Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2015
Mandag – fredag kl Mosebyveien 4 1954 Setskog Tlf kontor ,Barnehage , SFO , Lærerrom Mob. bhg; Mob. SFO: Bhg: minbarnehage.no/setskog – skolen: ahk.no

2 Her er vi som jobber på Setskog Oppvekstsenter
Rektor på skolen: Kari Høgenes Styrer i barnehagen/spes.ped: Vigdis Aaserud Inspektør på skolen 20%: Pia Ringstad Kontaktlærer: Pernille CB Hansen 1.og 2.klasse – leseveileder Kontaktlærer: Ida Melby 3. og 4. klasse Kontaktlærer: Mari Åsly 5. og 6.klasse Kontaktlærer: Aina Sundby-7. klasse Allmennlærer: Kjetil Lindahl, Lindy Myklebost og Vibeke Bekengen Syversen Kontormedhjelper på onsdager: Lena M.Moen Assistent: Hilde F. Heggedal Assistent: Linda Arnesen, som også er på Sfo Ped.leder: Monica Clausen Ped.leder: Sarah Sandnes Ped.leder på disp til sommer: Charlotte Bergsaune Barne og ungd.arb: Tone Eriksen Barne og ungd.arb: Dagmar Killi Barne og ungd.arb: Laila D. Kolstad Assistent bhg: Mona Engen Assistent bhg: Anne P. Berg Assistent: Monica Delingsby Ekstraressurs i bhg: Monica Veiby Fagansvarlig Sfo : Ann Iren Åsheim Assistent Sfo: Trine Bergersæther Assistent Sfo: Trine Bjørknes Andre: Urszula Sokol, Hanne Engen Vår hovedrenholder: Renate Øisjøfoss Vår driftsoperatør: Jan Moseby Noen av disse stillingene er foreløpig frem til juli 2015 Vårt arbeide skal gjennomsyres av RAUS: RESPEKT: – Alle har rett til å bli tatt på alvor ANSVAR: – Vi tar ansvar og er til å stole på UTVIKLING: – Vi ser muligheter og gjør noe med dem SERVICE: – Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig

3 SETSKOG OPPVEKSTSENTER Barnehage, skole og SFO
Setskog Oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO. Vi holder til i samme bygning, og har et tett og godt samarbeid. Setskog barnehage har nå 36 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ønsker å gi barna gode opplevelser som de skal ha med seg i ”ryggsekken” når de går videre i livet. Vi har stort fokus på kvalitet i barnehagen, de største satsningsområdene våre er voksenrollen og barns medvirkning, samt Rammeplanens innhold SFO på Setskog gir elever i 1.-4.kl et godt fritidstilbud med trygge rammer og tydelige voksne. Vedtekter for barnehagen og SFO finnes på kommunes hjemmeside og barnehagens hjemmeside. Setskog skole er en fådelt skole med ca 60 elever. Satsningsområdene er matematikk, norsk og engelsk, samt et godt sosialt miljø. Vi har som mål at elevene skal få gode grunnleggende ferdigheter og vi jobber mot å heve skolen og våre elevers resultater på nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver. Vi jobber aktivt med vurdering for læring og Høsten 2013 ble Oppvekstsenteret re-sertifisert som miljøfyrtårn. Vi jobber aktivt med å gi alle våre barn, elever og voksne gode holdninger til miljøet rundt oss, både naturen, det fysiske og psykiske miljøet som omgir barn og voksne.

4 Setskog Oppvekstsenter - visjon ”Læring og utvikling i trygge hender for bygdas framtid”
Dette vil vi skal prege vårt miljø: Sosial kompetanse Engasjement Tilhørighet Samarbeid Kunnskap Omsorg Gode felles opplevelser LÆRING OG UTVIKLING Barn og elever på Setskog oppvekstsenter skal møte glede, mestring og meningsfull læring i sin hverdag. De skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter slik at de kan bli gode deltagere i utdannings- og yrkesliv, samt i samfunnet for øvrig. Dette får vi til ved: • Å ha positive og anerkjennende voksne som legger til rette for et gjensidig samarbeid med foresatte Å vise at hvert barn er unikt og settes i sentrum • Å benytte varierte arbeidsmetoder/arbeidsverktøy • Å gi barna og foresatte mulighet til medbestemmelse • Å la barna møte kunnskapsrike og kompetente voksne med sterkt fokus på tilpasset opplæring og sosial kompetanse Forventninger Setskog Oppvekstsenter ønsker å legge til rette for et godt foreldresamarbeid. I dette samarbeidet stilles det forventninger og krav om at hver part følger opp tiltak som blir utarbeidet. Dette må til for at barna skal oppnå utvikling i sitt læringsløp. Sammen skal vi hjelpe hverandre til at barna er best mulig rustet til å møte hverdagen. Foreldrene har hovedansvar for sine barn, mens barnehagen og skolen/SFO skal bidra i barnas livslange læring. RELASJONER Miljøet hos oss preges av trygghet og glede, og består av barn og voksne som trives sammen og gis mulighet til å danne gode relasjoner. Dette får vi til ved: • Å være anerkjennende og vise hverandre respekt • Å ha et samstemt personale med et felles ansvar for alle barn • Å legge til rette for aktiviteter der samarbeid står sentralt • Å legge til rette for gode felles opplevelser • Å gi humoren en stor plass i hverdagen • Å legge til rette for god kommunikasjon og et godt samarbeid med foresatte og lokalmiljø

5 Foreldrene – de viktigste ressursene i et barns liv
Hva sier loven I Barnehageloven § 1 står det at «barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem». Videre står det at barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»( Utdrag fra Bhg loven § 1 Formål) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Bhg.loven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Opplæringsloven § 1-2 Opplæringen skal skje i samarbeid og forståing med heimen. Setskog oppvekstsenter har felles SU /SMU (skolemiljøutvalg) der foreldrene i barnehage og skole er representert, samt elevråd og ansatte. Skolen har eget FAU. Kunnskapsløftet Samarbeid mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En forutsetting for godt samarbeid er god kommunikasjon. Aurskog-Høland modellen – en felles og forpliktende arbeidsmetode i forhold til barn og unge. Modellen beskriver hvordan ansatte i vår kommune skal møte barn/elever som kanskje trenger litt ekstra oppfølging, og legge til rette for et godt samarbeid med foresatte. Modellen bygger på en forståelse av at foreldre/foresatte er de viktigste menneskene i et barns liv, og at løsningene for at et barn skal få det bedre oftest ligger i hjemmet eller nærmiljøet. Det er viktig å ta tak i «saker» på et tidlig tidspunkt Målene er følgende: • Arbeidet skal bidra til å gi barna en trygg oppvekst • Arbeidet skal bidra til at barn og foreldre/foresatte har en positiv opplevelse i møter med kommunen. Noen stikkord for det konkrete innholdet: • Ansatte på helsestasjonen, i barnehagene og i skolene skal raskt ta initiativ i forhold til ”barn de lurer på”. • Foreldre/foresatte informeres og trekkes inn umiddelbart • Det gjøres avtaler med foreldrene/de foresatte om oppfølging • Representanter fra Barnevern, PPT, helsetjenesten eller andre trekkes inn dersom barnet over tid ikke får det bedre.

6 Pedagogisk plattform for Setskog Barnehage: «DU OG JEG PÅ SAMME LAG – MAGISKE SAMSPILL SKAPES HVER DAG» VOKSENROLLEN I SAMSPILL - Vi er bevisste rollemodeller i samspill med barna. - Vi bryr oss om, og spiller på lag med barna og foreldrene. - Vi viser respekt, gode holdninger og kommuniserer på en positiv måte. - Vi legger til rette for et godt foreldresamarbeid. - Vi bidrar til at barna blir den beste utgaven av seg selv. OMSORG OG TILKNYTNING - Vi er trygge og stabile voksne med kompetanse og erfaring i arbeid med barn. - Vi lytter til barnas behov, og gir nærhet og trygghet. - Vi har et fang og en armkrok til de som trenger. - Vi er der barna er, både fysisk og psykisk. - Vi øver sammen med barna på sosiale ferdigheter for lære seg selv å kjenne og å være en del av en gruppe LEK OG LÆRING - Vi har kompetanse om barns lek. - Vi lærer når vi leker – lek og læring går hånd i hånd. - Vi tilpasser aktiviteter og innhold til barnas alder og utvikling - Vi legger til rette for et variert pedagogisk innhold i barnas hverdag - Vi samler på samspillserfaringer gjennom lek og aktivitet. MESTRING OG UTVIKLING - Vi skaper et aktivt og utviklende læringsmiljø for barna. - Vi hjelper barna, men har også noe å strekke oss mot. - Vi gir veiledning og tilbakemeldinger i hverdagen, og hjelper barna å finne løsninger - Vi tar barna med i planleggingen av hva vi skal gjøre i barnehagen, sett i lys av deres alder og utvikling. - Vi spiller på lag med foreldrene for å samarbeide om utvikling.

7 Rammeplanen for barnehagen Disse føringene skal gjenspeiles i hverdagen sammen med barna Barnehagen skal implementerer Rammeplanens sju fagområder i sitt daglige pedagogiske arbeid. Det vil være et stort læringsfelt innenfor hvert fagområde, men et fagområde vil sjelden fungere alene. Områdene vil være representert i de ulike temaene, hverdagsaktiviteter, lek og sosialt samspill i barnehagen. DE YNGSTE BARNA DE MELLOMSTE BARNA DE ELDSTE BARNA DE VOKSNES ROLLE Kommunikasjon, språk og tekst Pekebøker Enkle rim og regler Eventyr Sette ord på det som gjøres Lytte og uttrykke seg Lese bøker Språkgrupper Rim og regler Bokstaver/tall Samtale – dialog Tall og bokstaver Lekeskriving Fortellerkompetanse Rim og regler, vitser og gåter Språkleker IKT Oppmuntrende Tilstedeværende Bevissthet om språkmiljø Fokus på sosial kompetanse og språk Kropp, bevegelse og helse Mestre bevegelser Ute/inneaktiviteter Gymsal/turer Videreutvikle kroppslige bevegelser Fokus på sunn mat Gymsal Selvstendighetstrening Ski/skøyter/sykkel Gode rollemodeller Aktive og lekne voksne Kunst, kultur og kreativitet Sang og musikk Formingsaktiviteter Dans og drama Begynnende rollelek, barnekultur Kulturopplevelser Fantasi og skaperglede Musikk, dans og drama Den kulturelle matpakka Utforske ulike metoder for formingsaktiviteter Musikk,dans og drama Kreative voksne Oppmerksomme på barna behov Natur, miljø og teknikk Tur i skogen Klosser og duplo Turer i nærmiljø/skogen Miljøfyrtårn Elgjakt Videreutviklende konstruksjonslek Nysgjerrighet for det som skjer rundt oss Nysgjerrige,undrende voksne Bevisste på gode holdninger til miljøarbeid .

8 Disse føringene skal gjenspeiles i hverdagen Det er de voksnes ansvar hver dag å gi barna en hverdag som er preget av omsorg, danning, lek og læring i trygge omgivelser DE YNGSTE BARNA DE MELLOMSTE BARNA DE ELDSTE BARNA DE VOKSNES ROLLE Etikk, religion og filosofi Samtale og undring følelser Respekt og følelser Sosial kompetanse Tradisjoner Utvidende samtaler og undring konfliktløsning Sette ord på følelser Vennskap og empati Høytider Gode rollemodeller Være gode omsorgspersoner Nærmiljø og samfunn Benytte nærmiljø Familien min Hvor bor vi? Kart Tur til Landhandel-museet Besøk av politi, brann Ta med barna i nærmiljøet Antall, rom og form Begreper stor/liten Leker med former: klosser, puter Enkle puslespill Tall og telling Former og størrelser Mønster Konstruksjonslek Utvide begrepene Matte på tvers Delta i matlaging Sortering, mønster, Utvide begreper IKT Kreative voksne Sette ord på alt som gjøres

9 KORT OM BARNEHAGENS ORGANISERING
Barnehagen har en gruppe for 1 og 2 åringene, og en gruppe for 3-6 åringene, som har navnene Ekorn og Bjørner. Vi ønsker at alle barn skal oppleve en god tilknytning, slik at de føler trygghet når de er i barnehagen. Det er viktig at nærhet og trygghet foreligger fra første stund. I løpet av dagen deler vi barnegruppa i mindre grupper, der vi legger til rette for aktiviteter tilpasset barnas alder og utvikling. I de mindre gruppene har de voksne mer tid til hvert enkelt barn, og det oppleves mer harmonisk. Vi ønsker å gi et godt tilbud til alle barn og streber etter å ha et godt foreldresamarbeid. I Setskog barnehage har vi flere barn med annet morsmål. Vi arrangerer dager med tema om deres kultur, slik at de kan vise om sin identitet. Daglig er det fokus på språkstimulering, slik at de skal være best mulig rustet til å ta fatt på veien videre. Spesialpedagog i barnehagen følger opp de barna som trenger ekstra oppfølging, sammen med foreldrene og personalet. Dokumentasjon og vurdering i skole/SFO og barnehage Dokumentasjon og vurdering er en del av arbeidsmåten vår. Gjennom dette ønsker vi å utvikle virksomheten vår. Dette gjelder så vel barnehage som skole. Vi har foreldresamtaler, utviklingssamtaler, elevsamtaler, foreldremøter, SMU-møter og FAU-møter. Dette gir alle foreldre/barn en mulighet til å uttale seg i viktige spørsmål som berører barna eller deres miljø. I tillegg til dette gjennomføres barnesamtaler om trivsel og venner i barnehagen og elevundersøkelsen på skolen, ståstedsanalysen for personalet både i barnehagen og skolen, samt brukerundersøkelser. Rammeplan for barnehager sier: Informasjon og dokumentasjon skal gi grunnlag for refleksjon og diskusjoner i personalgruppen og med barn og foreldre. Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives og analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplan og eventuelle lokale planer og retningslinjer. Forskrift i opplæringsloven (§§ 3-3,4-4) sier: Formålet med underveis vurdering er å fremme læring og utvikling å gi grunnlag for tilpasset opplæring. For å nå målene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget.

10 TILTAKSPLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE Setskog Oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO under samme tak. Vi har et godt samarbeid oss i mellom og dersom anledningen byr seg har vi felles aktiviteter. Vi har felles årsplan/virksomhetsplan og flere av årets temaer er felles for oppvekstsenteret. Felles aktiviteter er: kantine, karneval, adventsstund, påskelunsj og felles uteareale. Dette gjør at barnehagebarna blir trygge på barn og personal på skolen. Vi ønsker at overgangen fra barnehagen til skolen skal være så god som mulig og jobber systematisk for at vi skal ha trygge barn som har en god hverdag. ”Å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole er å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp» MÅNED AKTIVITET ANSVAR September Ped.leder hilser på 1.klassingene og hører hvordan det er å starte på skolen Ped.leder Oktober / November/ Desember Møte for foresatte til de som skal starte i 1.kl neste høst om samarbeidet barnehage/skole siste året Matte på tvers – organisering. 3.klasse besøker barnehagen og har matte-aktiviteter 6 årsklubben besøker 1.klasse for å hilse på Elever leser for barnehagebarna Ped.leder og klassestyrer 3.kl Virksomhetsleder Januar 6 årsklubben starter 1 gang pr.uke 6 årsklubben er med 1 og 2.klasse på uteskole etter lunsj annenhver mandag Februar Matematikkens dag på skolen– 6 årsklubben deltar Ped,leder og klassestyrer 1.kl Mars 3.klasse inviterer 6 årsklubben og har matte-aktiviteter (Matte på tvers) April/Mai 2 besøksdager på skolen for de ”nye” første klassingene. Vi følger timeplanen på skolen Besøke SFO en av dagene, også for de som ikke ønsker plass ved skolestart Foreldremøte for foresatte med barn som skal begynne på skolen gjennomføres på første besøksdag. Klassestyrer, skolen og SFO Fadderordning blir organisert Mai/Juni Tur i skogen for 6 årsklubben og 1.klasse Ped.leder og klassestyrer

11 KUNNSKAPSLØFTET 2006 Prinsipper for opplæringen – LÆRINGSPLAKATEN
Kunnskapsløftet - KL 06 I kunnskapsløftets generelle del kan vi lese at «Opplæringens Mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd til å stå andre bi.» Kunnskapsløftet gir føringer for at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være rom for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Læreplanen skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever. De grunnleggende ferdighetene: • Å kunne uttrykke seg muntlig • Å kunne uttrykke seg skriftlig • Å kunne lese • Å kunne regne • Å kunne bruke digitale verktøy Prinsipper for opplæringen – LÆRINGSPLAKATEN Skolen skal: • Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre • Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet • Stimulere elevene til å utvikle egen læringsstrategier og evne til kritisk tenkning • Stimulere elevene i deres personlige utvikling, identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse • Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid • Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter • Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse • Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge • Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring • Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen • Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

12 For at våre elever skal få et så godt læringsutbytte som mulig, forventes det at foresatte følger disse punktene Vi har hovedansvaret for ungene jfr .lekser og motivasjon. Foresatte viser interesse for barnas skolearbeid. Vi må sørge for ekstra klær, etter vær og føre. Dersom det skjer noe, så har vi ansvar for å si i fra. Følge opp beskjeder. Ta vare på materiell, som bl.a bokbind på alle bøker. Holde tider og tidsfrister. Sørge for riktig kosthold jfr. sunn matpakke. Vi tar kontakt med skolen ved behov. Sørge for at ungene er uthvilte og opplagte når de kommer på skolen. Foresatte må være gode forebilder, lære barna å vise respekt. Bidra til samarbeid og samhold mellom hjem og skole. Delta på foreldremøter. Ta imot viktig informasjon. Følge med på ukeplaner og infoskriv. Være lærerens forlengede arm. Vi setter krav til skolen. Vi kommer med positive og negative tilbakemeldinger. Negative ting tas direkte opp med skolen og ikke med naboen – (jfr. unngå negativt syn på skolen i bygda) Vi stiller på dugnader og møter på arrangementer. God kommunikasjon. Aktivt FAU. Foresatte og barn må være forberedt til utviklingssamtalen. Prate positivt om skolen når barna er i nærheten. I skolens lovverk står det at skolen og hjemmet har et gjensidig ansvar for barna. Skolen skal legge til rette for god kontakt med de foresatte.

13 SFO - skolefritidsordningen
Formål Skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune er et frivillig tilsyns-og omsorgstilbud før og/eller etter skoletid med trygge rammer og god omsorg. Tjenestens innhold SFO skal gi barn fra årstrinn et tilbud om skolefritidsordning. Barn med særskilte behov gis rett til plass etter behov til og med 7. årstrinn. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder og funksjonsnivå. SFO kan være en arena for lag og foreninger. SFO kan være et sted hvor det arbeides med lekser. Vilkår Alle i ovennevnte aldersgruppe har rett til SFO-plass. Man kan melde seg på hele året, og plassen opprettholdes inntil oppsigelse. Dette kan du forvente av SFO: • Synlige og tydelige voksne • Trygge rammer og omgivelser • Foresatte blir kontaktet ved spesielle hendelser • Allsidig lek og aktiviteter • Et måltid etter skoletid • SFO/hjem-samarbeid tas opp som tema i skolens foreldresamtaler og foreldremøter. For at vi skal kunne følge opp dette, må de foresatte: • Ringe og gi beskjed dersom barnet ikke kommer, og melde ifra når barnet hentes av andre • Gi nødvendig informasjon om det du og ditt barn er opptatt av • Sørge for at barnet har med seg egnede klær etter værforhold og aktiviteter. Saksgang 1.-4. klasse: • Påmeldingsskjema ligger på kommunens hjemmeside • Påmeldingsskjema fylles ut og sendes den aktuelle SFO • Det foretas et hovedopptak hvert år med påmeldingsfrist 1. mai, ellers er det fortløpende påmelding gjennom hele året • Plassen varer til den endres eller sies opp, jfr vedtekter. 5.-7. klasse (gjelder barn med særskilte behov): • Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside • Avslag på søknad om plass kan påklages. Vedtekter for SFO finner du på kommunens hjemmeside. Sfo har fra høsten 2014 utarbeidet egen årsplan. Denne finnes på vår hjemmeside. Lovgrunnlag Opplæringsloven § 13-7: ”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7.årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.”

14 Setskog oppvekstsenter

15 JANUAR SFO: Tema: motorikk og kondisjon Ski,skøyter og aking
Barnehagen: Vinter Fagområde i rammeplan: Antall rom og form 6-års klubben begynner – skoleforberedende ”klubb”. Det jobbes med skoleforberedende oppgaver, besøker 1.klasse. Ukas barn på Bjørner fortsetter (også i månedene fremover) Dagens barn for de minste – 1,2 og 3 åringene ( også i månedene fremover) Skole Etter ulike kartlegginger av elevene og resultater fra nasjonale prøver, er våre satsningsområder fortsatt å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving. Dette gjør vi blant annet gjennom å øke lærertettheten, gjennomføre intensive matte- og lesekurs for de som trenger det, og vi skal gi ekstra matematikk- og lese-utfordringer for de elevene som har behov for det. Opplæringa i matematikk veksler mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter kl har fast uteskole hver uke der praktisk matematikk inngår som en naturlig del. Praktisk og teoretisk matematikk, målinger, sortering og ferdighetstrening Når det gjelder leseinnlæringen /lesing/norsk og andre fag er det viktig å lære elevene ulike læringsstrategier. Vi jobber aktivt med vurdering for læring – økt utbytte og læring for elevene er målet. Aktivitetsdag – ski/skøyter avhengig av is/snø/værforhold SFO: Tema: motorikk og kondisjon Ski,skøyter og aking Is-skulpturer (avhengig av vær)

16 JANUAR Godt nyttår og velkommen tilbake
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 1. Nyttårsdag 2. Plandag for oppvekst sentret 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 12 Elevrådsmøte 13 14 15 3. Klasse til Haneborg skole - Pixilasjon 16 17 18 19 20 FAU møte 21 22 23 24 25 26 27 28 SMU møte 29 30 KANTINE 31

17 FEBRUAR Barnehagen: Musikk og lyd
Fagområde i rammeplan : Kunst ,kultur og kreativitet. Karneval: barna forbereder seg til karnevalet ved å lage egne instrumenter og ev. masker for de som vil. Barnehage – VM, opplevelsesdag Barnesamtaler om trivsel og vennskap i slutten av måneden Matematikkens dag – for skolestarterne Vi blir kjent med ulik lyd og musikk Skole, barnehage og SFO inngår i Sektor – oppvekst og utdanning. I denne årsplan /virksomhetsplan presenterer vi satsningsområdene som sektor for oppvekst og utdanning har i perioden Vi presenterer hovedmålene for sektoren samt noen av Setskog oppvekstsenters tiltak i egen virksomhet på ulike steder i denne årsplanen. Langsiktig hovedmål for sektor oppvekst og utdanning: HOVEDOMRÅDER -Den kompetente eleven -Det engasjerte hjemmet -Den profesjonelle læreren -Den pedagogiske skolelederen 1. Alle elever i Aurskog-Høland skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø. 2. Alle elever skal øke sitt læringsutbytte. Elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning skal vise en signifikant forbedring gjennom resultatene på nasjonale prøver høsten 2015 sammenliknet med høsten 2012. 3. Rammeplanen for skolefritidsordningen er implementert. Skole og SFO Det er viktig at alle foresatte følger med på ukeplan for skolen og månedsplan for SFO. Der står hva det jobbes med på skolen og hvilke aktiviteter det er på SFO. Det gis også viktig informasjon på ukeplan til elevene, så følg godt med Når det gjelder SFO, settes det opp viktig info på døren eller det sendes beskjed med hjem. I februar har vi matematikkens dag på skolen. Karneval for hele oppvekstsenteret 13.feb Aktivitetsdag- værforbehold TEMA SFO: Kroppen vår Gymsal med aktiviteter Likeverd, respekt og samspill

18 FEBRUAR Uke 8 vinterferie for skolen
FEBRUAR Uke 8 vinterferie for skolen. - SFO og Bhg har åpent Utviklingssamtaler på skolen gjennomføres innen 15.feb UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 5 1 6 2 3 4 7 8 9 Henge opp UKM-utstilling 10 Elevrådsmøte 11 Kunstnere kommer til skolen og tar ut kunstverk til kommunal mønstring. 12 13 Karneval (Bare bhg?) 14 15 16 VINTERFERIE skolen 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 VM i barnehagen 27 Kantine 28

19 MARS Barnehagen: Våren Fagområder i rammeplan: Etikk, religion og filosofi Utviklingssamtaler i barnehagen Barnesamtaler om trivsel og vennskap i barnehage Sosial kompetanse: Et viktig område kontinuerlig i hverdagen. Alle barn, uansett bakgrunn, må ha likeverdige muligheter til å delta i fellesskapet. For å vite hvordan man er sammen med andre er dette noe vi snakker om i barnehagen hele tiden. Vi jobber jevnlig med å vise hva vi gjør for å vise at vi bryr oss om hverandre , hvordan vi snakker med hverandre og hvordan vi er mot hverandre hvis vi ikke er helt enig om ting Vi klekker egg og har påskeaktiviteter Mål i økonomiplan AHK: Aurskog-Høland Kommune skal ha kontinuerlige tiltak som sikrer en kvalitetsutvikling av lærernes undervisningstilbud til elevene Setskog: Rektor/inspektør deltar i lederforum/kurs i regi av skoleeier, og videreformidler og starter utviklingsprosesser på egen skole Lærerne deltar i kompetansehevende tiltak i regi av kommunen og eksterne aktører Veiledning og kunnskapsdeling i hverdagen, både for nye og «gamle» ansatte – kollegaveiledning, nettverk for nyutdannede Fokus på kvaliteten i skolen – refleksjon over egen praksis. Ta med seg nyere forskning i sin praksis Delta i nasjonal satsing i vurdering for læring Motta veiledning fra PPT og eksterne aktører der det er nødvendig/naturlig Kartlegging av kompetanse – og behov for videreutdanning Skole: Vi har etter kartlegginger og nasjonale prøver sett hvilke tiltak vi trenger å sette inn i form av både støtte og ekstra utfordringer til elever. Vi samarbeider tett med elev/ foresatte i forhold til de ev. tiltak som settes inn, Foreldremøte på Bjørkelangen skole for 7.kl.foreldre 7.kl besøker u-skolen SFO: Musikk og dans Rytmer og instrumenter, ulike musikkarter Samtaler med elevene Påskeaktiviteter

20 MARS Kartleggingsprøve – UDIR -obligatorisk for 2
MARS Kartleggingsprøve – UDIR -obligatorisk for 2.trinn i tallforståelse og regneferdighet Kartleggingsprøve – UDIR – frivillig for 1. og 3.trinn i tallforståelse og regneferdighet Kartlegging SL 60 for 4 .klasse Utviklingssamtaler gjennomføres i barnehagen Foreldremøte – foreldreskole – mer info kommer UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 9 1 10 2 Denne uka henter barnehagen egg til klekkingen 3 4 5 6 7 8 11 Elevrådsmøte Bamsefest i barnehagen 7.Klasse besøker u-skolen 12 «Foreldreskole Tema: Barn og unges medie- hverdag 13 Matematikkens dag 14 15 16 17 18 19 20 Kantine 21 22 23 Eggene i bhg klekker denne uka 24 25 26 Foreldremøte for 7.kl på Bjørkelangen skole. Info om u-skolen 27 Påskelunsj 28 29 Palmesøndag Sommertid begynner

21 APRIL SKOLEN: Mål i økonomiplan AHK:
Alle elever skal øke sitt læringsutbytte. Elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning skal vise en signifikant forbedring på nasjonale prøver høsten 2015 sammenliknet med høsten 2012. Setskog: Vi har sterkt fokus på god klasseledelse og vurdering for læring. Å gi elevene gode framovermeldinger om hva de skal jobbe med for å bli øke sin kompetanse er et område vi ønsker å bli bedre på. Rektor/inspektør prioriterer å jobbe med pedagogisk ledelse. De observerer jevnlig lærerne i undervisningssituasjoner, og deltar sammen med dem i evaluering/refleksjon for å legge til rette for utvikling hos eleven. Plan for grunnleggende lese og skriveopplæring er i drift – leseveileder på skolen har ansvar for gjennomføringen av dette. Styrket pedagogtetthet i 1. og 2.kl. Alle lærere er leselærere. Lesestrategier i alle fag Følge opp plan for alle overganger, fra barnehage til ungdomsskole. Vi følger opp Nasjonale prøver grundig. Bruker udirs materiell. Vi har tett samarbeid med de foresatte «Ny giv» – kurs/plandag – metodikken deles i personalet og brukes aktivt overfor elever. Interkommunalt samarbeid (3+3) for å legge til rette for at flest mulig fullfører hele skoleløpet (ut vgs) Tilpasset opplæring – følge opp også faglig sterke elever Barnehage: Våren Fagområde i rammeplan: Natur, miljø og teknikk Hva skjer ute i naturen når det er vår? Bjørner har ute-uke i gapahuken – gi barna erfaringer med friluftsliv Vi utforsker naturen i skog og vann Besøksdag på skole for 6 årsklubben Verdens bokdag – besøke biblioteket Polsk/Litauisk - dag Skole og SFO Påskelunsj for hele oppvekstsenteret fredag 11.april SFO har påskestengt fra og med onsdag 16.april. Svømming starter – husk badetøy og nødvendig utstyr TEMA SFO: årstider Hva skjer i naturen? Hvilke måneder tilhører hvilken årstid?

22 APRIL Obligatoriske kartleggingsprøver i leseferdighet 1- 3trinn Utviklingssamtaler i barnehagen Påskeferie for skolen , uke 14 SFO har åpent mandag og tirsdag stengt onsdag. uke 14 Bhg har åpent mandag-tirsdag samt onsdag uke 14 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 14 30 31 1 2 Skjærtorsdag 3 Langfredag 4 Påskeaften 5 1.Påskedag 15 6 2. Påskedag 7 8 9 Svømming for skolen 10 Polsk/Litauisk dag i bhg 11 12 16 13 Uteuke for «Bjørnegruppa» i bhg Uteuke for «Bjørne-gruppa» i bhg. Ekstern vurdering på skolen Uteuke for «Bjørne-gruppa» i bhg 17 18 19 20 Elevrådsmøte 21 22 23 Bhg markerer verdens bokdag 24 25 26 27 Besøksdager på skolen for nye førsteklassinger SYKKELUKE 28 29 Kantine

23 MAI Barnehagen: Fagområder i rammeplan: Nærmiljø og samfunn
Vi besøker den gamle butikken/museet Besøk i banken og butikken Får besøk av politiet Besøk på lekeplassen ved «Stasjonen» på Bjørkelangen Miljødag der vi rydder nærmiljøet vårt til 17. mai. Skole og SFO: Det vil bli tre sykkeldager for 5-7. trinn. Der elevene lærer seg trafikkregler og hvordan ferdes i trafikken. Vi forbereder oss til 17. mai, rydder søppel ute, raker med mer. Uke 21 drar 6. og 7. klasse på leirskole til Kruge på Hvasser I løpet av mai måned blir det en felles dugnad for alle foresatte på oppvekstsentret. Dugnaden resulterer i et ryddig og pent uteområde til 17. mai. TEMA SFO: Miljøfyrtårn og Frigjøringsdagen Lære litt om krigen Natur og miljø SKOLEN: Mål i økonomiplan AHK: Alle elever i Aurskog-Høland skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø Setskog: Gjennomføre elevundersøkelsen i 5.-7.kl og gjennpmgå resultatene i personalgruppa, med elevrådet, FAU og SMU elevsamtaler om elevenes trivsel og tanker om skolehverdagen. 2 fast oppsatte elevsamtaler i året der fag og sosial trivsel er i fokus Klassemøter hver uke med det sosiale miljøet som tema Zippy`s venner i 1. og 2.klasse Elevene skriver loggbok (5.kl-7.kl) Følge vår sosiale handlingsplan og jobbe kontinuerlig med forebygging av mobbing. Fatte enkeltvedtak og iverksette tiltak hvis vi får kjennskap til at noen blir utsatt for krenkende ord eller handlinger Vi tilbyr foresatte fra 3.-7.kl å ta foreldreundersøkelsen Vi samarbeider med skolehelsetjenesten Samarbeid med interne og eksterne aktører (f.eks PPT , barnevern og BUP) for å legge til rette for et godt læringsutbytte for elever som trenger ekstra oppfølging. Vi bruker AHK modellen der det er elever som trenger ekstra oppfølging, tidlig inn med samarbeid med hjemmet Vi ønsker et godt foreldresamarbeid

24 MAI UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 18 1
Off.høytidsdag 2 3 19 4 Elevrådsmøte 5 6 7 8 Bhg besøke Bjørkelangen Stasjon 9 10 20 11 12 13 14 Kr. Himmelsfarts Dag. 15 Øve til 17.mai 16 17 Nasjonal dag 21 Svømming for skolen 22 23 24 1. Pinsedag 25 2.pinsedag 26 27 28 29 Kantine 30 31

25 JUNI SFO Alle barn på SFO i AHK skal oppleve et trygt og godt miljø hvor de blir møtt av voksne med en løsningsfokusert tilnærming til hverdagen i SFO Kvalitetsplanen for SFO i AHK er implementert og følges opp Setskog: Fagansvarlig for SFO deltar i nettverksmøter med fokus på kvalitet og innhold. Rektor møter ved behov. Ledelsen for SFO, bhg og skole har møte en gang per mnd og samarbeider tett for bedre koordinering og kvalitetsutvikling Vi ønsker å innarbeide en rutine for møter mellom lærerne på småskolen SFO AHK modellen brukes for barn som trenger ekstra oppfølging SFO-ansatte deltar i kommunal kompetanseheving Vi har tett samarbeid med de foresatte Barnehagen: Fagområde: Kropp, bevegelse og helse. Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Aktivitetsdag – opplevelsesdag Fokus på sunt kosthold, gjennom hele året Sommertur for barn og personalet Sommeravslutning i barnehagen Skole og SFO Felles aktivitetsdag med Bjørkelangen og Rømskog skole for 5-7 trinn. Vi er på Setskog i år 7.klasse besøker ungdomskolen Skoleavslutning med underholdning Siste skoledag er 19.juni (20.juni avspaseres pga sommeravslutning) Tradisjon på SFO –vannkrig SFO har sommerstengt i juli TEMA SFO: Kultur Besøke nærmiljøet i bygda vår Setskog før og nå

26 JUNI Halvårsrapporter og IOP ferdig seinest
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 23 1 Elevrådsmøte 2 DKS – Lydrommet – konsert for alle elever på skolen 3 4 Aktivitetsdag i bhg 5 6 7 24 8 9 Sommerfest i barnehagen på kvelden 10 11 Aktivitetsdag på Rømskog for 5.-7.klasse 12 Kantine 13 14 25 15 16 Sommer- avslutning for skolen 17 18 Siste skoledag 19 Elevene avspaserer etter avslutningen. Planleggings-dag for lærerne 20 21 26 22 27 28 29 SFO har stengt t.o.m 24.07 30

27 GOD SOMMERFERIE TIL ALLE !

28 JULI SFO har stengt åpner igjen mandag 28 juli Sommerferieavvikling for barnehagen i forhold til samarbeid med Festningsåsen/Burholtoppen barnehager kommer det informasjon om seinere VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMERFERIE !! UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 27 1 2 3 4 5 28 6 7 8 9 10 11 12 29 13 14 15 16 17 18 19 30 20 21 22 23 24 25 26 31 SFO åpner

29 TEMA: PÅ SAMME LAG/OMSORG, LEK OG LÆRING
AUGUST Skole , Sfo og Barnehage TEMA: PÅ SAMME LAG/OMSORG, LEK OG LÆRING Vi vil at alle barn skal ha venner, med dette mener vi at alle barn på Setskog oppvekstsenter skal ha noen å leke med, være venn med og være sammen med. Vi ønsker at alle barn skal glede seg til å komme i barnehagen, på skolen og på SFO til sine venner. Vi vil sette fokus på vennskap denne måneden for å gjøre hverdagen lettere for nye og ”gamle” elever og barn etter sommeren. Nye vennskapsbånd vil dannes, og gamle vil oppdages på nytt. Vi voksne skal være tilstede og anerkjenne barnas initiativ og ønsker. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er grunnlag for trivsel, utvikling av sosial kompetanse og vennskap, samt at det er viktig for læring. Det er viktig i tilvenningsfasen, for flere av barna som er nye i barnehage/SFO/skolen, at de får tid til å bli trygge og finne seg godt til rette i sine omgivelser. I slutten av måneden har skolen en felles ute-aktivitetsdag, der vi deler oss i grupper på tvers av klassene

30 AUGUST Vi ønsker alle barn og foresatte velkommen til Setskog oppvekstsenter. Hjertelig velkommen til nye familier. UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 31 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 Plandag for skolen og Sfo 14 Plandag for Bhg/skole og SFO 15 16 34 17 Plandag for skolen 18 Skolen begynner Tema: «På samme lag» i to uker 19 20 21 22 23 35 24 25 26 27 28 29 30

31 SEPTEMBER Barnehagen: Å gi og vise omtanke
Fagområde i rammeplan: Kommunikasjon, språk og tekst Vi starter med tema der vi skal ha fokus på barn i andre land, solidaritet. Barna skal møte ulike typer litteratur Legge til rette for dramatisering Barna skal bli glad i bøker/lesing/bilder Barna lage sin egen bok om barnehage-hverdagen med digitale verktøy Skolen og SFO For å utvikle barnas sosiale kompetanse skal barnehagen/skole/SFO legge til rette for at de får øve seg i ulike former for samhandling og problem og konfliktløsning. Vi lærer bl..a. om å: Be om hjelp Dele med hverandre Bli enige Få bli med Lytte til, si hyggelige ting til hverandre Vise respekt Vise empati Vi lar barna reflektere rundt problemløsninger Sosiale mål på klassenes ukeplaner TEMA SFO: mat og helse Markens grøde Sunt kosthold Barnehagen Mål i økonomiplan AHK: Barnehagens endringsarbeid skal synliggjøres i barnehagens årsplan: Setskog: Fokus på Voksenrollen og Barns medvirkning Lage system for dokumentasjon og tilbakemelding om barnehagens pedagogiske innhold, og endringsarbeid. Ta barna med i planlegging og evaluering utfra deres alder og utvikling Dele i grupper og tilpasse innholdet Arbeide etter vår pedagogiske plattformen Ståstedsanalyse og brukerundersøkelse gjennomføres og følges opp i etterkant – tiltak igangsettes Se egen praksis – «det er jeg som kan gjøre noe med min praksis» – selvutvikling. Legge til rette for godt foreldresamarbeid Personalet skal gi positive tilbakemeldinger om hvordan barna har hatt det i løpet av hverdagen.

32 SEPTEMBER Kartleggingsprøve – Ringeriksmaterialet 1
SEPTEMBER Kartleggingsprøve – Ringeriksmaterialet 1.klasse Kartlegging av leseferdighet 7.klasse Nivå prøver i matematikk fra matematikksentret 2-7. klasse (Alle teller) Nasjonale prøver for 5.kl i september og oktober Foreldremøter i skole/SFO ,og barnehage Utviklingssamtaler på skolen UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 36 31 Elevrådsmøte 1 2 3 4 5 6 37 7 8 9 Foreldremøte i barnehagen 10 11 12 13 38 14 15 16 17 18 19 20 39 21 22 40 28 25 Kantine 26 27 Høstferie på skolen. SFO og Bhg er åpent 29 30

33 OKTOBER Barnehagen: Å gi og vise omtanke
TEMA: Høsten og Elgjakt Fagområde i rammeplan: Kunst, kultur og kreativitet Barna får oppleve kunst og kultur, og selv uttrykke seg estetisk gjennom bl.a. ulike formingsaktiviteter Kle oss som jegere, går ut og jakter en dag i oktober Foreldrekaffe med utstilling av barnas «produksjon» Tema om solidaritet fortsetter Skole og SFO Våre sosiale mål på ukeplan fortsetter, følg med på ukeplan og diskuter gjerne også om samme tema hjemme med barna. Høsten og mørket/refleks TEMA SFO: Høst Dyr og fugler i skogen Refleks-bruk Mål i økonomiplan AHK: Utarbeide kjennetegn på tydelig ledelse – styrer og pedagogisk leder. Setskog: Følge opp vår pedagogiske plattform, slik at den synes i hverdagen Hvordan ønsker jeg at barnehagen skal være «under min ledelse» – defineres i alle nivå Pedagogene skal utarbeide kriterier for tydelig ledelse Utarbeide en «kontrakt» med forventninger til styrer/ped.leders rolle Veilede og følge opp hverdagen Mål i økonomiplan AHK: Utarbeide kjennetegn på god praksis – fra «ord til handling», der veiledning/refleksjon skal føre til endring av praksis Praksisfortellinger for personalet brukes for å reflektere over egen praksis – bevissthet rundt egen rolle. Observere hverandre i hverdagen, med tilbakemeldinger. Fast punkt på møter Fast veiledning til personalet. Personalet deltar i kompetansehevende tiltak i regi av kommunen o.a, og bruker «nye» oppdagelser i hverdagen. Vi støtter , oppmuntrer og motiverer hverandre til å øke vår kompetanse Personalet skal sette opp utviklingsmål for seg selv og barnehagen, og være positive til endring. Alle har vi et forbedringspotensial.

34 OKTOBER Elevsamtaler i oktober og november på skolen Utviklingssamtaler i bhg
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 40 Høstferie på skolen. Barnehage og SFO er åpent 1 2 3 4 41 5 Elevrådsmøte 6 7 8 9 10 11 42 12 13 14 15 16 17 18 43 19 20 21 22 23 Kantine 24 25 44 26 Bhg markerer FN dagen 27 28 29 30 31 1.nov.

35 NOVEMBER Barnehagen: Å gi og vise omtanke
Tema Språk- og matte-stimulering Fagområde i rammeplan: antall, rom og form Vi ønsker å lære barna å lytte og stimulere fantasien. Barna skal få gode lese opplevelser og delta i varierte aktiviteter for å stimulere språket sitt Skape gode lesestunder for barna Vi lager butikk i barnehage I forbindelse med høstens tema ønsker vi i desember å ha en omvendt julekalender der barna har med en leke/klær som vi kan gi til andre barn som ikke har så mye. Skole og SFO Lesekampanje Elevsamtaler på skolen Vi planlegger til juleavslutningen TEMA SFO: Quiz og data Bli kjent med data Lager quiz - Setskog Barnehage sitt endringsarbeid. Vi har fokus på voksenrollen og barns medvirkning. Voksenrollen: Kvaliteten avslører seg i møtet mellom mennesker. Hvordan vi møter hverandre som mennesker er vesentlig for hvordan tilbudet barnehagen gir, oppleves. Personalet må hele tiden være bevisst sin rolle. Hvordan våre møter med barna, og foreldrene er, er avgjørende for utvikling og opplevelsen av å høre til. Personalet må hele tiden reflektere over egen praksis Barns Medvirkning: I hverdagen skal vi gi barna mulighet til å delta i å planlegge og finne ut hva de ønsker i barnehagen. Deres stemme skal tillegges vekt utfra deres alder og funksjon. Sammen med barna skal vi veilede de til å bli gode deltagere i en gruppe, og følelsen av å bli sett og hørt. De skal veiledes til å komme med egne forslag og ta gode beslutninger.

36 NOVEMBER Leseprøve i 6.trinn – Carlsten Utviklingssamtaler i bhg
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 44 1 45 2 3 4 5 Plandag for Bhg. 6 Plandag Bhg, SFO og skole 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 18 19 20 21 22 48 23 24 25 26 27 Felles adventsamling 28 29 1.advent

37 DESEMBER Skole, SFO og Barnehagen TEMA : JULEHØYTIDEN OG TRADISJONER
Vi lar barna oppleve gleden og tradisjonene ved julehøytiden. Julen er for alle barn en forventningsfull tid. Vi legger vekt på adventstiden med adventsstund for hele oppvekstsentret Vi vil bruke god tid til å være forventningsfulle, fryde og glede oss. Aktiviteter: Adventsstund Leser julefortellinger/ høytlesing Juleverksted Lager gaver/julepynt Baker Synger og leker Nissefest Luciafeiring Eldrefest Juleavslutning

38 DESEMBER Vi ønsker alle en riktig GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 49 30 1 2 3 4 Felles adventsamling Nissefest 5 6 2.advent 50 7 8 9 10 11 Adventsamling Barnehagen og SFO synger på Joker 12 13 3.advent 51 14 Eldrefest ?? 15 Julemiddag i barnehagen 16 17 Skole- avslutning 18 Skolen avspaserer etter juleavslutning på kvelden 19 20 4.advent 52 21 22 23 24 Juleaften 25 1.juledag 26 2.juledag. 27 53 28 29 31 Nyttårsaften 1.Jan 2016

39

40


Laste ned ppt "Velkommen til Setskog Oppvekstsenter ÅRSPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google