Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utbyggingsavtaler - strategi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utbyggingsavtaler - strategi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utbyggingsavtaler - strategi
Harald Karlsen

2 Fra plan til virkelighet - bolig
Utbyggingspolitikk (Strategi -2007) – fortløpende Kommuneplan Boligprogram Reguleringsplan Utbyggingsavtale Kommunen må være forutsigbar – > KRISTIANSAND KOMMUNE DEL AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM (DOK. 4) Utbyggingsprogram 2002 - 2005 Teknisk sektor Kristiansand Eiendom avd. eiendomsutvikling Mellom Kobb No (senere kalt utbygger) og Kristiansand kommune No (senere kalt kommunen) er det inngått følgende avtale vedrørende utbyggingsområdet «Danielstykke», Torridalsveien 89 - 95. 1. GEOGRAFISK AVGREN SNING Avtalen omfatter areal som vist på vedlagte kart dat , jfr. reguleringsplan godkjent av bystyret 2. GRUNNERVERV Utbygger disponerer grunnen innen området. 3. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE Utbygger er ansvarlig for at feltet opparbeide s i samsvar med godkjent reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og med godkjente planer for tekniske anlegg, godkjente planer for opparbeidelse av friområder, lekeplass, og eventuelle nødvendige anlegg ( utbedring av kryss, fylkesvei, støyskjerm e.l.) Sli ke planer skal være godkjent av fagetatene før arbeider i området igangsettes. Tiltak for sikring og vern av varig vegetasjon på grøntkorridorer, på friområder, lekeplasser etc. skal fremgå av detaljplan(utomhusplan) som forelegges parkvesenet for komment ar og Plan og bygningsetaten for godkjenning. Stup og rasfarlige områder må sikres ved opparbeidelsen av området. Sikringsplan må som del av utomhusplanen forelegges parkvesenet for kommentar og Plan og bygningsetaten for godkjenning før arbeidene igangs ettes. Fremføring av strøm (fordelingsnett og veibelysning), telefon og fellesantenneanlegg skal utføres med jordkabler. Utfylling ut over tomtegrense mot friområde/friluftsområde er ikke tillatt uten etter særskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansva rlig for opprydding i friområde/friluftsområde etter anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke er til fare eller sjenanse for boområdet etter ferdigstillelse. Plan og bygningsetaten har pålagt eiere av Torridalsveien 87 og 87A å stenge eksister ende utkjørsler. Utbygger er ansvarlig at ny avkjørsel kan skje over 95, jfr. § 2 i regulerings bestemmelsene. Dette innarbeides i detaljplanen for teknisk anlegg. Overtakelsesavtale

3 Utbyggingspolitikk – føringer for utb.avtaler.
Sentrale / Regionale føringer – prioritering. St. meldinger / nasjonale forventninger kommunal planlegging Regionale planer, klimaplan, bypakker, framtidens byer, idrett / friluftsplan Lokale føringer - (utb.pol / kommune plan / bolig program / enkelt sak) Kjøpers marked -> befolkningsvekst - Tilrettelegge boliger per år Variert tilbud av boliger i alle bydeler, Tilbudet dekkes gjennom nye og eksisterende områder. Knutepunkt og metrostreng skal prioriteres. Kommunen skal delta i markedet - ca % Private utbyggingsområder tilbys utbyggingsavtale – (bolig.program) Private må selv vurdere utbyggingsøkonomien Overtakelse grunn / anlegg ifm utbygging (off grønnstruktur/samferdselsanlegg) vederlagsfritt Utpekingsrett til tomter/boliger - erverv til markedspris – garantistillelse med mer evt. bidrag utbetales når anlegg er godkjent Egne saker for å stimulere til aktivitet. MVA (Anleggsbidrag / Justeringsregler) Sum ovenfor -> Ivaretas i utbyggingsavtale –> Standard utarbeidet

4 Regionens politikk Klimaplanen for knutepunktet – reduksjon av trafikk Regional plan for Kristianandsregionen Strategi for utbygging – bygge langs akser (buss) og innenfor eksisterende struktur/ i tilknytning til sentre.

5

6 E24: Kristiansand bygget seg til boligprisnedgang
Norges eiendomsmeglerforbund mener årsaken til nedgangen er en for aktiv boligbygging. - Kristiansand er den byen som har gjort det myndighetene har bedt om, sier lokal megler.

7 Strategiske virkemiddel
Hvordan stimulere til ønsket aktivitet -. Regulering av områder Økonomiske bidrag/tilrettelegging – rekkefølge krav Kommuneplan - prioritering ATP og sikring av grønnstruktur Høy utnyttelse - fokus senter og knutepunkt Off / privat tjenesteyting lokaliseres til bydelssentre og metro Nye områder skal tilrettelegges for buss og g/s-vei Utfordring - Ikke noen rekkefølge når nye områder igangsettes

8 Boligprogram - forutsigbarhetsvedtak
Oversikt områder , aktører, utb.volumer og forutsetning for utbygging. Sentrale elementer for utbyggingsavtale Type utbygging (off., privat, off./privat) og status regulering Private utbygginger tilbys utbyggingsavtale Privat utbygger har ansvar for opparbeidelse iht vedtatt plan/bestemmelser Behov for sosial / teknisk og grønn infrastruktur angis. (Rekkefølge krav) Utb innspill til aktivitet - prognoser for befolknings utvikling Hvor skal kommunen prioritere tilrettelegging av infrastruktur? (ref. utfordring kom-plan) Kostnader – Behov for kommunal medvirkning (bidrag / realisering) Prioritering av områder (rød, gul, grønn) Grønne – områder der utbygging pågår / avtale foreligger Gule – områder som kan gjennomføres uten vesentlig medvirkning/bidrag fra kommunen Røde – større områder som krever omfattende offentlig medvirkning/tilrettelegging Prioritering røde områder: Reg. status, tilbud i bydel, omfang bidrag/kostnader, ATP 1. Nærhet til metro – 2. Nærhet til senter/knutepunkt

9 Vurdering bidrag infrastruktur.
Felt Utbygger dekker Internveier og samleveier VA – interne anlegg Interne grøntanlegg Kommunen vurderer Fellesanleggene/samlevei Hovedanlegg Fortetting / Transformasjon 10-20% øk bidrag felles anlegg Hovedanlegg - vurderes i hvert tilfelle Intern vei Samlevei Hovedvei

10 Eksempel

11 Kart over områdene

12 Forhandlinger - utbyggingsavtale

13 UTBYGGINGSAVTALE Standard nyttig for å ivareta utbyggingspolitikk grunnlag for forhandling Grunneiendom viktig innsatsfaktor Utbyggerne stimuleres til aktivitet drift/vedl. + bidrag + MVA Bidrag + mva forutsetter avtale Utfordring Sikre en god organisering og gjennomføring av hoved infrastrukturtiltak RV og FV - Felles prioritering Forholdsmessighet hva er det? Kommuner / utbyggere har ulik tradisjon (praksis) / forventning.

14 Standard avtale Avtalen ligger tilgjengelig på internett:
Kristiansand kommune - bolig og eiendom


Laste ned ppt "Utbyggingsavtaler - strategi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google