Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING"— Utskrift av presentasjonen:

2 TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING
Liv Margarete Lassen

3 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
TEORI ” Teori er når man vet at alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer og ingen vet hvorfor. I dette rom blir teori og praksis forenet-ingenting stemmer og ingen vet hvorfor.” Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

4 Ulike teoretiske retninger
Behaviorime - Psykodynamisk - Humanistisk - System EklektiskTeori Problemløsningsmodeller Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

5 Hypoteser, teori og modell
Teori ”En helhet av hypoteser hvor sammenhengen mellom dem er klargjort” Hypoteser ”Forklarer beskriver eller fortolker mulige saksforhold, viss sannhet man er usikker på, men berett til å undersøke” Modell ”Et system som brukes til å representere et annet” (forenklet framstilling) Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

6 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
PRAKSIS P3 Etisk begrun-nelse Verdier Praksisteori P2 Erfaringer overført kunnskap Teori-basert begr. Praksis-baser P1 Handling Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

7 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
HISTORISK LINJE 1951 1900 Pavlov 1849/1900 Skinner 1904 Rubenstein 1889 Luria 1902 Berne 1910 Vygotsky 1896 Leontjev 1903 Systemteori Freud 1858 Perls 1893 Frankl 1909 Glasser 1928 Satir 1921 Adler 1870 Bateson 1952 Rogers 1902 Ellis 1930 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

8 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Sentrale retninger Psykoanalysen: Fokus på det indre; atferden en følge av indre krefter Humanismen: Fokus på hele identiteten; følelser, tanker og atferd Behaviorismen: Fokus på det som er synlig atferd - målbar Systemteori: Fokus på systemets påvirkning på individet Hvilke bindinger /roller styrer atferden Dysfunksjonell atferden er et symptom for dysfunksjon i systemet Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

9 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Polariteter Psykodynamisk Følelser/emosjoner Fokus - fortid Innsikt viktig Problemet - symptom Ubevisste er vesentlig Atferdsteori Atferd(+/- kognisjon) Fokus nåtid Innsikt - ikke viktig Problemet reelt: ikke lært atferd feil-lært atferd Bevisste er vesentlig Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

10 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Psykoanalysen Psykoanalysen Freud (1856) Vienna Medisinsk bakgrunn Tre nivåer i psyken superego - ego - id Viktig å finne en balanse i nivåene Drivkraften - Libido Livsinstinkter Døds- og aggressive instinkter Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

11 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Psykososiale stadier Orale 0-1 Anale 1-3 Fallisk/Ødipal 3-6 Latens 7-13 Genital 12 15 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

12 Flere psykoanalytikere…...
Adler (1870) Medisinsk bakgrunn Makt og mindreverdighet Jung (1870) Sveits Psykiater Arketyper -kollektiv bevissthet, myter drømmer, eventyr, religion. Reich (1897) Østeriksk/Amerikansk lege Vegetoterapi Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

13 Neofreudianske teorier: Egopsykologi
Erikson (1902) Tyskland 8 stadier Lekens betydning Det sosiale samspillet Anna Freud (1895) Forsvarsmekanismens betydning Berne (1910) Canada Transakskjonsanalysen Foreldre - Voksen - Barn Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

14 UTVIKLINGSKRISER= Kriser som naturlig hører menneskelivet til
Grunnleggende tillit kontra mistillit (0-1år) Selvstendighet v.s. Skam/tvil(2-3år) Initiativ v.s. Skyldfølelse (4-7 år) Flid v.s. Mindreverdsfølelse ( år) Identitet v.s. identitetsløshet (13-19 år) Nærhet, distanse/isolasjon (20-30år) Skapende-stagnasjon (30 år - alderdom) Integritet - bitterhet (alderdom) E. Erikson. Ref: Cullberg: ”Mennesker i krise og utvikling” (Oslo, 1998) Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

15 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Psykodynamisk Problemforståelsen Ubalanse mellom de dynamiske delene av psyken I forhold til psykososiale faser Avdekke Vansker gjennom: Lek Tegning Tester Assosiasjoner Samtale o.s.v. Framgangsmåter Tiltak Tiltak: Samtale Lek Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

16 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Behavioristisk teori Klassisk betinging (Pavlov, Watson) Forklarer atferd som respons læring Neutral stimulus Ubetinget stimulus Refleks R Betinget stimulus R Bjelle Mat Salvering Bjelle Salvering Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

17 Operant betingning (Skinner)
Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

18 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Betingning Ta vekk Gi Atferd forsvinner Avbetingning Øker atferd + Forsterker _ Stimuli Forsterker Straff minsker atferd Øker atferd Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

19 Sosial læringsteori Bandura & Walters Tharp og Wetzl
Modelllæring Viktighet av sosiale aspekt Mål Å lære ny atferd til gammel stimuli som et mønster. Atferd kan inkludere tanker og følelser Kognitiv teori Meichenbaum-Piaget-Luria Nevrolingvistisk Programmering Bandler og Grinder Kognitiv Systematisk begrepsopplæring Nyborg - atferd Selvinstruksjon Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

20 Sivert og Sveaas modell 1986 ”Store lille verden”
Problemet beskrives: Av barnehagepersonalet Av foreldrene Av barnet selv Problemet beskrives som: Det barnet gjør I sitt miljø Barnets atferd vurderes i forhold til: Ønsket atferd Uønsket atferd KARTLEGGING Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

21 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
KARTLEGGING Individuelle kjennetegn ved barnet: kompetanse atferdsmessige forutsetninger for å lære Barnets kognitive stil Barnetets atferd sett i forhold til barnehagens miljøbetingelser Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

22 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Valg av mål Hva vil vi barnet skal: Gjøre mer av Gjøre mindre av Lære nytt Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

23 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Tiltak Hva gjør vi? Tiltak for at barnet skal tilegne seg læring Tiltak for å øke ønsket atferd Tiltak for å redusere uønsket atferd Tiltak for å forebygge Tiltak utføres i samarbeid med foreldre og andre samarbeidsparter Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

24 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Vurdering Har det funnet sted en forandring? Har det ført til en forandring ? Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

25 Beteende terapeutiske paradigm och modeller (Sten Rønneberg)
Åndelige faktorer Identitet Verdier Kompetanse Alternativ betinging Stimuli Atferd Konsekvenser Mulige andre variabler Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

26 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
BEHAVIORISTISK Problemforståelsen Feillæring eller ikke læring Analyse av S_R dimensjon i forhold til atferd Kartlegge gjennom observasjon eller intervju for å identifisere: Stimulus – det som er før adfereden Responsen – atferden Konsekvene – det som skjer etterpå Identifisere - modellæring Framgangsmåter Tiltak: Forandre reaksjon på ønsket/ uønsket atferd. Forsterke ønsket atferd overse uønsket atferd. Bygge opp (shaping) av ikke lært atferd. Igangsette positiv modellæring Tiltak Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

27 HUMANISME - Den tredje vei Rogers - Maslow - Glasser - Nissen
1. Humanistisk 2. Eupsykisk 3. Bevisst og ubevisst 4. Motivet- ”vekst hypotesen” Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

28 Psykologisk utvikling Behovenes relative fremtredenhet (Etter Kreck & Crutchfield 1969:499)
Utviklingsmessig forandringer av de fem behov gruppene i Maslows hierarki Selv-aktualisering Respekt Kjærlighet Fysiologiske Sikkerhet Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

29 Symbolsk interaksjonisme G. Mead 1934
Kognisjon/ Følelser Vurdering og persepsjon Vurdering og persepsjon RV S V RS ”Jeg speiler meg i andres reaksjon på meg” Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

30 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
HUMANISTISK Udekkede basale behov styrer bruk av krefter Mister kontakt med egne følelser (behov/identitet) Problemforståelsen Analysere situasjonen gjennom intervju/samtale med barnet og viktige voksne Fokus - Her og nå Opptatt av: Ressurser Mangler Framgangsmåter Tiltak: Rådgivningsforhold- varm /aksepterende Sikre tilfredstillelse av basale behov Lære barn/foreldre å formulere å dekke egne behov Tiltak Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

31 Systemteori - Kommunikasjon
Bateson 1952 California -double bind Familieterapier Conjoint - Virginia Satir Strukturell - Minuchin, Haley Strategisk -Watzlawick Systemisk - Milanogruppen Selevini, Palazzoli Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

32 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Fra Dyaden til system Dyaden Triaden Systemer Punktuering i et hendelsesforløp Kommunikasjonsprosess - Livsløp Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

33 Den sirkulære forståelsen
Individet ses som en del av en større helhet der en rekke elementer handler og reagerer på hverandre på uforutsigbare måter. Fordi handling og reaksjon er kontinuerlig, endrer ”feltet” hendelsen skjer i. ”Alt henger sammen” Økosystemer Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

34 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Systemteori Systemet vedlikeholder og forsterker atferden til medlemmene ut fra dens behov (for eksempel homeostase, meningsstrukturer) Problemer er symptomer av et dysfunksjonelt system Dysfunksjoner: ”Run away” Strukturproblemer Myter, regler, meninger Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

35 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Økologisk retning Bronfenbrenner - utviklingsperspektiv (Barn i to verdener) Fire nivå: Mikro - system Meso - system Ekso - system Makro - system Makro Ekso Meso Mikro Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

36 Økologisk retning- Bronfenbrenner
MAKROSYSTEMET (For eksempel Staten) EKSOSYSTEMET (Kommunen, b/u avd., ppt, osv ) MESOSYSTEMET (tverrfaglig samarbeid) MIKRO SYSTEMET (Barnet, barnehage/ skole, familie. Nære venner) Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

37 Løsningsfokusert rådgivning
de Shazer, Insoo Kim Berg, Gro Jonsrud Langslet, Ben Furman Bygger på systemteori Tar alltid med det relasjonelle i analysen Fokuerer på løsninger og fremtid Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

38 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Salutogenese & Coping Meta-teorier som påvirker valg av rådgivningsmodel og prosessen Antonovsky, Cederblad, Sommerschild: leting etter helsefremmende aspekter (SOC – mening, forståelse, løsninger) Lazarus & Folkman, Beresford, Gjærum, Lassen: Både personlige og sosio-kulterelle ressurser sett som grunnlag for strategier som fremmer ”coping” (mestring) Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

39 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Empowerment Dunst, Trivette og Deal – tidlig intrvensjon Faureholmen, Askheim, Lassen – Spes. Ped. Menon- ledelse & organisasjonsutvikling Tre teser Alle har eksisterende styrker, evner og muligheter for å bli mer kompetente Manglende kompetanse ligger like mye hos systemet som indiv Beste læring skjer når erfaringer fører mot selvattribusjon (å være aktør) Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

40 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Systemisk ” Systemet” vedlikeholder og forsterker atferd utfra ”dets” behov” Atferden er et symptom på et dysfunksjonelt system Problemforståelsen Framgangsmåter Samler alle involverte parter i systemet Gjennom sirkulær spørring og andre intervju måter; finner hypoteser Tiltak: Endre systemets ”homeostase” med intervensjon, oppgaver, reformuleringer og lekser Tiltak Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

41 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007
Eklektisk Teknisk Divergerende (ulike) Valg av mange Anvende det som er Samling Seleksjon Anvende deler Ateoretisk men empirisk Sum av delene Realistisk Teoretisk Konvergerende (felles) Kombinasjon av mange Skape noe nytt Blanding Syntese Forene deler Mer teoretisk enn empirisk Mer enn sum av delene Idealistisk Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007

42 Modell for counsellor decisionmaking in individual counselling
Personlige faktorer Teori Strategi Metode og teknikker Spesifikk respons Klient-respons Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2007


Laste ned ppt "TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google