Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt,… vi er igang! Men mykje gjenstår Virkemidlane; verkar dei? Tor Arne Gangsø, 29.03.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt,… vi er igang! Men mykje gjenstår Virkemidlane; verkar dei? Tor Arne Gangsø, 29.03.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt,… vi er igang! Men mykje gjenstår Virkemidlane; verkar dei? Tor Arne Gangsø, 29.03.2012

2 Om opplegget i dag; Forventningar…. Virkemidlar –Avtalar (jus) –Finansielle… Erfaringar…

3 Formål; 14. juni 2011; Ny lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. Retningsreform – utvikling over tid ”Sikre et berekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerthet og tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering…..” Det kommunale tenesteomfanget skal aukast! Tillitserklæring til kommunehelsetenesten!!

4 Nye virkemiddel blir tatt i bruk; Økonomi Avtalar, juridisk bindande Unngå intensjonar….. Forhandlingar mellom to aktørar som begge har oppleving av knappe ressursar –Klarer staten å halde seg unna?? Eit ledd i regjeringa sitt omfattande reformarbeid… NAV, Pensjon og no helse….

5 Avtaledilemmaet; Avtalefriheit Avtaleplikt Kommunestyret ”sjølv” Mest muleg like avtalar Ein sjukehusorganisasjon – mange kommunar Likeverdige partar ????

6 Tidsfaktoren – dilemma Store forventningar over tid Lova kom i juni i år Veileder kom i oktober Forskrifter ute på høyring Svært knappe fristar for første fase (01.02.) –Betaling, 01.01.2012. / Avtalar 01.02.2012 Komplekse avtalar i andre fase (01.07.) Ø-hjelp innan 2016

7 Pasientforløp Kommune Sjukehus Kommune Utskrivingsklar pasient Innlegging Kr 4.000,- pr døgn 20% av kostn. Frisk?

8 Utfordringar Kommune Sjukehus Kommune Utskrivingsklar pasient Innlegging Kr 4.000,- pr døgn 20% av kostn. Forebygging Redusere unødige sjukehusinnleggingar Utvikle eit differensiert rehabiliterings- tilbod Aleine/saman med andre kommunar Frisk?

9 Partar KommuneSjukehus Avtalar som kan prøvast for retten (ikkje intensjonsavtalar) Likeverdige partar Kvar part har relasjonar til andre leverandørar i ”produksjonskjeda” –Fastlegar, rehabiliteringsinstitusjonar etc.

10 Kva har skjedd, Omdømme; Reforma har skapt store forventningar –Fem milliardar kroner!!!! –Store forventningar hos befolkninga –Store krav frå sjukehustilsette og andre meiningsberarar? Ingen nye pengar! Berre ein ny betalingsstraum

11 Virkemiddel; Jus: Avtalar Skapt ny kommunikasjon mellom partar Skapt nye organisasjonsformer Ny arena for avklaring og utvikling Kan gi effektar over tid??? Kommunesektoren ha tatt ansvar og gjort jobben! Men har kosta kommunane mykje administrative ressursar

12 Virkemiddel; Finansiering/Økonomi Økonomi vekker alltid interesse Men verkar det slik det skal? Fokus har vore; Utskrivingsklare pasientar –Avtalar, varslingsfristar –Overdriven varslingsaktivitet… –Når kjem pasienten? –Store variasjonar over landet så langt…. –Små kommunar ser ut til å klare seg godt,,, så langt! –”returrett” –”Innskrivingsklar pasient”

13 Virkemiddel; Finansiering/Økonomi Neste fokus blir; Medfinansiering

14 Pasientforløp Kommune Sjukehus Kommune Utskrivingsklar pasient Innlegging Kr 4.000,- pr døgn 20% av kostn. Medfinansiering

15 Virkemiddel; Finansiering/Økonomi Neste fokus blir; Medfinansiering –A-Konto –Når rekninga kjem! –Kva inneheld den av informasjon?

16 Nytt fokus; I kva grad kan kommunen påverke innlegging i sjukehus –Kan vi unngå at behovet for innlegging oppstår? Kortsiktig og langsiktig satsing, tiltak og struktur –Kan vi løyse behovet på ein ny måte?

17 Potensialet for forebygging? Kor stort er dette? Overdrevne forventningar –Ca 60% blir innlagt frå sjukehuset (poliklinisk) –Ca 25% frå ambulanse/legevakt –Ca 15% frå fastlegen, planlagt

18 Hovedstrømmer ved innleggelser Legevakt Fastlege Innleggelse Poliklinikk Primærlegen 37% 25% 2 millioner henvisninger 37% Øyeblikkelig hjelp Vanlig henvisning 75% 40% 60% 1,3 mill opphold per år (døgn + dagopphold) 3,7 millioner polikliniske konsultasjoner NTNU

19 Oppsummering; Det er grunn til å følgje med på om virkemidlane verkar! Er dei forskingsbaserte? –Re-innlegging Bygger vi opp eit omfattande byråkrati? Er forebyggings- og fokehelseperspektivet stort?

20 Oppsummering; Kommunane finn løysingar Uroa over: –Fastlegeforskriften –Rehabilitering – igjen-opptrening –Psykisk helsevern Kommunane kan vere stolte av seg sjølv så langt..

21

22 www.vaga.kommune.no Takk for meg

23 Overskrift;


Laste ned ppt "Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt,… vi er igang! Men mykje gjenstår Virkemidlane; verkar dei? Tor Arne Gangsø, 29.03.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google