Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Linda Heitmann, Else Kvamme Ramberg og Kristin Uglebakken

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Linda Heitmann, Else Kvamme Ramberg og Kristin Uglebakken"— Utskrift av presentasjonen:

1 Linda Heitmann, Else Kvamme Ramberg og Kristin Uglebakken
Systematisk kartleggingsarbeid i møte med minoritetsspråklige barn og deres foresatte Alta kommune – PPT. Linda Heitmann, Else Kvamme Ramberg og Kristin Uglebakken RSK den : «God Start – for minoritetsspråklige barnehagebarn»

2 Hvem? Barnehage: «Når flerkulturelle barn begynner i barnehagen». Utarbeidet av Sentrum og Midtbakken barnehage som del av samarbeidsprosjekt mellom NAFO, Fylkesmannen i Finnmark, Høgskolen i Finnmark og tre kommuner. Rutinebeskrivelse med mål å sikre minoritetsspråklige barn et godt barnehagetilbud. Sandvik og Spurkeland: «Språkpermen, lær meg norsk før skolestart – for minoritets og majoritetsspråklige barn i førskolealder». Mappevurdering over tid. TRAS: Tidlig registrering av språkutvikling Skole: Utdanningsdirektoratets kartleggingsmateriell for språkkompetanse i grunnleggende norsk. For grunn- og videregående skole. Mappevurdering over tid som grunnlag for Særskilt norskopplæring (§ 2-8). Samtaleguide (lokale varianter). PPT: Tidlig innsats (TI): Kursing, screening og drøftingsmøter Systemmøter med PPT. TOSP: Tospråklighetsprøven Observasjon på samtykke knyttet til vurdering av tospråklighetsproblematikk eller lærevansker/språkvansker (Grunnlag for vurdering av søknad om IMDI-midler). Barn- og ungetjenesten: Tverrfaglig drøfting med barnehage/skole, PPT, Habiliteringstjenesten, Helsesøstertjenesten, Tiltaksteam og Barnevernstjenesten

3 Dual Iceberg Model: Kilde: Cummings 1979, lastet ned fra Statped.no 14. november 2014

4 «Older is faster, but younger is better»

5

6 Hovedmål: Tilrettelegge læringsmiljø og metoder til beste for barnets læring og utvikling Sikre helhetlig tenking. Systematisk informasjonsinnhenting.

7

8 Detektivarbeid Innhenting av informasjon Hypoteser

9 Tema og systematikk i samtale med foreldre:
Første samtale : Trygghet, språklig nivå; akademisk/hverdagsspråk? Relasjonsbygging. Sensitivitet i samtalen.

10 Informasjonsområde I:
Fysiologiske og/eller medisinske faktorer som har betydning for læring: - syn, hørsel, ernæring, sykdom som kan ha påvirket barnet - hendelser/situasjoner som kan ha påvirket barnet

11 Informasjonsområde II
Språklige erfaringer - språkmiljø - hvor lenge har barnet snakket språket? - hva har barnet brukt språket til?

12 Informasjonsområde III:
Kunnskap og erfaringer: - leke erfaring /leker/andre barn - deltagelse i hverdagsaktiviteter

13 Informasjonsområde IV:
Lekemiljø/Læringsmiljø - hvilket miljø har barnet vært i? - alle miljø gir erfaringer

14 Ulike forutsetninger krever ulik tilrettelegging:
Vurderinger ut fra tre typer vansker: Språkbarrierer Manglende erfaringer Individuelle forutsetninger

15 Hvordan kvaliteten kan bedres og sikres – PPTs rolle
Mange barnehager strever med å tilrettelegge opplæringen for flerspråklige barn. Gjennom TI og systemmøter i barnehagen meldes det ofte inn saker til drøfting der tilrettelegging for disse barna etterspørres. Flerspråklighet er en ressurs, ved riktig tilrettelegging er det ikke i seg selv noen vanske eller et område innenfor spesialpedagogikken. Et systematisk kartleggingsarbeid, som først kommer gjennom samtale med foresatte vil gi oss informasjon om forutsetninger og behov hos barnet. 1) Bidra til optimal tilrettelegging 2) Raskere kunne identifisere de som trenger noe mer

16 Handlingshjulet: Saksgang før henvisning til PP-tjenesten
En skjematisk fremstilling av arbeidet med barn som bekymrer i barnehage

17 Barnehagens bekymring/uro
Handlingshjulet Barnehagens bekymring/uro Hjelpe til med utarbeiding av IOP, evt veiledning i saken Samtale med foresatte Observasjoner og kartlegginger (inkl tidligere info, sjekke syn og hørsel) Tilbakemelding til skole/barnehage og foresatte Tiltak Utarbeiding av sakkyndig vurdering Effektvurdering/ evaluering av tiltakene § 5.1 og § 5.7 §1.3 og § 2.8 Kartlegging og testing Nye tiltak Drøfting i møte med PPT - råd om nye tiltak eller råd om henvisning Observasjoner Inntakssamtale med foresatte/elev/lærer, kartlegging av tidlig utvikling, anamnese Ped.rapport – som dokumenterer alt arbeidet ovenfor PPT

18 Oppsummering Systematisk kartlegging Tolketjeneste er avgjørende.
Samtaleguide er nyttig for å sikre at man får den informasjonen man har bruk for. Utsatt skolestart kan vurderes Tilrettelegging for god læring forutsetter gode kunnskaper om barnets forutsetninger og behov


Laste ned ppt "Linda Heitmann, Else Kvamme Ramberg og Kristin Uglebakken"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google