Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer i samfunnet  Av gruppen uføretrygdet under 40 år har nærmere 60 % diagnosen psykiske lidelser  2009: Ca 20 % av befolkningen over 18 år.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer i samfunnet  Av gruppen uføretrygdet under 40 år har nærmere 60 % diagnosen psykiske lidelser  2009: Ca 20 % av befolkningen over 18 år."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer i samfunnet  Av gruppen uføretrygdet under 40 år har nærmere 60 % diagnosen psykiske lidelser  2009: Ca 20 % av befolkningen over 18 år har hatt en angstlidelse i løpet av oppveksten, 15 – 20 % en depressiv lidelse og 5 og 10 % en atferdsforstyrrelse  Ved 16 år: 37% har hatt en diagnostiserbar psykisk lidelse  Elevundersøkelse 2012: 5% av elever i Nordland sier de mobbes på skolen  Skoler og barnehager er viktige arenaer for å forebygge psykiske lidelser

2 Hva kan vi gjøre? Vi: Utfører lovpålagte tjenester i hht folkehelselov og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler – med veiledere Målgruppe: Barnehager, grunnskoler, videregående skoler §12: Psykososiale forhold: Fremme trivsel og gode psykososiale forhold Hjemmel til lovpålagt innsats og oppfølging

3 Hvorfor prosjekt?  Viktig samfunnsaktuelt satsingsområde, økt fokus på lovpålagt oppgave  Behov for mer oppfølging og fokus på veiledning og bistand enn på rene tilsyn  Behov for spesifikk kompetanse (annet enn fysisk, inneklima, legionella, etc)  Organisering:  Referansegruppe  Prosjektleder  Økonomi: Skjønnsmidler (fylkesmannen) og egne øremerka prosjektmidler

4 Prosjekt: Folkehelse i Salten - psykososialt miljø for barn og unge i grunnskolen ( )  Mål: Bidra til utvikling og, om mulig, forbedring av psykososialt miljø for barn i grunnskolen i HMTS sine eierkommuner  Fokus: Psykososialt miljø, rådgivning, veiledning, utvida tilsyn:  Mer fokus på psykososialt miljø i alle deler av skolens drift: Barns psykiske helse med i tankeprosessen i all planleggingsarbeid  Grunnlag for rådgivning og veiledning  Mer aktiv og målrettet innsats på skolene  Systemretta arbeid, ikke individrettet: Systemet bak enkeltindividenes handlinger  Forebyggende arbeid - styrende dokumenter – definisjoner - rutiner ved mobbing / krenkende atferd – enkeltvedtak – fravær - tverrfaglig samarbeid - bruk av elevundersøkelsen

5 Gjennomføring 1.Informasjonsmøte: kommunalt rektormøte 2.Questback-spørreskjema til rektorene: grunnlag for tema ved besøk 3.Tematilsyn/besøk ved 56 (av 65) skoler i 11 kommuner: Snakke med rektor, lærere, elever, foreldre, inspektør / SFO-leder og ev. helsesøster. Gjennomgang av arealer i forhold til bla inspeksjon Pilotkommuner: Sørfold og Gildeskål. Justering i etterkant

6 Resultat - generelt  Mange av temaene ble tatt tak i i tidsrommet mellom informasjonsmøte+ questback og før skolegjennomgangen. Det samme mellom skolegjennomgang og rapport  Egen plan for psykososialt miljø blant elevene. Mobbeplanen kan for eksempel inngå i denne som en avviksplan  Viktig løpende samarbeid med kommunenes systemrettede innsats (Bodø)  Godt utbytte av «eksternt» besøk, tid, samtale, gjennomgang, systematisering, fokus  Helsesøster: Svært viktig i dette arbeidet; Åpen dør, trygg, taushetsplikt

7 Resultat - styrende dokumenter  Hvilke finnes? Brukes de? Er de kjent? Blir de revidert? Mange har dokumenter som er lite kjent og blir lite brukt.  Tiltak:  Gjennomgang og oppdatering  Etablere rutiner for jevnlig evaluering  Samle dokumentene skriftlig og digitalt  Gi alle (også foreldre) tilgang og kjennskap til dokumentene  Eksempler på styrende dokumenter: Mobbeplan, kriseplan, trivselsplan, ordensreglement, inspeksjonsplan, plan for psykososialt miljø for elevene

8 Resultat - forebygging  Hva er forebygging: Mange trivselstiltak og aktiviteter men ser ikke på disse som forebyggende. Evaluering blir da vanskelig.  Tiltak: Definer hva som er forbyggende, se verdien av det og deretter evaluere tiltakene  Eksempler på tiltak: Turer, idrettsdager, teaterforestilling, fadderordning

9 Resultat - mobbing  Rutiner ved mobbing/krenkende atferd: Tydelig definisjon – rutiner og oversikt. Mange har gode inspeksjonsplaner og tiltak for hva som gjøres ved mobbing. Behov for revisjon.  Tiltak: Definere hva som ansees som mobbing og gjøre alle lærere, elever og foreldre kjent med definisjonen. Gjennomgang av det som skal gjøres ved innmelding.  Bruk definisjon i opplæringslovens §9a.  Kjennetegn på mobbing:  aggressiv eller ondsinnet adferd  gjentakelse og varer ved over en viss tid  preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktforholdet mellom de involverte

10 Resultat - enkeltvedtak  Enkeltvedtak: Brukes ved 72 % av rapporterte mobbesaker  Tiltak: Gjennomgå og innarbeide rutiner for å skrive enkeltvedtak og senke terskel for å fatte vedtak. Nyttig verktøy

11 Resultat - fravær  Fravær: Mange har gode rutiner på registrering, varsling og tiltak. Generelt varierende rutiner på tidslengde for kontakt med hjemmet. Ofte opp til lærer.  Tiltak: Bør gjennomgås og nedfelle klare felles rutiner som alle kjenner til

12 Resultat - deltakere tverrfaglige møter

13 Resultat - tverrfaglige møter  Tverrfaglige møter: I underkant av 80 % av skolene har veletablerte og jevnlige tverrfaglige møter ved skolen. Varierende intervall på hyppigheten, fra en gang pr uke til en gang pr skoleår, og ved behov.  Tiltak: Etabler tverrfaglige møtepunkt ved skolen.

14 Resultat - elevundersøkelse  Oppfølging av elevundersøkelsen (en del av Undervisningsdir. sin brukerundersøkelse, 7. og 10 trinn, ev også trinn). Mange er kritiske til verdien av denne, og den er lite kjent.  Tiltak: Anbefaler å jobbe med utvalgte punkt fra undersøkelsen, og så bestemme konkrete tiltak. Presentere resultat og jobb som gjøres videre grundig til ansatte og foreldre

15 Videreføring i Salten Prosjekt : Grunnskoler Videreføring prosjekt: : Barnehager Behov videre:  Gjennomgang videregående skoler  Samarbeid kommuner: systemretta – rutiner  Oppfølging grunnskoler og barnehager


Laste ned ppt "Utfordringer i samfunnet  Av gruppen uføretrygdet under 40 år har nærmere 60 % diagnosen psykiske lidelser  2009: Ca 20 % av befolkningen over 18 år."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google