Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen – en mulighetsreform Høstkonferansene 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen – en mulighetsreform Høstkonferansene 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen – en mulighetsreform Høstkonferansene 2009

2 Helsesatsingen 2009

3 Helsesatsingen 2009

4 Helsesatsingen 2009

5 Helsesatsingen 2009 Mulighetsreform ”Den nye samhandlingsreformen er en solid tillitserklæring til kommunesektoren.” ( Halvdan Skard i pressemelding 19. juni 2009)

6 Helsesatsingen 2009 Helsesatsingen Bidra til en samhandlingsreform der kommunesektoren i størst mulig grad blir den helhetlige inngangsporten til helsetjenestene, og har tilstrekkelig økonomisk og kompetansemessig kraft til å påta seg store oppgaver

7 Helsesatsingen 2009 KS ønsker nye Helsegrep for å få bedre samhandling En samhandling som bygger på et likeverdig partnerskap mellom kommunene og helseforetakene En samhandlingsreform som bygger på kommunehelsetjenesten som grunnmuren i helsetjenesten En samhandlingsreform med brukeren i fokus

8 Helsesatsingen 2009 Brukerfokus Helsetjenesten er så kompleks, at den eneste som ser helheten er pasienten Reformen gir kommunen mulighet til å spille rollen som helhetsgarantist overfor brukeren Visjonen: Jeg får den hjelp jeg trenger, når jeg trenger det

9 Helsesatsingen 2009

10 Helsesatsingen 2009 Hvilke store oppgaver kan og bør kommunene påta seg? Styrke forebygging/ tidlig intervensjon Hvilke pasientgrupper egner seg? –Observasjon? –Etterbehandling? –Rehabilitering? Hvordan kan tilbudet organiseres? –Lokalmedisinske sentra? –Sykestuer? –Helsehus?

11 Helsesatsingen 2009 Altamodellen Landets første – og største – DMS Finansieringspilot fra januar 2009 Forutsetninger –Befolkningsstørrelse, 18-20.000(legevakt) –Avstand til sykehus Hammerfest 144 km, lokalsykehus Tromsø 430 km, regionsykehus Kirkenes 540 km –Klimatiske/logistiske utfordringer, stengte veier og flyplasser…

12 Helsesatsingen 2009 Altamodellen og Samhandlingsreformen Formål –Videreutvikle og konsolidere et godt helsetilbud i Alta

13 Helsesatsingen 2009 Viktige forutsetninger for at reformen skal lykkes Gjensidig respekt og tillit Kompetansebygging Ledelse/ arbeidsgiverrollen Lovendringer for å legge til rette for kommunesamarbeid Nødvendig økonomi

14 Helsesatsingen 2009 Ikke øremerket tilskudd Medfinansiering er uavklart Risiko knyttet til medfinansiering Utfordringene Finansiering Fra hierarki til nettverk og partnerskap Proaktiv ledelse i forhold til fastlegene Likeverdig partner vs helseforetakene Lederskap Vertskommune og samkommune Samarbeid krever tillit Demokratiunderskudd? Kommune- samarbeid Helsefaglig kompetanse Bestiller- (og tilbyder-) kompetanse Samhandlingskompetanse Kompetanse

15 Helsesatsingen 2009 Finansieringsmodellen – en utfordring?

16 Helsesatsingen 2009 Vurderinger av den foreslåtte medfinansieringsordningen på 20 % i Stortingsmelding nr. 47 Egnet til å premiere kommuner som gjennom god innsats allerede har et tjenestetilbud, og som ved dette bidrar til reduksjon av behovet for spesialisthelsetjenester. Lite egnet som virkemiddel for at kommunen skal bygge opp tilbud til erstatning for tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten. Bidrar til bedre samhandling mellom ulike deler av helsetjenesten i de tilfellene der det er etablert fellesfinansiert samhandlingstiltak

17 Helsesatsingen 2009 Alternative finansieringsgrep Basert på danske erfaringer Skal en øke den kommunale medfinansieringens sin rolle til også å være et virkemiddel for å bygge opp tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten krever dette at: –det bør være godt dokumentert kausalsamband (forhold mellom årsak og virkning) mellom økt innsats innenfor primærhelsetjenesten og reduserte ytelser innenfor spesialisthelsetjenesten. –andelen kommunal medfinansiering må være høyere, innenfor prioriterte områder med godt dokumentere kausalsamband, enn de forslåtte 20 % i Stortingsmelding 47 Dette er i hovedsak i tråd med de vurderinger som nå gjøres i Danmark

18 Helsesatsingen 2009 Hva fremmer samhandling? Alle helseforetak med eget opptaksområde har samarbeidsavtaler De fleste helseforetak har formaliserte rutiner for utskrivning av pasienter Svært mange av foretaksområdene har avtaler som innbefatter ordninger knyttet til hospitering, håndtering av avvik fra rutiner, og rutiner for ansvar for utarbeidelse av individuell plan SINTEF Helse november 2008

19 Helsesatsingen 2009 Hva hemmer samhandling? Kommunene sier at partene ikke oppleves som likeverdige Helseforetakene sier at økonomien i kommunene er den største utfordringen SINTEF Helse november 2008

20 Skreddersøm

21 Helsesatsingen 2009 KS’ rolle Dialog og påvirkning – både med medlemmene og staten Fremskaffe og formidle kunnskap Tilrettelegge for kommunesamarbeid og koordinering Etablering av helsefaglig kompetansenettverk. –Nettverket vil bestå av sentrale fagpersoner fra kommunene

22 Helsesatsingen 2009 KS blir hørt St.meld. nr. 12 (2008-2009) –En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg Jordmortjenesten beholdes som et kommunalt ansvar Videre arbeid sees i sammenheng med Samhandlingsreformen

23 Helsesatsingen 2009 Første konkrete tiltak: nasjonal enhet for IKT i helse fra juli 2009 Helse-IKT samles i en enhet: Mer nasjonal kraft, mer standardisering Hvis vi ikke lykkes med elektronisk samhandling, vil ikke samhandlingsreformen lykkes

24 Helsesatsingen 2009 Samhandlingsreformen og statsbudsjettet for 2010 Forebygging totalt – 240 mill Fri inntekter til kommunen (230) Forskning og kompetanseutvikling totalt - 33 mill Omsorgsforskning, Allmennmedisinske forskningssentra, forskning i samarbeid med helseforetakene Videreføringer totalt – 96 mill Lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid, samhandlingstiltak innen psykisk helse, opptrappingsplanen for rusfeltet, sykestueprosjekt og pilotsykehus

25 Helsesatsingen 2009 Det er nå det begynner Lovproposisjoner fremmes i 2010. Dette gjelder blant annet –endringer som skal tydeliggjøre de nye kommunale oppgavene –vurdering av ny felles helse- og sosiallov –lovgrunnlaget for den nye samarbeidsordningen mellom kommuner og helseforetak –lovendring om personlig koordinator –tiltak for å understøtte bedre pasientforløp Innholdet i den nye finansieringsordningen til Stortinget i 2010 Forslag til implementeringsopplegg fremmes også i 2010. 2012 er satt som startåret for opplegget med kommunal medfinansiering.

26 Helsesatsingen 2009 BYGGJE TÅRN Tor Jonsson Grava gråstein utor veitom. Bera lyftarstein opp mot høgste leitom - Lyfte draumen opp or einsemd djup. Bera draumen bort frå stygge stup. Vera EIN. Bera stein. Stein er søkkt djupt i dy. Bera - Byggje høgt - Byggje tårn mot sky. Bera stein. Gjera draumen stor. Byggje tårn, bru frå jord - Byggje høgt over li og lein - Bera denne draumen - Bera stein.

27 Helsesatsingen 2009 Sept 2009 010710 010711311211Innfasing 311209 311210 - Plan for info, kommunikasjon kartlegging og forberedelse til implementering - Bistå i høstkonferanser og strategikonferanser - Hovedstyresak om finansiering og kommunesamarbeid - Etablering av kompetansenettverk Alle kommunene har kjennskap til muligheter og utfordringer i Samhandlingsreformen Samarbeidsfora mellom kommuner og HF/RHF er etablert Høstkonferanser Etablere juridiske team for avtale inngåelse Etablere samarbeid om kompetansebygging med relevante fagmiljøer Tilrettelegging for gjennomføring av pilotkommuner Gi råd og veiledning om etablering av kommunesamarbeid og finansiering Hovedstyresak om kompetansebygging Medlemsforankring Etablere database Utvelgelse av pilotkommuner Aktuelle kommuner har startet dialog om kommunesamarbeid Kommuner og HF/sykehus har startet dialog om ansvars/oppgavefordeling Strategikonferanser Evaluering av pilotprosjekt Planlegge for spredning A vtaler om kommunesamarbeid Avtaler mellom kommuner og HF Høstkonferanse Har påvirket lovendringer Innspill til lovproposisjoner Innspill til den nye finansieringsordningen Innspill til forslag til implementeringsopplegg Aktivitetsplan for Helsesatsingen 2009 – 2012 LokaltLokalt SentraltSentralt Interessepolitikk

28 Helsesatsingen 2009 KS Helsesatsing Prosjektleder Sigrid J. Askum sigrid.askum@ks.no Mobil 95079502


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen – en mulighetsreform Høstkonferansene 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google