Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS Høstkonferanse 20. oktober 2009 Samarbeid i Mosseregionen Moss Rygge Råde Våler Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS Høstkonferanse 20. oktober 2009 Samarbeid i Mosseregionen Moss Rygge Råde Våler Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS Høstkonferanse 20. oktober 2009 Samarbeid i Mosseregionen Moss Rygge Råde Våler Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler

2 Disposisjon Kort om grunnstrukturer i regionen Fakta om dagens samarbeidsordninger Felles prosjekt ”Interkommunalt samarbeid i Mosseregionen – veien videre”. Personlige betraktninger

3 Mosseregionen Folketall pr 1.1.2009 Landareal km 2 Moss29 58858,0 Rygge14 10569,8 Råde6 790105,3 Våler4 437239,1 Mosseregionen54 920472,2

4

5 Store samarbeidsmuligheter Korte avstander mellom kommunene –Felles arbeidsmarked –Felles boligmarked –Felles næringsliv Kommunene av ulik størrelse –Men mindre enn i mange andre regioner –Mulig å utvikle et likeverdig samarbeid

6 Eksisterende samarbeidsordninger Omfattende samarbeid –Regionråd –Eierskap i AS/IKS MASVO AS Krapfoss industrier AS MOVAR IKS –Underliggende selskaper f eks MOVAR Næring AS, Alarmsentral Brann Øst AS Krisesenteret IKS Visit Moss AS Mosseregionen Næringsutvikling AS Østfold interkommunale arkiv IKS Driftsassistansen for Østfold IKS

7 Eksisterende samarbeid Vakttelefon for barneverntjenesten Mosseregionens interkommunale legevakt Miljørettet helsevern Felles landbrukskontor (Moss, Rygge, Råde) Samarbeid på økonomi og tjenesteområder –Regnskap (Rygge, Råde) –Fakturering og innfordring av kommunale krav –Lønn –Sentralbord –Skatteinnkreving (Rygge, Råde, Våler) –Innkjøp av nytt økonomisystem

8 Andre typer samarbeid Uformelle fagnettverk Prosjekter og annen midlertidig aktivitet –Felles rullering av kommuneplanene Oppfølging av fylkesplanarbeidet Medlemsbaserte samarbeider og foreninger –Østfoldhelsa –Nettverk av helse- og miljøkommuner

9 Gevinster ved samarbeid 1.Flere og bedre tjenester 2.Betydelige mulighetene for læring og erfaringsoverføring 3.Mulighet for mer spesialisering 4.Mindre sårbare ved fravær/ferieavvikling 5.Mer helhetstenkning - samordning 6.Billigere drift (?)

10 Interkommunalt samarbeid i Mosseregionen veien videre Likelydende vedtak i kommunestyrene sommeren 2009

11 Likelydende vedtak: Våler kommunestyre ber rådmannen fremme forslag om utvidet samarbeid med de øvrige kommunene i Mosseregionen, der en eller flere av følgende målsettinger kan nås: Reduserte driftskostnader Bedre driftsregularitet ved fravær/ferie Bedre kvalitet på tjenestene, ved større mulighet for spesialisering Bedre rekrutteringsmulighet og bredere kompetanse, pga større faglig/sosialt miljø Styrking av kommunenes og regionens omdømme

12 Likelydende vedtak 2 Rådmannen bes legge fram KOSTRA-tall og egne regnskapstall for hvert prosjekt som foreslås, for å sikre at målsettingen for det enkelte samarbeidsområde blir realistisk. Hvert samarbeidsprosjekt skal inneholde framdriftsplan, hvor det blant annet redegjøres for økonomiske effekter i kommende økonomiplanperiode

13 Likelydende vedtak 3 Våler kommunestyre er inneforstått med at det planlegges opprettet egne omstillingsfond, for å sikre finansiering av omstillingskostnader til drift og investeringer i kommende økonomiplanperiode. Rådmannen bes legge dette inn i sitt forslag til årsbudsjett for 2010 og økonomiplan for 2010-13. Kommunestyret forutsetter at hver kommune bevilger det samme beløp pr. innbygger, med ett beløp pr. innbygger til investeringer og ett beløp til drift. Våler kommunestyre er inneforstått med at den samlede omstillingskostnaden til et prosjekt dekkes fra fondet/fondene, uavhengig av hvor stor andel av kostnaden den enkelte kommune trenger til omstilling hos seg.

14 Likelydende vedtak 4 Våler kommune ønsker å delta i samarbeidsprosjekter som gir god effekt for regionen samlet, selv om effekten for Våler kommune vil være varierende i de enkelte prosjekter. Kommunestyret forutsetter at hvert prosjekt godkjennes av kommunestyret, for å påse at ingen kommuner må ta urimelig store belastninger for å oppnå en gunstig effekt for regionen som helhet.

15 Vedtak 5 Hvert prosjekt som foreslås skal inneholde et konkret forslag til organisasjonsmodell for samarbeidet. Våler kommunestyre ber rådmannen om å foreslå samarbeid om større områder innenfor de administrative tjenestene. Når det gjelder innbyggerrettede tjenester, ønsker kommunestyret å få seg forelagt forslag til både store og mindre samarbeidsområder, gjerne basert på allerede etablert, godt samarbeid mellom kommuner i regionen. Det er ønskelig at flere samarbeidsprosjekter fremmes for politisk behandling samtidig.

16 Lokalisering av hovedkontor for 109 ordninger

17 Hovedprosjekter Administrativt hovedprosjekt, med delprosjektene Økonomi, Personalforvaltning og ”Saksbehandling/informasjon”. –Trinn 1 ”Økonomi”. Innbyggerrettet prosjekt, foreløpig tittel ”Samhandlingsreform/Helse og omsorgtjenester” Avventer klarere styringssignaler/rammebetingelser fra staten.

18 Noen betraktninger Flere kommuner er avhengig av samarbeid eller andre løsninger for å sikre likeverdig velferd og utvikling Utvidet samarbeid kan gi betydelige gevinster Samarbeidsprosjektene utvikles for sakte til å møte sentrale utfordringer Samarbeid vs kommunesammenslåing Budsjettkontroll med samarbeidsprosjektene –Lever de sitt eget liv? –De som styrer mister overblikket? Demokratisk underskudd? –Vikarierende argumenter?

19 Flere betraktninger… KRD –Nei til tvangssammenslåinger Men hva så? –Mer fokus på å gi råd, tilrettelegge for velfungerende samarbeidsløsninger KS –Er strukturendringer målet?


Laste ned ppt "KS Høstkonferanse 20. oktober 2009 Samarbeid i Mosseregionen Moss Rygge Råde Våler Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google