Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ETTERMARKEDSFORUM 30.1.2013 VELKOMMEN!.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ETTERMARKEDSFORUM 30.1.2013 VELKOMMEN!."— Utskrift av presentasjonen:

1 ETTERMARKEDSFORUM VELKOMMEN!

2 ETTERMARKEDSFORUM 30.1.2013 Rekruttering Sikre bilskadereparasjoner
Nasj. register for kjøretøyhistorikk Ettermarkedet ”Frie” verksteder Omdømmeundersøkelsen 2012 Kartlegging 2012 Sommermøte torsd. 6. – fred. 7. juni 2013, Strömstad Innspill??? SVV Møte med Vegdirektøren Typegodkjenning – ventetider Trafikkstasjoner Autosys Dokumentasjoner Registrering av hybridbiler PKK EU-direktiver / -forordninger / Forskrift om godkjenning Energimerking

3 Rekruttering TIP: 7756 elever totalt 2012, oppgang med ca 450 elever fra 2011

4 Rekruttering Hva har vi gjort Hva vil vi gjøre fremover
brosjyrer, roll-up, div. materiell Yrkesmesser / utdanningsmesser Skolebesøk Bedriftsbesøk Hva vil vi gjøre fremover Styrke og strukturere skole- og bedriftsbesøk Renommé Forprosjekt frem til 14. mars i år Innspill / rekrutteringssituasjonen? ……?

5 Sikre bilskadereparasjoner
Standarddokument Bilskadeverksteder forplikter seg til å følge bilprodusentenes manualer, krav til verktøy og utstyr, krav til kompetanse Egenerklæring FNO (forsikringsselskapene) er med på å stille krav Blir / vil bli lagt inn i samarbeidsavtaler med verksteder Bilglass Vegdirektoratet vurderer etter oppfordring fra bil- og forsikringsbransjen om dette skal være ”godkjenningspliktig arbeid”; vil i så fall kunne skille ut useriøse Nasjonalt skaderegister / TFF / FNO og VD har dialog om skaderegister Viktig forutsetning for sporbarhet / oversikt Carfax tilbyr et kjøretøyregister med skadedata og km stand - Tilsvarende data for 18 europeiske land Nasjonalt register for kjøretøyhistorikk (km-stand m.m.)? Ikke besluttet foreløpig – i arbeid

6 Ettermarkedet Omdømmeundersøkelse 2012 ”Frie” verksteder (kartlegging)
Konsollidering i kjeder (ikke økning i antall verksteder) Samlet omsetning og resultat ca. uendret Ca. 100 merkeverksteder gått inn i kjeder av ”frie” Ordreinngang omtrent uendret; ventetider 1 – 2 uker? Hva ser vi for oss fremover? Servicebehov Kompleksitet Kvalitet ….

7 Ettermarkedsforum 2013 Torsdag 6. – fredag 7. juni
Quality Spa & Resort Strömstad (samme sted som i 2012), Forslag til temaer???

8 Statens vegvesen SVV Uakseptabelt lange ventetider på ”konvertering” til norsk typegodkjenning; 8 – 12 uker + ! Autosys: skulle komme ”nødløsning” for registrering direkte fra COC pr. nov. 2012 BIL fikk plutselig beskjed om at dette var avhengig av nytt COC-format fra EU, noe som kan drøye… En del uryddig praksis ved trafikkstasjoner Brev til Vegdirektøren 13. desember 2012 Møte med Vegdirektøren …. 18. februar 2013

9 Statens vegvesen Registrering av hybridbiler PKK Energimerking

10 Statens vegvesen Forskrift om godkjenning Godkjenningsdirektivet

11 Andre saker fra BIL Erik Andresen

12

13 Bilpolitisk dokument NAF - BIL
Norske bilavgifter frem mot 2020 Innspill og forslag fra NAF og BIL Ferdigstille dokumentet i løpet av kort tid Presenteres for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet Frokost seminar den (presse, politikere, embetsverk, NGO’s etc) NBF ønsker mest sannsynlig å støtte/tiltre dokumentet Interninformasjon BIL’s medlemmer

14 «Verktøykasse»

15 De som vil skattlegge/straffe bil hardt, har lykkes med å skape et bilde av at:
Veitrafikken står for en langt større andel av CO2-utslippene enn den faktisk gjør Veitrafikken står for en langt større andel av NOx-utslippene enn den faktisk gjør Luftkvaliteten i byene er langt dårligere enn den faktisk er (bedre nå enn for 20 år siden) Kollektivtrafikken kan løse en større del av transportbehovet enn hva som er realistisk, ikke minst økonomisk Nullutslippsbiler (el og hydrogen) vil ta langt større markedsandeler langt raskere enn hva realitetene og den teknologiske utviklingen tilsier Omfanget av trafikkulykker er langt større enn det faktisk er Bilbransjen ikke teller som næring i form av arbeidsplasser og skatteinntekter

16 BILs rolle i samfunnsdebatten
Ta posisjonen som ekspert Bringe fakta inn i diskusjonen Korrigere og imøtegå feil Sette dagsorden når det er hensiktsmessig Jobbe både gjennom andre og med egen stemme

17 Hva er en verktøykasse? Et «arkiv» der man finner nødvendig informasjon om relevante temaer Enkel tilgang til fakta, meninger etc Skal brukes av alle hos importørene når man har f. eks. forespørsel fra media, møter internt etc Verktøykassen skal leve, nye aktuelle saker kommer inn og andre saker kan tas ut Viktig at bransjen uttaler seg med en stemme i viktige saker

18 Tema for en verktøykasse
Rekruttering til bransjen Avgifter – konsekvenser av ulike veivalg EU-regler –også i Norge Klima/CO2 Lokal forurensning/NOx/NO2 Lavutslippssoner Støy Trafikkskadde/døde eCall Kø/rushtid Kollektivtrafikk Bompenger – inkl. miljø- og rushtidssatser Elbil og avgiftsregimet Hydrogen Alternative drivstoff Lastebil (kabotasje, bombrikker for utlendinger, rasteplasser, formue-beskatning etc) Buss - anbudsstandardisering etc

19 Mal for faktaark (eksempel)
Tema: Klima/CO2 Kapitler Innhold Hva dreier debatten seg om? Hvordan veitrafikken kan bidra til å redusere de globale klimautslippene Hva er sakens fakta? Veitrafikkens andel av CO2-utslippene Hvordan utslippene reduseres gjennom ny teknologi Alternativt drivstoff og nullutslippsbiler etc Eksempler Vise utslippsforskjellene mellom en ny og en gammel bil. Vise hvor stor reduksjonen blir hvis hele bilparken hade vært ny. Etc BILs politikk Presentere hovedlinjene i BILs poltikk for å redusere utslippene, f.eks ved å flytte avgifter fra kjøp til bruk (nyere bilpark) Linker til mer fakta

20 Valgkampen Ny Stortingsperiode 2013 - 2017

21 BIL har jobbet målrettet inn mot nye partiprogrammer – status p.t
Innhold SV Grønn omlegging av bilavgiftssystemet for å sikre at bilbruk er billigst i de områdene der det ikke finnes gode kollektivalternativer (trolig et gps-system til erstatning for dagens bilavgifter). Opprettholde gunstige avgifter for nullutslipp. AP Fase inn et system med veibruksavgift innen 2020 som skal dekke bilens kostnader (ulykker, miljø, veislitasje mm). Evaluere dagens system i 2015. Sp Sier ingenting om avgiftsspørsmålet. Kraftig utbygging av riksveier og kollektivtrafikk i byene. KrF Vri avgiftene i grønn retning. Bruke avgiftssystemet til å premiere de mest miljøvennlige løsningene og ha høye avgifter på drivstoff. V Øke Co2-komponenten på bekostning av vekt og effekt. Stimulere til elektrifisering av bilparken og at trafikkveksten i byene blir kollektiv. H Vil redusere avgiftene for mer miljøvennlige biler, og ha en kraftig satsing på veiutbygging. FrP Vil i likhet med BIL vri avgiftene fra kjøp til bruk. Kraftig reduksjon i engangsavgiften og vil fjerne vekt og effekt-komponenten. Serkt satsing på veiutbygging.

22 ESA – avgiftsregler utenlandsk registrerte biler
ESA har sendt brev til norske myndigheter ESA hevder norske regler ikke er i tråd med EØS avtalen FIN jobber med saken Høringsnotat i slutten av januar – BIL vil svare Konsekvenser for Norge? Refusjon av engangsavgift ved utførsel Kan få positive ringvirkninger for reeksport

23 Andre saker Møte i Finansdepartementet den sammen med andre organisasjoner for å diskutere bilavgifter Deltagelse på seminar i Sverige om lokal luftforurensning Deltagelse på Tempokonferansen (TØI) Energimerking!

24 Autoretur AS Nye avtaler fra 2015 Økt gjenvinningskrav (95%) fra 2015
Behandling av elektronikk og bromerte flammehemmere (Mepex rapport) COWI rapport – industriell metode å behandle biler på i fragmenteringsprosesser Gratispassasjerer – Miljøverndepartementet/Samferdselsdepartementet/Klif/Vegdirektoratet Rapporteringsplikt – Miljøverndepartementet/Klif Miljørapport 2012 Miljøregnskap 2012 Kommunikasjon – ny annonseserie i fagblader Mer om Autoretur på EM Forum i Strømstad


Laste ned ppt "ETTERMARKEDSFORUM 30.1.2013 VELKOMMEN!."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google