Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett
EØS-rett Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett

2 Oversikt EØS-rett som emne EØS i hovedtrekk Regellikhet
Fri bevegelighet for varer, og tre friheter til EØS-retten i norsk rett Overvåkning og kontroll

3 EØS-rett som emne EØS-rett: folkerett og norsk rett
Forbindelseslinjer til statsretten forvaltningsretten miljøretten velferdsretten osv Flere problemstillinger er felles i folkeretten, menneskerettighetsretten og EØS-retten EØS-rett og EU-rett Kort om læringskravene Faget behandler hovedtrekk av EF- og EØS-retten, og gir derunder en oversikt over rettskildene. Det behandler også EØS- institusjonene sett på bakgrunn av EUs institusjonelle oppbygging. Videre behandles vedtaksprosessen i EØS og EØS-avtalens virkning i norsk rett, sett på bakgrunn av de tilsvarende spørsmål i EF-retten. Prinsipielle spørsmål vedrørende gjennomføringen av EØS-avtalen behandles i større dybde. Dette gjelder bl.a. de krav EØS-avtalen stiller til nasjonal gjennomføring, hvordan gjennomføringen faktisk har skjedd i Norge og hvilken status gjennomførte og ikke-gjennomførte EØS-regler har i norsk rett. Her behandles bl.a. spørsmålene om forrang og direkte virkning. På grunnlag av en generell oversikt over markedsreglene behandles endelig reglene om fritt varebytte: forbudet mot toll, diskriminerende interne avgifter og - først og fremst - forbudet mot alle tiltak med tilsvarende virkning som kvantitative importrestriksjoner. Det siste forbudet spiller i praksis en stor rolle som begrensende ramme for lovgivers mulighet til å regulere produksjon og omsetning av varer. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: Gjennomføring av EØS-regler i norsk rett og EØS-reglenes betydning i norsk rett Fritt varebytte, med unntak av reglene om statlige handelsmonopoler Det kreves kjennskap til følgende emner: Hovedtrekk i EU-retten og EØS-retten Institusjoner og beslutningsprosess i EØS Generelle hovedtrekk ved de fire friheter

4 EØS i hovedtrekk EØS-avtalens oppbygning Hoveddelen:
grunnprinsippene om det indre marked konkurranseregler for foretak statsstøtteregler institusjonelle forhold Protokoller: Regler som er spesielle for EØS Vedlegg Lange kataloger over bl.a forordninger og direktiver som skal være del av avtalen

5 EØS i hovedtrekk ODA-avtalen
EFTAs overvåkingsorgan, ESA, håndhever EØS-avtalen i forhold til EFTA-landene EFTA-domstolen dømmer i henhold til EØS-avtalen/ODA-avtalen EU-landenes forpliktelser etter EØS-avtalen håndheves av Kommisjonen/EF-domstolen, i henhold til EF-traktaten Uenighet mellom EFTA-land og EU må løses politisk

6 Regellikhet Hvorfor? Hvordan?
det sentrale virkemiddelet for å skape ett felles marked Hvordan? et mangfold av teknikker

7 Regellikhet – grunnteknikken
Tvillingbestemmelser EØS-avtalens hoveddel Vedleggene til EØS-avtalen ODA Problemer Dynamikk Tolkning

8 Regellikhetsproblem – dynamikk
Vedtak i EØS-komiteen om å endre vedlegg til EØS-avtalen Enstemmighet, jf EØS 93 nr. 2 Den såkalte vetoretten, virkning, EØS 102 nr. 5 Alternativene forhandlinger EØS art. 97 Linjen til norsk statsrett Grl. § 26 annet ledd, jf EØS 103 Særskilt gjennomføring i norsk rett

9 Regellikhetsproblem – tolkning
Sentralisert tolkning ODA 31 til 37/EF 226 til 234 (EØS 107) Tolkningsdirektiver EØS 6 ODA 3 Informasjonsordninger EØS 106 Korreksjonsmekanisme EØS 105

10 Regellikhet – u/løste problemer
Endringer i EF-traktaten Einarsson, REC 2002 s. 1 Forsinkelser i EØS-komiteen Jæger, REC 1998 s. 1. Sprik EFTA-domstol og EF-domstol Lego/Mattell, REC s. 115 – De Agostini, Sml s. I-3843 Finanger, REC 1999 s. 119 – Ferreira, Sml s. I-6711 – Helgadottir, REC s. 246

11 Regellikhetens grenser
Maglite, REC 1997 s Ikke tollunion (som i EU) – konsekvenser for tolkning av direktiv. Smnlgn Silhouette, Sml s. I-4799 Pedicel, REC 200?? Vinreklame – forholdet til forbudet mot alkoholreklame, forholdet til reglene om fri bevegelighet for tjenesteytelser. Smnlgn Gourmet, Sml s. I-1765 Sveinbjørnsdottir, REC 1998 s. 95 og Karlsson, REC 2002 s EØS-rettslig erstatningsansvar ikke nødvendigvis sammenfallende med det fellesskapsrettslige (premiss 30). Se likevel Rt s. 1365, pkt. 58

12 Fri bevegelighet Frie varebevegelser De tre øvrige frihetene
Noen fellesspørsmål

13 Fri bevegelighet for varer
Forbudet mot toll og avgifter med tilsvarene virkning Forbudet mot proteksjonistiske interne avgifter Forbudet mot kvantitative importrestriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning, med unntak Forbudet mot kvantitative eksportrestriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning, med unntak

14 Forbudet mot toll og avgifter med tilsvarende virkning som toll
Toll/avgift med tilsvarende virkning – hva er det? Finnes det unntak fra forbudet?

15 Forbudet mot proteksjonistiske interne avgifter
Forbudet i EØS 14 første ledd ”tilsvarende innenlandske varer” Forbudet i EØS 14 annet ledd ”indirekte beskytter produksjonen av andre varer” Modifikasjoner i forbudet

16 Importrestriksjonsforbudet
Hva er en importrestriksjon? Utgangspunktet Dassonville Cassis de Dijon – lovlig produsert og markedsført i ett land, uhindret tilgang til markedene i andre land Problem – favner dette for vidt? Første modifikasjon – adekvansforbeholdet Andre modifikasjon – Bestemte former for salg Flere modifikasjoner? Bruksbegrensningsproblemet

17 Importrestriksjonsforbudet
Tillatte restriksjoner EØS 13 Rettspraksis – Cassis de Dijon, igjen Vilkår: Fravær av relevant sekundærlovgivning Vurderingstemaene Utformingen av restriksjonen. Opprinnelsesnøytral eller ikke? Begrunnelsen for restriksjonen Rettspraksis Nødvendighet Egnethet Proporsjonalitet

18 Eksportrestriksjonsforbudet
Hva er en eksportrestriksjon? Utgangspunktet Groenveld Problem – er dette for snevert? Mulig presisering – virkningsvurdering – Monsees Tillatte eksportrestriksjoner Relevant sekundærlovgivning? EØS 13 Andre?

19 De øvrige frihetene Resonnementsmønsteret er omtrent det samme
Eksempler

20 EØS-retten i norsk rett
Utgangspunktet: Gjennomføring er nødvendig EØS-l. § 1 – hoveddelen gjelder som lov EØS 7 Forordninger – gjennomføres uendret Direktiver – norsk lov eller forskrift tilpasses krav om nøyaktighet, og at EØS bakgrunn fremgår Konstatering av normharmoni – ikke uproblematisk

21 EØS-tolkning, en flerleddet prosess
Trinn 1. Hva krever EØS-retten av norsk rett? Trinn 2 Tilfredsstiller norsk rett kravene? Trinn 3 Hvordan løser vi eventuelle konflikter

22 Trinn 1 EF-domstolens tolkningsstil synes å være EFTA-domstolens forbilde Ordlyden – flerspråklighet Forarbeider De opprinnelige traktatene og EØS-avtalens hoveddel: Ikke offentlig kjent Sekundærlovginingen. Omfattende forarbeider foreligger, utvikling i EF-domstolens praksis Fortalene til rettsaktene – forarbeidsbruk ofte unødvendig.

23 Trinn 1 forts Rettspraksis Formålsbetraktninger
EF-domstolens bruk av egen praksis ved tolkningen av EF-retten – omfattende bruk Men den følges ikke alltid, jf Keck EFTA-domstolens bruk av EF-d praksis EØS 6/ODA 3 EFTA-domstolens dilemma: Ekko eller selvstendig domstol Formålsbetraktninger Grunnlaget for formålsbetraktningene

24 Trinn 1 forts Regelharmoni/sammenhengsbetraktninger Reelle hensyn
Brukes ofte Reelle hensyn Effet utile – hensynet til EF-rettens effektive virkning – brukt i en rekke sammenhenger Termen brukes ikke – men EF-d gjør utstrakt bruk av allmenne rettsgrunnsetninger

25 Trinn 2 Nærmere om problemstillingen
Presumsjonsprinsippets betydning ved fastleggelsen av norsk rettsregel – Finanger I

26 Trinn 3 Situasjonen EØS-loven § 2 Presumsjonsprinsippet en gang til

27 Håndheving og kontroll
ESAs rolle Direkte saksanlegg ved EFTA-domstolen Individenes håndhevelse gjennom nasjonalt rettsapparat


Laste ned ppt "Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google