Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Rettighetsforelesning for Fabry sykdom 30.09.06 v/ sosionom Unni Hegle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Rettighetsforelesning for Fabry sykdom 30.09.06 v/ sosionom Unni Hegle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Rettighetsforelesning for Fabry sykdom 30.09.06 v/ sosionom Unni Hegle

2 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Temaer for forelesningen Hvordan fremme en søknad? Forvaltningsloven Folketrygdloven Sosialtjenesteloven Andre tiltak (litt om skole) Individuell plan

3 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Viktig når du er i kontakt med ”myndighetene” Ta kopier av alle brev du sender Gjem alle brev du mottar Notér tidspunkter, navn og avtaler fra samtaler og telefonsamtaler Søk om det du har behov for ikke om hva noen sier du kan få eller hva du tror du kan oppnå. Pass på at du ikke får et muntlig avslag

4 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Forvaltningsorganene har veiledningsplikt innen eget saksområde. Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Ved enkeltvedtak skal foreløpig svar gis innen én måned. En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig. (Fullmektig i denne sammenheng betyr en person etter eget ønske). Har regler om taushetsplikt. Ellers litt om forvaltningsloven

5 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Forvaltningsloven forts. Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig. Parten bør gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning. En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Unntak I: Interne saksdokumenter. Unntatt herfra er faktiske opplysninger av betydning for avgjørelsen når disse ikke finnes i andre dokumenter. Unntak II: Opplysninger vedr. egen helse eller der forholdet til nærstående gjør det utilrådelig.

6 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Forvaltningslvoen forts Forvaltningsorganet bestemmer hvordan dokumentene skal gjøres tilgjengelig. En part skal, når vedkommende ber om det, få avskrift, utskrift eller kopi av dokument. Dersom innsyn avslås, har parten rett til å klage. Det skal opplyses om slik klageadgang. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnes med henvisning til lovverk Det skal opplyses om klagemulighet og frister

7 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Om klage og omgjøring Det organ som har fattet vedtaket kan omgjøre vedtaket. Et delvis avslag danner grunnlag for anke Reduksjon av en tjeneste skal det fattes nytt vedtak Klagefristen er 3 uker fra underretningen er mottatt. Send en foreløpig klage dersom du trenger mer tid.

8 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Om klage og omgjøring Vedtaket kan omgjøre til fordel for søker Hvis vedtaket opprettholdes skal anken gå videre til overordnet instans Eks. klageinstans for –trygdekontoret er fylkestrygdekontoret –sosialkontoret er fylkesmannen Be om å få innsyn i saksfremlegget og de dok. Vedtaket bygger på. Vedtaket kan ikke endres til skade for klageren

9 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Om klage og omgjøring I enkelte saker hvor det er begått åpenbare feil fra tjenesteorganet kan det offentlige måtte betale saksomkostninger.

10 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 FOLKETRYGDEN (Staten) Ytelser under sykdom Grunn og hjelpestønad Ytelser til tekniske hjelpemidler herunder fritidshjelpemidler Bilfinansiering Skotøy Pensjonspoeng

11 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 OBS! Med får unntak er det ingen sykdom som automatisk utløser trygdeytelser

12 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Grunnbeløpet Brukes til å regulere pensjoner og i andre sammenhenger knyttet til trygdeytelser. Kr. 62.892,- fra 1. mai 2006. Fastsettes av Stortinget hvert år. Er utgangspunktet for å beregne pensjoner

13 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Sykepenger Det ytes sykepenger i 52 uker Sykemelding kan graderes NB En dag er en dag. En må være ”frisk” i 6 mndr før en ny sykemeldingsperiode starter Det er mulig å søke om fritak for arbeidsgiverperioden Sykemelding ut over korttidsfravær krever planlegging i forhold til tilbakeføring til jobb. Krever samarbeid mellom lege, pasient, arbeidsgiver og NAV

14 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Rehabiliteringspenger Rehabiliteringspenger kan ytes i 52 uker Kan i særlige tilfeller forlenges i ytterligere 52 uker Kan graderes Hensikt: Bedring av arbeidsevnen evt. avklare arbeidsevnen

15 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Yrkesmessig attføring Attføring skal være være forsøkt/vurdert før det ytes uførepensjon Attføring kan ytes fra 18 år (materiell/kostnader, reisepenger) Attføringspenger kan etter særlig vurdering ytes fra fylte 19 år for øvrig er aldersgrensen 26 år Hensikten er å finne høvelig arbeid Kan graderes

16 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Uførepensjon Innvilges først når attføring er prøvet/vurdert Består av grunnpensjon + tilleggspensjon Kan ytes tidsbegrenset Kan graderes. Det kreves minst 50% uførhet. Tjenestepensjoner kan ha andre regler! Personer som har blitt uføre før fylte 26 år får en ekstra tilleggspensjon (ung ufør) Kan fryses

17 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Ytelser under barns og andre nære pårørendes sykdom Gikk tidligere under betegnelsen sykepenger under barns sykdom Nå brukes to betegnelser: omsorgspenger og pleiepenger

18 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Omsorgspenger Ytes når arbeidstaker med omsorg for barn har fravær pga. –nødvendig tilsyn med/stell av sykt barn hjemme eller i helseinstitusjon –barnepassers sykdom, inkl. dagmamma og barnehage som må stenge pga. sykdom –foreldre følger et annet barn til utredning/innleggelse i helseinstitusjon –foreldre må delta i nødvendig oppfølgingstiltak knyttet til det syke barnet (selv om barnet ikke er sykt den aktuelle dagen)

19 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Omsorgspenger Aldersgrense Tom utgangen av det året barnet fyller 12 år Antall dager –10 dager pr. kalenderår –mer enn to barn :15 dager –alene om omsorgen: dobling –Hvis en av foreldrene er forhindret fra å utøve barnetilsyn pga sykdom, kan den andre bli ansett som å ha aleneomsorgen

20 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Omsorgspenger Barn med funksjonsnedsettelser der det er markert høyere risiko for at foreldrene må være hjemme fra arbeidet: Hver av foreldrene 10 stønadsdager ekstra for hvert barn med funksjonsnedsettelse. Stønadsdagene kan fordeles mellom foreldre som ikke bor sammen Må forhåndsgodkjennes av trygdekontoret. Barn med funksjonsnedsettelser: 18 års grense

21 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Omsorgspenger Foreldrene er skilt/separert/bor ikke sammen –stønadsdagene (20,30,40) kan fordeles mellom foreldrene i forhold til omfanget av avtalt samvær –forutsetter skriftlig erklæring til trygdekontoret, fra begge foreldre, om samværsfordelingen Dersom en av foreldrene i lang tid er avskåret fra å ha tilsyn med barnet pga. egen funksjonsnedsettelse, innleggelse i helseinstitusjon. e.l., anses den andre som å være alene om omsorgen med rett til utvidet antall dager.

22 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Pleiepenger Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere Omsorg for barn –under 12 år –under 18 år hvis barnet er kronisk sykt/funksjonshemmet Må være innlagt i helseinstitusjon minst 1 døgn. Poliklinisk behandling/undersøkelse gir ingen rett. Pleiepenger utbetales fra 8. dag etter innleggelse.

23 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Pleiepenger Pleiepenger etter at barnet er utskrevet hvis barnet trenger –kontinuerlig tilsyn og pleie i minst 7 kalenderdager –fra en av foreldrene eller andre Vilkår at det ikke ytes pleiepenger etter § 9-11 Pleiepenger etter § 9-10 gis ikke til begge foreldre samtidig.

24 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Pleiepenger Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere Omsorg for –barn under 18 år –psykisk utviklingshemmet - ingen aldersgrense Krav: Livstruende eller annen svært alvorlig sykdom/skade

25 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Pleiepenger Ved varig sykdom begrenses retten til pleiepenger til ustabile perioder. Ved svært alvorlig progredierende sykdom, kan det foreligge kontinuerlig rett til pleiepenger Pleiepenger kan utbetales i startfasen av en svært alvorlig varig sykdom. Lege må dokumentere behovet

26 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Pleiepenger Hvor –Opphold i helseinstitusjon –Hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie Hvem –Foreldre eller andre –Begge foreldre samtidig

27 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Graderte pleiepenger Graderte pleiepenger kan gis ned til 50 %

28 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Pleiepenger Ytes til arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, frilanser Gjelder pleie i hjemmet av nær pårørende i livets sluttfase Dokumentasjon ved legeerklæring fra «behandlende» helseinstitusjon eller lege, Inntil 20 dager pr. pasient, jfr. § 9-15

29 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Opplæringspenger Arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, frilanser Omsorg for funksjonshemmet barn/barn med langvarig sykdom Ingen aldersgrense for «barnet»!!!!!! Dvs ungdom/voksne m/ diagnose Også andre nærpersoner kan få delta på opplæringskurs Kurs i –godkjent helseinstitusjon –foreldrekurs ved offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter

30 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Opplæringspenger Dokumentasjon Det må fremlegges legeerklæring om at opplæringen er nødvendig Så lenge det er nødvendig for det enkelte ”barn” Samme prosent av sykepengegrunnlaget som ved egen sykdom

31 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Opplæringspenger Ytes under kurs eller opplæring ved godkjent helseinstitusjon Ytes under foreldrekurs ved godkjente statlige kompetansesentra Kan ytes til andre opplegg ved forhåndsgodkjenning fra RTV

32 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Opplæringspenger Ytes under kurs eller opplæring ved godkjent helseinstitusjon Ytes under foreldrekurs ved godkjente statlige kompetansesentra Kan ytes til andre opplegg ved forhåndsgodkjenning fra RTV Ekstrautgifter knyttet til funksjonshemningen

33 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Grunnstønad Ingen aldersgrense nedad! Personer over 70 kan ikke være nysøkere Krav om varighet dvs at det ikke gjelder engangsutgifter Utgiftene må kunne dokumenteres/ sannsynliggjøres Grunnstønad er skattefri

34 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Type ekstrautgifter (lista er absolutt) Drift av tekniske hjelpemidler Transport Førerhund Hold av teksttelefon i særlige tilfeller til vanlig telefon (ikke lenger til mobil) Bruk av proteser, støttebandasjer o.l Fordyret kosthold ved diett Slitasje på klær (inkl. sko) og sengetøy

35 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 GRUNNSTØNAD - SATSER 1. Kr 562/mnd/ Kr 6.744/år 2. Kr 859/mnd/ Kr 10.308/år 3. Kr 1.130/mnd/ Kr 13.560/år 4. Kr 1.663/mnd/ Kr 19.956/år 5. Kr 2.255/mnd/ Kr 27.060/år 6. Kr 2.817/mnd/ Kr 33.804/år Satser pr. januar 2006. Satsene fastsettes av Stortinget.

36 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Hjelpestønad/forhøyet hjelpestønad Ytes ved særskilt pleie- og tilsynsbehov Behov for stimulering, opplæring og trening som skjer i hjemmet vektlegges Ingen aldersgrense nedad, men husk at behov endrer seg – be om revurdering! Aldersgrense for forhøyet hj.stønad – 18 år Ytelsen er skattefri, men gir ikke pensjonspoeng Bruk ”døgnklokke”!!!! Bistå foresatte!!!!!

37 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Husk! Grunnstønad går på ekstrautgifter Hjelpestønad/forhøyet hjelpestønad går på meromsorg Ofte to sider av samme sak Det nytter å anke (jfr. Forvaltningsloven)!!!

38 HJELPESTØNAD - SATSER 0. Kr 938/mndKr 11.256/år 1. Kr 1.009/mndKr 12.108/år 2. Kr 2.018/mndKr 24.216/år 3. Kr 4.036/mndKr 48.432/år 4.Kr 6.054/mndKr 72.648/år Satser pr. januar 2006. Satsene fastsettes av Stortinget.

39 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Skattefradrag ved usedvanlig store sykdomsutgifter Kan dreie seg om engangsutgifter og for eksempel utgifter i forb. med hus, pass av barn, medisiner, advokatutgifter m.m.m. For fysisk f.h. Slitasje på hus 2 % av teknisk verdi Strømutgifter!! Viktig å kunne dokumentere, det utøves skjønn Legg ved legeattest! Utgifter som dekkes av grunnstønad eller på annen måte, må trekkes fra!

40 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Tannlegehjelp Kan ytes i forbindelse med sykdom F.eks i forbindelse skader relatert til inntak av medisiner Krever forhåndstilsagn Følger offentlige takster Egen lov om tannhelse fra 1983

41 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Tannlegehjelp ved sjelden medisinske tilstander Egen, uttømmende liste Ved tvil, be tannnlegen kontakte TAKO (tlf 22704949

42 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Fysikalsk behandling/terapiridning Utviklingshemmede har fri fysikalsk behandling Terapiridning må skje ved et godkjent ridesenter ledet av en fysioterapeut med spesiell kompetanse (30 ganger per år) Rekvireres som fysikalsk behandling, men det må betales en egenandel

43 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Inkontinensutstyr Bleier og annet inkontinensutstyr dekkes for funksjonshemmede barn fra de er 5 år v7 daginkontinens Det kan i spesielle tilfeller dispenseres fra 5 årsgrensen Barn med nattenurese kan få dekket slikt utstyr fra de er 8 år

44 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Spesialskotøy Fabrikkproduserte sko med økt bredde og vidde til fotseng – Folketrygden betaler k3. 1300,-. Spesialsydd fottøy egenandel barn kr. 350,- Barn over 10 år og voksne – egenandel kr. 600,-. Hovedregel 2 par per år – kan etter søknad få flere par Fra mai Krever rekvisisjon fra spesialist Må forhåndsgodkjennes for 5 – 10 år

45 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriell Er overført til regionale helseforetak

46 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid Kan ha stor betydning for størrelsen på en ev. fremtidig uførepensjon/alderspensjon

47 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Pensjonspoeng, forts. Barn under 7 år - automatisk til den som mottar barnetrygden Omsorg for eldre, syke, funksjonshemmede –Varighet: Minst halve året –Omfang: Minst 22 timer/uke Søkes hvert år. Ved mottak av hjelpestønad sats 3 eller 4 - automatisk poeng Antall poeng: 3 Krav må fremsettes i løpet av de to påfølgende år. Sjekk med NAV tryd

48 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Frister/Etterbetaling Krav om engangsbeløp innen 6 måneder Ytelser pr. dag/måned - 3 måneders tilbakebetaling - hvis vilkår oppfylt –noen unntak Inntil 3 års tilbakebetaling (§ 22 - 13) –hvis ikke i stand til å sette frem krav –hvis misvisende opplysninger fra trygdeetaten Foreldelse ved avslag pga. feil fra trygdeetaten (§ 22 - 14)

49 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Egenandeler Egenandelstak 1 Lege, herunder poliklinikk Psykolog Viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr -«blå resept» Reiseutgifter ved undersøkelse/behandling trygdekontoret betaler for Radiologisk undersøkelse og behandling Laboratorieprøver

50 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Egenandeler Stortinget fastsetter egenandelstak 1, kr. 1.615,- (2006). Trygdekontoret dekker videre utgifter når taket er nådd. Barn under 12 år og betaler ikke egenandel. Barn 12 år - 16 år føres i en av foreldrenes kort. Egenandeler ved «blå resept» 2006: –36 %, max. kr 500,- pr. resept –Minstepensjonister betaler ingen egenandel

51 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Egenandelstak 2 gjelder følgende helsetjenester Fysioterapi Refusjonsberettiget tannbehandling (unntatt kjeveortopedi) Opphold i opptreningsinstitusjon Klimareiser (behandlingsreiser) til utlandet i regi av Rikshospitalet Utgiftstaket er kr 2.500,- (2006). Utgifter over dette betales av trygdekontoret.

52 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Stønad til anskaffelse av bil Søknaden sendes til lokalt trygdekontor

53 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Gruppe 1 bil Ordinære personbiler Fritt valg av merke og ny eller brukt Kjøpe bilen selv –Hensiktsmessig –Vare ut stønadsperioden –Ved behov må spesialutstyr kunne tilpasses Stønad i form av tilskudd –Ikke til noe bestemt kjøretøy –Avskrives over 11 år

54 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Stønad til anskaffelse av bil § 10 – 7 h Økonomisk behovsprøving

55 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Tilskuddsramme Gruppe 1 bil Fullt tilskudd: Kr 135.400 pr. januar 2006 Fastsettes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ingen dispensasjon fra rammen

56 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Gruppe 2 bil Spesialtilpasset kassebil –Heis/rampe, plass til utstyr, må ligge under reisen –Omregistrert varebil, kombibil, flerbruksbil Prisforhandlede biler via hjelpemiddelsentral Stønad i form av rente- og avdragsfritt lån –Til et bestemt kjøretøy –Behovsprøves kun mot et fastsatt beløp –Ingen behovsprøving av den delen av prisen på kjøretøyet som overstiger dette beløpet

57 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Gruppe 2 bil forts. Gjeldsoppgjør ved –Overtagelse gjennom kjøp av bilen –Innlevering av bilen til trygdeetaten Verdien fastsettes ved takst Overskytende lån avskrives

58 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Prisramme for behovsprøving Gruppe 2 bil Kr 150.000 (2005) Fastsettes av Sosial- og arbeidsdepartementet Utgangspunkt: Rimeligste, hensiktsmessige bil Egne regler dersom noen ønsker å kjøpe en dyrere bil og betale mer selv

59 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Saksbehandling i bilsaker Søknad sendes trygdekontoret der du bor (bostedskontoret). Saken behandles av det trygdekontoret som er gitt i oppgave å behandle bilsaker i hvert fylke (regionkontoret) Brukermedvirkning –Bostedskontoret skal innkalle deg til orientering og veiledning ved utfylling av søknaden og sammen med deg sørge for at nødvendige dokumenter foreligger

60 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Forholdet mellom regionkontor og hjelpemiddelsentral Hjelpemiddelsentralen er involvert i ulike sammenhenger Be om å bli orientert om aktuell saksgang i din egen sak Det landsdekkende bilsenteret er også en ressurs. Tlf. 23 40 17 90.

61 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Hovedvilkår Generelle vilkår, se §§ 10-1, 10-5 og 10-6 Varige forflytningsvansker som må skyldes den medisinske tilstanden sett i forhold til kommunikasjonsforholdene på bostedet. Reelt og betydelig transportbehov –Reise til eller fra arbeid- eller opplæringssted –Utføre funksjon som hjemmearbeidende –Forhindre eller bryte en isolert tilværelse –Avlaste familier med stor pleiebyrde

62 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Ytterligere vilkår Bruk av offentlige kommunikasjonsmidler er ikke mulig eller medfører slike belastninger av varig art at det ikke med rimelighet kan forlanges Transportbehovet kan ikke dekkes av familiemedlemmer eller offentlige ordninger som TT-tjeneste, grunnstønad, annet. Når det gjelder familier med barn med særlig stor pleiebyrde, skal det ikke stilles for strenge krav til konkrete transportbehov.

63 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Bilen følger barnet Dersom det er gitt stønad til bil til et barn, skal bilen følge barnet f. eks. til avlastning, til den andre av foreldrene når disse ikke bor sammen eller annet. Det bør gjøres avtale med kommunen ved bruk av bilen under avlastning eller i annen kommunal sammenheng.

64 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Personer i institusjon og utviklingshemmede i private boliger og samlokaliserte boliger Det er muligheter for å få egen bil også i disse sammenhenger Det individuelle behovet må dokumenteres godt Egne regler gjelder

65 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Hvem kan kjøre ? Personen med nedsatt funksjonsevne Dersom vedkommende av medisinske grunner ikke kan få førerkort –Andre i familien –Ansatte i kommunen tilknyttet boligen der brukeren/brukerne bor Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

66 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Økonomi Jo høyere inntekt jo lavere stønad Øverste grense for full stønad 6 x Grunnbeløpet (kr 62892,- 2006) Gjelder inntekt før særfradrag = alminnelig inntekt Det gjøres fradrag for barn under 18 år med 1/4 G Ektefelles inntekt under 1 G medregnes ikke

67 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Inntektsavhengig reduksjon Årsinntekt 0- 3G = 100 % dekning 3- 3 1/2G = 80 % 3 1/2- 4G = 70 % 4- 4 1/2G = 60 % 4 1/2- 5G = 50 % 5- 5 1/2G = 40 % 5 1/2- 6G = 20 %

68 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Endring i inntekten Er vedkommendes aktuelle inntekt på grunn av lengre tids endring av inntektsnivået vesentlig høyere eller lavere enn ved siste ligning, bør den aktuelle inntekten legges til grunn. Dersom det er gitt forhåndstilsagn som regulerer stønadsprosenten, skal det ikke foretas ny stønadsutmåling med mindre dette er til gunst for medlemmet.

69 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Bilens kostnad Stønaden beregnes ut fra godkjent kjøpesum Resirkulert bil kan være aktuelt Innbytte etter 11 år med mindre helsetilstanden endrer seg vesentlig Eksisterende privatbil skal ikke lenger delfinansiere trygdebil ved første gangs anskaffelse

70 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Tillegg Installasjon av nødvendig spesialutstyr og/eller tilpasning av bilen Reparasjon av spesialutstyr som det er gitt stønad til Tilhenger ved særlig behov Gis som tilskudd uten behovsprøving Ikke nødvendig å oppfylle vilkårene for bilstønad

71 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Saksbehandling ved reparasjon RTV-rundskrivet sier tydelig: Det er av svært stor betydning at den som trenger hjelp får hjelp med én gang han eller hun tar kontakt med trygdekontoret. Bruker skal få et klart svar fra regionskontoret om reparasjonen dekkes, eller om saken må vurderes nærmere før svar kan gis. Krav om stønad til reparasjon av spesialutstyr i bil må behandles umiddelbart etter at krav mottas skriftlig eller muntlig.

72 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Tillegg Hovedregelen er at stønad til spesialutstyr gis bare én gang Unntak: –Helsetilstanden endrer seg –Utstyret er utslitt

73 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Gruppe 1 bil Nødvendig utstyr må kunne tilpasses den valgte bilen Ved ønske om bytte før 11 år for egen regning, må montering av spesialutstyr dekkes selv

74 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Gruppe 2 bil Kassebil må være utstyrt med varme- og ventilasjonsanlegg, innvendig kledning og isolasjon. Bilen kan ha 5 sitteplasser dersom det også er plass til hjelpemidler Stønad til firehjulstrekk gis normalt ikke Stønad til aircondition-/klimaanlegg gis kun helt unntaksvis Mobiltelefon kan gis for å tilkalle hjelp ved uhell når personen ikke kan forlate bilen. Handsfree dekkes ikke.

75 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Kjøreopplæring Behovsprøvet stønad kan gis

76 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Rabatt for bil på ferger Omfatter alle som fyller vilkårene for stønad til bil selv om stønaden ikke kommer til utbetaling. Ledsager gis samme rabatt

77 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Bilen som formue Den som har bil finansiert gjennom folketrygden, anses ikke som eier av bilen i skattemessig forstand. Gjelder også ved delvis egenfinansiering. Bilen er ikke formue, og rente- og avdragsfritt lån fra trygden kan ikke føres som gjeld i selvangivelsen. Det bør dokumenteres i selvangivelsen at bilen er tilstått via trygdekontoret. NB Gjelder bil gitt før 1. april 2003.

78 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Hjelpemidler Gjelder ikke hjelpemidler som er i ”alminnelig bruk” F.eks har nå mobiltelefon falt ut, men Etter nye regler kan det ytes støtte til datamaskin Kartlegg behov og ønsker grundig Hensikt: Bedre funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten, lette pleie.

79 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Fritidshjelpemidler Personer under 26 år kan får hjelpemidler som bidrar til trening, stimulering, aktivisering Gjelder også spesialutstyr og ekstrautstyr til lek og idrettsaktiviteter (ikke vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr) Stiller krav til god argumentasjon

80 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 KOMMUNALE YTELSER Kommunalt selvstyre avgjør hvem som administrere hvilke ytelser Fra 01.07.06 ble NAV innført NAV betyr ny arbeids og velferdsordning Lovgivningen vil bli samordnet

81 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Lov om sosiale tjenester Jeg vil vektlegge §§ 4. og 5

82 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Sentrale bestemmelser Oppholdskommunen plikter å gi hjelp Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning Sosialtjenesten skal henvise til rett instans Sosialtjenesten velger hjelpeform men: Har plikt til å rådføre seg med klienten, § 8 – 4. Jo mer mottakeren er avhengig av hjelpen jo større er denne plikten!

83 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 4.2.2.a) Praktisk bistand og opplæring Formål å yte barnefamilier, eldre og funksjonshemmede med særlige behov hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål! Eks.: Hjemmehjelp, husmorvikar m.v. Personlig assistent er også tatt inn her. Kan også innvilges til utviklingshemmede og barn. Dept. har presisert at andre enn den utviklingshemmede kan styre assistenten(e)

84 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Personlig assistent Forskjellige modeller Kommunen kan være arbeidsgiver og brukeren arbeidsleder Brukerne kan være arbeidsgiver og arbeidsleder ULOBA andelslag for BPA kan være arbeidsgiver og bruker arbeidsleder (Gir veiledning) Foreldre eller andre kan være arbeidsleder f.eks for utviklingshemmede, og f.eks slagrammede

85 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 4.2.2. A) forts. Hjelp til personlig stell, hygiene og påkledning kommer også inn her. Det vil kunne være en grenseoppgang mot hjemmesykepleie. Her hjemles også rett til opplæring i dagliglivets gjøremål

86 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Egenbetaling Det er ikke anledning til å ta større egenandel enn det tjenesten faktisk koster Det skal ikke tas egenandel for dekning av basale behov

87 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 4.2.2 b) avlastningstiltak Tilbud til omsorgsytere med særlig tyngende omsorgsarbeid Skal hindre utmatting og gi muligheter for fritid Ofte høy terskel for foreldre til å be om slik hjelp Tenk søskens behov!

88 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Ulike former for avlastning I grupper sammen med andre I avlastningsboliger I eget hjem Hos private avlastere Andre former etter behov Det finnes ingen regel for at familie eller venner ikke kan være avlastere, men utfordringer bør gjennomdrøftes

89 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Positive bivirkninger av avlastning Kontakt med andre Frigjøring fra foresatte Ved valg av avlastningsform – tenk nettverksbygging

90 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Økonomi Ved behov kan ikke kommunen avslå eller redusere tiltaket med begrunnelse i svak økonomi, jfr. Rundskrives merknader punkt 4.3.3. Ikke adgang til å ta egenandel, forskriftenes § 8 – 2 Avlastningen skal omfatte ledsager, mat, transport og lignende Jfr. omdøping av sommeravlastning til ferie

91 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 § 4.2.2. c) Støttekontakt En støttekontakt er en lønnet person som gjennom samvær og ulike aktiviteter bidrar til å øke et annet menneskes evne til å mestre hverdagen og styrke troen på seg selv Bruk kreativitet når det gjelder gjøremål. For mange går for ofte på kafe! Tenk familiens økonomi! Obs! Fritidsassistent skal ikke erstatte støttekontakt

92 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester Aldersboliger Barnebolig

93 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 § 4.2.2. e) Omsorgslønn Ytes til personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver Svært lite retningslinjer men: Familiens økonomi skal ikke vektlegges Hjelpestønad skal ligge i bunnen Den som mottar omsorgslønn er oppdragstaker

94 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Sosialtjenestelovens § 5.2 ”Kan” ytelser f.eks til ferie og fritidstiltak eller som det heter tiltak for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon

95 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Opplæring (førskolealder) Funksjonshemmede barn har fortinnsrett til barnehageplass (barnehageloven) Søsken til f.h. har også rett til prioritert plass F.h. Barn i førskolealder har krav på spesialundervisning (opplæringsloven) og ekstrahjelp (barnehageloven) etter sakkyndig vurdering

96 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Opplæring (førskolebarn) forts. Kan også ha krav på spesialpedagogisk hjelp i hjemmet (opplæringsloven) inkl. veiledning av foreldre Det er få kommuner som har friplass for funksjonshemmede barn Men: I prinsippet skal det ikke betales for den tiden/timene barnet mottar spesialpedagogisk hjelp

97 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Grunnskolen ”alle elevar har rett til opplæring i samsvar med dei evnane og foresetnadene dei har” Etter sakkyndig vurdering – krav på ekstraundervisning Krav på enkeltvedtak som kan ankes Krav på en individuell opplæringsplan Denne blir en del av en individuell plan (habiliteringsplan)

98 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Grunnskolen forts Nødvendig transport er skolens ansvar Mulig å få ekstra sett med skolebøker dersom det er medisinske grunner for det Skolehjelpemidler finansieres av Folketrygden Bygningsmessige forandringer som for eksempel rampe, heis og lignende er skolemyndighetenes ansvar (vær tidlig ute!)

99 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Videregående skole Elever med funksjonshemning kan bli tatt inn på særskilte vilkår Funksjonshemmede elever kan etter vurdering få ekstra skoleår, og/eller bruke lenger tid med færre timer hvert år Krav på spesialundervisning etter sakkyndig vurdering Transport skolens ansvar

100 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 SFO Kommunen plikter å ha SFO frem til og med 4 klasse Ingen regler for omfang, aldersbegrensing, foreldrebetaling eller personalfaktor Fordi SFO ikke er en del av den ordinære pliktmessige delen av skolen kan det av og til oppstå problemer i forbindelse med betaling av skyss

101 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Andre ordninger knyttet til skolen SFO-lignende opplegg, men avlastning som ikke skal gå på bekostning av annen avlastning familien mottar

102 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 PPT Lovpålagt tjeneste Kommunal eller interkommunal Skolestyrets sakkyndige instans Skal ivareta barns behov for hjelp sosialt/pedagogisk/psykologisk

103 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 TT-tjenesten (transporttjenesten for funksjonsh,) Ytes til personer med forflytningsvansker også barn Fylkeskommunen mottar statsmidler Ordningen administreres vanligvis av kommunen Store forskjeller fra fylke til fylke når det gjelder retningslinjer Godskjenningen er enkeltvedtak som kan påklages

104 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Ledsagerbevis Ingen lovhjemling Retningslinjer fastsatt av Det statlige råd for funksjonshemmede Fra 01.04.01 Normalt nedre aldersgrense 8 år NSB, Idrettsforbundet m.flere har sluttet seg til ordningen som koster lite og betyr mye

105 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Ledsagerbevis forts. Mange kommuner har innført ordningen Det utstedes eget kort med bilde Ledsager går gratis Tildeling i form av enkeltvedtak NSB og Idrettsforbundet har godtatt ordningen + mange andre lokalt Billig ordning – øker aktiviteten

106 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Parkeringsbestemmelser Forskrift fra Samferdselsdepartementet Gjelder offentlige parkeringsplasser!! Forslag inne om at det også skal gjelde private parkeringsplasser Uten å betale avgift Følger bruker og ikke bil (EØS- bestemmelse)

107 Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Retten til individuell plan Pasientrettighetsloven Kommunehelsetjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Skal sikre koordinerte tjenester fra hjelpeapparatet (kan danne grunnlag for vedtak) Planene skal være i livsløpsperspektiv og ha underliggende planer


Laste ned ppt "Sosionom Unni Hegle sept. 2006 Rettighetsforelesning for Fabry sykdom 30.09.06 v/ sosionom Unni Hegle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google