Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i forsikringsrettt Professor dr juris Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk Institutt for Sjørett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i forsikringsrettt Professor dr juris Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk Institutt for Sjørett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i forsikringsrettt Professor dr juris Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk Institutt for Sjørett

2 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen2 1. Innledning  Karakteristiske trekk ved forsikring  Risikoutjevning og risikospredning  Betydningen av forsikring  Faget forsikringsrett  Rettskilder  Konfliktløsning

3 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen3 1.1 Karakteristiske trekk ved forsikring  Begrepet forsikring ingen enhetlig definisjon det sentrale: overta risiko mot vederlag  Salgsgjenstanden  Usikkerheten om en begivenhet vil inntreffe når begivenheten vil inntreffe  Risikohåndtering

4 FORSIKRING = Overta risiko mot vederlag Forsikrings- taker Forsikrings- selskap PREMIE OVERTA RISIKO

5 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen5 PREMIEN Forventet skade Sikkerhetsmargin Administrasjon Fortjeneste

6 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen6 1.2 Risikoutjevning og risikospredning  Situasjonen for den enkelte forsikringstager liten sannsynlighet for skade stort tap hvis skade inntreffer stor varians = stor risiko  Situasjonen for selskapet store talls lov medfører at spredningen i utfallene “krymper” med antallet forsikringstagere.

7 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen7 Huseier Osv. Forsikringsselskap RISIKO-SPREDNING Risiko-utjevning gjennom spredning Risiko-overføring

8 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen8 Brannrisiko for en enkelt huseier Forventningsverdi: 0,01% 99.99 % 500.000 0 Spredning = 500.000 Brannrisiko for 100.000 huseiere 500.000500.000 x 100.0000 Spredning = 5.000.000 +/- % Forsikringspremie: 5.000.000 +/- : 100.000 = 50 +/- 50 Spredning = 0

9 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen9 1.3 Betydningen av forsikring  Skaper økonomisk trygghet  Virkemiddel for å kanalisere utgifter i forbindelse med store skader  Internasjonal pulverisering av katastrofeskader

10 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen10 1.4 Faget forsikringsrett  Forvaltningsrettslig del Etablering av forsikringsselskaper Kontroll med forsikringsvirksomheten hva slags virksomhet beregningsgrunnlag for premien solvenskontroll forsikringsvilkårene

11 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen11 1.4 Faget forsikringsrett  Forsikringsavtalerett Avtalen mellom selskapene og forsikringstager Avtaleinngåelsen Premiebetaling Innholdet i avtalen

12 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen12 1.5 Rettskilder, lover  Forsikringsvirksom het FVL 1988/39 Finansieringsvirk. og finansinst. 1988/40 Tilsynsloven 7.12.1956 nr.1  Forsikringsavtalen FAL 1989/69 avløser FAL 1930

13 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen13 Forvaltningsrett og forsikringavtalerett Lovgiver FVL Forsikrings virksomheten Avtale Forsikrings takere FAL

14 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen14 1.5 Rettskilder, forarbeider  FVL Ot prp nr. 42, 1986/87, NOU 1983:52  FAL Ot prp nr. 49, 1988/89 NOU 1983:56 NOU 1987:24

15 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen15 1.5 Rettskilder, forsikringsavtalen  Standardvilkår Ensidig utformet Vanlig i forbrukerforsikring og mindre næringsliv  Individuelt forhandlede vilkår Skreddersøm for større virksomheter

16 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen16 1.5 Rettskilder, forsikringsavtalen  Fremforhandlede standardvilkår Norsk Sjøforsikringsplan Transportforsikringsvilkår Karakteristiske trekk Lang tradisjon Alle interessenter med Publiserte forarbeider

17 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen17 1.6 Konfliktløsning  Forsikringsskadenemnden Klagenemnd når partene er uenige om tolkningen av forsikringsvilkårene/FAL Veiledende uttalelser, men blir ofte fulgt Delt i to avdelinger  Avkortningsnemnden Klagenemnd for spørsmål om avkortning Tolkning og avkortningsgrad Veiledende

18 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen18 2. Forsikringsformer  Inndeling etter bransjer  Partsforholdet på forsikringstager siden  Frivillig eller tvungen  Partsforholdet på forsikringsselskapssiden

19 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen19 2.1 Livsforsikring og skadeforsikring etter FVL  Livsforsikring Dekning av dødsrisiko Risikodekning og oppsparing Kapitalforsikring og livrente  Skadeforsikring Materielle verdier mot materielt tap Personskade som ikke er ren dødsrisiko

20 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen20 2.1 Skadeforsikring og personforsikring etter FAL  Skadeforsikring Tingsforsikring Driftsinteressefors. Ansvarsforsikring Kombinerte dekninger  Personforsikring Livsforsikring Ulykkesforsikring Sykeforsikring

21 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen21 2.1 Særlig om livsforsikring  Ren risikoforsikring  Sammensatt eller kombinert forsikring  Kapitalforsikring - utbetaling av engangsbeløp

22 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen22 Ren risikodekning 70 år = forsikringstiden Ved død før 70 år = forsikringssummen utbetales Ved død etter 70 år = ingen utbetaling

23 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen23 Sammensatt forsikring 70 år = forsikringstiden = utbetaling av Forsikringssummen Ved død før 70 år = forsikringssummen utbetales

24 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen24 2.1 Særlig om livsforsikring  Livrente - utbetaling av terminbeløp i viss periode eller livet ut  Dekning mot uførhet Premifritak ved uførhet Uføreerstatning

25 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen25 2.1 Mellom skade- og personforsikring  Tegnes av skadevolder til fordel for en viss gruppe skadelidte = ansvarsforsikring  Skadelidte krav på erstatning uansett personlig ansvar for skadevolder = ulykkesforsikring  Eksempler: BAL/YFL

26 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen26 BILANSVARET Forsikrings selskap SkadevolderSkadelidte Forsikringsavtale Erstatning

27 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen27 2.2 Individuell og kollektiv forsikring  Individuell forsikring tegnes av enkeltperson / enkelt bedrift tradisjonell forsikringsform  Kollektiv forsikring tegnes av forsikringstager på vegne av medlemmene tilslutningen kan være automatisk frivillig FAL kap. 9 og 19

28 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen28 Individuell forsikring Forsikringsselskap Forsikringstager Har krav på dekning Tegner forsikring

29 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen29 Kollektiv forsikring Forsikringsselskap Forsikringstager Medlem Tegner forsikring Har krav på dekning Medlem

30 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen30 2.3 Frivillig eller tvungen  Utgangspunktet: Frivillig  Unntak: Lovfestede erstatningsordninger innenfor visse sektorer: BAL Yrkesskade Legemiddel

31 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen31 2.4 Partsforholdet på selskapssiden  Koassuranse: Samme interesse dekket i flere selskaper  Reassuranse: det direkte tegnende selskapet reforsikrer en viss del av overtatt risiko til et annet forsikringsselskap

32 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen32 KO. ASSURANSE → Flere selskaper overtar hver sin andel av den totale risiko Skip 600 mill NOK Selskap A 200 mill NOK Selskap B 200 mill NOK Selskap C 200 mill NOK 1/3

33 Forsikringsrett, h-05Trine-Lise Wilhelmsen33 REASSURANSE → Et forsikringsselskap gjenforsikrer den forpliktelsen det påtar seg gjennom forsikringskontrakten Skip: 600 mill NOK Forsikringsselskap: 100 mill NOK Reassurandør: 500 mill NOK Direkte forsikring: 100 % Reassuranse: 500 mill NOK


Laste ned ppt "Forelesninger i forsikringsrettt Professor dr juris Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk Institutt for Sjørett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google