Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 3. Offentlig kontroll  Innledning  Hvem kan drive forsikring  Selskapsformer  Separasjonsprinsippet  Konsesjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 3. Offentlig kontroll  Innledning  Hvem kan drive forsikring  Selskapsformer  Separasjonsprinsippet  Konsesjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 3. Offentlig kontroll  Innledning  Hvem kan drive forsikring  Selskapsformer  Separasjonsprinsippet  Konsesjon  Forbud mot annen virksomhet  Krav til egenkapital/tekniske avsetninger

2 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen2 3.1 Innledning  Sondring mellom Mål for offentlig kontroll Virkemidler for gjennomføring

3 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen3 OFFENTLIG STYRING 6. Krav til selskapets økonomi 5. Forbud mot annen virksomhet5. Tilsyn 4. Konsesjon4. Demokratisk 3. Separasjon3. Lavest mulig pris 2. Selskapsform2. Effektivitet 1. Monopol1. Dekke reelt behov for trygghet MIDLERMÅL

4 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen4 3.2 Hvem kan drive forsikring  Forsikringsmonopolet  Unntakene  Begrepet forsikringsvirksomhet

5 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen5 3.2.1 Forsikringsmonopolet  FVL § 1-1 første ledd  Private aktører  Stillingen for pensjonskassene

6 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen6 3.2.2 Unntakene  Ordninger som styres av staten, FVL § 13-1 Statens pensjonskasse Rikstrygdeverket

7 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen7 3.2.2 Unntakene  Ordninger som kan unntas FVL § 13-2 FVL § 13-3 FVL § 13-4 FVL § 13-5

8 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen8 3.2.3 Begrepet forsikringsvirksomhet  Betydningen  Definisjon?  Problemene: Produktgaranti Skadegaranti Servicegaranti

9 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen9 3.2.3 Skadegaranti  NJA 1958.81 Volvodommen svensk dom kritisert i svensk teori  Rt. 1972.248 Gaden & Larsen dommen dissens flere begrunnelser i flertallets standpunkt den grunnleggende linjen støttes av amerikansk og nordisk praksis

10 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen10 3.2.3. Skadegaranti forts.  Momenter i grensetilfeller Den økonomiske realitet Konsekvensbetraktninger “naturlig tilknytning” mellom hovedproduktet og garantien Arbeidsprestasjon ja, utskiftning av deler nei.

11 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen11 3.3 Selskapsformer  Aksjeselskap eller gjensidig selskap, FVL § 3-1.  For aksjeselskaper gjelder aksjeloven i tillegg til FVL.  Gjensidige selskaper den opprinnelige selskapsform

12 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen12 SELSKAPSFORMER Medlemmene dvs. forsikringstakere AksjonærerStyring  Utligning på medlemmene eller  Fondsavsetning Tære på fond / reserverDekning av tap  Etterskuddsvis eller  Forskuddsvis ForskuddsvisPremie- beregning  FVL  Aksjeloven Lov Regler GJENSIDIG SELSKAPAKSJESELSKAPHVEM/ HVA

13 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen13 3.4. Separasjonsprinsippet  Skille mellom livsforsikring og skadeforsikring FVL § 1-2 første og tredje ledd Generell anvendelse Begrunnelsen  Utskillelse av kredittforsikring FVL § 1-2 annet ledd Begrunnelsen

14 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen14 SEPARASJON Livsforsikring Skadeforsikring Kredittforsikring Morselskap Konsesjon

15 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen15 3.5 Konsesjon  Hjemmel og begrunnelse  Norske selskaper  Utenlandske selskaper i Norge  Forbud mot å formidle forsikring  Oppkjøp

16 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen16 3.5.1 Hjemmel og begrunnelse  FVL § 2-1  Alle typer forsikring  Begrunnelse: sikkerhet tilstrekkelig konkurranse

17 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen17 3.5.2 Norske selskaper  FVL § 2-1 Utgangspunktet: Etableringsfrihet i forhold til markedsstruktur Men: Egnethetsvurdering etter fin § 2-3 og Konsesjon kan nektes, § 2-1 (2)  FVL § 2-2: Konsesjonen kan trekkes tilbake

18 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen18 3.5.3. Utenlandske selskaper i Norge  FVL § 2-4 jfr. kapittel 12  Fri etablering for EU selskaper  Generalagent, § 12-2  Norsk bakgrunnsrett, § 12-3

19 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen19 3.5.4 Forbud mot å formidle forsikring  FVL § 2-4 annet ledd  Begrunnelse: hindre omgåelse av konsesjonsreglene  Gjelder ikke skadeforsikring i tilknytning til næringsvirksomhet

20 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen20 3.5.5 Oppkjøp  Forholdet mellom etableringsfrihet og oppkjøpsfrihet  FVL § 3-6  Tidligere praksis  Praksis i dag

21 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen21 3.6 Forbud mot annen virksomhet  FVL § 7-1  Begrunnelsen beskytte det økonomiske fundament mot tapsbringende transaksjoner forholdet til konsesjonsreglene og konkurransen i markedet

22 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen22 3.6 Det nærmere innhold  Forvaltning av andres midler - innlån Utgangspunkt: nei unntak lån for å sikre skadeforsikringsoppgjør pantelån for egen eiendom

23 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen23 3.6 Det nærmere innhold  Forvaltning av oppsamlet premie Utgangspunkt: ja Men grenser for hvordan kapitalen kan forvaltes FVL § 7-4 FVL § 7-2

24 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen24 3.6 Det nærmere innhold  Skadeoppgjør  Skadeforebyggende arbeid  Formidling av forsikring for andre Forbudet mot formidling gjelder også selskapene Men: kan tegne direkte forsikring og reassurere Grense mot fronting

25 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen25 Forsikringsvirksomhet Innlån Investering i fast eiendom Investering i aksjer Finansiering/ utlån Salg av skadet gjenstand Skade- forebyggelse NEI BEGRENSET JA

26 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen26 3.7 Egenkapital og tekniske avsetninger  Egenkapitalkrav i FVL § 7-3 første ledd dekker risikoen ved kapitalforvaltningen = 8 % av (aktiva + forpliktelser utenfor balansen) Beregnet etter prinsipper for risikoveiing  Solvenskontroll knyttet til kapitalkravet, jfr. FVL § 7-3, tredje ledd  Solvensmargin, § 7-3 siste ledd

27 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen27 3.7 Egenkapital og tekniske avsetninger  Tekniske avsetninger forholdet til egenkapital dekker risikoen på forsikringskontraktene  FVL § 8-2 for livsforsikring  FVL § 8-6 for skadeforsikring

28 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen28 3.7 Egenkapital og tekniske avsetninger  Tekniske avsetninger forholdet til egenkapital dekker risikoen på forsikringskontraktene  FVL § 8-2 for livsforsikring  FVL § 8-6 for skadeforsikring

29 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen29 TEKNISKE AVSETNINGER, SKADEFORS: Sikkerhetsreserve Skadereserve Premiereserve = Avsetning til dekning av avvik fra gjennomsnittsrisiko = Avsetning til dekning av inntrufne skader, meldte og ikke meldte = Avsetning til dekning av betalt, Men ikke opptjent premie

30 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen30 3.8 Kontroll med forsikringspremie og vilkår  FVL § 7-6 kontroll med premie  FVL § 7-7 kontroll med vilkår


Laste ned ppt "Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen1 3. Offentlig kontroll  Innledning  Hvem kan drive forsikring  Selskapsformer  Separasjonsprinsippet  Konsesjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google