Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen
Nordisk institutt for sjørett E-post:

2 Forelesningsoversikt – tidspunkter og hovedtemaer
Mandag 16.4 (kl ): Arbeidsgiveransvaret Onsdag (kl ): Bilansvaret Torsdag 19.4 (kl ): Årsakssammenheng Mandag 23.4 (kl ): Medvirkning. Lempning

3 Forelesningsoversikt – tidspunkter og hovedtemaer
Mandag 14(kl ): Arbeidsgiveransvaret Onsdag 16.3 (kl ): Bilansvaret

4 Bilansvaret Oversikt  Bakgrunn/hovedprinsipper  Begrepet «motorvogn»
 Hvilke skader omfattes av bilansvarsloven (bal.)  Skadelidtes krav mot trafikkforsikringen  Særlig om bileier/fører som skadelidt  Særregler ved sammenstøt  Skadelidtes krav mot skadevolder  Trafikkforsikringens regress 8 punkter Mål: Forstå hvordan dette er organisert – modell brukes I mange erstatningssammenhenger Herunder forståelse for forholdet mellom skadevolder, skadelidte og trafikkforsikringsselskapet Kunnskap om innholdet i reglene – mye lovtekst, men enkelte løsninger er ikke sagt direkte og må utledes mer forutsetningsvis av teksten Aktuelle praktikumsspm = hvilke skader omfattes

5 1. Bakgrunn/hovedprinsipper
Kunne løses gjennom ulovfestet obj ansvar Lovgiver: mer systematisk/helhetlig løsning Bilansvarsloven Bal. § 1 «skade som motorvogn gjer …» Hovedelementer Konstruksjonen Kunne løses gjennom ulovfestet objektivt ansvar: Karakteristiske trekk en stadig, typisk og ekstraordinær skaderisiko. Prevensjon: bileier kan kjøre forsiktig/følge trafikkreglene Interesseavveining: Kjøring skjer i bileeierens interesse Pulverisering gjennom forsikring mulig selv om denne ikke er obligatorisk. Lovgiver har valgt en mer systematisk regulering. Hovedelementer: 1. Forsikringsplikt for eier, jfr bal § 15 jfr. § 20 om straff Objektivt ansvar for forsikringsgiver , jf § 4 ”Gjer ein motorvogn skade” – ikke krav om skyld Skadevolder er ansvarlig etter de vanlige erstatningsreglene, jfr § Dvs culpaansvar eller ulovfestet objektivt ansvar. Omfatter enhver skadelidt: tredjemann utenfor bilen, passasjer og også skade på bileier/fører, jf. § 4: enhver som er ”skadelidt” når motorvognen gjør skade. Bileier som skadelidt skilt ut til eget punkt 5. Konstruksjonen: Ansvarsforsikring for skadevolder i forhold til person/tingsskade på tredjemann. Ulykkesforsikring til fordel for bileier/fører. Men: også skadelidte 3 mann får utvidede rettigheter. Dvs ansvaret er delvis kanalisert til forsikringen, samtidig som skadelidte får en sterkere stilling enn det skadelidte normalt har under en ansvarsforsikring.

6 Bilansvaret Forsikrings- selskap Skdevolder Skadelidte
Forsikringsavtale Erstatning Konstruksjonen innebærer et trepartsforhold: I tillegg til skadevolder og skadelidte får vi inn et forsikringsselskap. Forsikringsselskapet hefter sammen med skadevolder overfor skadelidte = sml med arbeidsgiveransvaret. Men: Selskapets ansvar hviler på en forsikringsavtale mellom skadevolder som sikret og selskapet. Dvs skadevolder/sikrede betaler premie for å løfte ansvaret over på forsikringsselskapet + det er forsikringsavtalen og BAL, og ikke alminnelig erstatningsrett, som bestemmer forholdet mellom skadevolder og selskapet. Modellen generell og benyttes også for Yrkesskader og legemiddelansvaret. Pasientskadeerstatningsloven er delvis bygget opp på samme måte. Dette er grunnen til at det er viktig å forstå konstruksjonen. Skdevolder Skadelidte

7 2. Begrepet «motorvogn Definert i bilansvarsloven § 3  «køyretøy»
 «drive med motor»  «laga eller esla til å kjøyrast på bakken»  Men ikke skinnegående kjøretøy Omfatter Motorsykler men ikke sykkel uten motor Trucker, jfr. Rt Acrylballer

8 Begrepet ”motorvogn” – eksempler på hva som omfattes

9 Begrepet «motorvogn – omfatter IKKE
SKINNEGÅENDE SYKKEL

10 3. Hvilke skader omfattes:
Utgangspunktet: Bal § 4 Ordlyden: ”gjer” = bilen årsak til skaden Omfatter skade voldt av bruken av bilen Bilens aktivitet i annen form passiv bil hvis den likevel ”gjer” Problemet: bilen passiv/beskjeden årsak Forarbeidene ”gjer” = bilen årsak = skaden utslag av risikoen ved motorvogn: Omf: skade voldt av bruken av bilen Eks: påkjørsel/utforkjørsel/kollisjon/blendende lykt/sølesprut. Av bilen i annen form for aktivitet selv om det ikke er bruken som er årsaken, jfr. Ordlyden: motorvogn gjer, ikke bruken som skal gjøre f.eks. Hvor deler av et vognlass faller av, lekkasje fra tankbil. Dvs Ikke krav om at skaden er typisk for bruken av vognen. Også skade som etter sin art kunne inntreffe uten at en motorvogn er involvert omfattes Men: ”gjer” krever en forbindelse mellom bilen og skaden – hvor sterk må denne forbindelsen være? Problemet: Passiv/beskjeden rolle - Forarbeidene, Motorvognkomiteens innstilling 1957. Veiledende synspunkt om skaden er voldt ved en naturlig realisering av det farekompleks som er lovgrunnen for motorvognansvaret, nemlig den risiko som er knytt til motorvognens fart, tyngde, lettbevegelighet, motor, signaler og teknisk utstyr for øvrig. Men: ikke skadefølger som er uten noen naturlig eller rimelig årsakssammenheng med motorvognens tilstand, egenskaper eller andre forhold. Altså: Skaden må være utslag av en risiko knyttet til bilens egenskaper.

11 bal. § 4: «gjer» Rettspraksis
Hjullaster (Rt 1999 s 1312): motorvogn brukt til ødeleggelse  Acryllball (Rt s. 1061): truckens bevegelighet/tyngde Politiflukt (Rt ) : forsettlig handling fra tredjemann Lastelem (Rt s. 1293): laste/losseanordninger  Steinblokk (Rt s. 878): beskjedent årsaksbidrag Rt : En stjålet hjullaster tilhørende Staten ble kjørt fra gaten og inn i veggen på en bygning der en minibank var plassert. Bygning og minibanksafe ble skadet. Staten som selvassurandør ansvarlig etter bal § 16. Henviser til forarbeidene: særlig den risiko som er knyttet til motorvognens fart, tyngde, lettbevegelighet, signaler og teknisk utstyr forøvrig. Hjullasterens mulighet til å kjøre gjennom veggen avgjørende. Bruken av hjullasteren som kjøretøy med kombinasjon av hastighet og tyngde det sentrale. Rt Acrylballer stablet oppå hverandre kom i bevegelse og førte til personskade. Bevegelsen var forårsaket av at gaffelen på en gaffeltruck ble presset mellom ballene ved at trucken kjørte frem mot stabelen. – s4 Politiflukt . – heading Rt Lastelem: Sjåføren skadet da han skulle forsøke å legge en fastmontert lastelem på lasteplanet – utenfor. Skaden hadde her ikke sammenheng med bilens bevegelighet, fart og tyngde. Den fare som realiserte seg atskiller seg ikke fra den som ville ha foreligget ved opplasting av enhver annen gjenstand med tilsvarende tyngde og form. Se Lødrup s. 177 petitavsn 1 avsnitt. Rt steinblokk - ”Førerens forhold, bilens utstyr eller manøvrering har ikke spilt og kunne heller ikke spille noen rolle for hendelsesforløpet....må forutsette at motorvognen på en eller annen måte utgjør et virkende element i hendelsesforløpet”.

12 bal. § 4: «gjer» En parkert bil forsikret hos A ble satt i brann av en skadevolder. Brennende diesel rant ut av bilen over til en brakke tilhørende B 2 meter unna. Brakken le antent og ødelagt. Kan B kreve skaden dekket hos A? Hjemmel: bal § 4 “gjer”. Ikke bruken av bilen Ikke bilens aktivitet Bilen passiv – men utslag av risikoen ved bilen? Risikoen = dieselen I tanken = risikofaktor knyttet til bil Men: Skaden utløst av en forsettlig handling? Rt Oslo : Liten gutt lekte antente bensintanken på en parkert bil og ble skadet. Omfattet       

13 3. Hvilke skader omfattes Unntakene i bal. § 2
 “Nytta til anna enn køyredoning”  Men: Ikke unntak hvis ikke benyttes  Med mindre ”forsvarlig fråsegsett” Problemet: Tvil om hva vognen brukes til Bergningsoperasjoner, Rt Heisoperasjon, Rt ”gjer” = tilfredsstilt, likevel unntak i § 2, = - de aktuelle hensyn, særlig hvis bilen benyttes som noe annet enn bil. Men hvis bilen står stille er den omfattet, mm parkert forsvarlig. Sml at biler som parkeres uten håndbrekk og i fri ofte triller og volder skade- Ikke omdiskutert at dette er omfattet av BAL. Problemet: vognen brukes dels til kjøretøy, dels som noe annet, og tvil om hva vognen brukes til. Rt s Lastebil parkert på høyre side av veien i kjøreretningen. - trukket opp en traktor som sto fast på et jorde på venstre siden av veien. Arbeidet ferdig - wiren lagt på veien. Motorsykkel i motsatt retning fikk wiren inn i bakhjulet og føreren ble skadet. HR = ikke gikk inn under bal § 2 a) fordi forholdet måtte betraktes som om motorsyklisten hadde kjørt i en åpen bildør - dvs ansvar. Men reserverte seg hvis skaden hadde skjedd mens opphalingen av traktoren foregikk. Se RG 1984 s. 633 –bergningsbil halte opp bil - wiren spent tvers over veien - personbil kjørte mot den og ble skadet. Varslingsskilt om bilbergning var satt opp. Byretten: faller innenfor § 2 a, dvs. trafikkforsikrer frifinnes. Kritisert av Nygaard.

14 Traktordommen (RG 2008 s. 897) En traktorfører kom til skade da han ved kjøreturens avslutning, etter å ha stoppet motoren, hoppet ut fra traktorens førerhus ca 110 cm over bakken. Traktorens konstruksjon gjorde det nødvendig å hoppe. Han hektet jakkeermet fast i dørhåndtaket og falt på hodet ut med påfølgende skader.

15 Traktorsaken En traktorfører avsluttet kjøreturen og stoppet motoren. Han hoppet deretter ut fra traktorens fører hus ca 110 cm over bakken. Traktorens konstruksjon gjorde hoppet nødvendig. Han hektet jakkeermet fast i dørhåndtaket og falt på hodet og ble skadet. Er skaden omfattet av trafikkforsikringen? Hjemmel: bal § 4 “gjer” eller § 2 bilen parkert. Skader oppstått i forbindelse med av- og påstigning av stillestående motorvogn en nødvendig del av bruken av motorkjøretøy. # enn om bilen parkert Men: skaden må skyldes bilen, f.eks. Teknisk innretning, jfr. bl.a. lovens forarbeider. Den tekniske innretningen var her “dørhåndtaket som jakken hengte seg fast I”. Konstruksjonen med kjetting fremfor stigetrinn, som gjorde det nødvendig å hoppe for å komme av, ansett som en risiko som oversteg dagliglivets.       

16 4. Skadelidtes krav mot forsikrer
 Begrepet «skadelidte»  Utgangspunkt: bal. § 4 Skadelidte direkte krav mot forsikrer Forsikrer objektivt ansvarlig Omfatter personskade og tingsskade Begrepet skadelidte Her: to kategorier:Tredjemann utenfor bilen som blir skadet av bilen (fotgjenger påkjørt) Passasjer i bil som blir skadet under kjøringen (utforkjøring, kollisjon etc) Fører av bilen såfremt han er sikret under BAL (eier og rettmessig fører) behandles som eget punkt. § 4: Skadelidte direkte krav mot forsikrer, - mot selsk. FAL # FAL § Men: styrking av skadelidtes posisjon Objektivt ansvar for trafikkforsikrer – skadelidte slipper å bevise skyld Gjelder personskade og tingsskade. Men: § 5 (a): Skade på gods som føres i bilen = veifraktavtaler = bileier frakter gods for en vareeier. Ansvar for skade på godset = veifraktloven + ansvarsforsikring for speditører og andre veifraktførere. FEIL i plansjen Skade på passasjerens eget gods = egen tingsforsikring, mm skadet i forbindelse med skade på person/bil. Eks: Drosje med bagasje, og bagasjen skades i uhell dekket, men ikke hvis kofferten behandles skjødesløst. Skade på hund som er løs – for øvrig dekkes skade på ting utenfor bilen fullt ut, med unntak for kollisjon  Unntak: bal. § 5 litra a) Skade på gods ført med vognen

17 4. Skadelidtes krav mot forsikrer Utmåling:
 Utgangspunkt Bal. § 6: alminnelige utmålingsregler  Begrensning Bal. § 9: maksimum 10 MNOK per hendelse for skade på «gods» Løsøre Fast eiendom

18 Skadelidtes krav mot forsikrer – figur
Forsikrings- selskap Direkte krav Objektivt ansvar Utmåling: vanlige regler Holdes utenfor Skadevolder Skadelidte

19 4. Skadelidtes krav mot forsikrer Skadelidtes medvirkning
 Hva er medvirkning?  Utgangspunkt: vanlige medvirkningsregler, bal. § 7  Unntak Dreier seg her om skadelidtes medvirkning. Minner om ”skadelidte” Resultatet blir avkortning i oppgjøret. Hva er medvirkning Utenfor bilen: krysser vei utenfor fotgjengerfelt/mot rødt lys. Fra praksis: Løper over firefeltsvei etter barbesøk for å stille seg i drosje kø. Går i mørket med mørke klær uten refleks, sml TV oppslag. Enda verre hvis man har promille og går ut og inn i veibanen. Passasjer: kjører med beruset fører, oppmuntrer til fartsoverskridelser. Utgpkt: bal § 7, 1 ledd: vanlige regler Men: Full erstatning ved mindre enn lite å laste, § 7,1 ledd Innstilling fra motorvognkomiteen: Se bort fra den mer dagligdags/unnskyldelige uaktsomhet. Eks: Forbikjøring av bil som svinger til høyre i lav hastighet , står på rulleskøyter i uoversiktelig skarp sving med relativt høy hastighet og kolliderer med bil, Går normalt langs veien i mørke klær uten refleks. Men: Kryssing av vei mot trafikkregler. Rt : Høy grad av uaktsomhet ved å ha gått ut i en sterkt trafikkert vei mot rødt lys, utenfor fotgjengerfeltet og uten å se seg til høyre. + Hr bilbelte Dessuten: § 7, 3 ledd = skadelidte mister retten hvis han er passasjer i stjålet bil. Bal. § 7 første ledd: fullt ansvar ved «lite til last» Bal. § 7 tredje ledd: fullt bortfall passasjer i stjålet bil

20 Bilbelte (Rt. 2005 s. 887) Høyesterett: Normalt «mer enn lite å laste»
Kjønn Alder Ulykke Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Skader Problemstilling: Svar: Kvinne 17 ½ Trafikkulykke 48 % 100 % ervervsufør Skade på hode og lunge, samt bruddskader og utviklet epilepsi Betydningen av manglende bilbeltebruk – avkortning? Høyesterett: Normalt «mer enn lite å laste»

21 Skadelidtes medvirkning – bal. § 7
Forsikrings- selskap Medvirkning: Kravet settes ned helt/delvis Forsikringsavtale Skadevolder Skadelidte

22 Skadelidtes medvirkning – bal. § 7
Forsett Grov uaktsomhet culpa Mer enn lite å laste Skyldterskel (skadelidte er innrømmet en skyldmargin) Mindre enn lite å laste

23 Spørsmål om medvirkning
En kvinne A sto på rulleskøyter på venstre side av veibanen i et friluftsområde på vei ned mot en strand. Hun kolliderte med møtende bil i en skarp, uoversiktlig sving. Bilen kjørte for fort, og A hadde redusert sin fart. Kan selskapet avkorte i erstatningen? Klart at bilen gjer skade - § 4 Spm om medvirkning § 7 – mer enn lite å laste? I forhold til BAL § 7 er det tilstrekkelig for avkortning av forsikrede er mer enn lite å laste. Nemnda finner dette spørsmålet tvilsomt, men er kommet til at skyldkravet heller ikke er tilfredsstilt i forhold til BAL § 7. Nemnda peker spesielt på at ulykken ikke inntraff på trafikkert vei, men i et friluftsområde på en vei ned mot en strand. Brukere av rulleskøyter må betraktes som fotgjengere og derfor skal befinne seg på venstre side av veien. Biler med sakte fart skal normalt kunne stanse når de ser et fotgjenger på rulleskøyter 10 meter foran bilen og med en hastighet på 15 km/t. Avkortning kan da ikke finne sted. Oslo tingrett: Avkortning 25 %. Men: Ikke grovt uaktsomt

24 5. Særlig om bileier/fører som skadelidt
 Utgangspunkt Omfattet av bal. som forsikringstager/sikret/skadelidt Som skadelidt, jf. bal. § 4  Begrensning Omfattet som forsikringstager/sikret/skadelidt: Hjemmel: § 4, jfr ikke noe unntak for bileier som skadelidte Eier har tegnet forsikring = forsikringstager. I forhold til skadelidte tredjemann er han forsikret som skadevolder/sikret. Blir han skadet selv er han beskyttet som sikret under forsikringen, ikke som en skadelidt tredjemann. Dvs. ikke tale om erstatningsansvar, men et forsikringsmessig ansvar. Rettmessig fører er også sikret som skadevolder og beskyttet som medforsikret under forsikringsdekningen. Følger ikke av loven men av vilkårene. Medvirkning: § 7, 1 og 3 som ovenfor. Dessuten § 7, 4 ledd om bruk av bilen i straffbar virksomhet og kjøring med promille. Dessuten: § 5 (a) Skade på bil med tilbehør er ikke ansvar og dekkes av kaskoforsikring § 5 (b) Skade på føreres eget gods under egen tingsforsikring Medvirkningsregler i bal. § 7 (1), (3) og (4) Unntak i bal. § 5: Skade på vognen selv/tilbehør + skade på førerens eget gods

25 Særlig om bileier/fører som skadelidt
Forsikrings selskap Fungerer som ulykkesforsikring Forsikringsavtale Som skadelidt Forsikringstager/ Sikrede

26 Særlig om bileier/fører som skadelidt
Forsikrings selskap Forsikringsavtale = ansvarsforsikring Fungerer som ulykkesforsikring Som skadelidt Skadelidte forsikringstaker Skadevolder

27 6. Særregler ved sammenstøt – bal. § 8
 Hensynene  Utgangspunktet Ingen av vognene kan kreve dekning under den annen vogns forsikring  Modifikasjon etter bal. § 8 Hensynene bak objektivt ansvar har ikke full tyngde, derfor snevrere rammer for objektivt ansvar. Poenget: begge bilene er forsikret. Like nærliggende å søke dekning i selskapet til ”egen bil”. Gjelder også uegentlig kollisjon (unnamanøver for å unngå kollisjon, skade ved steinsprut fra annen bil, blending osv) Eks: bil parkert i garasje for rep. Batteri tatt ut for ladning – eksploderer i hendene på reparatør – brann – skader bil parkert ved siden av = kollisjonsansvar? Utg pkt: § 8. Men dekning under egen forsikring jfr. § 4 med de unntak som følger av § 5. Unntaket for ”objektivt håndtert i strid med trafikkregler uansett årsak dekker de fleste tilfeller av kollisjon. Dersom begge biler kan bebreides i hht disse reglene skjer fordeling etter skjønn. Eks: Rt : Politibil kjørte inn i en fluktbil etter at denne hadde stoppet. Uaktsomheten ble knyttet til forutgående kjøring, og ikke til adferden i sammenstøtsøyeblikket. Sml tidligere: gjelder også hvor motparten forsettlig (§ 4 ”gjer”) Uaktsomhet Teknisk svikt I strid med trafikkregler

28 Særregler ved sammenstøt – bal. § 8
Forsikring- selskap for A Utg.pkt.: Ikke ansvar Men: culpa teknisk svikt i strid med trafikkregler Poenget at As forsikrer ikke har ansvar for skade på B. B må derfor kreve skaden dekket i eget selskap. Skadevolder/ Skadelidt A Skadevolder/ Skadelidte B

29 7. Skadelidtes krav mot skadevolder
 Vanlige erstatningsregler gjelder, dvs. også ulovfestet objektiv ansvar, jf. bal. § 11  Skadevolders ansvar dekkes av hans trafikkforsikrer  Unntatt når denne har regress, jf. bal. § 11 tredje ledd I forhold til det personlige ansvaret fremstår trafikkforsikringen som en ansvarsforsikring

30 Skadelidtes krav mot skadevolder
Forsikrings- selskap Skadevolder Erstatningskrav etter alm. regler Skadelidte

31 Skadelidtes krav mot skadevolder
Forsikrings- selskap Men: Selskapet ansvarlig m.m. regress Skadevolder Erstatningskrav etter alm. regler Skadelidte

32 8. Trafikkforsikrerens regress - reglene
 Regress etter bal. § 12 ved skadevolders forsett/grov uaktsomhet forbrytelser Forholdet mellom regressregler og medvirkningsregler: Medvirkningsregler rammer skadelidte, dvs. den som er skadet av bilen, og håndteres i form av avkortning Regress rammer skadevolder. Her betaler trafikkforsikrer først erstatning fullt ut til skadelidte. Deretter kan han søke regress hos skadevolder. Eks på grov uaktsomhet: Høy hastighet = % over fartsgrensen, for eksempel 112 km i 80 sone Høy hastighet kombinert med manglende bilbelte HR dom i forhold til føreren. Hastighet mellom 125 og 135 i 60 sone, promille 1,07, ikke sertifikat. alkoholbruk  Lemping etter skl. § 5-2, jf. bal. § 12

33 Trafikkforsikrerens regress erstatning/avkortning/regress
Forsikrings- selskap Rett til regress: bal. § 12 Forsikringsavtalen Betaler erstatning (eventuelt avkortning) Skadevolder Skadelidte

34 Trafikkforsikrerens regress - bal. § 12
Forsikrings- selskap Regress ved:  forsett/grov uaktsomhet  forbrytelser  promillekjøring Skadevolder

35 Solidaransvar Begge fullt ansvarlige overfor skadelidte Forsikrings-
selskap Ansvarsgrunnlag: bal § 4 Skadelidte Skadevolder Culpa/ulovfestet objektivt ansvar

36 Solidaransvar Endelig fordeling i regressomgangen Forsikrings-
selskap Ansvarsgrunnlag: bal § 4 Skadelidte Regress etter bal § 12 Skadevolder

37 Bilansvarsloven - oppsummering
Forsikrings- selskap Bal./forsikringsavtale: Skadevolder betaler premie Risikerer regresskrav: bal. § 12 Forsikringsavtalen Direkte krav Medvirkning Erstatningsrettslig utmåling Skadevolder Skadelidte Ansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler

38 Kjør forsiktig og bruk refleks!

39 Torsdag 19.4 (kl 14.15-16.00): Årsakssammenheng
Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen Nordisk institutt for sjørett E-post: Torsdag 19.4 (kl ): Årsakssammenheng


Laste ned ppt "Erstatningsrett Professor Trine-Lise Wilhelmsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google