Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erik Wist 14.04.2015. 19852012 Øsofagus121239 197% Ventrikkel94047050% Pancreas57877333% Kolorektal2405402167% 14.04.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erik Wist 14.04.2015. 19852012 Øsofagus121239 197% Ventrikkel94047050% Pancreas57877333% Kolorektal2405402167% 14.04.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erik Wist

2

3

4 Øsofagus % Ventrikkel % Pancreas % Kolorektal %

5

6 Insidens Mortalitet Overlevelse Insidens Mortalitet Overlevelse

7 Insidens Mortalitet Overlevelse Insidens Mortalitet Overlevelse

8

9

10 Kvinner Menn

11

12 LokalisasjonAntall (menn/kvinner)  Øsofagus 222(165/57)  Ventrikkel 345 (199/146)  Pancreas630 (313/317)  Lever203 (117/86)  Galleblære64 (25/39)  Colon1188 (559/629)  Rektum m anus401 (214/187)  Totalt fordøyelsesorganene:

13 slinjer/kreft/mage-og-tarm

14

15  Samme behandling for plateepitelcarcinomer som for adenocarcinomer  Radikal kirurgi ved  teknisk operabilitet  ingen fjernmetastaser  hjerte/lungefrisk  < 75år  Preoperativ kjemoterapi  ”Radikal” stråleterapi (50Gy) + kjemoterapi (cisplatin + 5-FU, 4 kurer) ved lokalavansert cancer uten fjernmetastaser  Kjemoradioterapi vs. radikal kirurgi ved operable cancere  Palliativ behandling  Strålebehandling: ekstern eller intracavitær  Laser  Stenting  Kjemoterapi

16  Kirurgi  Neoadjuvant behandling  Adjuvant behandling  Palliativ behandling  kirurgi  kjemoterapi (levetid forlenget 6 mnd, symptomlindring)  stenting  stråleterapi

17 Perioperativ kjemoterapi 5-års overlevelse 36% vs 23% Cunningham et al, NEJM 2006 Conclusions In patients with operable gastric or lower esophageal adenocarcinomas, a perioperative regimen of ECF decreased tumor size and stage and significantly improved progression-free and overall survival Epirubicin 50 mg/m2 Cisplatin 60 mg/m2 Fluorouracil 200 mg/m2 daglig i 21 dager

18  Operabel ventrikkelkreft  For pasienter med operabel ventrikkelkreft i stadium II–III, som er < 75 år og i god allmenntilstand anbefales neoadjuvant og adjuvant cytostatikabehandling med ECX (epirubicin, cisplatin og capecitabine), alternativt EOX (epirubicin, oxaliplatin og capecitabine)

19  Radikal kirurgi  Adjuvant behandling (FLv i 6 mnd)  Palliativ strålebehandling  Palliativ cytostatikabehandling  Gemcitabine  Immunbehandling?  Smertebehandling  analgetika  blokader

20 Konklusjon: NGICG anbefaler at pasienter som er radikalt operert for cancer pancreatis, vurderes for adjuvant behandling med 6 mnd nordisk FLv hver 2. uke, dvs. 13 kurer til sammen. Pasienten bør være under 75 år, ha en almenntilstand som tilsvarer ECOG 0-1 (unntaksvis 2) eller Karnofsky 70 eller bedre. Vekttapet bør være under 15% de siste 3 mnd. Nordisk FLv er generelt et lite toksisk regime, men man må kontinuerlig vurdere toksisiteten i behandlingsperioden da disse pasientene erfaringsvis tolererer kjemoterapi dårlig. NGICG anbefaler ikke at pasienter får adjuvant strålebehandling med eller uten konkomitant kjemoterapi. Dette gjelder også de som histologisk får påvist mikroskopisk ufri rand (R1) eller spredning til regionale lymfekjertler (N+)

21  Kirurgi  Stent  Lokal strålebehandling  Kjemoterapi er ikke rutine. De mest aktuelle regimer i Norge er  FLOX (oxaliplatin-basert kjemoterapi (oxaliplatin + 5FU og kalsiumfolinat))  Kombinasjon av capecitabine og gemcitabine

22  Ca. coli Dukes’ stadium A og B: Ingen kjemoterapi

23  Dukes’ stadium C (TNM stadium III):  Behandlingen bør starte innen 4-6 uker fra operasjonstidspunktet  Oxaliplatin i kombinasjon med FLv (FLOX)  < 70 år  Kjemoterapi annenhver uke i 6 mnd  Obs benmargstoksisitet og neuropati  Nordisk FLv eller capecitabine (70-75 år)

24 3-års sykdomsfri overlevelse, MOSAIC Andre et al, NEJM 2004 Stadium 2, 78% vs 76% Stadium 3, 72% vs 65%

25

26  Primærbehandling  ”Radikal” kirurgi (TME-teknikk - total mesorectal excision ) gir kun % lokalresidiver mot % med annen teknikk ▪ Norsk studie viser 7.5% residiv hos pasienter behandlet med TME-teknikk mot 15% ved konvensjonellteknikk  Endokavitær strålebehandling hos selekterte pasienter

27 TME

28 Indikasjon for preoperativ strålebehandling  Diskuteres i tverrfaglige møter  Når svulsten vokser inn i andre organer  Når reseksjonsmarginen er truet Involvert CRM på MR og på histologi. Brown, Br J Surg

29

30 Svulsten – tegnes inn på CT

31 Risiko-områder for mikroskopisk spredning – områder med lymfeknuter – tegnes inn

32 Utarbeide doseplan  Som regel 3 felt (ett bakfra, ett fra hver side)  Tilstrebe god dekning i svulst og lymfeknuteområder  Unngå høye doser i normalvev

33 Gjennomføring av behandling  25 behandlinger, mandag-fredag  5 ukers behandling  Ofte sammen med kjemoterapi  Kirurgi etter 6-8 uker

34 før etter Før strålebehandlingEtter strålebehandling

35 før etter Før strålebehandlingEtter strålebehandling

36  Primært inoperable som blir operable  Preoperativ ekstern stråleterapi + kjemoterapi kirurgi  Varig inoperable  Strålebehandling + kjemoterapi  Behandling av smerter og andre symptomer

37  Ca. recti Dukes’ stadium B og C: 5-FU + leukovorin sammen med strålebehandling ved ikke frie render og/eller perforasjon under operasjon  5-FU 400 mg/m 2 før 6 av behandlingene (uke 1, 3 og 5) kombinert med leukovorin 100 mg  Stråledose Gy fordelt på 2 Gy-fraksjoner ▪ Trefeltsteknikk ▪ Mot bakre del av bekkenet

38  Lokalresidiv  Ikke perforasjon 7%  Perforasjon 16%  5 års overlevelse  Fri laterale reseksjonsrand 76%  Ufri laterale reseksjonsrand 43%

39 Metastatisk colorectalcancer

40  Kirurgi - reseksjon av levermetastaser eventuelt etter forutgående kjemoterapi  Kjemoterapi:  5-FU + leukovorin  Campto (CPT11)  Oxaliplatin  Immunterapi  Avastin (bevacizumab)  Erbitux (cetuximab)  Stråleterapi  smertebehandling  lindring av andre symptomer

41 Forlenget median overlevelse Kombinasjon kjemoterapi og antistoffer sekvensielt mnd

42 Resektable lever- eller lungemetastaser-- behandling med kurativ intensjon

43 Overall survival after resection of multiple liver metastases according to chemotherapy response Update: Adam R et al. Ann Surg 2004; 240:644–

44 Hvor lenge skal man behandle?  Til progresjon  Til begrensende toksisitet (oxaliplatin)  Til oppnådd effekt (for eksempel 8 kurer) – pause i behandlingen – reintrodusere samme behandling ved ny progresjon Effekt og toksisitet evalueres hver 2. mnd. oftest med CT Livskvalitet viktig!

45 Mål med behandlingen  Lengre levetid  Fravær av symptomer fra svulst og generelt fra kreftsykdommen  Økt livskvalitet Vigeland

46  Sjelden  Behandlingen tar sikte på å bevare endetarm/anus  Kombinasjon av cytostatika og stråling

47


Laste ned ppt "Erik Wist 14.04.2015. 19852012 Øsofagus121239 197% Ventrikkel94047050% Pancreas57877333% Kolorektal2405402167% 14.04.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google