Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15. Utdelinger Reglene om selskapsdeltakernes rett til selskapsformuen i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15. Utdelinger Reglene om selskapsdeltakernes rett til selskapsformuen i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper."— Utskrift av presentasjonen:

1 15. Utdelinger Reglene om selskapsdeltakernes rett til selskapsformuen i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper

2 15.1 Aksjeselskaper Innledning – utgangspunkter om selskapskapitalen Utgangspunkt for behandlingen av reglene om utdelinger: Formålet med å investere penger i et aksjeselskap er som hovedregel at selskapet ved sin virksomhet skal gi investeringen økonomisk avkastning Eiernes (investorenes) rett til selskapsformuen begrenses av flere ulike regler i aksjeloven

3 15.1.1 Innledning – utgangspunkter om selskapskapitalen (forts.)
Utdelinger til eierne er en av flere måter selskapskapitalen kan anvendes på, og er begrenset gjennom aksjelovens utdelingsregler Som ledd i virksomheten, står selskapet fritt i å anvende selskapskapitalen så lenge anvendelsen ligger innenfor hva som kan sies å være forsvarlig i forhold til selskapets drift Dette gjelder også de midlene som ved selskapsstiftelsen skytes inn som aksjekapital Plikten til å ha en bestemt aksjekapital korresponderer ikke med en plikt til å plassere disse selskapsmidlene på en bestemt måte Jfr. rskl. § 6-2 om balansen

4 15.1.1 Innledning – utgangspunkter om selskapskapitalen (forts.)
Illustrasjon: Eiendeler Egenkapital/ gjeld ”Aksjekapital”?? Rskl. § 6-2?? Nei! Men feks. Skip (rskl. § 6-2 A II nr. 3) eller for eksempel Bankinnskudd (rskl. § 6-2 B IV) eller for eksempel Tomt (rskl. § 6-2 A II nr. 1) Aksjekapital (rskl. § 6-2 C I nr. 1 ”Selskapskapital”):

5 15.1.2 Utdeling til aksjeeierne - utbytte
Innledning Aksjeloven § 3-6 annet ledd Legaldefinisjon av ”utdeling” Aksjeloven § 3-6 første ledd Slike utdelinger kan skje etter reglene om utbytte (kapittel 8) nedsetting av aksjekapitalen (kapittel 12) fusjon (kapittel 13) fisjon (kapittel 14) oppløsning og avvikling av selskapet (kapittel 16 )

6 15.1.2.1 Innledning (forts.) 15.1.2.2 Utbyttebegrepet
utdelinger som ikke faller inn under eller foretas i henhold til reglene om nedsetting av aksjekapitalen, fusjon, fisjon eller oppløsning, anses som utdeling av utbytte Utbyttebegrepet defineres negativt som ”en utdeling som ikke skjer etter reglene om kapitalnedsetting, fusjon/fisjon eller oppløsning/avvikling”, jfr. § 3-6 annet ledd jfr. første ledd ”utdeling” legaldefineres i § 3-6 annet ledd

7 15.1.2.2 Utbyttebegrepet (forts.)
Legaldefinisjonen inneholder tre krav. Alle tre må være oppfylt for at det skal foreligge en utdeling Det må: 1) foreligge en overføring av verdier som 2) direkte eller indirekte har kommet aksjonæren til gode, og 3) overføringen må ha sammenheng med aksjeinnhav

8 15.1.2.2 Utbyttebegrepet (forts.)
Overføring av verdier enhver form for overføring av økonomiske goder omfatter også verdier som ikke kan aktiveres i selskapets balanse Dvs. ikke et vilkår for at noe skal være en utdeling at overføringen fra selskapet påvirker selskapets bundne og frie egenkapital Skillet mellom ”vanlig” (”åpent”) utbytte og ”maskert” utbytte ”Maskert” - verdioverføringen fra selskapet til aksjeeieren skjer i forbindelse med noe som fremstår som et gjensidig bebyrdende kontraktsforhold

9 15.1.2.2 Utbyttebegrepet (forts.)
Verdivurderingsregelen i § 3-6 annet ledd annet pkt Forskjellen mellom balanseført (regnskapsmessig) verdi og virkelig verdi Virkelig verdi - dagens verdi Særlig om grensen mellom selskapets egne utgifter og utgifter som påhviler aksjeeieren Rt side 2033 Santech/Sundal Collier Kravet om ”klar særfordel”

10 15.1.2.2 Utbyttebegrepet (forts.)
2. Verdioverføringen må komme aksjeeieren direkte eller indirekte til gode En disposisjon kan være en utdeling selv om den presteres overfor tredjeperson dersom disposisjonen kommer aksjeeieren indirekte til gode Eks overføring til en aksjeeiers 100% eide aksjeselskap

11 15.1.2.2 Utbyttebegrepet (forts.)
3) overføringen må ha sammenheng med aksjeinnhav verdioverføringen fra selskapet må skje til en aksjeeier, og overføringen må ha sammenheng med aksjeeierforholdet Rt side 1026 ”Sandakergården” lovligheten av en leiekontrakt til butikklokaler ”det må være en viss sammenheng mellom aksjebesittelsen og ytelsen” ”Hvor det ikke er rimelig balanse mellomdet aksjeeieren yter og det han mottar, må det stilles strenge krav til sannsynliggjøringen av at det ikke er sammenheng mellom aksjebesittelsen og ytelsen”

12 15.1.2.3 Vilkårene for å utdele utbytte, §§ 8-1 flg
Innledning (merk endring i overskrift i forhold til disposisjonen) § 8-1 oppstiller tre kumulative vilkår for at selskapet kan beslutte utdeling av utbytte egenkapital i henhold til den senest godkjente balansen som etter visse fradrag overstiger aksjekapitalen og visse bundne fond (første ledd) egenkapital i henhold til den senest godkjente balansen som overstiger 10% av balansesummen (annet ledd) fradrag for underskudd som er inntrådt eller som forventes å inntre etter balansedagen (fjerde ledd)

13 15.1.2.3.2 Utbyttegrunnlaget, § 8-1 første ledd
§ 8-1 (1). Følgende poster i selskapets balanse i utgangspunkt deles ut som utbytte: 1)     Årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår 2)     Annen egenkapital Hvis vi legger sammen årsresultat og annen egenkapital, har vi utgangspunktet for utbytteutdelingen. Fra dette utgangspunket skal det gjøres visse fradrag (nr. 1- 4)

14 15.1.2.3.3 Begrensningen i § 8-1 annet ledd
Krav om en viss minimums egenkapital Dersom egenkapitalen er under 10 % av balansesummen, vil selskapet likevel kunne utdele utbytte dersom de følger fremgangsmåten i §§ 12-4 og 12-6 om melding til foretaksregisteret og kreditorvarsel.

15 15.1.2.3.4 Fri egenkapital, § 8-1 tredje ledd
Når aksjeloven i andre bestemmelser henviser til begrepet ”fri egenkapital”, se for eksempel § 9-3 om selskapets erverv av egne aksjer, er det definisjonen i § 8-1 tredje ledd som er bestemmende

16 15.1.2.3.5 Forsiktighetsregelen, § 8-1 fjerde ledd
det kan aldri deles ut mer enn hva som er ”forenlig med forsiktig og god forretningsskikk”

17   Utbyttebeslutningen De formelle kravene til utbytteutdelingen følger av § 8-2 om beslutning om utbytte Delt kompetanse mellom generalforsamlingen og styret

18 15.1.2.4 Minoritetsvern: Rettsmidler mot lavt utbytte
asl. § 8-4 om minoritetens rett til å klage en utbyttebeslutning inn for tingretten Eks dersom det i selskapet er noen aksjeeiere samtidig er ansatte i selskapet, og derfor kan få midler ut av selskapet i form av for eksempel lønn. Eks at en enkelt aksjeeiere ikke har behov for eller er interessert i å ta ut avkastningen på aksjene i form av utbytte men er interessert i å la egenkapitalen stå i selskapet

19 15.1.2.5 Ulovlige utdelinger, § 3-7
regel om tilbakeføringsplikt for den som har mottatt en ulovlig utdeling (§ 3-7 første ledd) regel om erstatningsansvar for dem som har medvirket til utdelingen på selskapets vegne (§ 3-7 annet ledd) Forutsetningen om at utdelingen er ”ulovlig” Brudd på de materielle utdelingsreglene brudd på andre regler i aksjeloven fører til ansvar etter § 3-7 Særlig om saksbehandlingsfeil Rt side 1501 ”Winge Reisebureau”

20 1) Mottakers tilbakeføringsplikt etter § 3-7 første ledd
”mottakeren” av den ulovlige utdelingen Aksjeeieren Andre? Gulating lagmannsretts dom av 31. august 2007

21 2) Medvirkers tilbakeføringsplikt (§ 3-7 annet ledd)
Ansvaret er primært aktuelt for selskapets ledelse

22 15.2 Ansvarlige selskaper Deltakers krav på utdeling, sel. § 2-26 tredje ledd Selskapets adgang til å beslutte utdeling


Laste ned ppt "15. Utdelinger Reglene om selskapsdeltakernes rett til selskapsformuen i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google