Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EØS-rett Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EØS-rett Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett."— Utskrift av presentasjonen:

1 EØS-rett Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett

2 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Oversikt EØS-rett som emne EØS i hovedtrekk Regellikhet Fri bevegelighet for varer, og tre friheter til EØS-retten i norsk rett Overvåkning og kontroll

3 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 EØS-rett som emne EØS-rett: folkerett og norsk rett Forbindelseslinjer til –statsretten –forvaltningsretten –miljøretten –velferdsretten –osv Flere problemstillinger er felles i folkeretten, menneskerettighetsretten og EØS-retten EØS-rett og EU-rett Kort om læringskravene

4 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 EØS i hovedtrekk EØS-avtalens oppbygning –Hoveddelen: grunnprinsippene om det indre marked konkurranseregler for foretak statsstøtteregler institusjonelle forhold –Protokoller: Regler som er spesielle for EØS –Vedlegg Lange kataloger over bl.a forordninger og direktiver som skal være del av avtalen

5 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 EØS i hovedtrekk ODA-avtalen –EFTAs overvåkingsorgan, ESA, håndhever EØS-avtalen i forhold til EFTA- landene –EFTA-domstolen dømmer i henhold til EØS-avtalen/ODA-avtalen EU-landenes forpliktelser etter EØS-avtalen –håndheves av Kommisjonen/EF-domstolen, i henhold til EF-traktaten Uenighet mellom EFTA-land og EU må løses politisk

6 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhet Hvorfor? –det sentrale virkemiddelet for å skape ett felles marked Hvordan? –et mangfold av teknikker

7 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhet – grunnteknikken Tvillingbestemmelser –EØS-avtalens hoveddel –Vedleggene til EØS-avtalen –ODA Problemer –Dynamikk –Tolkning

8 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – dynamikk Vedtak i EØS-komiteen om å endre vedlegg til EØS-avtalen Enstemmighet, jf EØS 93 nr. 2 –Den såkalte vetoretten, virkning, EØS 102 nr. 5 –Alternativene forhandlinger EØS art. 97 Linjen til norsk statsrett –Grl. § 26 annet ledd, jf EØS 103 –Særskilt gjennomføring i norsk rett

9 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – tolkning Sentralisert tolkning –ODA 31 til 37/EF 226 til 234 –(EØS 107) Tolkningsdirektiver –EØS 6 –ODA 3 Informasjonsordninger –EØS 106 Korreksjonsmekanisme –EØS 105

10 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhet – u/løste problemer Endringer i EF-traktaten –Einarsson, REC 2002 s. 1 Forsinkelser i EØS-komiteen –Jæger, REC 1998 s. 1. Sprik EFTA-domstol og EF-domstol –Lego/Mattell, REC 1994-95 s. 115 – De Agostini, Sml. 1997 s. I-3843 –Finanger, REC 1999 s. 119 – Ferreira, Sml. 2000 s. I-6711 – Helgadottir, REC 2000-01 s. 246

11 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetens grenser Maglite, REC 1997 s. 127. Ikke tollunion (som i EU) – konsekvenser for tolkning av direktiv. Smnlgn Silhouette, Sml. 1998 s. I-4799 Pedicel, REC 200?? Vinreklame – forholdet til forbudet mot alkoholreklame, forholdet til reglene om fri bevegelighet for tjenesteytelser. Smnlgn Gourmet, Sml. 2001 s. I-1765 Sveinbjørnsdottir, REC 1998 s. 95 og Karlsson, REC 2002 s. 245. EØS-rettslig erstatningsansvar ikke nødvendigvis sammenfallende med det fellesskapsrettslige (premiss 30). Se likevel Rt. 2005 s. 1365, pkt. 58

12 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Fri bevegelighet Frie varebevegelser De tre øvrige frihetene Noen fellesspørsmål

13 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Fri bevegelighet for varer Forbudet mot toll og avgifter med tilsvarene virkning Forbudet mot proteksjonistiske interne avgifter Forbudet mot kvantitative importrestriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning, med unntak Forbudet mot kvantitative eksportrestriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning, med unntak

14 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Forbudet mot toll og avgifter med tilsvarende virkning som toll Toll/avgift med tilsvarende virkning – hva er det? Finnes det unntak fra forbudet?

15 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Forbudet mot proteksjonistiske interne avgifter Forbudet i EØS 14 første ledd –”tilsvarende innenlandske varer” Forbudet i EØS 14 annet ledd –”indirekte beskytter produksjonen av andre varer” Modifikasjoner i forbudet

16 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Importrestriksjonsforbudet Hva er en importrestriksjon? Utgangspunktet –Dassonville –Cassis de Dijon – lovlig produsert og markedsført i ett land, uhindret tilgang til markedene i andre land Problem – favner dette for vidt? Første modifikasjon – adekvansforbeholdet Andre modifikasjon – Bestemte former for salg Flere modifikasjoner? Bruksbegrensningsproblemet

17 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Importrestriksjonsforbudet Tillatte restriksjoner –EØS 13 –Rettspraksis – Cassis de Dijon, igjen Vilkår: Fravær av relevant sekundærlovgivning Vurderingstemaene –Utformingen av restriksjonen. Opprinnelsesnøytral eller ikke? –Begrunnelsen for restriksjonen EØS 13 Rettspraksis –Nødvendighet Egnethet Proporsjonalitet

18 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Eksportrestriksjonsforbudet Hva er en eksportrestriksjon? Utgangspunktet –Groenveld Problem – er dette for snevert? Mulig presisering – virkningsvurdering – Monsees Tillatte eksportrestriksjoner –Relevant sekundærlovgivning? –EØS 13 –Andre?

19 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 De øvrige frihetene Resonnementsmønsteret er omtrent det samme Eksempler

20 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 EØS-retten i norsk rett Utgangspunktet: Gjennomføring er nødvendig EØS-l. § 1 – hoveddelen gjelder som lov EØS 7 –Forordninger – gjennomføres uendret –Direktiver – norsk lov eller forskrift tilpasses krav om nøyaktighet, og at EØS bakgrunn fremgår Konstatering av normharmoni – ikke uproblematisk

21 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 EØS-tolkning, en flerleddet prosess Trinn 1. –Hva krever EØS-retten av norsk rett? Trinn 2 –Tilfredsstiller norsk rett kravene? Trinn 3 –Hvordan løser vi eventuelle konflikter

22 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Trinn 1 EF-domstolens tolkningsstil synes å være EFTA- domstolens forbilde Ordlyden – flerspråklighet –Forarbeider De opprinnelige traktatene og EØS-avtalens hoveddel: Ikke offentlig kjent Sekundærlovginingen. Omfattende forarbeider foreligger, utvikling i EF-domstolens praksis Fortalene til rettsaktene – forarbeidsbruk ofte unødvendig.

23 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Trinn 1 forts Rettspraksis –EF-domstolens bruk av egen praksis ved tolkningen av EF-retten – omfattende bruk Men den følges ikke alltid, jf Keck –EFTA-domstolens bruk av EF-d praksis EØS 6/ODA 3 EFTA-domstolens dilemma: Ekko eller selvstendig domstol Formålsbetraktninger –Grunnlaget for formålsbetraktningene

24 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Trinn 1 forts Regelharmoni/sammenhengsbetraktninger –Brukes ofte Reelle hensyn –Effet utile – hensynet til EF-rettens effektive virkning – brukt i en rekke sammenhenger –Termen brukes ikke – men EF-d gjør utstrakt bruk av allmenne rettsgrunnsetninger

25 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Trinn 2 Nærmere om problemstillingen Presumsjonsprinsippets betydning ved fastleggelsen av norsk rettsregel – Finanger I

26 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Trinn 3 Situasjonen EØS-loven § 2 Presumsjonsprinsippet en gang til

27 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Håndheving og kontroll ESAs rolle Direkte saksanlegg ved EFTA-domstolen Individenes håndhevelse gjennom nasjonalt rettsapparat


Laste ned ppt "EØS-rett Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google