr ulike verdiforøkende tjenester bygget opp med utgangspunkt i de tjenester den formidler. Eks: http://odin.dep.no/ Norge.no http://forvaltningsnett.dep.no/ http://www.enorge.org http://www.livsit.info/ Om portaler, se (http://www.statskonsult.no/publik/publikasjoner/n2002- 01/n2001-01-%20engelsk.pdf)http://www.statskonsult.no/publik/publikasjoner/n2002- 01/n2001-01-%20engelsk.pdf

21 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 21 Noen ’flinke’ kommuner på nettet http://www.livsit.info/om_livsit.htm http://www.oppdal.kommune.no/?pageid=1159 http://www.levanger.kommune.no/ http://www.lillesand.kommuneno http://www.hole.kommune.no/ Eksempel på dårlig nettside?: Kommunenes sentralforbund http://www.ks.no/templates/Startside.aspx?id=30

22 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 22 Offentlig servicekontorer (OSK) Offentlig service-kontorer skal være et felles kontaktpunkt mot publikum for kontakt mot såvel offentlige som private tjenester –Service-kontorer kan være en samordning mellom ulike statlige etater, eller mellom kommune og stat –Det var i 2002 24 offentlige service-kontorer og ca 125 kommune service-torg Eks: http://www.enebakk.kommune.no/ Se ellers http://www.servicekontorer.no/ http://www.servicekontorer.no/debatt/index.htmhttp://www.servicekontorer.no/ http://www.servicekontorer.no/debatt/index.htm

23 DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 23 Oppsummering Målene for bruk av IKT i staten –Effektivisering –Bedre tjenester mot brukerne (publikum) –Bedre samspill med næringslivet –Reorganisering av statlige virksomheter –Styrke demokratiet –Styrke grunnlaget for næringsutvikling generelt Men det er en rekke utfordringer : –Sikkerhet og infrastruktur for digital signatur –Gjenbruk av data og datautveksling på tvers – men samtidig sikre datakvalitet –Bedre kommunikasjon og samvirke mellom etatene


Laste ned ppt "DRI2001 h04 - Pensumseminar 26. aug. 2004 Arild Jansen 1 DRI 2001 Pensumseminar 26. aug. 2004 Interaktive nettsteder og IKT i forvaltningen Litt om pensumseminarer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google