Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sted/rom SGO 4000 – høst 2007 Per Gunnar Røe. Idéhistoriske romoppfatninger Det statiske, absolutte rom (Aristoteles) Det geometriske rom (Newton) Det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sted/rom SGO 4000 – høst 2007 Per Gunnar Røe. Idéhistoriske romoppfatninger Det statiske, absolutte rom (Aristoteles) Det geometriske rom (Newton) Det."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sted/rom SGO 4000 – høst 2007 Per Gunnar Røe

2 Idéhistoriske romoppfatninger Det statiske, absolutte rom (Aristoteles) Det geometriske rom (Newton) Det relative rom (Leibnitz) Det menneskeskapte, sosialt konstruerte rom (Kant)

3 Romlige strukturer Den geometriske organiseringen av fenomener på jordoverflaten En subjektiv kodifisering eller et speilbilde av samfunnet Sosial romlighet og kontekstualitet (motsetter seg deling i rom og samfunn)

4 Romlighet/”spatiality” Fenomenologisk (Pickles) Marxistisk-strukturalistisk (Althusser) Struktureringsteoretisk (Giddens, Soja) Poststrukturalistisk (Foucault, Gregory)

5 Samfunnsgeografiens rombegreper Det euklidske rom (spatial science) Det kognitive rom (mental mapping) Det subjektive rom (humanisme) Dem sosiale romlighet (kontekstuelle teorier)

6 Rommets betydning for det sosiale Environmentalisme og arkitekturdeterminisme Sosialfysikk og probabilisme Sosial reduksjonisme Neo-marxisme Dialektikk og kontekstualitet

7 Forholdet mellom sosial praksis og materialitet (Simonsen) Produksjon av materielle omgivelser (rom) Bruk av materielle omgivelser Tilleggelse av symbolsk mening til materielle omgivelser

8 Lefebvres romlige ”triade” 1.Romlig praksis (det erfarte rom – de sosiale relasjonenes rom) 2.Rommets representasjoner (det begrepsliggjorte rom – de dominerendes rom) 3.Representasjonenes rom (det levde rom – det symbolske og tekstlige rom)

9 ”Thirdspace” I et kunnskapsfilosofisk perspektiv: –I opposisjon til binære beskrivelser og kategoriseringer –For eksempel å imøtegå opposisjonen mellom akademisk teoretisering og politisk aktivisme I et romlig perspektiv: –Rommet er ikke enten materielt eller sosiokulturelt –Rommet er begge deler og overgår samtidig skillet –”Third space” åpner for en frigjørende praksis

10 Hva er et sted? 1.Sted som noe materielt Objektivt og absolutt Fysisk avgrensbart 2.Sted som noe sosiokulturelt Relativt, åpent og dynamisk Konstruert av bilder og fortellinger

11 Samfunnsgeografisk stedsteori Sted som setting (lokalisering/lokale) Sted som kognitiv konstruksjon (mentalt kart) Sted som ånd (”sense of place”) Sted som kulturelt symbol (stedsidentitet) Sted som subjektiv opplevelse (identifikasjon) Sted som myte (”oss” og ”dem”) Sted som representasjon (språk og diskurser) Sted som kontroll (lover, normer, forventninger) Sted som konflikt (maktrelasjoner utfordres) Sted som knutepunkt for strømmer (i nettverk)

12 Arkitektonisk stedsoppfatning De fysiske forholdene er i søkelyset Bygger på ideen om ”genius loci” Det materielle bestemmer et steds karakter Disse egenskapene gir stedet egenart Dette er grunnlaget for en stedsidentitet

13 Det sosialt konstruerte sted Steder eksisterer ved at mennesker knytter erfaringer og meninger til det Bilder av steder blir skapt, bekreftet og justert i kommunikasjon mellom mennesker Det eksisterer til enhver tid mange ulike versjoner (representasjoner) av stedet, men noen dominerer (myter og diskurser) Steder har ingen motsetningsfri identitet, de er gjenstand for maktkamp og konflikter

14 Anvendelse Kartlegge ulike representasjoner av stedet Få innsikt i sammenhengene mellom praksis og meningsdannelse Avdekke ulike interesser og konflikter Få en bedre forståelse av de sosiokulturelle drivkreftene bak og konsekvensene av stedsutvikling Få et bedre kunnskapsgrunnlag for arbeidet med stedsutvikling


Laste ned ppt "Sted/rom SGO 4000 – høst 2007 Per Gunnar Røe. Idéhistoriske romoppfatninger Det statiske, absolutte rom (Aristoteles) Det geometriske rom (Newton) Det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google