Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IN 265 Problemdefinering ,modellering og kravspesifikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IN 265 Problemdefinering ,modellering og kravspesifikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 IN 265 Problemdefinering ,modellering og kravspesifikasjon
Introduksjon til kurset IN265 Arild Jansen, Systemarbeidsgruppa, IfI 22. Januar 2002

2 IN 265 Problemdefinering ,modellering og kravspesifikasjon
Kursorganisering Forelesere: Arild Jansen, Jens Kaasbøl + 2 gjesteforelesere Gruppelærer: Kristin Skoglund, Kim Finkenhagen, Svein Arnesen Elektronisk informasjon: E_post Eksamen

3 IN 265 - Mål og innhold kurset
Teoretisk forståelse av og praktiske ferdigheter i systemutvikling Lære å bruke en systemutviklingsmetode OOA&D : Lars Mathiassen med flere: Objekt-orientert analyse og design , kap. 1-12, 16-18 Få en grunnleggende teoretisk og kritisk forståelse av hva systemutvikling er og hvordan systemer brukes Dahlbom og Mathiassen, Computers in Context, k. 1-8 Kompendium : Representasjon av arbeid, prototyping, eksempler på SU-prosjekter

4 IN 265 - Pedagogisk opplegg for kurset
Problembasert læring : Koble teori og praksis med basis i reelle problemer Gruppeoppgaver og obligatorisk oppgave Obligatorisk oppgave skal gjøres i en organisasjon: Oppgaven går ut på å lage en forundersøkelse, deretter en objektorientert analyse og til slutt objektorientert design ved hjelp av teknikkene som er beskrevet i OOA&D. .Arbeidet knyttes til en virksomhet dere velger sjøl. Se : //www.ifi.uio.no/~in265/oblig1.shtml

5 Systemutvikling og systemarbeid
Systemutvikling (SU): alle aktiviteter knyttet til analyse, utforming og innføring av IT-baserte informasjons-systemer i virksomheter Lage både ’gode’ og ’nyttige’ IS Fokus på alle forhold som ansees viktige Både tekniske, organisatoriske, sosiale, kulturelle, som alle henger sammen Usikkerhet, målkonflikter, interessekonflikter, ikke-rasjonell adferd Anvende teorier og tilpasse metoder til lokale forhold

6 Systemarbeid (ved Ifi)
Systemarbeid omfatter forskning og praksis knyttet systemutvikling og bruk av IS i organisasjoner& samfunn Fokus på alle alle sider ved planlegging, utforming, innføring og bruk av ulike typer IKT Studere både småskala og storskalasystemer Spesielt fokus på infrastruktur og kommunikasjonssystemer (eks CSCW-systemer Vekt på organisatoriske, sosiale, kulturelle og politiske aspekter Sosial forming av teknologi : mål- og interesse-konflikter, maktforhold

7 Repetisjon av noen begreper-1
Data, informasjon og kunnskap Data er fysisk (symbolsk) representasjon av informasjon Informasjon og kunnskap forutsetter menneskelig fortolkning og forståelse Datasystemer og informasjonssystemer Database: A structured collection of data stored, controlled and accessed by computers based on predefined relationships IS: The collection of people, machines, data and methods organised to accomplish specific functions and to solve specific problems

8 Rammeverk og modeller Rammeverk : Et sett av ideer og begreper for å organisere tenkning på et bestemt område/problem Modell: En forenklet avbildning av utvalgte deler av virkeligheten, men en bestemt hensikt Livssysklus-’modellen’ En beskrivelse av fasene involvert i å planlegge, utforme, realisere og innføre IS i en virksomhet Denne modellen kan forstås og anvendes på mange ulike måter, og fasene har ulike navn og innhold innen ulike metoder og teknikker

9 Hva er et system ? Noen forslag:
En samling av elementer og relasjonene mellom dem Et sett av komponenter som interagerer på bestemte måter for å utføre en oppgave (nervesystem, fordøyelsen) Et ordnet sett av fakta, prinsipper, klassifikasjon (Linnee’s plantesystem, det periodiske system,..) Et struktur av prosedyrer&metoder (kvalitetssikringssyst.) ’Noe’ som kan atskilles fra sine omgivelser (økosystem,.. - Systemer er en abstraksjon ut fra en bestemt hensikt - Systemer kan betraktes utenfra eller innenfra

10 Systemer, modeller og virkeligheten
En del av VIRKELIGHETEN: Interesser Temaer Problemer Forventninger Andre kilder IDÉER BESKRIVELSER TEORIER METODIKK Utviklingssubjekt PROBLEMER MODELLER TEKNIKKER

11 Faser i systemutviklingsarbeidet
Utvikle /tilpasse IT-baserte systemer til menneskers og organisasjoners behov Foranalyse : avdekke problemene Analyse: Se systemet utenfra Klarlegge behov og rammer :tekniske, organisatoriske, økonomiske, juridiske, sikkerhetsmessige Utforming/design : Se systemet innenfra Skape grunnlag for å realisere systemet gjennom å konstruere en logisk modell Analyse og design hører sammen Læring under design Omgivelsene forandrer seg,

12 Hva er en systemutviklingsmetode?
Veileder i SU-arbeidet En fornuftig samling av hva & hvordan - ikke en kokebok eller fasitsvar – ingen tvangstrøye Viktig for kommunikasjon og organisering av prosjektet Må brukes med fornuft, tilpasses avhengig av Problemets type og betingelser Personalets kompetanse Kulturelle og historiske forhold (Improvisasjon forutsetter at en kan grunnlaget Metoden i dette kurset er O-O Analyse og Design

13 Noen analyse og design-metoder
Funksjonsorientering (FO) Beskriver hva som skal gjøres Dataorientering (DO) Beskriver hvilke datasystemet skal ha Hendelsesorientert Hvordan reagerer på viktige begivenheter Objektorientering Objekter som grunnlag for innkapling av data og operasjoner på disse Beskriver hvilke data systemet skal bearbeide Kombinerer særlig FO og DA på en elegant måte

14 Objekter og klasser Objekt: en helhet med identitet, tilstandsrom og adferd Klasse : En beskrivelse av en mengde med objekter med samme struktur, adferdsmønstre og tilstandsrom (jf klassebegrepet i SIMULA) Objekter er instanser av klasser, ofte reelle fenomener, mens klasser er begrep (felles betegnelse) Vi snakker om OO-metoder, OO-språk (SIMULA, ADA, JAVA ..), OOdatabaser Generelle og spesialiserte begreper (abstaksjonsformer)

15 Modellering av konteksten
. (Edb)-system Bruker (jf OOA&D, side 11) Modell av virkeligheten Virkeligheten Problemområdet: Formål/oppgave Anvendelsesområdet: Del av brukerorganisasjonen

16 Komponenter i et IT-system
. Andre systemer Grenseflate Funk-sjoner Modell Brukere IT-system

17 Oversikt over OOA&D Analyse av anvendelses-området Krav til bruk
Analyse av problem-området Design av komponenter Spesifikasjon av komponenter Modell Spesifikasjon av arkitektur Design av arkitektur

18 Aktiviteter i OOA & D 1. Analyse av problemområdet
Hva skal systemet handle om, oppgave som skal løses Beskrive klasse av objekter og deres innbyrdes relasjoner og dynamiske egenskaper 2. Analyse av anvendelsesområdet Fastlegge bruksmessige krav Krav til bruk, funksjoner, og grensesnitt 3. Design av arkitektur Sammenholde kravene med den tekniske plattform Prioritere kravene, utforme komponentarkitektur 4. Design av komponenter Utgangspunkt i arkitekturen Design av modell, funksjons- , og grensesnittskomponent

19 Prosjektoppgaven Skaffe praktisk erfaring med virkelig problem og organisasjon Få trening i å bruke verktøy Rike bilder – for å fange mangfold i problemområdet Fastlegge strategi Analyse av problemområdet Analyse av anvendelsesområdet Spesifikasjon av design OOA&D-boka som ’veileder’ , D&M som bakgrunn for å se flere perspektiver og innfallsvinkler

20 Obligatorisk oppgave – Plan -milepæler
1.2 Inndeling i grupper 8.2 Etablere prosjekter - valg av organisasjon 1.3 Foranalyse. rapport presentasjon for "brukere" 22.3 Analyse 30.4 Design Rapport Prototype

21 OOA& D prinsipper og styrke
Objekter som kjernebegrep: Egenskaper, tilstander og adferd Åpen metode- tillater variasjoner i bruk Situasjonsbestemt strategi Gjenbruk, forbilder, mønster og komponenter En ’god’ design skal være forståelig, fleksibel og brukervennlighet Dokumentasjon : Korrekt- tilstrekkelig men ikke for volumiøs

22 Systemer, perspektiver og tenkemåter
Systemer (Dahlbom og Mathiassen, kap. 1-2) Teknologi, data, informasjon og kunnskap Rasjonell versus romantisk tenkemåter Blant annet inspirert av Peter Checkland : Soft Systems Methodology (In System Thinking, Systems Practice)

23 Hva er en datamaskin Noen ulike synspunkter i datamaskinens barndom:
If it should turn out that the basic logic of a machine designed for numerical solution of differential equations coincide with a machine intended to make bills for a department store, I would regard this as the most amazing coincidence that I have ever encountered Howard Aiken, 1956, physicist The study is to process on the basic of the conjectures that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it . John McCarthy, 1956, mathematician

24 Hva innebærer det å ’datoriserer’
Automatisering av administrative oppgaver Taper vi verdifulle sider ved manuelle rutiner, skjønn,..? Tap av jobber? Lagre data for å støtte/automatisere beslutningstaking Kan vi stole på at data er korrekte? Hvilke fortolkninger er de basert på ? Sammenfaller det med våre fortolkninger ? Overvåke og kontrollere komplekse prosesser Datasystemer er sjøl kompliserte systemer- hvordan kontrolleres de? Hva med kvalitet av systemene – for oss?

25 Algoritmer og menneskelig tenkning
Church-Turing thesis: Alt et menneske kan beregne kan bli beregnet av en maskin En instruks er en algoritme dersom den er endelig, veldefinert og bare består av elementære trinn Algoritmebegrepet bygger bro mellom vår intuitiv forståelse av beregninger og en datamaskin Bygger på Descartes ( ) teori om tenkning som regelstyrt symbolmanipulasjon Kan datamaskiner erstatte menneskelig tenkning?? To fundamentalt forskjellige svar

26 To verdensanskuelser - det rasjonelle versus det romantiske
Rasjonalisme - arven fra Aristoteles, Galileo, Descartes, Bacon, Newton, Leibniz,.. Utviklingen av naturvitenskapen Skille mellom en ’ytre’ (sann) og ’indre’ (sanset) verden Sann kunnskap er basert vitenskapelig representasjon av virkeligheten (formalisering) Tenkning er symbolmanipulasjon Romatikken arven fra Socrates, Platon, Data blir til informasjon gjennom fortolkning basert på forståelse av bakgrunn og kontekst Kunnskap utvikles både fra teori og praksis Noen begreper kan ikke defineres, men forklares ved eksempler Vekt på kultur, kunst, følelser

27 Datamaskinen - kalkulasjon eller informasjonsbehandling
Utgangspunkt i organisk, dialek-tisk forståelse av virkeligheten’ ’Verden’ må forstås som helheter kan bare beskrives ved fortolkning Virkeligheten er i stadig forand-ring - uforutsigbar- kaotisk Organisasjoner koordineres ved uformell, direkte interaksjon mellom medlemmene - ikke skille mellom styring og utføring Datamaskinen som medium for menneskelig samhandling Utgangspunktet er Descartes m fl. mekanistisk systemforståelse Klar, eksakt og sann representasjon av verden Verden er stabil Reduksjonisme, gjentagbarhet bevis-/forkastbarhet Verden oppfattes som en maskin - f eks. som byråkratier med formell arbeidsdeling og styring Den logiske, analytisk ’tenkende’ maskin (Babbage, Turing, von Newman

28 Organisasjonen : Maskin eller kultur Arbeidsdeling og koordinering
Byråkratiet Nøyaktig beskrivelse av arbeidsoppgaver Organisasjon som ’optimal algoritme Stabile omgivelser Rasjonalitet og effektivitet Entydige mål Forutsigbarhet – Lav usikkerhet Vertikale informasjonssystemer Organismen Lever i dynamisk samspill med omgivelser i stadig endring Forandring skaper usikkerhet Liten grad av formalisering Sjølstendige, men sam-spillende enheter ( ansvar) Tette nettverk- uformelle strukturer Horisontale nettverk: E_post, CSCW,..

29 IT og kunnskap: To kunnskapssyn
Kunnskap som mekaniske helheter Deler kan tas ut av helheten uten at dennes karakter endres Fenomener kan defineres formelt Kunnskap som organiske helheter Helheten utgjør mer en delene Fenomener forståes gjennom sosiale prosesser S-R : stimuli-respons -basert læring : Er det basert på et mekanistisk kunnskapssyn

30 Hva er informasjonsteknologi?
Sosialt skapt: Redskap Metoder Arbeidsmåter Kunnskap om kontekst


Laste ned ppt "IN 265 Problemdefinering ,modellering og kravspesifikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google