Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2015 Setskog oppvekstsenter Mandag – fredag kl.07.00-17.00 Mosebyveien 4 1954 Setskog Tlf.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2015 Setskog oppvekstsenter Mandag – fredag kl.07.00-17.00 Mosebyveien 4 1954 Setskog Tlf."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2015 Setskog oppvekstsenter Mandag – fredag kl.07.00-17.00 Mosebyveien 4 1954 Setskog Tlf kontor 67 20 59 50,Barnehage 67 20 59 52, SFO 67 20 59 44, Lærerrom 67 20 59 54 Mob. bhg;404 37 164 Mob. SFO: 404 37 165 Bhg: minbarnehage.no/setskog – skolen: ahk.no

2 Her er vi som jobber på Setskog Oppvekstsenter Rektor på skolen: Kari Høgenes Styrer i barnehagen/spes.ped: Vigdis Aaserud Inspektør på skolen 20%: Pia Ringstad Kontaktlærer: Pernille CB Hansen 1.og 2.klasse – leseveileder Kontaktlærer: Ida Melby 3. og 4. klasse Kontaktlærer: Mari Åsly 5. og 6.klasse Kontaktlærer: Aina Sundby-7. klasse Allmennlærer: Kjetil Lindahl, Lindy Myklebost og Vibeke Bekengen Syversen Kontormedhjelper på onsdager: Lena M.Moen Assistent: Hilde F. Heggedal Assistent: Linda Arnesen, som også er på Sfo Ped.leder: Monica Clausen Ped.leder: Sarah Sandnes Ped.leder på disp til sommer: Charlotte Bergsaune Barne og ungd.arb: Tone Eriksen Barne og ungd.arb: Dagmar Killi Barne og ungd.arb: Laila D. Kolstad Assistent bhg: Mona Engen Assistent bhg: Anne P. Berg Assistent: Monica Delingsby Ekstraressurs i bhg: Monica Veiby Fagansvarlig Sfo : Ann Iren Åsheim Assistent Sfo: Trine Bergersæther Assistent Sfo: Trine Bjørknes Andre: Urszula Sokol, Hanne Engen Vår hovedrenholder: Renate Øisjøfoss Vår driftsoperatør: Jan Moseby Noen av disse stillingene er foreløpig frem til juli 2015 Vårt arbeide skal gjennomsyres av RAUS: RESPEKT: – Alle har rett til å bli tatt på alvor ANSVAR: – Vi tar ansvar og er til å stole på UTVIKLING: – Vi ser muligheter og gjør noe med dem SERVICE: – Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig

3 SETSKOG OPPVEKSTSENTER Barnehage, skole og SFO Setskog Oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO. Vi holder til i samme bygning, og har et tett og godt samarbeid. Setskog barnehage har nå 36 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ønsker å gi barna gode opplevelser som de skal ha med seg i ”ryggsekken” når de går videre i livet. Vi har stort fokus på kvalitet i barnehagen, de største satsningsområdene våre er voksenrollen og barns medvirkning, samt Rammeplanens innhold SFO på Setskog gir elever i 1.-4.kl et godt fritidstilbud med trygge rammer og tydelige voksne. Vedtekter for barnehagen og SFO finnes på kommunes hjemmeside og barnehagens hjemmeside. Setskog skole er en fådelt skole med ca 60 elever. Satsningsområdene er matematikk, norsk og engelsk, samt et godt sosialt miljø. Vi har som mål at elevene skal få gode grunnleggende ferdigheter og vi jobber mot å heve skolen og våre elevers resultater på nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver. Vi jobber aktivt med vurdering for læring og Høsten 2013 ble Oppvekstsenteret re-sertifisert som miljøfyrtårn. Vi jobber aktivt med å gi alle våre barn, elever og voksne gode holdninger til miljøet rundt oss, både naturen, det fysiske og psykiske miljøet som omgir barn og voksne.

4 Setskog Oppvekstsenter - visjon ” Læring og utvikling i trygge hender for bygdas framtid” Dette vil vi skal prege vårt miljø: S osial kompetanse E ngasjement T ilhørighet S amarbeid K unnskap O msorg G ode felles opplevelser RELASJONER Miljøet hos oss preges av trygghet og glede, og består av barn og voksne som trives sammen og gis mulighet til å danne gode relasjoner. Dette får vi til ved: Å være anerkjennende og vise hverandre respekt Å ha et samstemt personale med et felles ansvar for alle barn Å legge til rette for aktiviteter der samarbeid står sentralt Å legge til rette for gode felles opplevelser Å gi humoren en stor plass i hverdagen Å legge til rette for god kommunikasjon og et godt samarbeid med foresatte og lokalmiljø LÆRING OG UTVIKLING Barn og elever på Setskog oppvekstsenter skal møte glede, mestring og meningsfull læring i sin hverdag. De skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter slik at de kan bli gode deltagere i utdannings- og yrkesliv, samt i samfunnet for øvrig. Dette får vi til ved: Å ha positive og anerkjennende voksne som legger til rette for et gjensidig samarbeid med foresatte Å vise at hvert barn er unikt og settes i sentrum Å benytte varierte arbeidsmetoder/arbeidsverktøy Å gi barna og foresatte mulighet til medbestemmelse Å la barna møte kunnskapsrike og kompetente voksne med sterkt fokus på tilpasset opplæring og sosial kompetanse Forventninger Setskog Oppvekstsenter ønsker å legge til rette for et godt foreldresamarbeid. I dette samarbeidet stilles det forventninger og krav om at hver part følger opp tiltak som blir utarbeidet. Dette må til for at barna skal oppnå utvikling i sitt læringsløp. Sammen skal vi hjelpe hverandre til at barna er best mulig rustet til å møte hverdagen. Foreldrene har hovedansvar for sine barn, mens barnehagen og skolen/SFO skal bidra i barnas livslange læring.

5 Foreldrene – de viktigste ressursene i et barns liv Hva sier loven I Barnehageloven § 1 står det at «barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem». Videre står det at barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»( Utdrag fra Bhg loven § 1 Formål) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Bhg.loven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Opplæringsloven § 1-2 Opplæringen skal skje i samarbeid og forståing med heimen. Setskog oppvekstsenter har felles SU /SMU ( skolemiljøutvalg ) der foreldrene i barnehage og skole er representert, samt elevråd og ansatte. Skolen har eget FAU. Kunnskapsløftet Samarbeid mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En forutsetting for godt samarbeid er god kommunikasjon. Aurskog-Høland modellen – en felles og forpliktende arbeidsmetode i forhold til barn og unge. Modellen beskriver hvordan ansatte i vår kommune skal møte barn/elever som kanskje trenger litt ekstra oppfølging, og legge til rette for et godt samarbeid med foresatte. Modellen bygger på en forståelse av at foreldre/foresatte er de viktigste menneskene i et barns liv, og at løsningene for at et barn skal få det bedre oftest ligger i hjemmet eller nærmiljøet. Det er viktig å ta tak i «saker» på et tidlig tidspunkt Målene er følgende: Arbeidet skal bidra til å gi barna en trygg oppvekst Arbeidet skal bidra til at barn og foreldre/foresatte har en positiv opplevelse i møter med kommunen. Noen stikkord for det konkrete innholdet: Ansatte på helsestasjonen, i barnehagene og i skolene skal raskt ta initiativ i forhold til ”barn de lurer på”. Foreldre/foresatte informeres og trekkes inn umiddelbart Det gjøres avtaler med foreldrene/de foresatte om oppfølging Representanter fra Barnevern, PPT, helsetjenesten eller andre trekkes inn dersom barnet over tid ikke får det bedre.

6 Pedagogisk plattform for Setskog Barnehage: «DU OG JEG PÅ SAMME LAG – MAGISKE SAMSPILL SKAPES HVER DAG» VOKSENROLLEN I SAMSPILL - Vi er bevisste rollemodeller i samspill med barna. - Vi bryr oss om, og spiller på lag med barna og foreldrene. - Vi viser respekt, gode holdninger og kommuniserer på en positiv måte. - Vi legger til rette for et godt foreldresamarbeid. - Vi bidrar til at barna blir den beste utgaven av seg selv. OMSORG OG TILKNYTNING - Vi er trygge og stabile voksne med kompetanse og erfaring i arbeid med barn. - Vi lytter til barnas behov, og gir nærhet og trygghet. - Vi har et fang og en armkrok til de som trenger. - Vi er der barna er, både fysisk og psykisk. - Vi øver sammen med barna på sosiale ferdigheter for lære seg selv å kjenne og å være en del av en gruppe LEK OG LÆRING - Vi har kompetanse om barns lek. - Vi lærer når vi leker – lek og læring går hånd i hånd. - Vi tilpasser aktiviteter og innhold til barnas alder og utvikling - Vi legger til rette for et variert pedagogisk innhold i barnas hverdag - Vi samler på samspillserfaringer gjennom lek og aktivitet. MESTRING OG UTVIKLING - Vi skaper et aktivt og utviklende læringsmiljø for barna. - Vi hjelper barna, men har også noe å strekke oss mot. - Vi gir veiledning og tilbakemeldinger i hverdagen, og hjelper barna å finne løsninger - Vi tar barna med i planleggingen av hva vi skal gjøre i barnehagen, sett i lys av deres alder og utvikling. - Vi spiller på lag med foreldrene for å samarbeide om utvikling.

7 Rammeplanen for barnehagen Disse føringene skal gjenspeiles i hverdagen sammen med barna Barnehagen skal implementerer Rammeplanens sju fagområder i sitt daglige pedagogiske arbeid. Det vil være et stort læringsfelt innenfor hvert fagområde, men et fagområde vil sjelden fungere alene. Områdene vil være representert i de ulike temaene, hverdagsaktiviteter, lek og sosialt samspill i barnehagen.. DE YNGSTE BARNA DE MELLOMSTE BARNA DE ELDSTE BARNA DE VOKSNES ROLLE Kommuni kasjon, språk og tekst Pekebøker Enkle rim og regler Eventyr Sette ord på det som gjøres Lytte og uttrykke seg Lese bøker Språkgrupper Rim og regler Bokstaver/tall Samtale – dialog Tall og bokstaver Lekeskriving Fortellerkompetans e Rim og regler, vitser og gåter Lese bøker Språkleker IKT Oppmuntrende Tilstedeværende Bevissthet om språkmiljø Fokus på sosial kompetanse og språk Kropp, bevegelse og helse Mestre bevegelser Ute/inneaktiviteter Gymsal/turer Videreutvikle kroppslige bevegelser Fokus på sunn mat Gymsal/turer Gymsal Selvstendighetstren ing Fokus på sunn mat Ski/skøyter/sykkel Gode rollemodeller Aktive og lekne voksne Fokus på sunn mat Kunst, kultur og kreativitet Sang og musikk Formingsaktiviteter Dans og drama Begynnende rollelek, barnekultur Kulturopplevelser Fantasi og skaperglede Formingsaktiviteter Musikk, dans og drama Den kulturelle matpakka Utforske ulike metoder for formingsaktiviteter Musikk,dans og drama Kreative voksne Oppmuntrende Oppmerksomme på barna behov Natur, miljø og teknikk Tur i skogen Klosser og duplo Turer i nærmiljø/skogen Miljøfyrtårn Elgjakt Videreutviklende konstruksjonslek Miljøfyrtårn Elgjakt Nysgjerrighet for det som skjer rundt oss Nysgjerrige,undrende voksne Bevisste på gode holdninger til miljøarbeid

8 Disse føringene skal gjenspeiles i hverdagen Det er de voksnes ansvar hver dag å gi barna en hverdag som er preget av omsorg, danning, lek og læring i trygge omgivelser DE YNGSTE BARNA DE MELLOMSTE BARNA DE ELDSTE BARNADE VOKSNES ROLLE Etikk, religion og filosofi Samtale og undring følelser Respekt og følelser Sosial kompetanse Tradisjoner Utvidende samtaler og undring konfliktløsning Sette ord på følelser Vennskap og empati Tradisjoner Høytider Gode rollemodeller Være gode omsorgspersoner Nærmiljø og samfunn Benytte nærmiljø Familien min Benytte nærmiljø Hvor bor vi? Kart Tur til Landhandel- museet Besøk av politi, brann Ta med barna i nærmiljøet Antall, rom og formBegreper stor/liten Leker med former: klosser, puter Enkle puslespill Tall og telling Former og størrelser Mønster Konstruksjonslek Utvide begrepene Matte på tvers Delta i matlaging Sortering, mønster, Utvide begreper IKT Kreative voksne Sette ord på alt som gjøres

9 KORT OM BARNEHAGENS ORGANISERING Barnehagen har en gruppe for 1 og 2 åringene, og en gruppe for 3-6 åringene, som har navnene Ekorn og Bjørner. Vi ønsker at alle barn skal oppleve en god tilknytning, slik at de føler trygghet når de er i barnehagen. Det er viktig at nærhet og trygghet foreligger fra første stund. I løpet av dagen deler vi barnegruppa i mindre grupper, der vi legger til rette for aktiviteter tilpasset barnas alder og utvikling. I de mindre gruppene har de voksne mer tid til hvert enkelt barn, og det oppleves mer harmonisk. Vi ønsker å gi et godt tilbud til alle barn og streber etter å ha et godt foreldresamarbeid. I Setskog barnehage har vi flere barn med annet morsmål. Vi arrangerer dager med tema om deres kultur, slik at de kan vise om sin identitet. Daglig er det fokus på språkstimulering, slik at de skal være best mulig rustet til å ta fatt på veien videre. Spesialpedagog i barnehagen følger opp de barna som trenger ekstra oppfølging, sammen med foreldrene og personalet. Dokumentasjon og vurdering i skole/SFO og barnehage Dokumentasjon og vurdering er en del av arbeidsmåten vår. Gjennom dette ønsker vi å utvikle virksomheten vår. Dette gjelder så vel barnehage som skole. Vi har foreldresamtaler, utviklingssamtaler, elevsamtaler, foreldremøter, SMU-møter og FAU-møter. Dette gir alle foreldre/barn en mulighet til å uttale seg i viktige spørsmål som berører barna eller deres miljø. I tillegg til dette gjennomføres barnesamtaler om trivsel og venner i barnehagen og elevundersøkelsen på skolen, ståstedsanalysen for personalet både i barnehagen og skolen, samt brukerundersøkelser. Rammeplan for barnehager sier: Informasjon og dokumentasjon skal gi grunnlag for refleksjon og diskusjoner i personalgruppen og med barn og foreldre. Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives og analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplan og eventuelle lokale planer og retningslinjer. Forskrift i opplæringsloven (§§ 3-3,4-4) sier: Formålet med underveis vurdering er å fremme læring og utvikling å gi grunnlag for tilpasset opplæring. For å nå målene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget. ”

10 TILTAKSPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE Setskog Oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO under samme tak. Vi har et godt samarbeid oss i mellom og dersom anledningen byr seg har vi felles aktiviteter. Vi har felles årsplan/virksomhetsplan og flere av årets temaer er felles for oppvekstsenteret. Felles aktiviteter er: kantine, karneval, adventsstund, påskelunsj og felles uteareale. Dette gjør at barnehagebarna blir trygge på barn og personal på skolen. Vi ønsker at overgangen fra barnehagen til skolen skal være så god som mulig og jobber systematisk for at vi skal ha trygge barn som har en god hverdag. ”Å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole er å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp» MÅNEDAKTIVITETANSVAR SeptemberPed.leder hilser på 1.klassingene og hører hvordan det er å starte på skolenPed.leder Oktober / November/ Desember Møte for foresatte til de som skal starte i 1.kl neste høst om samarbeidet barnehage/skole siste året Matte på tvers – organisering. 3.klasse besøker barnehagen og har matte-aktiviteter 6 årsklubben besøker 1.klasse for å hilse på Elever leser for barnehagebarna Ped.leder Ped.leder og klassestyrer 3.kl Virksomhetsleder Januar6 årsklubben starter 1 gang pr.uke 6 årsklubben er med 1 og 2.klasse på uteskole etter lunsj annenhver mandag Ped.leder FebruarMatematikkens dag på skolen– 6 årsklubben deltarPed,leder og klassestyrer 1.kl Mars3.klasse inviterer 6 årsklubben og har matte-aktiviteter (Matte på tvers)Ped.leder og klassestyrer 3.kl April/Mai2 besøksdager på skolen for de ”nye” første klassingene. Vi følger timeplanen på skolen Besøke SFO en av dagene, også for de som ikke ønsker plass ved skolestart Foreldremøte for foresatte med barn som skal begynne på skolen gjennomføres på første besøksdag. Klassestyrer, skolen og SFO Fadderordning blir organisert Mai/JuniTur i skogen for 6 årsklubben og 1.klassePed.leder og klassestyrer

11 KUNNSKAPSLØFTET 2006 Kunnskapsløftet - KL 06 I kunnskapsløftets generelle del kan vi lese at «Opplæringens Mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd til å stå andre bi.» Kunnskapsløftet gir føringer for at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være rom for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Læreplanen skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever. De grunnleggende ferdighetene: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Prinsipper for opplæringen – LÆRINGSPLAKATEN Skolen skal: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere elevene til å utvikle egen læringsstrategier og evne til kritisk tenkning Stimulere elevene i deres personlige utvikling, identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

12 For at våre elever skal få et så godt læringsutbytte som mulig, forventes det at foresatte følger disse punktene Vi har hovedansvaret for ungene jfr.lekser og motivasjon. Foresatte viser interesse for barnas skolearbeid. Vi må sørge for ekstra klær, etter vær og føre. Dersom det skjer noe, så har vi ansvar for å si i fra. Følge opp beskjeder. Ta vare på materiell, som bl.a bokbind på alle bøker. Holde tider og tidsfrister. Sørge for riktig kosthold jfr. sunn matpakke. Vi tar kontakt med skolen ved behov. Sørge for at ungene er uthvilte og opplagte når de kommer på skolen. Foresatte må være gode forebilder, lære barna å vise respekt. Bidra til samarbeid og samhold mellom hjem og skole. Delta på foreldremøter. Ta imot viktig informasjon. Følge med på ukeplaner og infoskriv. Være lærerens forlengede arm. Vi setter krav til skolen. Vi kommer med positive og negative tilbakemeldinger. Negative ting tas direkte opp med skolen og ikke med naboen – (jfr. unngå negativt syn på skolen i bygda) Vi stiller på dugnader og møter på arrangementer. God kommunikasjon. Aktivt FAU. Foresatte og barn må være forberedt til utviklingssamtalen. Prate positivt om skolen når barna er i nærheten. I skolens lovverk står det at skolen og hjemmet har et gjensidig ansvar for barna. Skolen skal legge til rette for god kontakt med de foresatte.

13 SFO - skolefritidsordningen Formål Skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune er et frivillig tilsyns-og omsorgstilbud før og/eller etter skoletid med trygge rammer og god omsorg. Tjenestens innhold SFO skal gi barn fra 1.-4. årstrinn et tilbud om skolefritidsordning. Barn med særskilte behov gis rett til plass etter behov til og med 7. årstrinn. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder og funksjonsnivå. SFO kan være en arena for lag og foreninger. SFO kan være et sted hvor det arbeides med lekser. Vilkår Alle i ovennevnte aldersgruppe har rett til SFO-plass. Man kan melde seg på hele året, og plassen opprettholdes inntil oppsigelse. Dette kan du forvente av SFO: Synlige og tydelige voksne Trygge rammer og omgivelser Foresatte blir kontaktet ved spesielle hendelser Allsidig lek og aktiviteter Et måltid etter skoletid SFO/hjem-samarbeid tas opp som tema i skolens foreldresamtaler og foreldremøter. For at vi skal kunne følge opp dette, må de foresatte: Ringe og gi beskjed dersom barnet ikke kommer, og melde ifra når barnet hentes av andre Gi nødvendig informasjon om det du og ditt barn er opptatt av Sørge for at barnet har med seg egnede klær etter værforhold og aktiviteter. Saksgang 1.-4. klasse: Påmeldingsskjema ligger på kommunens hjemmeside Påmeldingsskjema fylles ut og sendes den aktuelle SFO Det foretas et hovedopptak hvert år med påmeldingsfrist 1. mai, ellers er det fortløpende påmelding gjennom hele året Plassen varer til den endres eller sies opp, jfr vedtekter. 5.-7. klasse (gjelder barn med særskilte behov): Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside Avslag på søknad om plass kan påklages. Vedtekter for SFO finner du på kommunens hjemmeside. Sfo har fra høsten 2014 utarbeidet egen årsplan. Denne finnes på vår hjemmeside. Lovgrunnlag Opplæringsloven § 13-7: ”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7.årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.”

14 Setskog oppvekstsenter

15 JANUAR Barnehagen: Vinter Fagområde i rammeplan: Antall rom og form 6-års klubben begynner – skoleforberedende ”klubb”. Det jobbes med skoleforberedende oppgaver, besøker 1.klasse. Ukas barn på Bjørner fortsetter (også i månedene fremover) Dagens barn for de minste – 1,2 og 3 åringene ( også i månedene fremover) Skole Etter ulike kartlegginger av elevene og resultater fra nasjonale prøver, er våre satsningsområder fortsatt å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving. Dette gjør vi blant annet gjennom å øke lærertettheten, gjennomføre intensive matte- og lesekurs for de som trenger det, og vi skal gi ekstra matematikk- og lese-utfordringer for de elevene som har behov for det. Opplæringa i matematikk veksler mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter. 1.-4.kl har fast uteskole hver uke der praktisk matematikk inngår som en naturlig del. Praktisk og teoretisk matematikk, målinger, sortering og ferdighetstrening Når det gjelder leseinnlæringen /lesing/norsk og andre fag er det viktig å lære elevene ulike læringsstrategier. Vi jobber aktivt med vurdering for læring – økt utbytte og læring for elevene er målet. Aktivitetsdag – ski/skøyter avhengig av is/snø/værforhold SFO: Tema: motorikk og kondisjon  Ski,skøyter og aking  Is-skulpturer (avhengig av vær)

16 JANUAR Godt nyttår og velkommen tilbake UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 11. Nyttårsdag 2. Plandag for oppvekst sentret 34 25678 91011 312 Elevrådsmøte 131415 3. Klasse til Haneborg skole - Pixilasjon 161718 41920 FAU møte 2122 232425 52627 Elevrådsmøte 28 SMU møte 2930 KANTINE 311

17 FEBRUAR Barnehagen: Musikk og lyd Fagområde i rammeplan : Kunst,kultur og kreativitet. Karneval: barna forbereder seg til karnevalet ved å lage egne instrumenter og ev. masker for de som vil. Barnehage – VM, opplevelsesdag Barnesamtaler om trivsel og vennskap i slutten av måneden Matematikkens dag – for skolestarterne Vi blir kjent med ulik lyd og musikk Skole og SFO Det er viktig at alle foresatte følger med på ukeplan for skolen og månedsplan for SFO. Der står hva det jobbes med på skolen og hvilke aktiviteter det er på SFO. Det gis også viktig informasjon på ukeplan til elevene, så følg godt med Når det gjelder SFO, settes det opp viktig info på døren eller det sendes beskjed med hjem. I februar har vi matematikkens dag på skolen. Karneval for hele oppvekstsenteret 13.feb Aktivitetsdag- værforbehold TEMA SFO: Kroppen vår Gymsal med aktiviteter Likeverd, respekt og samspill Skole, barnehage og SFO inngår i Sektor – oppvekst og utdanning. I denne årsplan /virksomhetsplan presenterer vi satsningsområdene som sektor for oppvekst og utdanning har i perioden 2014-2018. Vi presenterer hovedmålene for sektoren samt noen av Setskog oppvekstsenters tiltak i egen virksomhet på ulike steder i denne årsplanen. Langsiktig hovedmål for sektor oppvekst og utdanning: HOVEDOMRÅDER -Den kompetente eleven -Det engasjerte hjemmet -Den profesjonelle læreren -Den pedagogiske skolelederen 1. Alle elever i Aurskog-Høland skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø. 2. Alle elever skal øke sitt læringsutbytte. Elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning skal vise en signifikant forbedring gjennom resultatene på nasjonale prøver høsten 2015 sammenliknet med høsten 2012. 3. Rammeplanen for skolefritidsordningen er implementert.

18 FEBRUAR Uke 8 vinterferie for skolen. - SFO og Bhg har åpent Utviklingssamtaler på skolen gjennomføres innen 15.feb UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 51 62345678 79 Henge opp UKM-utstilling 10 Elevrådsmøte 11 Kunstnere kommer til skolen og tar ut kunstverk til kommunal mønstring. 1213 Karneval (Bare bhg?) 1415 816 VINTERFERIE skolen 171819202122 923 Elevrådsmøte 242526 VM i barnehagen 27 Kantine 28

19 MARS Barnehagen: Våren Fagområder i rammeplan: Etikk, religion og filosofi Utviklingssamtaler i barnehagen Barnesamtaler om trivsel og vennskap i barnehage Sosial kompetanse: Et viktig område kontinuerlig i hverdagen. Alle barn, uansett bakgrunn, må ha likeverdige muligheter til å delta i fellesskapet. For å vite hvordan man er sammen med andre er dette noe vi snakker om i barnehagen hele tiden. Vi jobber jevnlig med å vise hva vi gjør for å vise at vi bryr oss om hverandre, hvordan vi snakker med hverandre og hvordan vi er mot hverandre hvis vi ikke er helt enig om ting Vi klekker egg og har påskeaktiviteter Skole: Vi har etter kartlegginger og nasjonale prøver sett hvilke tiltak vi trenger å sette inn i form av både støtte og ekstra utfordringer til elever. Vi samarbeider tett med elev/ foresatte i forhold til de ev. tiltak som settes inn, Foreldremøte på Bjørkelangen skole for 7.kl.foreldre 7.kl besøker u-skolen SFO: Musikk og dans Rytmer og instrumenter, ulike musikkarter Samtaler med elevene Påskeaktiviteter Mål i økonomiplan AHK: Aurskog-Høland Kommune skal ha kontinuerlige tiltak som sikrer en kvalitetsutvikling av lærernes undervisningstilbud til elevene Setskog: Rektor/inspektør deltar i lederforum/kurs i regi av skoleeier, og videreformidler og starter utviklingsprosesser på egen skole Lærerne deltar i kompetansehevende tiltak i regi av kommunen og eksterne aktører Veiledning og kunnskapsdeling i hverdagen, både for nye og «gamle» ansatte – kollegaveiledning, nettverk for nyutdannede Fokus på kvaliteten i skolen – refleksjon over egen praksis. Ta med seg nyere forskning i sin praksis Delta i nasjonal satsing i vurdering for læring Motta veiledning fra PPT og eksterne aktører der det er nødvendig/naturlig Kartlegging av kompetanse – og behov for videreutdanning

20 MARS Kartleggingsprøve – UDIR -obligatorisk for 2.trinn i tallforståelse og regneferdighet Kartleggingsprøve – UDIR – frivillig for 1. og 3.trinn i tallforståelse og regneferdighet Kartlegging SL 60 for 4.klasse Utviklingssamtaler gjennomføres i barnehagen Foreldremøte – foreldreskole – mer info kommer UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 9 1 10 2 Denne uka henter barnehagen egg til klekkingen 345678 11 9 Elevrådsmøte Bamsefest i barnehagen 10 7.Klasse besøker u- skolen 1112 «Foreldreskole Tema: Barn og unges medie- hverdag 13 Matematikken s dag 1415 12 1617181920 Kantine 2122 13 23 Eggene i bhg klekker denne uka 242526 Foreldremøte for 7.kl på Bjørkelangen skole. Info om u-skolen 27 Påskelunsj 2829 Palmesøndag Sommertid begynner

21 APRIL Barnehage: Våren Fagområde i rammeplan: Natur, miljø og teknikk Hva skjer ute i naturen når det er vår? Bjørner har ute-uke i gapahuken – gi barna erfaringer med friluftsliv Vi utforsker naturen i skog og vann Besøksdag på skole for 6 årsklubben Verdens bokdag – besøke biblioteket Polsk/Litauisk - dag Skole og SFO Påskelunsj for hele oppvekstsenteret fredag 11.april SFO har påskestengt fra og med onsdag 16.april. Svømming starter 23.04.14- 29.04.14 – husk badetøy og nødvendig utstyr TEMA SFO: årstider  Hva skjer i naturen? Hvilke måneder tilhører hvilken årstid?  SKOLEN: Mål i økonomiplan AHK: Alle elever skal øke sitt læringsutbytte. Elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning skal vise en signifikant forbedring på nasjonale prøver høsten 2015 sammenliknet med høsten 2012. Setskog: Vi har sterkt fokus på god klasseledelse og vurdering for læring. Å gi elevene gode framovermeldinger om hva de skal jobbe med for å bli øke sin kompetanse er et område vi ønsker å bli bedre på. Rektor/inspektør prioriterer å jobbe med pedagogisk ledelse. De observerer jevnlig lærerne i undervisningssituasjoner, og deltar sammen med dem i evaluering/refleksjon for å legge til rette for utvikling hos eleven. Plan for grunnleggende lese og skriveopplæring er i drift – leseveileder på skolen har ansvar for gjennomføringen av dette. Styrket pedagogtetthet i 1. og 2.kl. Alle lærere er leselærere. Lesestrategier i alle fag Følge opp plan for alle overganger, fra barnehage til ungdomsskole. Vi følger opp Nasjonale prøver grundig. Bruker udirs materiell. Vi har tett samarbeid med de foresatte «Ny giv» – kurs/plandag – metodikken deles i personalet og brukes aktivt overfor elever. Interkommunalt samarbeid (3+3) for å legge til rette for at flest mulig fullfører hele skoleløpet (ut vgs) Tilpasset opplæring – følge opp også faglig sterke elever

22 APRIL Obligatoriske kartleggingsprøver i leseferdighet 1- 3trinn Utviklingssamtaler i barnehagen Påskeferie for skolen, uke 14 SFO har åpent mandag og tirsdag stengt onsdag. uke 14 Bhg har åpent mandag-tirsdag samt onsdag 07.00-12.00 uke 14 UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 14 303112 Skjærtorsdag 3 Langfredag 4 Påskeaften 5 1.Påskedag 15 6 2. Påskedag 789 Svømming for skolen 10 Svømming for skolen Polsk/Litauisk dag i bhg 1112 16 13 Uteuke for «Bjørnegruppa» i bhg 14 Uteuke for «Bjørne-gruppa» i bhg. Ekstern vurdering på skolen 15 Uteuke for «Bjørne- gruppa» i bhg Ekstern vurdering på skolen 16 Uteuke for «Bjørne-gruppa» i bhg Ekstern vurdering på skolen 17 Uteuke for «Bjørne- gruppa» i bhg. 1819 17 20 Elevrådsmøte 212223 Bhg markerer verdens bokdag 242526 18 27 Besøksdager på skolen for nye førsteklassinger SYKKELUKE 28 Besøksdager på skolen for nye førsteklassinger SYKKELUKE 29 SYKKELUKE 30 Kantine SYKKELUKE 123

23 MAI Barnehagen: Fagområder i rammeplan: Nærmiljø og samfunn Vi besøker den gamle butikken/museet Besøk i banken og butikken Får besøk av politiet Besøk på lekeplassen ved «Stasjonen» på Bjørkelangen Miljødag der vi rydder nærmiljøet vårt til 17. mai. Skole og SFO: Det vil bli tre sykkeldager for 5-7. trinn. Der elevene lærer seg trafikkregler og hvordan ferdes i trafikken. Vi forbereder oss til 17. mai, rydder søppel ute, raker med mer. Uke 21 drar 6. og 7. klasse på leirskole til Kruge på Hvasser I løpet av mai måned blir det en felles dugnad for alle foresatte på oppvekstsentret. Dugnaden resulterer i et ryddig og pent uteområde til 17. mai. TEMA SFO: Miljøfyrtårn og Frigjøringsdagen Lære litt om krigen Natur og miljø SKOLEN: Mål i økonomiplan AHK: Alle elever i Aurskog-Høland skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø Setskog: Gjennomføre elevundersøkelsen i 5.-7.kl og gjennpmgå resultatene i personalgruppa, med elevrådet, FAU og SMU elevsamtaler om elevenes trivsel og tanker om skolehverdagen. 2 fast oppsatte elevsamtaler i året der fag og sosial trivsel er i fokus Klassemøter hver uke med det sosiale miljøet som tema Zippy`s venner i 1. og 2.klasse Elevene skriver loggbok (5.kl-7.kl) Følge vår sosiale handlingsplan og jobbe kontinuerlig med forebygging av mobbing. Fatte enkeltvedtak og iverksette tiltak hvis vi får kjennskap til at noen blir utsatt for krenkende ord eller handlinger Vi tilbyr foresatte fra 3.-7.kl å ta foreldreundersøkelsen Vi samarbeider med skolehelsetjenesten Samarbeid med interne og eksterne aktører (f.eks PPT, barnevern og BUP) for å legge til rette for et godt læringsutbytte for elever som trenger ekstra oppfølging. Vi bruker AHK modellen der det er elever som trenger ekstra oppfølging, tidlig inn med samarbeid med hjemmet Vi ønsker et godt foreldresamarbeid

24 MAI UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 18 1 Off.høytidsdag 23 19 4 Elevrådsmøte 5678 Bhg besøke Bjørkelangen Stasjon 910 20 11121314 Kr. Himmelsfarts Dag. 15 Øve til 17.mai 1617 Nasjonal dag 21 18 Elevrådsmøte Svømming for skolen 19 Svømming for skolen 20 Svømming for skolen 21222324 1. Pinsedag 22 25 2.pinsedag 26272829 Kantine 3031

25 JUNI Barnehagen: Fagområde: Kropp, bevegelse og helse. Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Aktivitetsdag – opplevelsesdag Fokus på sunt kosthold, gjennom hele året Sommertur for barn og personalet Sommeravslutning i barnehagen Skole og SFO Felles aktivitetsdag med Bjørkelangen og Rømskog skole for 5-7 trinn. Vi er på Setskog i år 7.klasse besøker ungdomskolen Skoleavslutning med underholdning Siste skoledag er 19.juni (20.juni avspaseres pga sommeravslutning) Tradisjon på SFO –vannkrig SFO har sommerstengt i juli TEMA SFO: Kultur Besøke nærmiljøet i bygda vår Setskog før og nå SFO Alle barn på SFO i AHK skal oppleve et trygt og godt miljø hvor de blir møtt av voksne med en løsningsfokusert tilnærming til hverdagen i SFO Kvalitetsplanen for SFO i AHK er implementert og følges opp Setskog: Fagansvarlig for SFO deltar i nettverksmøter med fokus på kvalitet og innhold. Rektor møter ved behov. Ledelsen for SFO, bhg og skole har møte en gang per mnd og samarbeider tett for bedre koordinering og kvalitetsutvikling Vi ønsker å innarbeide en rutine for møter mellom lærerne på småskolen SFO AHK modellen brukes for barn som trenger ekstra oppfølging SFO-ansatte deltar i kommunal kompetanseheving Vi har tett samarbeid med de foresatte

26 JUNI Halvårsrapporter og IOP ferdig seinest UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 23 1 Elevrådsmøte 2 DKS – Lydrommet – konsert for alle elever på skolen 34 Aktivitetsdag i bhg 567 24 89 Sommerfest i barnehagen på kvelden 1011 Aktivitetsdag på Rømskog for 5.- 7.klasse 12 Kantine 1314 25 1516 Sommer- avslutning for skolen 1718 Siste skoledag 19 Elevene avspaserer etter avslutningen. Planleggings- dag for lærerne 2021 26 22232425262728 2729 SFO har stengt t.o.m 24.07 30

27 GOD SOMMERFERIE TIL ALLE !

28 JULI SFO har stengt 29.06.14-24.07.14 - åpner igjen mandag 28 juli Sommerferieavvikling for barnehagen i forhold til samarbeid med Festningsåsen/Burholtoppen barnehager kommer det informasjon om seinere VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMERFERIE !! UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 27 12345 28 6789101112 29 13141516171819 30 20212223242526 31 27 SFO åpner 28293031

29 AUGUST Skole, Sfo og Barnehage TEMA: PÅ SAMME LAG/OMSORG, LEK OG LÆRING Vi vil at alle barn skal ha venner, med dette mener vi at alle barn på Setskog oppvekstsenter skal ha noen å leke med, være venn med og være sammen med. Vi ønsker at alle barn skal glede seg til å komme i barnehagen, på skolen og på SFO til sine venner. Vi vil sette fokus på vennskap denne måneden for å gjøre hverdagen lettere for nye og ”gamle” elever og barn etter sommeren. Nye vennskapsbånd vil dannes, og gamle vil oppdages på nytt. Vi voksne skal være tilstede og anerkjenne barnas initiativ og ønsker. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er grunnlag for trivsel, utvikling av sosial kompetanse og vennskap, samt at det er viktig for læring. Det er viktig i tilvenningsfasen, for flere av barna som er nye i barnehage/SFO/skolen, at de får tid til å bli trygge og finne seg godt til rette i sine omgivelser. I slutten av måneden har skolen en felles ute-aktivitetsdag, der vi deler oss i grupper på tvers av klassene

30 AUGUST Vi ønsker alle barn og foresatte velkommen til Setskog oppvekstsenter. Hjertelig velkommen til nye familier. UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 31 12 32 3456789 33 10111213 Plandag for skolen og Sfo 14 Plandag for Bhg/skole og SFO 1516 34 17 Plandag for skolen 18 Skolen begynner Tema: «På samme lag» i to uker 1920212223 35 24252627282930

31 SEPTEMBER Barnehagen: Å gi og vise omtanke Fagområde i rammeplan: Kommunikasjon, språk og tekst Vi starter med tema der vi skal ha fokus på barn i andre land, solidaritet. Barna skal møte ulike typer litteratur Legge til rette for dramatisering Barna skal bli glad i bøker/lesing/bilder Barna lage sin egen bok om barnehage-hverdagen med digitale verktøy Skolen og SFO For å utvikle barnas sosiale kompetanse skal barnehagen/skole/SFO legge til rette for at de får øve seg i ulike former for samhandling og problem og konfliktløsning. Vi lærer bl..a. om å: Be om hjelp Dele med hverandre Bli enige Få bli med Lytte til, si hyggelige ting til hverandre Vise respekt Vise empati Vi lar barna reflektere rundt problemløsninger Sosiale mål på klassenes ukeplaner TEMA SFO: mat og helse Markens grøde Sunt kosthold Barnehagen Mål i økonomiplan AHK: Barnehagens endringsarbeid skal synliggjøres i barnehagens årsplan: Setskog: Fokus på Voksenrollen og Barns medvirkning Lage system for dokumentasjon og tilbakemelding om barnehagens pedagogiske innhold, og endringsarbeid. Ta barna med i planlegging og evaluering utfra deres alder og utvikling Dele i grupper og tilpasse innholdet Arbeide etter vår pedagogiske plattformen Ståstedsanalyse og brukerundersøkelse gjennomføres og følges opp i etterkant – tiltak igangsettes Se egen praksis – «det er jeg som kan gjøre noe med min praksis» – selvutvikling. Legge til rette for godt foreldresamarbeid Personalet skal gi positive tilbakemeldinger om hvordan barna har hatt det i løpet av hverdagen.

32 SEPTEMBER Kartleggingsprøve – Ringeriksmaterialet 1.klasse Kartlegging av leseferdighet 7.klasse Nivå prøver i matematikk fra matematikksentret 2-7. klasse (Alle teller) Nasjonale prøver for 5.kl i september og oktober Foreldremøter i skole/SFO,og barnehage Utviklingssamtaler på skolen UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 36 31 Elevrådsmøte 123456 37 789 Foreldremøte i barnehagen 10111213 38 14 Elevrådsmøte 151617181920 39 2122 40 2825 Kantine 2627 40 28 Høstferie på skolen. SFO og Bhg er åpent 2930

33 OKTOBER Barnehagen: Å gi og vise omtanke TEMA: Høsten og Elgjakt Fagområde i rammeplan: Kunst, kultur og kreativitet Barna får oppleve kunst og kultur, og selv uttrykke seg estetisk gjennom bl.a. ulike formingsaktiviteter Kle oss som jegere, går ut og jakter en dag i oktober Foreldrekaffe med utstilling av barnas «produksjon» Tema om solidaritet fortsetter Skole og SFO Våre sosiale mål på ukeplan fortsetter, følg med på ukeplan og diskuter gjerne også om samme tema hjemme med barna. Høsten og mørket/refleks TEMA SFO: Høst Dyr og fugler i skogen Refleks-bruk Mål i økonomiplan AHK: Utarbeide kjennetegn på tydelig ledelse – styrer og pedagogisk leder. Setskog: Følge opp vår pedagogiske plattform, slik at den synes i hverdagen Hvordan ønsker jeg at barnehagen skal være «under min ledelse» – defineres i alle nivå Pedagogene skal utarbeide kriterier for tydelig ledelse Utarbeide en «kontrakt» med forventninger til styrer/ped.leders rolle Veilede og følge opp hverdagen Mål i økonomiplan AHK: Utarbeide kjennetegn på god praksis – fra «ord til handling», der veiledning/refleksjon skal føre til endring av praksis Setskog: Praksisfortellinger for personalet brukes for å reflektere over egen praksis – bevissthet rundt egen rolle. Observere hverandre i hverdagen, med tilbakemeldinger. Fast punkt på møter Fast veiledning til personalet. Personalet deltar i kompetansehevende tiltak i regi av kommunen o.a, og bruker «nye» oppdagelser i hverdagen. Vi støtter, oppmuntrer og motiverer hverandre til å øke vår kompetanse Personalet skal sette opp utviklingsmål for seg selv og barnehagen, og være positive til endring. Alle har vi et forbedringspotensial.

34 OKTOBER Elevsamtaler i oktober og november på skolen Utviklingssamtaler i bhg UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 40 Høstferie på skolen. Barnehage og SFO er åpent 1234 41 5 Elevrådsmøte 67891011 42 12131415161718 43 19 Elevrådsmøte 20212223 Kantine 2425 44 26 Bhg markerer FN dagen 27282930311.nov.

35 NOVEMBER Barnehagen: Å gi og vise omtanke Tema Språk- og matte-stimulering Fagområde i rammeplan: antall, rom og form Vi ønsker å lære barna å lytte og stimulere fantasien. Barna skal få gode lese opplevelser og delta i varierte aktiviteter for å stimulere språket sitt Skape gode lesestunder for barna Vi lager butikk i barnehage I forbindelse med høstens tema ønsker vi i desember å ha en omvendt julekalender der barna har med en leke/klær som vi kan gi til andre barn som ikke har så mye. Skole og SFO Lesekampanje Elevsamtaler på skolen Vi planlegger til juleavslutningen TEMA SFO: Quiz og data Bli kjent med data Lager quiz - Setskog Barnehage sitt endringsarbeid. Vi har fokus på voksenrollen og barns medvirkning. Voksenrollen: Kvaliteten avslører seg i møtet mellom mennesker. Hvordan vi møter hverandre som mennesker er vesentlig for hvordan tilbudet barnehagen gir, oppleves. Personalet må hele tiden være bevisst sin rolle. Hvordan våre møter med barna, og foreldrene er, er avgjørende for utvikling og opplevelsen av å høre til. Personalet må hele tiden reflektere over egen praksis Barns Medvirkning: I hverdagen skal vi gi barna mulighet til å delta i å planlegge og finne ut hva de ønsker i barnehagen. Deres stemme skal tillegges vekt utfra deres alder og funksjon. Sammen med barna skal vi veilede de til å bli gode deltagere i en gruppe, og følelsen av å bli sett og hørt. De skal veiledes til å komme med egne forslag og ta gode beslutninger.

36 NOVEMBER Leseprøve i 6.trinn – Carlsten Utviklingssamtaler i bhg UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 44 1 45 2345 Plandag for Bhg. 6 Plandag Bhg, SFO og skole 78 46 9101112131415 47 16171819202122 48 2324252627 Felles adventsamling 2829 1.advent

37 DESEMBER Skole, SFO og Barnehagen TEMA : JULEHØYTIDEN OG TRADISJONER Vi lar barna oppleve gleden og tradisjonene ved julehøytiden. Julen er for alle barn en forventningsfull tid. Vi legger vekt på adventstiden med adventsstund for hele oppvekstsentret Vi vil bruke god tid til å være forventningsfulle, fryde og glede oss. Aktiviteter: Adventsstund Leser julefortellinger/ høytlesing Juleverksted Lager gaver/julepynt Baker Synger og leker Nissefest Luciafeiring Eldrefest Juleavslutning

38 DESEMBER Vi ønsker alle en riktig GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR UKEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGLØRDAGSØNDAG 49 301234 Felles adventsamling Nissefest 56 2.advent 50 7891011 Felles Adventsamling Barnehagen og SFO synger på Joker 1213 3.advent 51 14 Eldrefest ?? 15 Julemiddag i barnehagen 1617 Felles adventsamling Skole- avslutning 18 Skolen avspaserer etter juleavslutning på kvelden 1920 4.advent 52 21222324 Juleaften 25 1.juledag 26 2.juledag. 27 53 282930 31 Nyttårsaften 1.Jan 2016

39

40


Laste ned ppt "Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2015 Setskog oppvekstsenter Mandag – fredag kl.07.00-17.00 Mosebyveien 4 1954 Setskog Tlf."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google