Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONALE MENNESKERETTIGHETER KURSDATO 02.10.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONALE MENNESKERETTIGHETER KURSDATO 02.10.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONALE MENNESKERETTIGHETER KURSDATO 02.10.08

2 EMK ART. 9: TANKE-, SAMVITTIGHETS- OG RELIGIONSFRIHETEN 1.Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse. 2. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning skal bare bli undergitt slike begrensninger som er foreskrevet ved lov (1) og er nødvendige i et demokratisk samfunn (3) av hensyn (2) til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. Denne rettigheten er regulert i en rekke andre konvensjoner:  V. art. 18, SP art. 18, barnekonv. art. 14, mfl.

3 Tolkningsmetode etter de negative forpliktelsene: Ikke inngrep Inngrep Lov FormålNød. i dem. samf. 1. ledd 2. ledd Frifinnelse/avvisning

4 Hvorvidt det foreligger et inngrep: 1)Hvilke type overbevisning eller livssyn som faller inn under bestemmelsen, og dels av hvor langt disse rettighetene rekker. 2)Hvilken beskyttelse den enkelte har for sitt livssyn. 3)Hvor langt retten til å gi uttrykk for sin rett rekker 4)Hvorvidt unntaksbestemmelsen etter annet ledd kommer til anvendelse.

5 Art. 9 gir ingen definisjon av hva som faller inn under denne retten. Konvensjonsorganene har imidlertid uttalt at rettighetene skal tolkes vidt og omfatte enhver form for livssyn. Men også fastslått at det kan være nødvendig å begrense frihetene for å forlike interessene til de ulike grupper og sikre respekt for alles overbevisning.

6 LEYLA SHAHIN-SAKEN §§ 75-78:  Utgjør forbudet mot bruk av hodeplagg et inngrep? Ja, begrensninger i bruken av skaut er et inngrep i retten til å gi uttrykk for sin religion § 84-98:  Hjemmel i lov? Rundskriv – hjemmel i lov? Statens skjønnsmarging:  valg av form og formulering, § 94  EMD overprøver ikke nasjonale domstolers hjemmelsvurdering, 86. Utvidet tolkning av lovkravet. ”Substantive sense, not formal”, § 88. (materielt) Både skriftlig og uskrev lov, jf. § 88. Forskifter, rundskriv, domstolenes rettskapende virksomhet. Loven være tilgjengelig, være av en slik tydelighet at man kan forutse dens rekkevidde. Nasjonale domstolers avgjørelser om spørsmålet, jf. § 92-93. lovstolkningen Det var avgjørelser ved nasjonale domstoler om forholdet før klager fikk opptak

7 § 99  Legitimt formål? Ja, beskytte andres rettigheter og friheter. § 104- 111  Nødvendig i et demokratisk samfunn? Generelt om betydningen og viktigheten av vernet. Ikke ubegrenset rekkevidde, § 105. Interesseavveining, § 106-108. Statens skjønnsmargin, § 109-110:  Varierende praksis i de ulike land.  Ikke europeisk konsensus. Sekularisme og likhetsbehandling, § 112-116. Proporsjonalitetsprinsippet, § 117.

8 Dissenterende dommer: Oppstiller tre kriterier for nødvendighetsvurderingen: 1) Hvorvidt inngrepet var formålstjenelig 2) Minst restriktive middel 3) proporsjonalitetsprinsippet – interesseavveining.  Statens skjønnsmargin  Innskrenkende tolkning:  Ulik praksis i de ulike land  Ingen felles europeisk konsensus  ”Prinsipielle sak”  Sekularisme og likhetsbehandling  ubegrunnede og udokumenterte bekymringer og frykt  forskjell fra de tidligere sakene  bruk av hodeplagget vært av egen fri vilje  ikke benyttet som propagandamiddel, provokasjon etc.

9 POSITIVE FORPLIKTELSER OG TREDJEPARTSVIRKNING Positive forpliktelser  Aktivitetsforpliktelser Indirekte tredjepartsvirkning:  Staten holdes ikke direkte ansvarlig for de private handlinger, men for sine unnlatelser ved ikke å ha iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre at en privatperson krenker konvensjonens bestemmelser.

10 OvergriperFornærmet Staten Holder staten ansvarlig Mellomprivat konflikt

11 Kriterier ved vurderingen av statsansvar EFFEKTIV BESKYTTELSE AVVEININGER TERSKELPRINSIPP - NB: Ikke uttømmende!!

12 APPLEBY-SAKEN Art 10. Ytringsfrihet 1.Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak. 2. Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.

13 § 39  Effektiv beskyttelse innebærer ikke bare en krav om å avstå fra inngrep, men også en positiv forpliktelse i form av en aktivitetsplikt for å hindre konvensjonsbrudd, selv i de mellomprivate forhold. § 40  Ved vurdering av hvorvidt det foreligger en positiv forpliktelse skal det foretas en in interesseavveining (”fair balance”).  Statens skjønnsmargin  Proporsjonalitet: forpliktelsen heller ikke være urimelig byrdefull for staten Generelle prinsipper

14 Den konkrete vurderingen § 41-50 Rettigheten er ikke ubegrenset Rettighetskollisjon, jf. vern om eiendomsretten Utviklingen i USA Klager hadde andre handlingsalternativer Terskelprinsipp


Laste ned ppt "INTERNASJONALE MENNESKERETTIGHETER KURSDATO 02.10.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google