Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT -OFFENTLIGGJØRING/UTGIVELSE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT -OFFENTLIGGJØRING/UTGIVELSE."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT -OFFENTLIGGJØRING/UTGIVELSE OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT SANSKJONER NÆRSTÅENDE RETTIGHETER- Thomas Rieber-Mohn thomas.rieber-mohn@jus.uio.no http://www.jus.uio.no/iri/om_iri/folk/ansatte/rieber_mohn.html

2 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Konsekvenser av offentliggjøring/ utgivelse Lånereglene aktualiseres Vernetiden for anonyme verk (§41) og frembringelser som er vernet etter § 43 starter å løpe (for andre verk er det opphavsmannens død som er utgangspunkt) Betydning for om åndsverkloven skal anvendes på utenlandske verk (§ 57 første ledd (b))

3 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 8 ”§ 8 Et åndsverk er offentliggjort når det med samtykke av opphavsmannen er gjort tilgjengelig for allmennheten. Et kunstverk er offentliggjort også når opphavsmannen har overdratt eksemplar av verket og dette er gjort tilgjengelig for allmennheten i medhold av §§ 19, 20, 23, 23a og 24. Et åndsverk er utgitt når et rimelig antall eksemplar av verket med samtykke av opphavsmannen er brakt i handelen, eller på annen måte er spredt blant almenheten.”

4 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 39 ”§ 39. Opphavsmannen kan med den begrensning som følger av § 3 helt eller delvis overdra sin rett til å råde over åndsverket. Overdragelse av eksemplar innbefatter ikke overdragelse av opphavsretten eller noen del av denne, selv om det er et originaleksemplar som overdras. Overdragelse av opphavsrett innbefatter ikke eiendomsrett til det manuskript eller annet eksemplar som utleveres i tilknytning til overdragelsen.”

5 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 39 a ”§ 39a. Har opphavsmannen overdratt rett til å bruke verket på en bestemt måte eller ved bestemte midler, har erververen ikke rett til å gjøre det på andre måter eller ved andre midler.”

6 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 39 b ”§ 39b. Overdragelse av opphavsrett gir ikke rett til å endre verket med mindre annet er avtalt. Retten kan heller ikke overdras videre uten samtykke med mindre den går inn i en forretning eller forretningsavdeling og overdras sammen med denne. Overdrageren vedblir å være ansvarlig for at avtalen med opphavsmannen blir oppfylt.”

7 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkloven § 39 g ”§ 39g. Opphavsrett til datamaskinprogram som er skapt av en arbeidstaker under utførelsen av oppgaver som omfattes av arbeidsforholdet eller etter arbeidsgivers anvisninger går, med den begrensning som følger av § 3, over til arbeidsgiveren, med mindre annet er avtalt. ”

8 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Sanksjoner Straffansvar (§54): Overtredelse av åndsverklovens bestemmelser kan, på nærmere vilkår, medføre straffansvar (§ 54) Bøter eller fengsel i inntil tre måneder (tre år ved særlig skjerpende forhold) Omfatter forsettlig og uaktsom overtredelse Omfatter også medvirkning og forsøk

9 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Sanksjoner (forts.) Forbud: Dom for at bestemt virksomhet er i strid med opphavsamnens eneretter og må opphøre Midlertidig forføyning for å midlertidig forhindre eller få stanset virksomhet i strid med opphavsmannens eneretter

10 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Sanksjoner (forts.) Erstatning (§55): Overtredelse av åndsverklovens bestemmelser kan, på nærmere vilkår, medføre erstatningsansvar, alternativt ansvar for å utbetale netto fortjeneste samt oppreisningsansvar Erstatning: Alminnelige erstatningsregler (culpa). Oppreisning ved forsettlig eller grovt uaktsom krenkelse. Utbetaling av netto fortjeneste: Selv om ovetrederen har handlet i god tro.

11 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Sanksjoner (forts.) Inndragning mv. (§56): Alle eksemplar av åndsverk eller annet arbeid som ulovlig er fremstilt, innført eller gjort tilgjengelig for almenheten her i riket, kan inndras. Alternativt kan den fornærmede kreve slike eksemplarer overdratt til seg mot vederlag som ikke overstiger fremstillingsomkostningene. I stedet for inndragning eller overdragelse kan den fornærmede kreve at gjenstanden helt eller delvis skal tilintetgjøres eller gjøres utjenlig til ulovlig fremstilling eller bruk

12 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Nærstående rettigheter Historikk/bakgrunn  Imøtekommer et reelt behov for beskyttelse for frembringelser og prestasjoner som ikke i seg selv oppfyller åndsverkskriteriene  Kom inn i loven i 1961, dels ut fra et ønske om ikke å ”utvanne” åndsverksbegrepet  Ingen generell definisjon; vilkår og innhold er angitt i hver enkelt bestemmelse  Summariske beskrivelser. De nærstående rettighetene er i stor utstrekning bygget opp rundt henvisninger til det som gjelder for åndsverkene]

13 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Nærstående rettigheter (forts.) Generelle spørsmål:  Rettighetens subjekt og objekt  Rettighetens innhold (herunder varighet)

14 © Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – thomas.rieber-mohn@jus.uio.no UNIVERSITETET I OSLO Nærstående rettigheter (forts.) De viktigste rettighetstypene § 43 – katalog-/databasevernet § 43a – vernet for fotografiske bilder § 42 – vern for utøvende kunstneres prestasjoner § § 45 – vern for film- og fonogram- produsenter § § 45a – vern for kringkastingssending


Laste ned ppt "© Thomas Rieber-Mohn - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK – UNIVERSITETET I OSLO INFORMASJONSRETT -OFFENTLIGGJØRING/UTGIVELSE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google