Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.not.l.wilhelmsen@jus.uio.no 1

2 Forelesningsoversikt – tidspunkter og hovedtemaer Mandag 16.4 (kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret Onsdag 18.4 (kl 14.15-16.00): Bilansvaret Torsdag 19.4 (kl 14.15-16.00): Årsakssammenheng Mandag 23.4 (kl 14.15-16.00): Medvirkning. Lempning 1

3 Forelesningsoversikt – tidspunkter og hovedtemaer Mandag 14(kl 14.15-16.00): Arbeidsgiveransvaret Onsdag 16.3 (kl 14.15-16.00): Bilansvaret 3

4 Bilansvaret Oversikt  Bakgrunn/hovedprinsipper  Begrepet «motorvogn»  Hvilke skader omfattes av bilansvarsloven (bal.)  Skadelidtes krav mot trafikkforsikringen  Særlig om bileier/fører som skadelidt  Særregler ved sammenstøt  Skadelidtes krav mot skadevolder  Trafikkforsikringens regress 4

5 1. Bakgrunn/hovedprinsipper Bilansvarsloven –Bal. § 1 «skade som motorvogn gjer …» –Hovedelementer –Konstruksjonen Bakgrunn –Kunne løses gjennom ulovfestet obj ansvar –Lovgiver: mer systematisk/helhetlig løsning 5

6 Skadelidte Forsikringsavtale Erstatning Bilansvaret Forsikrings- selskap Skdevolder 6

7 2. Begrepet «motorvogn Definert i bilansvarsloven § 3  «køyretøy»  «drive med motor»  «laga eller esla til å kjøyrast på bakken»  Men ikke skinnegående kjøretøy 7

8 Begrepet ”motorvogn” – eksempler på hva som omfattes 8

9 Begrepet «motorvogn – omfatter IKKE SKINNEGÅENDESYKKEL 9

10 3. Hvilke skader omfattes: Utgangspunktet: Bal § 4 Ordlyden: –”gjer” = bilen årsak til skaden –Omfatter skade voldt av bruken av bilen Bilens aktivitet i annen form passiv bil hvis den likevel ”gjer” – Problemet: bilen passiv/beskjeden årsak Forarbeidene 10

11 bal. § 4: «gjer» Rettspraksis  Hjullaster (Rt 1999 s 1312): motorvogn brukt til ødeleggelse  Acryllball (Rt. 1980 s. 1061): truckens bevegelighet/tyngde  Politiflukt (Rt 12003.557) : forsettlig handling fra tredjemann  Lastelem (Rt. 1986 s. 1293): laste/losseanordninger  Steinblokk (Rt. 1968 s. 878): beskjedent årsaksbidrag 11

12 bal. § 4: «gjer» En parkert bil forsikret hos A ble satt i brann av en skadevolder. Brennende diesel rant ut av bilen over til en brakke tilhørende B 2 meter unna. Brakken le antent og ødelagt. Kan B kreve skaden dekket hos A? 12

13 3. Hvilke skader omfattes Unntakene i bal. § 2  “Nytta til anna enn køyredoning”  Men: Ikke unntak hvis ikke benyttes  Med mindre ”forsvarlig fråsegsett”  Problemet: Tvil om hva vognen brukes til  Bergningsoperasjoner, Rt 1965.451  Heisoperasjon, Rt 1984.1023 13

14 Traktordommen (RG 2008 s. 897) 14

15 Traktorsaken En traktorfører avsluttet kjøreturen og stoppet motoren. Han hoppet deretter ut fra traktorens fører hus ca 110 cm over bakken. Traktorens konstruksjon gjorde hoppet nødvendig. Han hektet jakkeermet fast i dørhåndtaket og falt på hodet og ble skadet. Er skaden omfattet av trafikkforsikringen? 15

16 4. Skadelidtes krav mot forsikrer  Begrepet «skadelidte»  Utgangspunkt: bal. § 4 Skadelidte direkte krav mot forsikrer Forsikrer objektivt ansvarlig Omfatter personskade og tingsskade  Unntak: bal. § 5 litra a) Skade på gods ført med vognen 16

17 4. Skadelidtes krav mot forsikrer Utmåling:  Utgangspunkt Bal. § 6: alminnelige utmålingsregler  Begrensning Bal. § 9: maksimum 10 MNOK per hendelse for skade på «gods» Løsøre Fast eiendom 17

18 Skadelidtes krav mot forsikrer – figur SkadevolderSkadelidte Direkte krav Objektivt ansvar Utmåling: vanlige regler Holdes utenfor Forsikrings- selskap 18

19 4. Skadelidtes krav mot forsikrer Skadelidtes medvirkning  Hva er medvirkning?  Unntak Bal. § 7 første ledd: fullt ansvar ved «lite til last» Bal. § 7 tredje ledd: fullt bortfall passasjer i stjålet bil  Utgangspunkt: vanlige medvirkningsregler, bal. § 7 19

20 Kvinne 48 % 17 ½ Trafikkulykke 100 % ervervsufør Bilbelte (Rt. 2005 s. 887) KjønnAlderUlykke Medisinsk invaliditetErvervsuførhetSkader Problemstilling: Svar: Skade på hode og lunge, samt bruddskader og utviklet epilepsi Betydningen av manglende bilbeltebruk – avkortning? Høyesterett: Normalt «mer enn lite å laste» 20

21 Skadelidtes medvirkning – bal. § 7 Skadevolder Forsikringsavtale Medvirkning: Kravet settes ned helt/delvis Skadelidte Forsikrings- selskap 21

22 Skadelidtes medvirkning – bal. § 7 Grov uaktsomhet Mer enn lite å laste Mindre enn lite å laste Forsett Skyldterskel (skadelidte er innrømmet en skyldmargin) 22 culpa

23 Spørsmål om medvirkning En kvinne A sto på rulleskøyter på venstre side av veibanen i et friluftsområde på vei ned mot en strand. Hun kolliderte med møtende bil i en skarp, uoversiktlig sving. Bilen kjørte for fort, og A hadde redusert sin fart. Kan selskapet avkorte i erstatningen? 23

24 5. Særlig om bileier/fører som skadelidt  Utgangspunkt Omfattet av bal. som forsikringstager/sikret/skadelidt  Begrensning Medvirkningsregler i bal. § 7 (1), (3) og (4) Unntak i bal. § 5: Skade på vognen selv/tilbehør + skade på førerens eget gods Som skadelidt, jf. bal. § 4 24

25 Særlig om bileier/fører som skadelidt Forsikringsavtale Fungerer som ulykkesforsikring Som skadelidt Forsikringstager/ Sikrede Forsikrings selskap 25

26 Særlig om bileier/fører som skadelidt Forsikringsavtale = ansvarsforsikring Fungerer som ulykkesforsikring Som skadelidt Forsikrings selskap forsikringstaker Skadevolder Skadelidte

27 6. Særregler ved sammenstøt – bal. § 8  Utgangspunktet Ingen av vognene kan kreve dekning under den annen vogns forsikring  Modifikasjon etter bal. § 8 Uaktsomhet Teknisk svikt  Hensynene I strid med trafikkregler 27

28 Særregler ved sammenstøt – bal. § 8 Skadevolder/ Skadelidte B Utg.pkt.: Ikke ansvar Men: culpa teknisk svikt i strid med trafikkregler Forsikring- selskap for A Skadevolder/ Skadelidt A 28

29 7. Skadelidtes krav mot skadevolder  Vanlige erstatningsregler gjelder, dvs. også ulovfestet objektiv ansvar, jf. bal. § 11  Skadevolders ansvar dekkes av hans trafikkforsikrer  Unntatt når denne har regress, jf. bal. § 11 tredje ledd 29

30 Skadelidtes krav mot skadevolder Forsikrings- selskap Erstatningskrav etter alm. regler SkadelidteSkadevolder 30

31 Skadelidtes krav mot skadevolder Forsikrings- selskap Erstatningskrav etter alm. regler Skadelidte Men: Selskapet ansvarlig m.m. regress Skadevolder 31

32 8. Trafikkforsikrerens regress - reglene  Lemping etter skl. § 5-2, jf. bal. § 12  Regress etter bal. § 12 ved skadevolders forsett/grov uaktsomhet forbrytelser alkoholbruk 32

33 Trafikkforsikrerens regress erstatning/avkortning/regress SkadevolderSkadelidte Rett til regress: bal. § 12 Forsikringsavtalen Betaler erstatning (eventuelt avkortning) Forsikrings- selskap 33

34 Trafikkforsikrerens regress - bal. § 12 Skadevolder Forsikrings- selskap Regress ved:  forsett/grov uaktsomhet  forbrytelser  promillekjøring 34

35 Solidaransvar Forsikrings- selskap Skadelidte Skadevolder 35 Ansvarsgrunnlag: bal § 4 Culpa/ulovfestet objektivt ansvar Begge fullt ansvarlige overfor skadelidte

36 Solidaransvar Forsikrings- selskap Skadelidte Skadevolder 36 Ansvarsgrunnlag: bal § 4 Endelig fordeling i regressomgangen Regress etter bal § 12

37 Bilansvarsloven - oppsummering SkadevolderSkadelidte Forsikrings- selskap Bal./forsikringsavtale: Skadevolder betaler premie Risikerer regresskrav: bal. § 12 Forsikringsavtalen Direkte krav Medvirkning Erstatningsrettslig utmåling Ansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler 37

38 Kjør forsiktig og bruk refleks! 38

39 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Torsdag 19.4 (kl 14.15-16.00): Årsakssammenheng 39


Laste ned ppt "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google