Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erik Wist 14.04.2015. 19852012 Øsofagus121239 197% Ventrikkel94047050% Pancreas57877333% Kolorektal2405402167% 14.04.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erik Wist 14.04.2015. 19852012 Øsofagus121239 197% Ventrikkel94047050% Pancreas57877333% Kolorektal2405402167% 14.04.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erik Wist 14.04.2015

2

3

4 19852012 Øsofagus121239 197% Ventrikkel94047050% Pancreas57877333% Kolorektal2405402167% 14.04.2015

5

6 Insidens Mortalitet Overlevelse Insidens Mortalitet Overlevelse

7 14.04.2015 Insidens Mortalitet Overlevelse Insidens Mortalitet Overlevelse

8 14.04.2015

9

10 Kvinner Menn

11 14.04.2015

12 LokalisasjonAntall (menn/kvinner)  Øsofagus 222(165/57)  Ventrikkel 345 (199/146)  Pancreas630 (313/317)  Lever203 (117/86)  Galleblære64 (25/39)  Colon1188 (559/629)  Rektum m anus401 (214/187)  Totalt fordøyelsesorganene: 3053 14.04.2015

13 http://www.helsebiblioteket.no/retning slinjer/kreft/mage-og-tarm

14 14.04.2015

15  Samme behandling for plateepitelcarcinomer som for adenocarcinomer  Radikal kirurgi ved  teknisk operabilitet  ingen fjernmetastaser  hjerte/lungefrisk  < 75år  Preoperativ kjemoterapi  ”Radikal” stråleterapi (50Gy) + kjemoterapi (cisplatin + 5-FU, 4 kurer) ved lokalavansert cancer uten fjernmetastaser  Kjemoradioterapi vs. radikal kirurgi ved operable cancere  Palliativ behandling  Strålebehandling: ekstern eller intracavitær  Laser  Stenting  Kjemoterapi 14.04.2015

16  Kirurgi  Neoadjuvant behandling  Adjuvant behandling  Palliativ behandling  kirurgi  kjemoterapi (levetid forlenget 6 mnd, symptomlindring)  stenting  stråleterapi 14.04.2015

17 Perioperativ kjemoterapi 5-års overlevelse 36% vs 23% Cunningham et al, NEJM 2006 Conclusions In patients with operable gastric or lower esophageal adenocarcinomas, a perioperative regimen of ECF decreased tumor size and stage and significantly improved progression-free and overall survival Epirubicin 50 mg/m2 Cisplatin 60 mg/m2 Fluorouracil 200 mg/m2 daglig i 21 dager 14.04.2015

18  Operabel ventrikkelkreft  For pasienter med operabel ventrikkelkreft i stadium II–III, som er < 75 år og i god allmenntilstand anbefales neoadjuvant og adjuvant cytostatikabehandling med ECX (epirubicin, cisplatin og capecitabine), alternativt EOX (epirubicin, oxaliplatin og capecitabine) 14.04.2015

19  Radikal kirurgi  Adjuvant behandling (FLv i 6 mnd)  Palliativ strålebehandling  Palliativ cytostatikabehandling  Gemcitabine  Immunbehandling?  Smertebehandling  analgetika  blokader 14.04.2015

20 Konklusjon: NGICG anbefaler at pasienter som er radikalt operert for cancer pancreatis, vurderes for adjuvant behandling med 6 mnd nordisk FLv hver 2. uke, dvs. 13 kurer til sammen. Pasienten bør være under 75 år, ha en almenntilstand som tilsvarer ECOG 0-1 (unntaksvis 2) eller Karnofsky 70 eller bedre. Vekttapet bør være under 15% de siste 3 mnd. Nordisk FLv er generelt et lite toksisk regime, men man må kontinuerlig vurdere toksisiteten i behandlingsperioden da disse pasientene erfaringsvis tolererer kjemoterapi dårlig. NGICG anbefaler ikke at pasienter får adjuvant strålebehandling med eller uten konkomitant kjemoterapi. Dette gjelder også de som histologisk får påvist mikroskopisk ufri rand (R1) eller spredning til regionale lymfekjertler (N+). 14.04.2015

21  Kirurgi  Stent  Lokal strålebehandling  Kjemoterapi er ikke rutine. De mest aktuelle regimer i Norge er  FLOX (oxaliplatin-basert kjemoterapi (oxaliplatin + 5FU og kalsiumfolinat))  Kombinasjon av capecitabine og gemcitabine 14.04.2015

22  Ca. coli Dukes’ stadium A og B: Ingen kjemoterapi 14.04.2015

23  Dukes’ stadium C (TNM stadium III):  Behandlingen bør starte innen 4-6 uker fra operasjonstidspunktet  Oxaliplatin i kombinasjon med FLv (FLOX)  < 70 år  Kjemoterapi annenhver uke i 6 mnd  Obs benmargstoksisitet og neuropati  Nordisk FLv eller capecitabine (70-75 år)

24 3-års sykdomsfri overlevelse, MOSAIC Andre et al, NEJM 2004 Stadium 2, 78% vs 76% Stadium 3, 72% vs 65% 14.04.2015

25

26  Primærbehandling  ”Radikal” kirurgi (TME-teknikk - total mesorectal excision ) gir kun 5 - 10% lokalresidiver mot 20 - 30% med annen teknikk ▪ Norsk studie viser 7.5% residiv hos pasienter behandlet med TME-teknikk mot 15% ved konvensjonellteknikk  Endokavitær strålebehandling hos selekterte pasienter 14.04.2015

27 TME

28 Indikasjon for preoperativ strålebehandling  Diskuteres i tverrfaglige møter  Når svulsten vokser inn i andre organer  Når reseksjonsmarginen er truet Involvert CRM på MR og på histologi. Brown, Br J Surg 2003. 14.04.2015

29

30 Svulsten – tegnes inn på CT 14.04.2015

31 Risiko-områder for mikroskopisk spredning – områder med lymfeknuter – tegnes inn 14.04.2015

32 Utarbeide doseplan  Som regel 3 felt (ett bakfra, ett fra hver side)  Tilstrebe god dekning i svulst og lymfeknuteområder  Unngå høye doser i normalvev 14.04.2015

33 Gjennomføring av behandling  25 behandlinger, mandag-fredag  5 ukers behandling  Ofte sammen med kjemoterapi  Kirurgi etter 6-8 uker 14.04.2015

34 før etter Før strålebehandlingEtter strålebehandling 14.04.2015

35 før etter Før strålebehandlingEtter strålebehandling 14.04.2015

36  Primært inoperable som blir operable  Preoperativ ekstern stråleterapi + kjemoterapi kirurgi  Varig inoperable  Strålebehandling + kjemoterapi  Behandling av smerter og andre symptomer 14.04.2015

37  Ca. recti Dukes’ stadium B og C: 5-FU + leukovorin sammen med strålebehandling ved ikke frie render og/eller perforasjon under operasjon  5-FU 400 mg/m 2 før 6 av behandlingene (uke 1, 3 og 5) kombinert med leukovorin 100 mg  Stråledose 46 - 50 Gy fordelt på 2 Gy-fraksjoner ▪ Trefeltsteknikk ▪ Mot bakre del av bekkenet 14.04.2015

38  Lokalresidiv  Ikke perforasjon 7%  Perforasjon 16%  5 års overlevelse  Fri laterale reseksjonsrand 76%  Ufri laterale reseksjonsrand 43% 14.04.2015

39 Metastatisk colorectalcancer 14.04.2015

40  Kirurgi - reseksjon av levermetastaser eventuelt etter forutgående kjemoterapi  Kjemoterapi:  5-FU + leukovorin  Campto (CPT11)  Oxaliplatin  Immunterapi  Avastin (bevacizumab)  Erbitux (cetuximab)  Stråleterapi  smertebehandling  lindring av andre symptomer 14.04.2015

41 Forlenget median overlevelse Kombinasjon kjemoterapi og antistoffer sekvensielt 20-24 mnd 14.04.2015

42 Resektable lever- eller lungemetastaser-- behandling med kurativ intensjon - 14.04.2015

43 Overall survival after resection of multiple liver metastases according to chemotherapy response Update: Adam R et al. Ann Surg 2004; 240:644–658 14.04.2015

44 Hvor lenge skal man behandle?  Til progresjon  Til begrensende toksisitet (oxaliplatin)  Til oppnådd effekt (for eksempel 8 kurer) – pause i behandlingen – reintrodusere samme behandling ved ny progresjon Effekt og toksisitet evalueres hver 2. mnd. oftest med CT Livskvalitet viktig! 14.04.2015

45 Mål med behandlingen  Lengre levetid  Fravær av symptomer fra svulst og generelt fra kreftsykdommen  Økt livskvalitet Vigeland 14.04.2015

46  Sjelden  Behandlingen tar sikte på å bevare endetarm/anus  Kombinasjon av cytostatika og stråling 14.04.2015

47


Laste ned ppt "Erik Wist 14.04.2015. 19852012 Øsofagus121239 197% Ventrikkel94047050% Pancreas57877333% Kolorektal2405402167% 14.04.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google